Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Člověk a svět práce - pojetí vzdělávací ...

Člověk a svět práce - pojetí vzdělávací oblasti

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jakub Hučín
Důležitost (podstata) vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v RVP GV, možnosti jejího pojetí.
Proč je vzdělávací oblast Člověk a svět práce (ČaSP) v RVP GV

Vzdělávací oblast ČaSP je zaměřena primárně na dynamicky se rozvíjející oblast ekonomických a pracovních vztahů. Jejím základním cílem je pomoci absolventu gymnázia, aby se orientoval v ekonomických souvislostech, které se jeho samotného jako běžného občana dotýkají, učí ho využívat ekonomické možnosti současné společnosti a pomáhá mu také uplatnit se na trhu práce.

Život v dnešní rozvíjející se české společnosti je i pro běžného občana značně komplikovaný. Zákonodárci přijímají nové zákony týkající se této oblasti (nebo je mění), a na každého občana se tak v současnosti kladou podstatně větší nároky než dříve. Také odpovědnost za kvalitu vlastního života se čím dál více přenáší ze státních institucí na občana. Kvůli neznalosti základů pracovního práva (což občana přirozeně neomlouvá) se člověk může dostat do velmi těžké životní situace, kdy ztratí práci nebo bude pracovat za podmínek, jež pro něj nejsou výhodné. Při neznalosti základních ekonomických vztahů zase nedokáže využít ekonomických nástrojů, které se mu jako občanovi nabízejí, a bude zbytečně přicházet o ekonomické prostředky.

Na vstup do světa práce se žáci gymnázií připravují již během svého studia na základní škole. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v RVP GV totiž navazuje na vzdělávací obsah v RVP ZV (oblast Člověk a jeho svět - tematický okruh Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás; oblast Člověk a společnost - tematický okruh Výchova k občanství; oblast Člověk a svět práce - tematický okruh Svět práce; oblast Jazyk a jazyková komunikace - tematický okruh Komunikační a slohová výchova; ale i oblast Dramatická výchova, nebo některá průřezová témata, jako je Osobnostní a sociální výchova či Mediální výchova). Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v RVP GV navíc vychází z praktických zkušeností samotných žáků (vyhledávají si brigády, využívají bankovní produkty pro juniory, jsou zvyklí využívat různé systémy slev apod.). Oblast ČaSP je doplňuje a systematizuje.

Další otázka, kterou si učitel společenských věd na gymnáziu může položit, je, proč ČaSP nezůstala součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost - Občanský a společenskovědní základ (OSZ). Oblast Člověk a společnost je sama velice komplexní a začleněním další oblasti, jako je ČaSP, by mohla ztratit přehlednost. Kromě toho má oblast ČaSP pro současného člověka natolik specifický význam, že bylo třeba ji vydělit samostatně. Práci a ekonomickým otázkám věnujeme ve svém osobním životě podstatnou část svého času a prostředků. Kromě toho je třeba také vycházet z faktu, že dnešní mladí lidé jsou s ekonomickou problematikou konfrontováni daleko dříve a v daleko větším rozsahu, než byla zvyklá generace jejich rodičů, a to i s takovými tématy, jako jsou bankovní produkty, pracovní právo a daně v případě brigád, jež se stávají přirozenou součástí života velké části žáků.

Co nabízí ČaSP navíc k současným osnovám

Komplexní zpracování vztahu člověka a práce je do gymnaziálního vzdělávacího programu zařazeno nově. Vůči současným osnovám nenabízí zásadní rozšiřování obsahu společenskovědního vzdělávání (podle zpětných vazeb od středoškolských učitelů je obsah ČaSP již nyní z velké části součástí předmětu Základy společenských věd či Občanská výchova), a proto nevyžaduje ani další hodinové navýšení, ani změnu aprobace učitelů ZSV či OV. V ČaSP nejde tedy o nová témata, ale o důraz na jejich praktickou aplikaci a propojení s klíčovými kompetencemi a praktickými dovednostmi studentů.

Rozsah vzdělávací oblasti ČaSP je dán RVP GV. Oblast není zaměřena v první řadě na získávání rozsáhlých teoretických znalostí, naopak dává velký důraz na praxi, proto se zde uplatňuje jen takový rozsah teoretických znalostí, které mají praktické uplatnění. To je také důvodem, proč tato oblast rozvíjí zejména praktické aspekty všech klíčových kompetencí. Jelikož bude u ČaSP kromě tradiční frontální výuky další důležitou formou zejména diskuse, skupinová práce či projektová výuka, je dobré klást u žáků důraz zejména na rozvoj jejich komunikativních a sociálních kompetencí.

Denní tisk a média jako hlavní studijní materiály

Legitimní otázkou je použití učebnic ve výuce. Největší nevýhodou učebnic je jejich poměrně malá pružnost vzhledem k měnící se společenské realitě. Ekonomika i legislativní oblast se neustále mění, a tak by se mohlo stát, že by škola musela (např. kvůli změně zákonů) každý rok učebnice aktualizovat, což by si vyžádalo značné množství finančních prostředků. Také z tohoto důvodu budou učebnice ekonomie, eventuálně práva, u ČaSP pouze informačním doplňkem a nebude se na ně klást takový důraz, jako v některých jiných předmětech. Měřítkem zvládnutí této vzdělávací oblasti je velmi zjednodušeně řečeno to, zda je žák schopen sledovat ekonomické rubriky v médiích a vyznat se v nich (lze tedy využívat novinové články či mediální zprávy přímo při výuce či při testování znalostí žáků). Proto je také jedním z hlavních studijních materiálů denní tisk, nebo média obecně (včetně internetu, jehož význam bude pravděpodobně stále růst).

Zapojení médií do výuky má nejméně dva důvody:

  • žáci se díky nim učí sledovat aktuální dění ve společnosti a přitom si osvojují nové poznatky (často formou diskuse nebo projektového vyučování);
  • učí se vnímat vzdělávací proces jako něco flexibilního, co se stále přizpůsobuje požadavkům společnosti - oblast ekonomiky a práce se velmi rychle rozvíjí (např. v oblasti legislativy), takže je nutné získané poznatky pravidelně aktualizovat.
Možnosti rozšíření vzdělávací oblasti

Zkušenosti pilotních škol ukazují, že oblast ČaSP tak, jak je zpracována, dostatečně vystihuje, co by měl mladý člověk po absolvování gymnaziálního vzdělávání z oblasti ekonomiky a práce znát. Konkrétní škola může vzdělávací program rozšířit podle vlastních potřeb, nejčastěji formou konkretizace určitého tématu, které je pro region, v němž se škola nachází, důležité (ukazuje se, že pro určité regiony může být např. téma nezaměstnanosti důležitější, než pro jiné, proto toto téma gymnázia v daném regionu mohou ještě dále rozpracovat).

Co se týče obecného rozšíření teoretických poznatků, je možné využít stávající rozšiřující témata v současných osnovách Občanské výchovy a Základů společenských věd. Dalším způsobem rozšíření výuky je zpracovávání aktuálních ekonomických událostí, jež přinášejí média, či legislativních změn v oblasti ekonomiky a pracovního práva. Další možností obohacení výuky jsou různé formy didaktického zpracování oblasti - učitelé například mohou jednotlivá témata začlenit do projektu, kdy se žáci na praktických ukázkách učí poznatky aplikovat (projekt zřízení a vedení fiktivní firmy, projekt fiktivního pracovního poměru atd.).

Poznatky a zkušenosti získané při studiu oblasti ČaSP lze také velmi dobře propojit s některými dalšími vzdělávacími oblastmi. Přirozeně nejbližší je vzdělávací oblast Člověk a společnost, kterou ČaSP doplňuje, kromě toho lze některé části ČaSP využít v řadě průřezových témat, jako je Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky, Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce, kdy je možné učivo zpracovávat opět projektově (např. udělat studentskou konferenci o určité problematice); Mediální výchova - Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy (lze např. využít dnes už časté schopnosti žáků pracovat s digitální videokamerou a nechat je vyrobit vlastní reklamní spot; lze rozvinout jejich schopnost pracovat s informačními technologiemi a nechat jim zpracovat vlastní powerpointovou prezentaci nebo vlastní webové stránky jejich fiktivní firmy), Účinky mediální produkce a vliv médií (např. mohou analyzovat reklamu, eventuálně porovnávat typy reklam na veřejnoprávních a komerčních televizních kanálech nebo v různých typech médií); Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (konfrontace s požadavky současného pracovního trhu); Sociální komunikace (např. nácvik sebeprezentace při fiktivním přijímacím pracovním pohovoru) apod.

Oblast ČaSP je v současné podobě velmi komplexní a otevřená dalšímu rozvoji. Je možné, že v budoucnosti se ukáže potřeba rozšířit ji ještě dalším směrem, nicméně v nejbližších letech by měla dostatečně pokrývat celou požadovanou oblast.

Užitečné odkazy

Webové servery nabízející aktuální ekonomické informace:

Webové servery ministerstev a státní správy:

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám