Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Projekt Trojské trumfy pražským školám

Projekt Trojské trumfy pražským školám

Projekt Trojské trumfy pražským školám aneb výukové materiály pro návštěvu Zoo Praha, Botanické zahrady Praha, Trojského zámku, Stromovky a okolí Troje určené středoškolákům. Autorský tým projektu Trojské trumfy pražským školám vytvořil výukové materiály pro návštěvu všech zahrad, kterými se pražská Troja pyšní, zoologické, botanické, zámecké a jako bonus i parku Stromovka. Všechny materiály vycházejí z RVP a usilují o naplnění klíčových kompetencí a propojení teorie s praxí a učení s objevováním, prožitkem i zábavou a snaží se podnítit středoškolské žáky k prostému pozorování, porovnávání informací, řešení problémových úkolů a zájmu o svět, jehož je člověk součástí.

Idealistickým záměrem autorů těchto materiálů bylo naplnění následujícího modelu: žáci pracují samostatně, vyplňují pracovní listy (PL) individuálně nebo ve skupinách a učitel jejich činnost mírně koriguje. Neříká svým žáků vše, co ví, ale umožňuje jim zjistit vše, co je zajímá.

Úroveň obtížnosti

V rámci projektu Trojské trumfy vznikly na rozdíl od předchozího projektu Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím pracovní materiály v jediné úrovni náročnosti, které jsou určeny žákům středních škol. Přesto jsou některé koncipovány všeobecněji, a jsou proto využitelné bez ohledu na věk či typ střední školy, jiné jsou zaměřeny odborněji na témata, která jsou zahrnuta v RVP pouze některých typů škol. Je na učiteli, který materiál zvolí.

Materiály podle lokalit

Základní pracovní listy jsou určeny k prohlídkám Botanické zahrady Praha, a to její venkovní expozice i skleníku Fata Morgana, k prohlídce areálu Zoo Praha, ať celého či jeho vybraných částí, a k prohlídce Trojského zámku a jeho interiéru i exteriéru. Na tyto terénní PL navazují související materiály využitelné ve škole či při domácí přípravě. Některé z nich mají charakter projektové výuky, ať už celoškolní, ročníkové či předmětové.  

Časový prostor

Z hlediska délky jsou nabízené materiály koncipovány tak, aby jejich časová dotace byla přiměřená možnostem žáků středních škol. V jednotlivých metodikách, které jsou součástí didaktických balíčků či PL, nabízíme i různé varianty práce, tedy i různé možnosti z hlediska délky. PL do skleníku jsou určeny přibližně pro hodinovou prohlídku, s PL do venkovního areálu BZ či areálu zoo je možné pracovat hodinu a půl i déle.

S průvodce či bez průvodce?

Výukové materiály vycházejí z potřeb trojských zahrad a na rozdíl od předchozího projektu jsou určeny pro prohlídku zoo i botanické zahrady bez průvodce. Jsou koncipovány tak, aby si průvodci byli žáci navzájem.

Typologie pracovních listů

Pracovní listy, které jsou součástí didaktických balíčků, jsou dvojího druhu – některé jsou motivační a jsou určeny k práci ve škole před návštěvou BZ, jiné slouží k prohlídce vybraného areálu přímo v terénu. Smyslem motivačních PL do školy je připravit žáky na vlastní prohlídku botanické či zoologické zahrady nebo trojského zámku, pozitivně je naladit a připomenout jim i teorii potřebnou pro výpravu do terénu. Motivační pracovní listy pro práci ve škole považují autoři PL za velmi důležité a věří, že je ocení i pedagogové. V případě nedostatku času je možné jejich vynechání či domácí zpracování. Materiály je možné použít i nezávisle na sobě jako doplnění výuky, v rámci opakování či suplovaných hodin.

Doporučený způsob práce

Výukové materiály mohou žáci vyplňovat individuálně nebo ve skupinkách, skupinová nebo alespoň párová práce je přitom preferována, ale záleží na učiteli, který způsob upřednostní. PL vychází z předpokladu, že si informace žáci mezi sebou po zjištění úkolů vymění.

Koncepce materiálů

Autoři PL se snažili navrhovat moderní formy a metody práce a podporovat tak tvůrčí aktivity žáků včetně aktivní práce s textem. Součástí materiálů jsou i oblíbené křížovky, doplňovačky, skrývačky a hádanky. Všechny PL jsou koncipovány tak, aby žáci samostatně přemýšleli a dávali si informace do souvislostí, nikoli aby to za ně činil učitel či text samotný. Důležitou stránkou práce s PL je prožitkové učení. Řada úkolů nabízí možnost rostliny, zvířata či stavební prvky zblízka pozorovat a porovnávat.

Koncepce všech materiálů vychází ze zásad programu RWCT, tedy Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který byl v praxi mnohokrát úspěšně ověřen. Proto PL obsahují náměty nejen pro proces vlastního uvědomění, ale také pro evokační a reflexivní fázi učení a je důležité, aby učitelé tyto úkoly nevynechávali a umožnili svým žákům je splnit, a to i přesto, že je mohou považovat za „ztrátu času“. V závěru prohlídky doporučujeme vyzvat žáky k položení otázek, které je v průběhu práce napadly. Možná bude znát odpověď někdo z nich, nezodpovězené otázky lze zadat jako domácí úkol.

Co může učitele (nebo žáky) překvapit?

Všechny PL jsou koncipovány na pravidlu výběru – žák si může zvolit úkol, který mu vyhovuje či který ho zaujal, nemusí splnit všechny úkoly, ale dodržet povinné procento. Věříme, že touto cestou je možné žáky motivovat k práci a překonat jejich nechuť z toho, že „musí“. Mohou si totiž vybrat.

Mezi úkoly se často objevuje požadavek nejdříve výsledek odhadnout, otipovat a teprve pak si odhad ověřit pozorováním či studiem. Doporučujeme žákům zdůraznit, že není smyslem úkolu mít 100% správný odhad, ale že je důležité odhad ověřit a mít správný výsledek. Práce s vlastním očekáváním může žáky pozitivně motivovat v dalším studiu a učit je sledovat vlastní pokrok.

U některých PL je v metodice navrženo, jak lze práci žáků hodnotit – např. podle procenta splněných úkolů nebo na základě sebehodnocení. Pravidla si stanoví učitel.

Všechny PL obsahují náměty pro domácí práci a je dobré (resp. žádoucí) se k těmto úkolům vrátit ještě ve škole po návštěvě BZ.

Mezi aktivitami, které se v PL objevují, nejsou jen úkoly zaměřené na botaniku, zoologii, případně dějepis či chemii – autoři usilovali o propojení předmětů v rámci mezipředmětových vztahů biologie se zeměpisem, ekologií a chemií, českým jazykem a literaturou, historií, výtvarnou výchovou a světem práce či matematikou. Nezastupitelné místo mají ve struktuře PL ukázky z krásné literatury, ale i ukázky ze současných novin či časopisů. Jejich úkolem je navodit patřičnou atmosféru, najít zajímavou souvislost nebo skrytou informaci.

Výtvarné pojetí

Autoři PL usilovali o to, aby výtvarná podoba PL byla pro žáky atraktivní – jsou barevné, obsahují fotografie i obrázky rostlin a zvířat, mapky a schémata. Zároveň se autorský tým snažil přizpůsobit finančním možnostem škol, a proto z výtvarného hlediska převažují jednoduché pérovky nad barevnými fotografiemi. Vhodným doplněním mohou být powerpointové prezentace, které jsou obsaženy v didaktických balíčcích, nebo videosekvence zaměřené na to, co nemusí být v závislosti na počasí či roční době v terénu vždy vidět, případně na související chemické pokusy v případě, že škola nemá k dispozici laboratoř.

Kde učitel materiály najde?

Součástí výstupů z projektu je interaktivní mapa – jakýsi web, na kterém si může každý učitel prohlédnout všechny výukové materiály. Jeho výhodou je řazení materiálů podle různých hledisek a kritérií – podle charakteru, lokality, předmětu apod. Tato interaktivní projektová mapa bude od začátku srpna na stránkách www.trojskegymnazium.cz, www.zoopraha.cz a www.botanicka.cz.

Post scriptum na závěr

Věříme, že výukové materiály z projektu Trojské trumfy pražským školám využijí nejen žáci a učitelé pražských škol, ale i mimopražští a stráví nad nimi příjemné chvíle, které budou pro všechny zdrojem poznání a zajímavých překvapení.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND              PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám