Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zvyšuje káva cholesterol?

Zvyšuje káva cholesterol?

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Jitka Kloučková
Zvyšuje káva cholesterol? Takové je téma laboratorní práce, věnované kávě a zajímavým látkám v ní obsažené. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část a doplněna pracovním listem.

Aktivizační metody a formy práce se stávají významným prvkem reformy vzdělávání, zkvalitňují a zefektivňují výchovně-vzdělávací proces. Ve výuce chemie jsou využívány především laboratorní činnosti, které svým aktivizujícím a badatelským charakterem výuky umožňují hlouběji porozumět učivu. Předložený příspěvek je věnován laboratorní práci na téma káva s využitím autodidaktické pomůcky - laboratorního listu.

Při laboratorní práci je důraz kladen nejen na integraci ve vlastní vzdělávací oblasti Člověk a příroda (geografie, biologie), ale také na širší propojení s obory dalších vzdělávacích oblastí např. Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura).

Obliba kávy ve společnosti neustále stoupá. Kromě kofeinu se v kávových zrnech vyskytují i další zajímavé látky, které ovlivňují lidské zdraví. Je tedy potřeba kávě věnovat náležitou pozornost. Pro motivaci a zájem žáků je tato tématika velmi vhodná, neboť se váže ke každodennímu životu. V průběhu praktik ji žáci zkoumají, je z různých úhlů pohledu, při nichž musí využívat svých znalostí a dovedností z různých oborů.

Laboratorní práce je určena převážně žákům třetích ročníků čtyřletých gymnázií a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií, popř. žákům navštěvujícím chemické semináře, kteří již získali vědomosti z organické chemie. Předpokládaná doba trvání je 2 vyučovací hodiny. Učitel má k dispozici pracovní list, který obsahuje teoretické i praktické úlohy.

Metodická doporučení

Tematické zaměření: alkaloidy, káva, drogy, sublimace.
Časová dotace:
2 laboratorní vyučovací hodiny nebo 1 laboratorní vyučovací hodina + 1 hodina domácí přípravy.
Doporučená organizace práce:
Vhodné pro polovinu třídy jako laboratorní práce. Kooperace (2-3 žáci), individuální práce.
Pomůcky a chemikálie:
kádinky, kahan, síťka, trojnožka (stojan, kruh), hodinové sklo (Petriho miska), mikroskop, mletá a rozpustná káva, led, vata, roztok chloridu železitého, skleněné tyčinky, lžička, podložní sklíčka, kapátko.
Pracovní list:
Pracovní list Zvyšuje káva cholesterol? lze využít pro zpestření vyučovací hodiny i praktického cvičení. Je vhodnou pomůckou vedoucí žáky k samostatnému bádání, diskusím a vzdělávání zábavně naučnou formou. Hodí se jako motivace běžného vyučování i zájmových kroužků.

Učitel si může jednotlivé úkoly vybrat dle svých potřeb a upravit je tak, aby co nejlépe vyhovovaly jemu i individuálním potřebám žáků. K pracovnímu listu je připraveno i autorské řešení. Pracovní list by měl žák obdržet alespoň týden před konáním laboratorní práce, aby měl dostatek času se seznámit s jeho obsahem. Prostuduje si postup práce a jednotlivé úkoly. Případné nejasnosti konzultuje s učitelem či ostatními žáky.

Laboratorní práce, a tedy i pracovní list, jsou koncipovány do tří částí:

První část je věnována především motivaci žáků. Učitel by měl žáky seznámit s pracovním listem a organizací laboratorní práce. Na tomto místě je žáky vhodné rozdělit buď do menších skupinek (2-3 žáci) nebo je nechat pracovat individuálně. To samozřejmě záleží na možnostech školy a dané učebny. Žáci mají za úkol přečíst článek na začátku pracovního listu, v němž se dozvědí zajímavé skutečnosti o kávě. Získaných informací by měli využít v další části cvičení.

Druhá část laboratorní práce je spíše teoretická. Žáci by se měli věnovat řešení teoretických úkolů, při nichž využijí informací z úvodního článku a vědomosti z různých předmětů. Lze ji zadat žákům i jako samostatnou domácí práci.

Třetí část je věnována chemickým pokusům. Návody k nim učitel najde přímo v pracovním listu (autorské řešení). Žáci by měli pracovat samostatně dle návodu v pracovním listu. Učitel se stává koordinátorem cvičení. Dohlíží na práci žáků, kontroluje sestrojené aparatury či radí při případných chybách.

Doporučení při hodnocení laboratorní práce

Vzhledem k tomu, že žáci mohou řešit laboratorní práci individuálně nebo ve skupině, má učitel mnoho možností jak jejich činnost ohodnotit. Měl by posuzovat nejen správnost odpovědí v pracovním listě, ale také činnost a kooperaci jeho žáků. Může si například vytvořit vlastní bodovací systém a hodnotit žáky body. Body mohou získat za správné vyplnění pracovního listu, za aktivní přístup při laboratorní práci, za činnost ve skupině apod.

Přílohy

Pracovní list č. 1
Pracovní list č. 2

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf216 kBPracovní list č. 1
pdf252 kBPracovní list č. 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám