Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Nábytkářská a dřevařská výroba - situace...

Nábytkářská a dřevařská výroba - situace oboru v regionu

Uvažovaný školní vzdělávací program oboru Nábytkářská a dřevařská výroba zahrnuje dvě základní specializace – nábytkářství a dřevěné konstrukce. Pro správnou skladbu učebního plánu oboru bylo třeba zmapovat rozložení podle velikosti firem a podle užšího zaměření jednotlivých firem, aby absolventi byli maximálně uplatnitelní a škola byla schopna pružně reagovat na případné změny ve struktuře firem a jejich velikosti.

Kontext

Škola má díky dlouholeté tradici výjimečné postavení vzhledem k firmám, které se zabývají problematikou zpracování dřeva v celé oblasti jihozápadních Čech. Díky této skutečnosti i v době restrukturalizace dřevozpracujícího průmyslu neměla škola vážnější problémy se zajištěním odborných praxí pro své žáky. Vliv této spolupráce se významně podílí i na zajišťování specifických učebních pomůcek a učebních textů. Dalším pozitivem této spolupráce je pomoc při materiálovém zajišťování chodu dílen, kde spolupracující firmy poskytují škole výrazné slevy při nákupu materiálu.

Strukturou oborů vzdělávání má škola nadregionální charakter, který je umocněn koexistencí s vyšší odbornou školou s navazujícím oborem vzdělávání „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce" a nově zřízeným Detašovaným pracovištěm Technické univerzity ve Zvolenu, jehož prostřednictvím je možné ve Volyni částečně studovat i bakalářský obor „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku".

Východiska

Do roku 1990 poskytovaly maturitní vzdělání čtyři tradiční školy, a to SPŠN Bystřice pod Hostýnem, SPŠ Hranice, SUPŠ Praha a SPŠ Volyně. V současné době nabízí maturitu 89 různých středních škol (dříve typu SPŠ, SOU, ISŠ, COP a školy soukromé), některé z nich původně zcela jiného zaměření (strojní, stavební, podnikání a služeb, zemědělské aj.). Nejvýraznější nárůst maturantů byl v devadesátých letech v nástavbovém studiu, zřízeném prakticky na každém SOU. Personálně a materiálně nedostatečně vybavené školy snižují úroveň maturitního vzdělání dřevozpracujících oborů.

Cíle

Hlavním cílem je získání podkladů pro správné definování profilu absolventa. Absolvent školního vzdělávacího programu 33 – 42 – M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba musí disponovat kompetencemi pro činnost v povolání dřevařského technika ve velkých, středních i malých výrobních, obchodních  a projektových firmách na úrovni středního a nižšího managementu jako pracovník v oblasti přípravy výroby, kontroly výroby a jakosti výrobků, ekonomiky, marketingu a logistiky. Výstupní kompetence musí dávat předpoklad i pro pozici podnikatele v uvedených oblastech dřevařské a nábytkářské výroby.

Realizace

1. Expertní vyjádření sociálních partnerů k situaci v regionu – zmapování současného stavu a perspektivy do budoucna pro školní vzdělávací program oboru 33 – 42 – M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

  • Popis regionálního trhu práce daného odvětví ve vztahu k celonárodnímu i evropskému kontextu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v roce 2005 data za rok 2003 za celou Českou republiku. Z informací získaných od zástupců dřevozpracujících firem ve spádové oblasti školy (jihozápadní Čechy, střední Čechy a západní část jižní Moravy) vyplývá, že v těchto regionech je rozložení zhruba stejné jako v celé České republice. I v roce 2005 byla situace téměř stejná jako v roce 2003, z něhož  v roce 2005 MPO data zveřejnilo. Zmíněná data MPO uveřejňuje každoročně a škola na základě jejich případných změn a dále kontaktů s podnikatelskou sférou regionu pravidelně vyhodnocuje a pružně upravuje školní vzdělávací program v souladu s požadavky trhu práce.

V prosinci 2007 jsou k dispozici aktualizované údaje za rok 2006 (Panorama českého průmyslu 2006 – vydáno MPO 2007) z nichž je patrné, že vývoj výroby odvětví nezaznamenal v roce 2006 výraznou změnu proti období 2000 až 2005 a lze vycházet ze dříve publikovaných statistik.

  • Situace ve vzdělávání a na trhu práce v daném regionu

Pro další úvahy byla využita publikace Ing. Jeny Festové a Ing. Jiřího Vojtěcha „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2005" se zaměřením na míru nezaměstnanosti absolventů maturitních oborů (kategorie M) v oborech zpracování dřeva. Ze všech kategorií středoškolského vzdělání se nejvyšší počet absolventů nachází v této kategorii vzdělání.

V roce 2000 ukončilo studium na SOŠ s maturitou celkem 11 267 absolventů (údaj je ovlivněn přechodem na povinnou devítiletou školní docházku v základní škole). V roce 2001 se jednalo o 45 537 absolventů, v roce 2002 o 42 428 a v roce 2003 o 41 987 maturantů. Od roku 2001 docházelo k mírnému poklesu absolventů této kategorie vzdělání, který byl v roce 2004 vystřídán mírným nárůstem na 42 687 absolventů. V roce 2005 se očekává opětovný nárůst (počet žáků v posledních ročnících studia v kategorii M byl ve školním roce 2004/2005 zhruba o 2 200 vyšší oproti školnímu roku 2003/2004).

Míra nezaměstnanosti absolventů maturitních oborů SOŠ v roce po absolvování vykazuje pokles z hodnoty 15,0 % v dubnu 2004 na 12,2 % v dubnu 2005. Průměrná hodnota za čtyři předchozí roky činila 15,6 %.

U absolventů maturitních oborů SOŠ ve skupině 33 (zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů) činila míra nezaměstnanosti 11,4 %, což představuje 10. až 11. místo z 25 skupin oborů vzdělávání. Vyšší míra nezaměstnanosti (16,5% je zaznamenána u oboru 33 – 31 – M/001 dřevařství a mezi technickými obory patří k nejhůře uplatnitelným). Naopak u oboru nábytkářství je míra nezaměstnanosti pouze 10,0% a jedná se o údaj nižší o 2,2% než je celková míra nezaměstnanosti absolventů všech maturitních oborů.

  • Konkrétní spolupráce školy a sociálních partnerů zastoupených v kraji

Škola každoročně pořádá dvoudenní mezinárodní seminář „Dřevostavby" pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti čtyř set předních odborníků z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Francie, Rakouska, Spolkové republiky Německa a Kanady. Význam celé akci dodává přítomnost velvyslance Kanady v České republice, náměstka paní ministryně školství a hejtmana Jihočeského kraje. Přednášejícími jsou převážně představitelé vysokých škol a firem, které mají oborovou vazbu na specializaci „Dřevěné konstrukce a dřevostavby".

V rámci prezentace směrem k veřejnosti pořádá škola „Dny otevřených dveří" spojené s „Přípravnými testy k přijímacím zkouškám z matematiky". Tradičně se zúčastňuje výstavy "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích. Mimo tyto akce se škola prezentuje na burzách středních škol pořádaných okresními úřady práce (Strakonice, Prachatice, Písek, Klatovy, Jindřichův Hradec a České Budějovice). Společně s Techniker-Schulen Vilshofen, Jihočeskou hospodářskou komorou a IHK Pasov pořádala mezinárodní výměnný pětidenní projekt za účasti 34 žáků z obou škol. K dalším aktivitám patří pořadatelství kooperačního setkání stavebních a dřevozpracujících firem z jihočeského regionu a Horního Rakouska.

Díky velmi úzkým kontaktům s Hospodářskou komorou České republiky škola zajišťuje pro nejlepší absolventy zmíněného oboru „Osvědčení hospodářské komory ČR" o profesní dovednosti. Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje v rámci exkurzí žáků všech tříd do podniků podle studovaného oboru, přednášek zástupců různých firem – Velux, Bosch, Fermacell, BLUM, Hettich ... (pro žáky přímo v budově školy).

Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory modernizace výchovně vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu přispívají firmy a soukromí podnikatelé z oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

Cílem je vybudovat „silnou" školu, která má dominantní nadregionální postavení při výchově a vzdělávání techniků se středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou v oborech zpracování dřeva a zachovat její dosavadní spádovou oblast. K tomu by měla přispět ještě užší spolupráce s příslušnou podnikatelskou sférou zastoupenou Hospodářskou komorou ČR. Škola chce udržovat stálou úroveň odpovídající její tradici, nízký počet absolventů na úřadech práce a úspěšnost svých absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

  • Strategie zapojení sociálních partnerů do vzdělávání

Jednou z možností většího zapojení sociálních partnerů je uplatnění původního úmyslu zřizovatele, aby ve školských radách u odborných škol byli jmenováni zástupci  firem, které jsou oborově provázané na vzdělávací programy školy. Podle § 168 odst. 1 školského zákona má školská rada právo se vyjadřovat k návrhům školních vzdělávacích programů.

Další možností je účast zástupců Hospodářské komory ČR u maturitních zkoušek, což je v podmínkách školy realizováno již od roku 1996.

Zajištění odborné praxe a exkurzí jsou záležitosti, bez nichž odborná škola nemůže existovat. Vždy vytvářely přímou vazbu mezi ní a příslušnou podnikatelskou sférou. Tradiční školy jsou v tomto případě ve výhodě, neboť vazby a kontakty se přenášejí po dobu několika let.

2. Expertní vyjádření sociálních partnerů ke kurikulárním dokumentům

Spolupracující sociální partneři školy jsou zástupci dvou specializací i velikostí odlišných firem, které se školou spolupracovaly i před zahájením projektu Pilot S. Jejich poznatky a připomínky jsou průběžně zahrnovány do výukových programů naší školy v souvislosti se změnami podmínek trhu.

Ing. Stanislav Pavlovský je jednatelem společnosti HAAS Fertigbau spol. s r.o., se sídlem v Chanovicích a je sociálním partnerem pro specializaci dřevěné konstrukce. HAAS Fertigbau spol. s r.o. patří s počtem 460 zaměstnanců v našem regionu v oboru zpracování dřeva k největším. Firma se zabývá výrobou a montáží rodinných domů, průmyslových a sportovních hal, hospodářských objektů, výrobou a montáží střešních konstrukcí, styčníkových vazníků, tesařských krovů, lepených dřevěných prvků, spárovek, biodesek a hranolů. Mateřská firma v Německu získala v červenci roku 2004 exkluzivní zakázku na téměř 90 montovaných dřevěných domků pro olympijské městečko Pragelato v Itálii, kde se konaly Olympijské hry 2006 (veškeré panely byly vyrobeny v Chanovicích).

Ing. Petr Mareš zastupuje malou firmu KOPEKO s.r.o. se sídlem v Písku a je sociálním partnerem pro specializaci nábytkářství. Počtem zaměstnanců se řadí do skupiny s 10 – 50 zaměstnanci. Hlavní činností nábytkářské firmy KOPEKO s.r.o. je výroba lůžkového nábytku, matrací a lamelových roštů a prodej nátěrových hmot na dřevo.

S ohledem na široký rozsah činností obou firem a provázání na zahraniční firmy byl RVP posuzován komplexně. V některých bodech hodnocení se SP rozcházeli, protože zaměření výrobní činnosti a velikosti firem jsou nesrovnatelné, ale z obou vyjádření jednoznačně vyplývá, že absolvent musí být vybaven univerzálními kompetencemi, aby našel uplatnění v každé firmě a nemusel procházet drahými rekvalifikacemi při změně povolání v daném oboru zpracování dřeva.

  • Hodnocení kompetencí uvedených v RVP

Odborné a klíčové kompetence nebyly ze strany sociálních partnerů připomínkovány.

  • Hodnocení odborných obsahových okruhů uvedených v RVP

Výsledky vzdělávání v RVP byly sociálními partnery hodnoceny jako poměrně  podrobné a rozsáhlé. Základním požadavkem obou zástupců je univerzální absolvent, který bude specializaci rozvíjet podle potřeb konkrétní firmy a pozice v ní. Jako nedostatek hodnotí chybějící výuku programování a obsluhy obráběcích center. Pouhé seznámení s obsluhou se jeví jako nedostatečné. Vzhledem k nedostatku financí na vybavení škol CNC technikou je absence zmíněných výsledků vzdělávání v současné době chápána jako problém, kterému je třeba v blízké budoucnosti věnovat zvýšenou pozornost. V současné době i menší firmy již CNC techniku využívají. Problém výuky mimo školu ve firmách není z pohledu sociálních partnerů ideální, protože firmy se potýkají se spoustou jiných problémů a snaží se samy o maximální využití CNC techniky z důvodů ekonomické návratnosti investice.

Vzhledem k velkému rozsahu výsledků vzdělávání shodně doporučili vypustit konstrukce hraček a sportovních potřeb, hospodářských a domácích potřeb a obalů, protože zastoupení uvedených výrob v odvětví zpracovatelského průmyslu a počtu absolventů zaměstnaných ve firmách s touto specializací je minimální. Ze zkušeností sociálních partnerů zastupujících poměrně úzce specializované firmy je ideálním řešením pro firmu absolvent s univerzálními kompetencemi, který získává specializaci  až v samotné firmě.

Kompetence v oblasti těžby dřeva se vzhledem k zaměření oboru na zpracování dřeva jeví jako neopodstatněná.

S přihlédnutím k regionálním podmínkám bylo sociálními partnery doporučeno zabývat se výrobou aglomerovaných materiálů pouze na úrovni seznámení, neboť jejich výroba v našem regionu nemá výrazné zastoupení a celorepublikově je počet zaměstnanců (absolventů) minimální.

Seznámení s obsluhou linek hodnotili sociální partneři spíše jako okrajovou záležitost, protože specifika jednotlivých linek nelze obsáhnout ve výuce, ale opět až na konkrétních pracovištích zapracováním „univerzálního" absolventa.

Žádanými kompetencemi absolventů by byly činnosti z oblasti techniky administrativy, psaní na stroji (počítači), psaní obchodní korespondence a jazyková vybavenost dvěma cizími jazyky.

  • Porovnání povolání / typové pozice v ISTP a profesního profilu daného oboru vzdělání

K tomuto bodu nebyly ze strany SP vzneseny žádné připomínky.

3. Spolupráce při vlastní tvorbě ŠVP – návrh profilu absolventa

Profil absolventa byl vytvářen ve spolupráci uvedených sociálních partnerů a dalších odborných poradců. Do přípravy se svými názory aktivně zapojili Ing. Helena Prokopová, představitelka Cechu čalouníků a dekoratérů, Ing. Petr Pražan, předseda Společenstva dřevozpracujících podniků ČR a školská komise Asociace českých nábytkářů, která se zabývá podporou a organizováním činností směřujících ke zkvalitnění a rozvíjení odborného vzdělávání zaměřeného na zpracování dřeva.

Využity byly i informace získané od absolventů dřevozpracujících oborů z minulých let se zkušenostmi s řídícími a personálními pozicemi ve firmách. Výsledkem spolupráce je návrh profilu absolventa.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám