Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Staniční výuka

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Ivana Frýbová
Využití práce ve stanicích při vyučování německého jazyka, organizační pravidla, hodnocení, výhody této formy práce.

Vyučuji na gymnáziu německý jazyk již dvacet let, polovinu této doby lektoruji metodicko-didaktické semináře pro učitele německého jazyka. V obou cílových skupinách jsem si oblíbila výuku ve stanicích. Podrobněji jsem se seznámila s touto metodou především při studiu didaktiky na univerzitě v Tübingenu pod vedením paní Angeliky Lundquist-Mog. V době tvorby vlastních školních vzdělávacích programů jsou metody a formy práce často diskutovanou otázkou, případné dotazy či připomínky zasílejte na e-mailovou adresu frybova@gymcaslav.cz.

Co znamená staniční výuka?

Ve třídě se rozestaví stoly do jednotlivých stanic. Základní myšlenkou je zapojení všech žáků do výuky. Zabývají se ve stejné době různými úkoly a pracují ve svém vlastním pracovním tempu. Přitom si mohou i vzájemně pomáhat a kontrolovat se, takže se nejedná o čistou činnost jednotlivce, ale o práci v týmu. Touto metodou se mohou žáci poprvé seznámit s učební látkou, procvičovat ji nebo si ji přezkoušet. Při výuce cizích jazyků lze staniční výuku doporučit u nácviku jednotlivých dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení), dále při osvojování a rozvíjení slovní zásoby (viz praktický příklad), gramatiky a především u látky s obsahem reálií německy mluvících zemí.

Výhody staniční výuky:

 • jde o autonomní učení, při kterém jsou všichni žáci současně zaměstnáni a hlavně mohou pracovat ve svém vlastním rytmu;
 • na základě použitých materiálů lze u žáků při učení zapojit různé smysly (vidění, sluch, hmat, motoriku);
 • lze použít materiály, které jsou ve škole pouze v jednom exempláři (kazety, hry, puzzle...);
 • jedná-li se o materiály, které nemusí být stále aktualizovány, lze je používat opakovaně; proto se vyplatí vytvořit či nakoupit finančně náročný materiál;
 • žáci mají možnost volby - sami si určují pořadí jednotlivých stanic; tato varianta volby a zároveň vlastní kontrola daného úkolu podporují samostatné učení;
 • učitel má větší možnost pozorovat své žáky při práci, podporovat jejich pokrok a vést s nimi individuální rozhovory.

Nevýhody staniční výuky:

 • časová náročnost přípravy je pro učitele vysoká (popisy jednotlivých stanic, zadání úloh, pracovní listy, řešení, uspořádání stolů ve třídě apod.);
 • tato metoda je v některých případech náročnější po stránce finanční (např. kopie literárních textů, pracovní listy pro každého žáka);
 • je samozřejmé, že žáci se při plnění jednotlivých úkolů dorozumívají i ve své mateřštině.

Při přípravě staniční výuky je nutné dbát několika zásad, aby nasazení této metody bylo smysluplné. Učitel vybírá takový materiál, který je pro žáky motivující a odpovídá jejich jazykové úrovni i věku. Dále učitel připraví jasné řešení jednotlivých stanic, pracovní listy a rozšiřující materiál, pokud jsou pro stanici důležité. Každý žák obdrží Laufzettel (pracovní průvodku) a návodné otázky pro svůj deník, aby tak byl schopen sebereflexe.

Příprava učebny je také jedním z faktorů, které mohou ovlivnit zdárný průběh staniční výuky. Stolky musí být ve třídě rozmístěny tak, aby svou polohou a uskupením odpovídaly velikosti jednotlivých skupin. Jsou očíslovány, leží na nich zadání úkolu, jeho řešení i další pracovní materiál (např. mapy, hrací karty, puzzle).

Průběh staniční výuky

Téma staniční výuky uvede učitel ještě v plénu kratší aktivitou, dále vysvětlí pravidla, která doporučuji vypracovat písemně a nechat je v průběhu výuky na viditelném místě. Osvědčilo se mi také vystavět jednotlivé stanice společně se žáky - seznámí se tak s úkoly a zjistí, které stanice jsou povinné a které ne.

Vlastní práce žáka začíná vyhledáním místa a řešením zadání. Lze pracovat samostatně nebo ve skupinách. Úlohy si žáci ve stanicích přečtou, vyřeší a zkontrolují je s řešením. V Laufzettelu zaznamenají číslo stanice, případně si zapíší vlastní poznámky a postupují dle vlastní volby dále. V závěrečné fázi musí učitel počítat s dostatečným časem na rozhovor se žáky a rozebrat s nimi, která stanice se jim líbila nejvíce či nejméně, která byla velmi těžká, co se naučili atd. Žáci by si měli po takovémto rozhovoru písemně zaznamenat reflexi výuky a zhodnotit své výkony. Zaznamenávají tak, co a jak se v hodině naučili.


Pravidla staniční výuky
 • Každý si vede vlastní Laufzettel (průvodku) a odpoví na otázky, které jsou podkladem pro zpětnou vazbu do vlastního deníčku.
 • Najdi si své vlastní pracovní tempo, pracuj i ve dvojici či ve skupině.
 • Nenič, nepopisuj a neodnášej zadání, řešení či jiný materiál.
 • Stolky musíš po sobě uklidit a vše připravit pro další spolužáky.
 • Skupiny vytvoříme rozpočítáním a tvoje skupina začne u stanice, která má stejné číslo jako tvoje skupina.
 • Volba dalších stanic či tvého partnera je dobrovolná.
 • Počet absolvovaných stanic není pevně stanoven - je to na tobě!
 • Čas na práci ve stanicích a na vyplnění průvodky a deníčku je ..........
Regeln für die Stationenarbeit
 • Jeder führt seinen/ihren persönlichen Laufzettel und das Blatt Lerntagebuch.
 • Versucht, euer persönliches Arbeitstempo zu finden, arbeitet jedoch als Paar oder in Gruppen zusammen.
 • Bitte die Kärtchen, Lösungsblätter, Materialien etc. nicht beschriften, zerschneiden, etc.
 • Die Tische müssen vor der Stationenarbeit leer geräumt sein.
 • Die Gruppenbildung geht über Zahlen. Fangt mit der Station an, die eurem Zahl entspricht.
 • Die Wahl der übrigen Stationen, der Lernpartner und die Zahl der zu absolvierenden Stationen ist frei.
 • Wenn es an einem Tisch keinen Platz gibt, könnt ihr eine andere Station besuchen (z.B. eine Ausweichstation).
 • Zeit für die Arbeit an den Stationen und zum Ausfüllen des Lerntagebuchs: ........ Minuten.

(Regeln für die Stationenarbeit - nach Angelika Lundquist-Mog)


Deníček
 • Které stanice se ti líbily a proč?
 • Měl jsi nějaké potíže? Jaké?
 • Jaká byla spolupráce s tvým spolužákem či spolužáky ve skupině?
 • Co bylo pro tebe nové? Které informace si zaznamenáš? (Nová slovíčka, spojení, fráze apod.)
 • Jak si chceš nové poznatky zapamatovat?
Lerntagebuch
 • Welche Stationen haben die gefallen und warum?
 • Gab es Schwierigkeiten? Welche?
 • Wie war die Zusammenarbeit mit deinen Lernpartnern?
 • Was war neu für dich? Was möchtest du dir merken? (Neue Wörter, Phraseologismen etc.)
 • Wie möchtest du dir das neue Wissen merken?

(Lerntagebuch - nach Angelika Lundquist-Mog)


Laufzettel (Pracovní průvodka):
Wortschatz lernen mittels Stationenarbeit

Name:

Station 1:
Ergebnis:

Station 2:
Ergebnis:

Station 3:
Ergebnis:

Station 4:
Ergebnis:

Station 5:
Ergebnis:


Zadání jednotlivých stanic
Wortschatz lernen mittels Stationenarbeit

Station 1: Körpersprache
Auf dem Tisch liegen Arbeitsblätter. Du kannst die Aufgaben paarweise oder gemeinsam in der Gruppe erfüllen. Jede Gruppe hat 2 Arbeitsblätter.
Aufgabe 1: Ergänze die fehlenden Namen der Körperteile in den Redensarten.
Aufgabe 2: Zieh Linien von den Redensarten zu den Körperteilen wie im Beispiel.
Aufgabe 3: Such mit deinen Partnern ähnliche Redewendungen in der Muttersprache.
Material: Arbeitsblätter

Station 2: Beruferraten
Spiel zu viert oder zweit.
Aufgabe 1: Auf dem Tisch liegen leere Kärtchen. Nimm bitte je ein Kärtchen und schreib darauf einen Beruf. Der Nachbar darf die Karte nicht sehen. Kleb nun dein Kärtchen deinem Partner/deiner Partnerin an die Stirn. Lass nun den Partner/die Partnerin mit Hilfe von Fragen raten, was er/sie von Beruf ist. Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, darfst du weiter fragen, kommt die Antwort Nein, lass den Nächsten fragen.

Station 3: Lehrer - Bilder
Aufgabe 1: Auf dem Blatt siehst du Bilder, daneben sind Kommentare dazu. Welche Erklärung passt zum Bild. Ordne zu. Deine Lösungen schreib bitte auf deinen Laufzettel.
Aufgabe 2: Was denkst du über Lehrer? Deine Meinung kannst du auch auf den Laufzettel schreiben.
Material: Arbeitsblatt

Station 4: Würfelspiel
Vor dir liegt ein Würfelspiel.
Aufgabe 1: Wähl einen Spieler zum Schiedsrichter. Er darf aus dem Briefumschlag die Wörterliste nehmen. Die anderen Spieler würfeln der Reihe nach. Wenn du auf ein bestimmtes Feld kommst, nenne bitte den passenden bestimmten Artikel. Der Schiedsrichter überprüft die Richtigkeit deiner Antwort. Ist die Antwort falsch, kehre auf früheres Feld zurück. Ist die Antwort richtig, bleibe hier stehen und lasse den Tischnachbar würfeln.
Material: Würfelspiel, Würfel, Spielfiguren, Wortliste

Station 5: (Ausweichstation)
Wie wäre es zur Entspannung mit einem Partner-Puzzle oder möchtest du auf den Bildern nach Unterschieden suchen?
Material: Puzzle, Arbeitsblätter mit den Bildern

Informační zdroje: Fremdsprache Deutsch. Heft 35, 2006.

filters=

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám