Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Environmentální a mediální výchova ve výuce...

Ikona teoreticky

Environmentální a mediální výchova ve výuce chemie

Ikona odbornost
Autor: Svatava Janoušková
Spoluautor: Doc. Ing. Pavel Beneš CSc., PhDr. Václav Pumpr CSc.
Anotace: Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti.
Obor příspěvku:Chemie
Klíčová slova: mediální výchova, environmentální výchova, průřezové téma, chemie

Příspěvek byl převzat z časopisu Biologie-chemie-zeměpis, časopisu pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, vydávaného SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.


Výuka ve školách poskytujících základní vzdělávání je determinována Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je platný od září roku 2005. Jde o jeden z dokumentů právě probíhající kurikulární reformy, která staví školy, a zejména vyučující, před zcela nové úkoly, na které doposud nebyli připravováni. Školy prostřednictvím svých vyučujících si vytvářejí vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP). Jde o mimořádně náročnou práci, která povede k základnímu dokumentu, podle něhož na dané škole bude vedeno vyučování. V návaznosti na náš příspěvek v časopisu Tvorba učebních osnov chemie ve školních vzdělávacích programech (roč. 14, 2005, č. 4, s. 177 - 180) jsme se v tomto článku zaměřili na dvě průřezová témata RVP ZV související s výukou chemie.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání obsahuje kromě vzdělávacích oblastí členěných do vzdělávacích oborů také průřezová témata, jejichž cíle a obsah musí ŠVP naplňovat. Cest k realizaci je několik, od systematického zařazení témat do jednotlivých vyučovacích předmětů, přes organizaci samostatných souborných projektů, až po vytvoření integrovaného předmětu a dalších aktivit.

Průřezové téma Environmentální výchova

Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru Chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti.

Výuka chemie má z hlediska environmentální výchovy mimořádný přínos jak k rozvoji vědomostí a dovedností, tak v utváření postojů a hodnot ve vztahu k životnímu prostředí. Vzdělávací hledisko hraje při výuce velmi důležitou roli, podstatným cílem by však měl být jedinec vybavený nejen vědomostmi a dovednostmi, ale také postoji, které ve vztahu k životnímu prostředí zaujímá. Právě přínos k rozvoji postojové a hodnotové složky žáků je výrazným znakem průřezových témat zařazených v RVP ZV.

Následující výčet naznačuje, k jakým konkrétním vědomostem a dovednostem, respektive hodnotám a postojům, může chemie z hlediska EV přispívat.

Ze vzdělávacího hlediska (vědomosti, dovednosti):

 • pochopit souvislosti v biosféře
 • uvědomit si vztah člověka k prostředí a důsledky dopadu lidských aktivit na životní prostředí a zdraví člověka
 • rozkrývat rozsah poškození životního prostředí z globálního hlediska
 • pochopit některé technologie a postupy vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí
 • ukázat příklady možností jednání ve vztahu k životnímu prostředí v běžném životě
 • vyhodnocovat objektivnost a závažnost zpráv týkajících se problematiky životního prostředí
 • rozvíjet komunikaci žáka z hlediska vyjadřování a obhajování vlastních názorů ve vztahu k životnímu prostředí

Z výchovného hlediska (postoje, hodnoty):

 • vést žáka k vlastní odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodním zdrojům
 • směrovat žáka k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
 • směrovat žáka k zdravému životnímu stylu

Tabulka 1 ukazuje příklad zařazení environmentální výchovy do výuky chemie, jak ji lze využít při tvorbě ŠVP. Uvádí rozpracované očekávané výstupy související s RVP ZV, přiřazuje jim učivo a specifikuje tematický okruh průřezového tématu Environmentální výchova uvedený v RVP ZV.

Průřezové téma Mediální výchova

Média (televize, internet, rozhlas, tiskoviny, film, billboardy aj.) jsou v současnosti velmi významným informačním zdrojem, který do značné míry utváří obraz dnešního světa v mysli lidí. Není jistě pochyb o tom, že nás média velmi významně ovlivňují a uvědomíme-li si, že se většinou jedná o prostředky komerčního charakteru, je jistě žádoucí vést žáky k tomu, aby si uvědomovali, do jaké míry jsme médii ovlivňováni v pozitivním i v negativním smyslu slova.
Výuka chemie může v tomto smyslu významně přispět v oblasti vzdělávání i výchovy. Každý člověk by měl svým vzděláním získat předpoklady pro racionální hodnocení mediálních sdělení a reklam. Protože se tyto informace často týkají chemie běžného života (např. mimořádné události, úniky chemických látek, účinnost čisticích prostředků, stavba podniků v průmyslových zónách), domníváme se, že zařazení tohoto průřezového tématu do výuky chemie je přirozené. Následující přehled naznačuje, k jakým vědomostem a dovednostem, hodnotám a postojům může výuka chemie z hlediska Mediální výchovy přispívat.

Ze vzdělávacího hlediska (vědomosti, dovednosti) začlenění Mediální výchovy do výuky chemie umožňuje:

 • objasňovat roli médií jako nositelů odborných informací
 • vyhodnocovat objektivnost a závažnost zpráv i reklamy, souvisejících s chemií běžného života
 • utvářet představy o roli médií v každodenním životě ve světě i regionu

Z výchovného hlediska (postoje, hodnoty):

 • zaujímat vlastní postoj k informacím prezentovaným v médiích založených na věcné odborné argumentaci
 • směrovat žáka k odpovědnosti za kvalitu svého života

Tabulka 2 ukazuje příklad zařazení Mediální výchovy do výuky chemie, jak ji lze využít při tvorbě ŠVP. Uvádí rozpracované očekávané výstupy související s RVP ZV, přiřazuje jim učivo a specifikuje tematický okruh průřezového tématu Mediální výchova uvedený v RVP ZV.

Pomocí při vytváření učebních osnov chemie může být Metodická příručka k řadě učebnic Základy praktické chemie. Tematické celky učiva uváděné v tabulkách korespondují s členěním v této metodické příručce a ještě ji doplňují.

Příspěvek byl zpracován s cílem pomoci vyučujícím chemie při začleňování průřezových témat Environmentální výchova a Mediální výchova do výuky chemie. Může být rovněž vodítkem pro vyučující ostatních přírodovědných předmětů, kteří se jím mohou inspirovat.

Citace a použitá literatura:
[1] - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2005). . Praha : VÚP, 2005.  
[2] - PUMPR, V.; BENEŠ, P.; FRÝZKOVÁ, M. Tvorba učebních osnov chemie ve školních vzdělávacích programech. Biologie, chemie, zeměpis č. 4/2005. 4. vydání. Praha, 2005.  
[3] - BLAŽOVÁ, K.; FRÝZKOVÁ, M.; ŠVECOVÁ, M. Space Station 3D: Kosmická stanice 3D (pracovní sešit pro druhý stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). . Praha : I. T. Czech Cinemas s r. o., 2004.  
[4] - HERINK, J.; BENEŠ, P.; MARŠÁK, J. et al. Modrá planeta (pracovní sešit pro druhý stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).. Praha : I. T. Czech Cinemas s r. o., 2004.  
[5] - PUMPR, V.; BENEŠ, P.; FRÝZKOVÁ, M. et al. Environmentální výchova ve výuce chemie (Metodická příručka v rámci projektu výchova a vzdělávání k udržitelnému rozvoji). . Praha : UK v Praze, pedagogická fakulta, 2005.  
[6] - PUMPR, V.; BENEŠ, P.; BANÝR, J. et al. Metodická příručka k řadě učebnic Základy praktické chemie.. Praha : Fortuna, 2005.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 11. 2007
Zobrazeno: 6023krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JANOUŠKOVÁ, Svatava. Environmentální a mediální výchova ve výuce chemie. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2007, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1739/ENVIRONMENTALNI-A-MEDIALNI-VYCHOVA-VE-VYUCE-CHEMIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.