Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Metody práce s různými zdroji informací v...

Ikona teoreticky

Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech

Ikona aplikace
Autor: RNDr. Iva Kubištová
Anotace: Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
  3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Obecná biologie » vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy
  2. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zpracování a prezentace informací » zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
  3. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Obecná biologie » odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
  2. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Mediální produkty a jejich významy
  3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Klíčová slova: esej, zdroje informací, seminární práce, referát, metoda I.N.S.E.R.T:, studentská konference

Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků. Vzdělávací proces v gymnáziu (a podobně i na druhém stupni ZŠ) má pro většinu z nás mimořádné kouzlo – žáky obvykle učíme po dobu více let a můžeme sledovat všechny změny, které u nich v průběhu těchto let nastávají. Mile nás rozesmějí tři roky staré fotky, ale skoro nás zamrazí, když si uvědomíme, jaký sociální, duševní i duchovní, ale často i morální a volní rozvoj naši svěřenci za dobu naší společné přítomnosti ve škole prodělali. V této souvislosti si uvědomujeme, že značnou výhodou víceletého působení na žáka je možnost postupného rozvoje či budování řady kompetencí.

V dnešním světě, který nás hrozí zavalit enormním množstvím snadno dostupných informací, patří k jistě nejdůležitější kompetenci žáků schopnost porozumět daným informacím (čtenářská gramotnost), schopnost rozlišit věrohodnost zdroje, informace získané prostudováním materiálu správně interpretovat a při využití zdroje informací pro vlastní prezentaci je správně ocitovat. Tyto cíle jsou v RVP G obsaženy (a podrobně rozvedeny) v průřezovém tématu Mediální výchova, které může být ve školách otevřeno jako samostatný předmět (a v řadě zahraničních škol se jako samostatný předmět s oblibou vyučuje). Naše kurikulum doporučuje prolnutí mediální výchovy zejména vzdělávacími obory Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura a Dějepis. Já se ale domnívám, že stejně (ne-li více) aktuální je naplnění očekávaných výstupů tohoto průřezového tématu i v přírodovědných předmětech.

V naší škole je naštěstí obvyklé, že učitel zpravidla učí jednu třídu více let. Díky tomu jsem se mohla zaměřit cíleně na postupný rozvoj kompetence pracovat a porozumět odbornému textu řadou různých metod, které se pokusím v přílohách přiblížit.

Citace a použitá literatura:
[1] - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 1. vydání. Praha : VÚP, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. 
[2] - Školní vzdělávací program Gymnázia Brno, Slovanské nám. 7. 2006.  
[3] - Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha : VÚP, 2008.  
[4] - KUBIŠTOVÁ, Iva. Příklady z praxe pro práci s různými zdroji informací v hodinách biologie.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 03. 2010
Zobrazeno: 7271krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBIŠTOVÁ, Iva. Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech. Metodický portál: Články [online]. 02. 03. 2010, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/7891/METODY-PRACE-S-RUZNYMI-ZDROJI-INFORMACI-V-PRIRODOVEDNYCH-PREDMETECH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.