Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru...

Ikona teoreticky

Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)

Ikona odbornost
Autor: Dagmar Hudecová
Spoluautor: Mária Bezchlebová, Zdeněk Beneš, Václav Ulvr, Mgr. et Mgr. Aleš Franc
Anotace: Příspěvek, předkládaný k širší odborné diskusi, představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, který svým charakterem naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. A tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin. V případě kladného ohlasu odborné veřejnosti a následného schválení MŠMT může dojít k adekvátní úpravě platného RVP G.
Obor příspěvku:Dějepis
Klíčová slova: dějepis, kurikulum, člověk a společnost, Didaktická inovace, moderní dějiny, soudobé dějiny

Vstupní poznámky vysvětlující základní principy a okolnosti vzniku návrhu alternativní verze

Předkládaný materiál představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Tento alternativní návrh k platnému dějepisnému kurikulu naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. Tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin, jak vyplývá např. ze závěrečných doporučení VI. semináře „Historie a škola" konaného 15. a 16. října 2007 v Telči.

Navrhovaná alternativa zároveň vychází z rámcového učebního plánu uvedeného v RVP G, podle něhož „jsou první a druhý ročník koncipovány jako období, ve kterém si žáci společně osvojují funkční základy středního vzdělávání s maturitní zkouškou..." „Z tohoto důvodu je vzdělávání v 1. a 2. ročníku v převážné většině vzdělávacích oblastí projektováno jako povinné." Oproti tomu „třetí a čtvrtý ročník nabízí na úrovni školních vzdělávacích programů poměrně značnou variabilitu vzdělávací nabídky, což umožňuje školám v maximální míře uspokojovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků" prostřednictvím volitelných vzdělávacích aktivit.

Vzhledem k výše uvedeným faktům významně upravujícím podmínky výuky se v navrhovaném materiálu ustupuje od cyklického uspořádání dějepisného vzdělávání, které má na gymnáziu vést k systemizaci poznatků získaných na základní škole. Výzkumy totiž prokázaly, že tuto funkci gymnaziální dějepisné vzdělávání z větší části neplní a dochází v převážné míře spíše k upevňujícímu opakování učiva.

V předložené alternativní verzi obsah dějepisného vzdělávání v 1. a 2. ročníku tvoří především moderní a soudobé dějiny. Učitel má možnost doplnit a systemizovat poznatky žáků ze základního dějepisného vzdělávání ve smyslu tvorby a rozvoje historického vědomí. Úvodní tematický celek (Úvodní opakování - kořeny moderního světa) má navázat na základní tendence předchozího historického vývoje a na přínos předchozích dějinných epoch modernímu světu a současnosti. Jeho smyslem není celkové opakování učiva o předchozím vývoj lidské společnosti.

Na tuto pasáž navazuje druhá část - volitelný Specializační kurz pro 3. a 4. ročník. Vzdělávací obsah je uspořádán tematicky. Pojetí jednotlivých témat je specifikováno očekávanými výstupy a konkretizováno učivem, které je řazeno chronologicky. Nabízená témata jsou koncipována široce, a umožňují tak vyučujícím postihnout charakter témat na úrovni globální, evropské i národní.

Pro 3. ročník je uvažováno pět témat (včetně jednoho volného tématu), pro 4. ročník čtyři (opět včetně jednoho volného), v konkrétním ŠVP může být počet témat redukován o jedno až dvě. Volná témata umožňují hlouběji se věnovat lokální nebo regionální dějepisné tematice a vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků.

Po zveřejnění tohoto alternativního materiálu na Metodickém portálu, a tedy na základě širší odborné diskuse a následné revize textu, plánuje se na vybraných školách pilotáž navrhované varianty. V případě schválení předloženého materiálu MŠMT se předpokládá adekvátní úprava platného RVP G a vypracování metodiky k využití předložené inovace, příp. doprovodných učebních textů.

VSTOUPIT DO DISKUSE - diskuse na toto téma byla ukončena

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Alternativní výuka dějepisu na gymnáziích.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-87000-02-1. 
[2] - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. 
[3] - Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole zorganizovaný MŠMT ČR v Telči ve dnech 15. - 16. 10. 2007 (uspořádal Zdeněk Beneš).. Praha : UIV, 2008.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 02. 2009
Zobrazeno: 13069krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUDECOVÁ, Dagmar. Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula). Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2898/NAVRH-ALTERNATIVNI-VERZE-VZDELAVACIHO-OBORU-DEJEPIS-V-RVP-PRO-CTYRLETE-GYMNAZIUM-A-VYSSI-STUPEN-VICELETEHO-GYMNAZIA-DIDAKTICKA-INOVACE-DEJEPISNEHO-KURIKULA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jan ZouharVloženo: 09. 01. 2010 10:41
Rád bych věděl, zda některá škola ověřuje tento model.
2.Autor: Aleš FrancVloženo: 13. 01. 2010 09:35
V tuto chvíli navrhovaný model oficiálně neověřuje žádná škola, i když na některých školách probíhá výuka dle inovované verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G v rámci volitelných kurzů (seminářů), které jsou zcela v kompetenci vyučujících - takto to probíhá např. na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci. S oficiálním pokusným ověřováním schváleným a povoleným MŠMT se počítá od začátku školního roku 2010/2011. Pane Zouhare, pokud byste měl zájem o zapojení se do tohoto pokusného ověřování, určitě budete vítán. Aleš Franc, VÚP Praha
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.