Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Online vzdělávání mimořádně nadaných žáků...

Online vzdělávání mimořádně nadaných žáků – 1. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Martina Röhlichová
Klíčem k úspěchu je poskytování smysluplných činností. Pomocí heuristických metod, diskuse apod. by měl být žák veden ke kritickému myšlení.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) – to jsou dva základní dokumenty kurikulární reformy našeho školství. Oba jsou závazné při tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP) jednotlivých základních škol a gymnázií. V obou je věnována pozornost vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Pokusme se zamyslet nad tím, proč je nutné se vzděláváním těchto žáků zabývat, a ukažme si jednu konkrétní možnost, jak lze toto vzdělávání realizovat.

Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině

Některým z vás není třeba knihu Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem představovat.1 Vám, kterým se ještě do rukou nedostala, si ji dovoluji doporučit. V předmluvě se dočteme: "Ústřední vizí našeho přístupu je aktivní tvořivý učitel, který k oficiálním dokumentům a učebnicím přistupuje tvůrčím způsobem a nespokojí se s pouhou stereotypní výukou... Tvůrčí učitel přijímá zodpovědnost za přípravu a praktickou realizaci výuky a je ochoten se zpětně zamýšlet nad realizovanou výukou." (Pasch) Proč by měl tvořivý učitel zodpovědně přistoupit i ke vzdělávání nadaných žáků?

Respektujme potřeby jednotlivců ve vyučování

Právě tak je označena jedna z kapitol výše uvedené knihy. Dává stručnou, ale výstižnou odpověď na položenou otázku. "V každé třídě najdeme alespoň jedno dítě, na jehož zvláštní potřeby bude nutno reagovat ještě bohatší a rozmanitější výukou, než jakou poskytuje většina běžně připravených hodin… Jednou z funkcí škol může být pomoc žákům při objevování oblasti zájmů a budování schopnosti nasadit se v daném oboru a tvořivě v něm pracovat." (Pasch)

Řadu let jsem učila v jednom pražském gymnáziu ve třídách, které byly sice zaměřeny na matematiku, ale žáci vynikali i v mnoha jiných oblastech. Díky velkému množství vysokých škol a různých ústavů Akademie věd, se kterými naše škola spolupracovala, mohli žáci poměrně snadno pracovat se špičkovými odborníky přímo na jejich pracovištích, v laboratořích vybavených náročnou měřící technikou. Často jsem na setkání učitelů slýchávala: "No jo, vám se to v Praze učí, ale co já? Nejbližší vysoká škola je 50 km daleko a nějaký výzkumný ústav ještě dál! Co já mohu nadaným žákům nabídnout?" Teď už mám pro všechny takové tvořivé učitele, kterým není výuka nadaných dětí lhostejná, odpověď.

Talnet – online výuka

Klíčem k úspěchu je poskytování smysluplných činností. V tomto duchu je zpracována i část RVP G (resp. RVP ZV), týkající se vzdělávání mimořádně nadaných žáků: "Ve výuce je vhodné využívat problémového a projektového vyučování a práci v centrech aktivit dle vlastního výběru žáka. Pomocí heuristických metod, diskuse aj. by měl být žák veden ke kritickému myšlení; osvědčuje se i střídání výuky se samostudiem s využitím multimediálních technologií." Jednou z takových možností je i online výuka, která je pro potřeby základních škol a gymnázií rozvíjena v projektu Talnet. Než si přečtete (pokud jste to již neudělali) základní informace, nabízím několik odpovědí na otázku co je to Talnet přímo od frekventantů letošních kurzů:

  • Společnost lidí, kterým nevadí, že se učím.
  • Zkušenosti, poznatky, nové informace.
  • Možnost kontaktu s odborníky, získání informací, které se ve škole nedozvím.
  • Možnost vzdělat se v tom, co mě zajímá.
  • Další možnost, jak se rozvíjet.
  • Talnet je dobrá cesta k tomu, abych v životě dosáhl toho, co chci: být úspěšný, vzdělaný, šťastný, cítit, že jsem v životě vyhrál.
Zařazení možnosti online studia nadaných žáků do běžné výuky

Asi vás napadne, že žáci v „talneťáckých kurzech“ pracovali odpoledne po škole nebo o víkendech. V řadě případů ano. Existují však školy, kde možnosti Talnetu učitelé uchopili za správný konec a umožnili svým nadaným žákům vzdělávat se tímto způsobem přímo v rámci běžné výuky. Následující graf zachycuje rozdělení úspěšných absolventů všech kurzů, které v rámci Talnetu proběhly.

Graf
1. Graf

Vyšší počty v případě Prahy a Středočeského kraje souvisejí s tím, že ve školách těchto regionů učitelé byli povzbuzováni pro hledání optimálních modelů začlenění online výuky nadaných přímo do výuky ve škole. Hledali tak cestu pro učitele ze všech regionů, pro nadané děti i z té nejmenší obce.

O tom, jakým způsobem učitelé online výuku začlenili do výuky, jak se jim tato realizace osvědčila a jak tuto možnost hodnotí sami žáci a instruktoři kurzů, si povíme příště.


1 Pasch, M. a kolektiv: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem. Praha, Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek