Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Politická a společenská situace na počátku...

Ikona prakticky

Politická a společenská situace na počátku 50. let v ČSR

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Ludmila Bystroňová
Anotace: Cílem výukové hodiny je práce s propagandistickými motivy v článcích dobového Rudého práva a hledání příčin demagogických projevů pracujících v ČSR včetně vlivů na dobový postoj známé osobnosti sportovního a veřejného života.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, vytištěná novinová stránka Rudého práva s články
Klíčová slova: rezoluce, výbor ČSM, MNV, ONV, pětiletý plán, socialistická soutěž, údernice
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Téma

Česká společnost a proces s M. Horákovou.

Cíl příspěvku

Cílem příspěvku je poskytnout možnost žákům pracovat s materiálem, který je evidentně informačně politicky jednostranný. Práce s ním umožňuje zjistit, jakými způsoby pracovala komunistická propaganda a zamyslet se nad příčinami dnes nepochopitelného jednání obyčejných lidí, dělníků, dětí a známých osobností. Posiluje se čtenářská gramotnost žáků.

Průběh vyučovací hodiny

1. krok

Učitel rozdá žákům pracovní listy spolu s příslušnou vytištěnou stranou Rudého práva. Poté se žáci snaží vypracovat otázky v pracovním listu, buď jednotlivě nebo ve dvojicích.

Dobové články Rudého práva najdete v digitalizovaném archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Konkrétní stranu k procesu naleznete zde.

Obr. 1: Náhled: Rudé právo r. 1950/6. měsíc/10. den/3. strana
Autor díla: Veronika Sováková

2. krok

Po 30 minutách učitel společně s žáky shrne jednotlivé odpovědi a názory.

3. krok

Učitel zadá úkol do další hodiny: odevzdat krátké zamyšlení (asi 200 slov) o důvodech, proč lidé v 50. letech (včetně dětí na základní škole) tak jednoznačně podporovali oficiální názor k obžalovaným a popravám.

Reflexe a doporučení

Základem činností ve vyučovací hodině je práce žáků s přiloženými novinovými články z dobového Rudého Práva a s pracovním listem. Žáci již byli poučeni v předchozí hodině o procesech v 50. letech, zhlédli ukázku z dokumentu o M. Horákové (část procesu a informace o životě a cílech M. Horákové).

Tomuto tématu bylo věnováno více vyučovacích hodin. Nedokázala jsem však odolat nabídce, která se naskytla digitalizováním Rudého práva a jeho zveřejněním. Vzhledem k tomu, že ani já jsem nikdy neměla možnost se s tímto materiálem setkat při vlastním vzdělávání, využila jsem první příležitosti k jeho uplatnění ve výuce.

Výsledky aktivity směřuji k zjišťování jazykových prvků typických pro dobový publicistický jazyk, hledání důvodů pro souhlasné jednání a podporu trestu smrti pro odsouzené všech vrstev společnosti.

Povzbuzovala jsem žáky k zamyšlení se nad vývojem názorů vůči komunistickému režimu na osudu jednoho člověka, konkrétně Emila Zátopka. Znalosti mimořádně úspěšného života osoby tohoto sportovce přitáhly větší pozornost ze strany chlapců. Při dvojím provedení téže aktivity se potvrdila letitá zkušenost, že činnost a konečný závěr, rychlost provedení, jsou vždy závislé na aktivitě a přístupu žáků, jejich zaujetí. Potvrzuje se významná role médií v životě společnosti.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Alternativní výuka dějepisu na gymnáziích.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - KUKLÍKOVI, J. A J. DĚJEPIS pro gymnázia a střední školy 4. Nejnovější dějiny. . Praha : SPN, 2005. 216 s. ISBN 80-7235-175-3. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc15 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 02. 2015
Zobrazeno: 4187krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BYSTROŇOVÁ, Ludmila. Politická a společenská situace na počátku 50. let v ČSR. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2015, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19651/POLITICKA-A-SPOLECENSKA-SITUACE-NA-POCATKU-50-LET-V-CSR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.