Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Projekt Gmünd aneb Domluvíme se na obou březích...

Projekt Gmünd aneb Domluvíme se na obou březích Lužnice

Projekt je zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií při komplexní přípravě a zpracování výsledků studijní návštěvy vybraného města (Gmündu) v sousední zemi. Jedná se o mezipředmětový projekt dvou předmětů, tj. německého jazyka a informatiky a informační a komunikační technologie. Výsledkem je zpracování získaných informací a jejich prezentace před ostatními účastníky projektu.

Projekt je mezipředmětový a spočívá v kombinaci vzdělávacího obsahu oborů Cizí jazyk v rámci vyučovacího předmětu německý jazyk, Informatika a informační a komunikační technologie. Cílem projektu jsou na straně cizího jazyka následující očekávané výstupy žáků:

 • porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
 • postihne jeho hlavní a doplňující informace
 • vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma
 • pracuje se získanými informacemi
 • využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma
 • přednese souvislý projev na zadané téma.

Na straně informatiky a ICT se jedná o následující očekávané výstupy žáků:

 • využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
 • využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh

Dále je cílem projektu snaha obohatit a rozšířit výuku o další formy učení a motivovat žáky k důkladnějšímu studiu a k poznání, že znalost cizího jazyka je důležitá pro komunikaci a pro získávání nových poznatků. Dalším cílem je individuální zdokonalení žáků při zpracování prezentací a grafických návrhů vybraných nebo zadaných úkolů projektu.

V rámci projektu budou žáci rozděleni do pracovních skupin po třech až pěti členech s tím, že budou na zadaných úkolech spolupracovat. Všechny skupiny společně navštíví město Gmünd v Rakousku, kde budou samostatně plnit stanovené úkoly a shromažďovat informace pro závěrečnou prezentaci. Projekt je naplánován na tři týdny a je rozdělen na čtyři základní části:

 • 1. část - příprava
 • 2. část - návštěva města
 • 3. část - zpracovávání získaných materiálů
 • 4. část - prezentace a hodnocení.
1. část - příprava - 1. týden

Žáci v hodinách obou předmětů (vycházejících ze vzdělávacích oborů CJ a Informatika a ICT), v jiných příbuzných předmětech i ve svém volném čase vyhledají základní informace o Gmündu - jeho polohu, infrastrukturu, mapu, druhy spojení z místa školy (autobus, vlak, letadlo) a organizaci cesty do zahraničí (pojištění, doklady). Uvedené informace mohou získat na internetu, v knihovně, v informačním a turistickém centru, na nádražích apod. Základní informace jsou pro všechny žáky stejné a budou jim sloužit jako výchozí pomůcka při návštěvě města.

V hodinách cizího jazyka si žáci procvičí rozhovory k tématu „cesta a plány měst", „orientace v neznámém městě" a „konverzace s místními obyvateli". Dále si připraví téma „návštěva města" a částečně si na internetu vyhledají materiály pro budoucí návštěvu města.

V hodinách informatiky a ICT si zopakují základní znalost práce s PC, Microsoft Office 2007, dále si zopakují a doplní znalosti ovládání vybraného grafického programu a seznámí se s prací v programu Photoshop. Jako základ se předpokládá znalost práce s internetem.

2. část - návštěva města - 1 den

Základem pro realizaci projektu je jednodenní návštěva města, orientace a hledání určené trasy, komunikace s místními obyvateli a také realizace předem domluvené schůzky. Dalším z úkolů je vyhledání zajímavého místa, předmětu, kulturního nebo technického zařízení, na které by žáci rádi upozornili ostatní. Zajímavé místo je třeba popsat, vyfotografovat či natočit. Dalším úkolem je získávání informací a podkladů pro závěrečnou prezentaci. Žáci vychází z předem domluveného plánu, který ještě před vlastní návštěvou města konzultovali se svým učitelem. Během celého dne pořizují fotodokumentaci a zajímavé zážitky si zapisují do připravených poznámkových bloků.

3. část - zpracovávání získaných materiálů - 2. a 3. týden

Jednotlivé skupiny zpracují získané informace, pořízené fotografie, informační letáky, filmy a vše ostatní o navštíveném městě. Ve skupině si rozdělí úkoly, dopracují vše potřebné pro dokončení projektu a připraví závěrečnou prezentaci. Ideální je připravit prezentaci v cizím jazyce nebo částečně v obou jazycích. Tato část je velice pracná a může hodně přispět k úspěšnému zakončení projektu. Zde si žáci sami plánují, co a kdy budou dělat, a učitel zde působí jako poradce při řešení problémů. Konkrétní kritéria týkající se závěrečné prezentace jsou uvedena v zadání pro žáky (viz příloha).

4. část - prezentace a hodnocení - poslední den

V učebně výpočetní techniky představí všechny skupiny výsledky vlastní práce před všemi účastníky projektu. Prezentaci své práce si volí jednotlivé skupiny individuálně. (PowerPoint, slovní vypravování doplněné fotografiemi, formou nástěnky, vlastní webové stránky apod.) Práce jednotlivých skupin bude připomínkována ostatními účastníky projektu, zhodnocena učiteli a slavnostně zakončena.

Vlastní prezentací projekt nekončí, protože i v dalších dnech a jiných předmětech je možné využít zkušenosti z učení a práce, která se dá vykonávat jinou a zajímavější formou.

Cíle projektu a klíčové kompetence

Cílem projektu je pomocí různých vyučovacích metod (učení v životních situacích, komplexní projekt, kooperativní učení) a řízení učební činnosti (frontální, individuální, skupinová) prohloubit dovednosti žáků. Vyučování se přesune do terénu. Žáci si sami volí co, jak a kdy budou dělat. Získávají tak přímou zkušenost a mají větší volnost ve výběru úkolů a způsobu jejich vyřešení. Pracují ve skupině a podílí se společně na výsledku projektu. Pracují ve svém týmu na stejném úkolu, samostatně se rozhodují a hledají nejvýhodnější a nejlepší řešení zadaného problému.

Dalším cílem je motivovat žáky k učení cizího jazyka, rozšiřovat jejich slovní zásobu v konkrétním cizojazyčném prostředí. Žáci využívají znalost cizího jazyka k získání důležitých informací pro úspěšné splnění svých úkolů. Prací na projektu budou žáci rozvíjet své klíčové kompetence v souladu s ŠVP.

V přípravné části si procvičí komunikaci po internetu v cizím jazyce a pokusí se navázat kontakt s některou střední školou ve vybraném městě. Při získávání informací nabudou zkušenosti s organizováním práce ve skupině a plánováním činností na delší časové období. Během návštěvy města si vyzkouší svou schopnost orientace v cizím městě, v jízdních řádech dopravních prostředků, práci s mapou města a cizojazyčnou komunikaci s rodilými mluvčími.

Ve třetí části, při zpracování materiálů, se zdokonalí v ovládání grafických programů a vytvoří prezentaci z průběhu návštěvy. Žáci dále mohou v rámci projektu zpracovat ve Photoshopu z vybraných fotografií návrh reklamy na vybrané zboží, zajímavost či předmět související s navštíveným městem. Vyzkouší si vystoupení před větší skupinou lidí a prezentaci vlastní práce a hodnocení práce jiných.

Časový rozvrh

Projektu předchází delší časové období, ve kterém si žáci v příslušných předmětech osvojí základní dovednosti a znalosti:

 • pracovat s textovými editory
 • vyhledávat informace na internetu
 • pracovat s grafickými programy
 • pracovat ve skupině
 • zvládnout cizí jazyk na úrovni běžné komunikace apod.

Další dovednosti potřebné pro realizaci projektu, např. samostatnost, orientace, tvořivost, spolupráce, vlastní invence apod., si žáci prohloubí v průběhu celého projektu.

Vlastní projekt je třítýdenní. První týden je přípravný. V této době si jednotlivé skupiny připraví vše potřebné podle zadání pro návštěvu určeného města. Ve druhém týdnu navštíví všechny skupiny určené město, kde budou sbírat materiál pro splnění zadaných úkolů a realizovat naplánované činnosti. Ve zbytku druhého a třetího týdne budou pomocí výpočetní techniky a s využitím znalostí německého jazyka zpracovávat získané materiály a připravovat si závěrečnou prezentaci, kterou pak na konci třetího týdne uzavřou a ukončí celý projekt. Ten bude učiteli a též ostatními účastníky projektu zhodnocen a uzavřen. Konkrétní zadání viz příloha.

Závěr

V projektu si žáci mohou vyzkoušet jiné vyučovací metody, být aktivní a tvořiví ve své práci, sami si plánovat na čem, kdy a s kým budou pracovat. Žáci rozvíjejí samostatně nebo ve skupině přátel své schopnosti, talent, kreativitu a nacházejí v sobě neobjevené možnosti a schopnosti nebo naopak objevují, co jim dost dobře nejde a co by mohli zlepšit. I pro učitele se v projektu najde množství nových myšlenek a podnětů, ať již při přípravě projektu, v jeho průběhu a zvláště pak při závěrečné prezentaci. Učitel může zjistit hodně neznámých věcí o svých žácích, na které při klasické výuce není čas ani prostor. Společně prožité zážitky v průběhu projektu zlepšují vztahy mezi žáky navzájem a také mezi učiteli a žáky. V každém případě je výuka tímto způsobem docela zaujala, osvojili si nenásilnou formou při použití netradičních prostředků výuky řadu nových poznatků. Takto získané zkušenosti využijeme v dalším výukovém období. Z projektu vyplynulo, že někteří žáci se nebojí samostatně vystupovat před větší skupinou lidí, jiní perfektně zorganizují práci ve skupině a další věnují svou mravenčí práci ve prospěch svých spolužáků. Když žáci pochopí smysl projektu, učí se a pracují zodpovědněji a s velkým zájmem.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf67 kBPříloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám