Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Environmentální a mediální výchova ve výuce...

Environmentální a mediální výchova ve výuce chemie

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti.

Příspěvek byl převzat z časopisu Biologie-chemie-zeměpis, časopisu pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, vydávaného SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.


Výuka ve školách poskytujících základní vzdělávání je determinována Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je platný od září roku 2005. Jde o jeden z dokumentů právě probíhající kurikulární reformy, která staví školy, a zejména vyučující, před zcela nové úkoly, na které doposud nebyli připravováni. Školy prostřednictvím svých vyučujících si vytvářejí vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP). Jde o mimořádně náročnou práci, která povede k základnímu dokumentu, podle něhož na dané škole bude vedeno vyučování. V návaznosti na náš příspěvek v časopisu Tvorba učebních osnov chemie ve školních vzdělávacích programech (roč. 14, 2005, č. 4, s. 177 - 180) jsme se v tomto článku zaměřili na dvě průřezová témata RVP ZV související s výukou chemie.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání obsahuje kromě vzdělávacích oblastí členěných do vzdělávacích oborů také průřezová témata, jejichž cíle a obsah musí ŠVP naplňovat. Cest k realizaci je několik, od systematického zařazení témat do jednotlivých vyučovacích předmětů, přes organizaci samostatných souborných projektů, až po vytvoření integrovaného předmětu a dalších aktivit.

Průřezové téma Environmentální výchova

Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru Chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti.

Výuka chemie má z hlediska environmentální výchovy mimořádný přínos jak k rozvoji vědomostí a dovedností, tak v utváření postojů a hodnot ve vztahu k životnímu prostředí. Vzdělávací hledisko hraje při výuce velmi důležitou roli, podstatným cílem by však měl být jedinec vybavený nejen vědomostmi a dovednostmi, ale také postoji, které ve vztahu k životnímu prostředí zaujímá. Právě přínos k rozvoji postojové a hodnotové složky žáků je výrazným znakem průřezových témat zařazených v RVP ZV.

Následující výčet naznačuje, k jakým konkrétním vědomostem a dovednostem, respektive hodnotám a postojům, může chemie z hlediska EV přispívat.

Ze vzdělávacího hlediska (vědomosti, dovednosti):

 • pochopit souvislosti v biosféře
 • uvědomit si vztah člověka k prostředí a důsledky dopadu lidských aktivit na životní prostředí a zdraví člověka
 • rozkrývat rozsah poškození životního prostředí z globálního hlediska
 • pochopit některé technologie a postupy vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí
 • ukázat příklady možností jednání ve vztahu k životnímu prostředí v běžném životě
 • vyhodnocovat objektivnost a závažnost zpráv týkajících se problematiky životního prostředí
 • rozvíjet komunikaci žáka z hlediska vyjadřování a obhajování vlastních názorů ve vztahu k životnímu prostředí

Z výchovného hlediska (postoje, hodnoty):

 • vést žáka k vlastní odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodním zdrojům
 • směrovat žáka k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
 • směrovat žáka k zdravému životnímu stylu

Tabulka 1 ukazuje příklad zařazení environmentální výchovy do výuky chemie, jak ji lze využít při tvorbě ŠVP. Uvádí rozpracované očekávané výstupy související s RVP ZV, přiřazuje jim učivo a specifikuje tematický okruh průřezového tématu Environmentální výchova uvedený v RVP ZV.

Průřezové téma Mediální výchova

Média (televize, internet, rozhlas, tiskoviny, film, billboardy aj.) jsou v současnosti velmi významným informačním zdrojem, který do značné míry utváří obraz dnešního světa v mysli lidí. Není jistě pochyb o tom, že nás média velmi významně ovlivňují a uvědomíme-li si, že se většinou jedná o prostředky komerčního charakteru, je jistě žádoucí vést žáky k tomu, aby si uvědomovali, do jaké míry jsme médii ovlivňováni v pozitivním i v negativním smyslu slova.
Výuka chemie může v tomto smyslu významně přispět v oblasti vzdělávání i výchovy. Každý člověk by měl svým vzděláním získat předpoklady pro racionální hodnocení mediálních sdělení a reklam. Protože se tyto informace často týkají chemie běžného života (např. mimořádné události, úniky chemických látek, účinnost čisticích prostředků, stavba podniků v průmyslových zónách), domníváme se, že zařazení tohoto průřezového tématu do výuky chemie je přirozené. Následující přehled naznačuje, k jakým vědomostem a dovednostem, hodnotám a postojům může výuka chemie z hlediska Mediální výchovy přispívat.

Ze vzdělávacího hlediska (vědomosti, dovednosti) začlenění Mediální výchovy do výuky chemie umožňuje:

 • objasňovat roli médií jako nositelů odborných informací
 • vyhodnocovat objektivnost a závažnost zpráv i reklamy, souvisejících s chemií běžného života
 • utvářet představy o roli médií v každodenním životě ve světě i regionu

Z výchovného hlediska (postoje, hodnoty):

 • zaujímat vlastní postoj k informacím prezentovaným v médiích založených na věcné odborné argumentaci
 • směrovat žáka k odpovědnosti za kvalitu svého života

Tabulka 2 ukazuje příklad zařazení Mediální výchovy do výuky chemie, jak ji lze využít při tvorbě ŠVP. Uvádí rozpracované očekávané výstupy související s RVP ZV, přiřazuje jim učivo a specifikuje tematický okruh průřezového tématu Mediální výchova uvedený v RVP ZV.

Pomocí při vytváření učebních osnov chemie může být Metodická příručka k řadě učebnic Základy praktické chemie. Tematické celky učiva uváděné v tabulkách korespondují s členěním v této metodické příručce a ještě ji doplňují.

Příspěvek byl zpracován s cílem pomoci vyučujícím chemie při začleňování průřezových témat Environmentální výchova a Mediální výchova do výuky chemie. Může být rovněž vodítkem pro vyučující ostatních přírodovědných předmětů, kteří se jím mohou inspirovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám