Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Einkaufen im KaDeWe

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Ivana Frýbová
Na základě čtení s porozuměním žáci reprodukují novou slovní zásobu, hledají výrazy i ve slovníku, procvičují ji v jednotlivých cvičeních, odpovídají na otázky k přečtenému textu apod.

Předmět: Německý jazyk
Ročník: I. ročník (A1 podle SERR)
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Einkaufen im KaDeWe
Pomůcky: učebnice Direkt 1, rok vydání 2006 - str. 81 a 83, obrázky Berlína, mapa SRN, slovníky

Cíle hodiny
 • kognitivní: Žáci na základě čtení s porozuměním reprodukují novou slovní zásobu, hledají výrazy i ve slovníku, procvičují v jednotlivých cvičeních a odpovídají na otázky k přečtenému textu.
 • postojový: Žáci svojí prezentací zprostředkují ostatním žákům informace z textu a pomohou jim, aby textu také porozuměli a dovedli ho reprodukovat.
 • psychomotorický: Žáci na mapě vyhledají Berlín a jeho památky. Příslušné obrázky památek připevní na nástěnku.
Průběh hodiny

Evokace
10 minut

Žáci odpovídají na otázky učitele, ukazují města či objekty na mapě, vyberou z nabídky jednotlivé památky Berlína, přečtou si text o památce, prohlédnou si ji a připevní ji na nástěnku v učebně. Poté vytvoří asociogram ke slovu „Einkaufen" v plénu, připevní ho opět na nástěnku v učebně. Na závěr této fáze si zopakují číslovky.

Zadání pro žáky:
Jak se jmenuje hlavní město Německa? Ukažte toto město na mapě.
Kdo ho navštívil a čím vás zaujalo?
Jaké pamětihodnosti lze v Berlíně navštívit?
Vyberte z nabídky jmenované památky a ve skupinkách si je prohlédněte.
Vytvořte Wortigel
(brainstorming, asociogram) ke slovu „Einkaufen".
Zopakujeme si číslovky
(hra).

Vhodná metoda: brainstorming, hra, řízený rozhovor

Uvědomění si
25 minut

Žáci pracují s neznámým autentickým, faktografickým textem, řeší společně problémy:

 • porozumění textu
 • vyhledávání ve slovníku
 • rozdělení rolí ve skupině
 • efektivní práce ve stanoveném čase
 • vypracování úkolu
 • příprava prezentace pro ostatní

Zadání pro žáky:
Rozdělte se do čtyř skupinek. Každá skupina si přečte zadaný text a vypracuje k němu jedno cvičení (text str. 81 a cv. 13; text str. 83 a cv. 15). Pracujte společně a začněte nejprve přečtením úkolu. Použijte ke čtení textu správnou strategii a nepřekládejte slovo od slova, můžete použít i slovník. Neznámá slovíčka si zapište do slovníčku.
Po vypracování úkolu vymyslete způsob, jak tento text představíte svému spolužákovi, a připravte prezentaci. Na přípravu máte 10 minut.

Vytvořte páry (z každé skupiny jeden) a zprostředkujte informace z textu spolužákovi, neznámá slovíčka si zapište do slovníčku. Na tuto fázi máte 15 minut.

Vhodná metoda: čtení s porozuměním, řízený rozhovor, monologický popis obrázku

Reflexe
10 minut

Každý žák pracuje samostatně, napíše podle zadání text o KaDeWe a přečte ho svému partnerovi, který ho může opravit a okomentovat.

Zadání pro žáky:
Na základě předešlých aktivit popište v původních skupinkách obchodní dům KaDeWe v Berlíně za pomoci zapsaných slovíček ve slovníčku, učebnici již nesmíte použít a vzniklý text přečtěte.

Vhodná metoda: strukturované písemné vyjádření

Ověření výukových cílů:

 • kognitivní: slovíčka k tématu, popis odpovídající textu v učebnici
 • postojový: vlastní prezentace, snaha pomoci osvětlit problematiku druhému
 • psychomotorický: žáci hledají na mapě, vyhledávají obrázky památek Berlína a připevní je na nástěnku

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám