Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Tajná písma - způsob oživení vyučovacího...

Ikona prakticky

Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Dva zábavné pokusy, které mohou sloužit jako motivační pokusy k dalším aktivitám ve vyučovacím procesu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  3. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
  3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: 1. varianta

* žlutý papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky
* vatové tyčinky a špejle s vatou namotanou na jednom konci
* 2 kádinky
* 5% roztok chloridu železitého FeCl3
* 5% roztok hexakyanoželeznatanu draselného K4[Fe (CN)6] - žluté krevní soli

2. varianta

* růžový papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky
* vatové tyčinky
* kahan, sirky
* 5% roztok chloridu kobaltnatého hexahydrátu CoCl2.6H2O
* kádinka

V případě, že pokus provádějí samotní žáci

* dataprojektor + počítač
Klíčová slova: Člověk a příroda, Chemie, skupinová práce, pokus, chemická reakce
<h5>Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu</h5> <p>Jedná se o dva zábavné pokusy, které mohou být využity jako demonstrační i žákovské. Zábavnou formou budou žáci motivováni k získávání dalších vědomostí a dovedností.</p> <p>Žáci jsou do této činnosti aktivně zapojeni, mohou pracovat ve skupinkách. Učitel rozdělí žáky do několikačlenných skupin, přičemž každému z žáků zadá určitou roli. Příklad rozdělení rolí: jeden žák či dvojice připraví pomůcky, druhý žák či dvojice žáků provede pokus, další člen provede úklid stolu, ostatní poslouží jako asistenti. Učitel chodí po laboratoři, sleduje a kontroluje činnost žáků ve skupinách, v případě nejasností radí s provedením pokusu.</p> <p>Skupinovou práci lze využít k rozvoji osobnosti žáka v oblasti OSV. Po ukončení práce každý žák napíše na lísteček, jak mu jeho role vyhovovala, zda se mu ve skupině dobře pracovalo, jakou roli by chtěl mít příště, co si myslí, že mu hodina přinesla, co nového se naučil a co by podruhé udělal jinak. Toto lze realizovat i formou krátké diskuse na konci hodiny.</p> <h5>Metodika</h5> <p><span style="text-decoration: underline;">Cílová skupina žáků</span></p> <p>Žáci základních i středních škol (gymnázií), konkrétně:</p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta pokusu</strong> <ul type="circle"> <li>8. ročník ZŠ (1. nebo 3. ročník nižšího gymnázia)</li> <li>1. ročník čtyřletého gymnázia (3. ročník šestiletého a 5. ročník osmiletého gymnázia)</li> </ul> </li> <li><strong>2. varianta pokusu</strong> <ul type="circle"> <li>1. ročník čtyřletého gymnázia (3. ročník šestiletého a 5. ročník osmiletého gymnázia)</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Využití pokusů v hodinách</span></p> <ul type="disc"> <li>motivační prvek při zahajování dílčího tematického celku - pokus demonstrační; při provádění pokusů je vhodné maximálně zapojit žáky - ti jsou poté hlavními aktéry celého pokusu</li> <li>žákovské pokusy při laboratorních pracích (v tomto případě lze využít dataprojektoru); učitel nejprve promítne pomůcky, které si žáci připraví, potom promítne celý postup, podle kterého žáci pracují</li> </ul> <p>Obě prezentace najdete zde:<br /> <a href="/soubor/01387-p1.ppt">Tajná písma - 1. varianta</a><br /> <a href="/soubor/01387-p2.ppt">Tajná písma - 2. varianta</a></p> <p><strong>Výhodou je, že pokusy jsou jednoduché a časově nenáročné na provedení (maximálně 10 - 15 minut).</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Tematické celky</span></p> <p>Pokusy lze zařadit do následujících tematických celků:</p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta:</strong> srážecí reakce, kovy (železo), komplexní sloučeniny</li> <li><strong>2. varianta:</strong> krystalohydráty, kovy (kobalt), chloridy</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Cíle pokusu</span></p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta</strong> <ul type="circle"> <li>žák bude zábavnou formou motivován k získávání dalších vědomostí týkajících se srážecích reakcí (popř. kovů - konkrétně železa)</li> <li>seznámí se s některými sloučeninami železa</li> <li>seznámí se se srážecími reakcemi</li> <li>při pokusu si žák navíc procvičí některé dovednosti (zručnost)</li> </ul> </li> <li><strong>2. varianta</strong> <ul type="circle"> <li>žák bude zábavnou formou motivován k získávání dalších poznatků</li> <li>zaznamená rozdíl mezi hydratovaným a bezvodým chloridem kobaltnatým (podle barvy)</li> <li>při užití pokusu jako žákovského si procvičí některé dovednosti (šikovnost)</li> </ul> </li> </ul> <h5>Provedení 1. varianty pokusu</h5> <p><em>Pomůcky a chemikálie</em></p> <ul type="disc"> <li>žlutý papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky <table id="obr_1" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/1.jpg?094541u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>1. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>vatové tyčinky a špejle s vatou namotanou na jednom konci <table id="obr_2" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/2.jpg?094610u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>2. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>2 kádinky</li> <li>5% roztok chloridu železitého FeCl<sub>3</sub> <table id="obr_3" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/3.jpg?094644u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>3. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>5% roztok hexakyanoželeznatanu draselného K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>] - žluté krevní soli <table id="obr_4" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/4.jpg?094727u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>4. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><em>Postup</em></p> <ol type="1"> <li>Vatovou tyčinkou napíšeme na jednotlivé papírky vzkazy (případně horoskopy či osudy) roztokem FeCl<sub>3</sub>. <table id="obr_5" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/5.jpg?094917u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>5. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Papírky necháme zaschnout (například na topení) tak, aby vzkaz nebyl vidět. <table id="obr_6" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/6.jpg?094944u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>6. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Po zaschnutí necháme jednoho nebo více žáků, aby si vytáhli svůj osud.</li> <li>Před ostatními jim jejich osud postupně odhalujeme špejlí s vatou tak, že přetíráme papírek roztokem K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]. <table id="obr_7" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/7.jpg?095026u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>7. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Objeví se modrý nápis. <table id="obr_8" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/8.jpg?095056u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>8. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p><em>Vysvětlení</em></p> <ul type="disc"> <li>při přetření papírku roztokem žluté krevní soli dochází k následující srážecí reakci:<br /> 4Fe<sup>3 </sup> 3[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sup>4-</sup> → Fe<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sub>3</sub><br /> nebo též: 4FeCl<sub>3</sub> 3K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>] → Fe<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sub>3</sub> 12KCl </li> <li>vzniká modrá sraženina, které se říká "berlínská modř"<br /> <em>název sloučeniny:</em> hexakyanoželeznatan železitý</li> </ul> <p><em>Metodické poznámky</em></p> <ul type="disc"> <li>koncentraci roztoku FeCl<sub>3</sub> musíme přizpůsobit barvě papíru, aby po zaschnutí vzkaz nebyl vidět</li> <li>lepší je nechat žáka, aby sám písmo odtajnil</li> </ul> <p><strong>Provedení 2. varianty pokusu</strong></p> <p><em>Pomůcky a chemikálie</em></p> <ul type="disc"> <li>růžový papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky <table id="obr_9" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/9.jpg?095138u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>9. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>vatové tyčinky <table id="obr_10" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/10.jpg?095204u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>10. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>kahan, sirky <table id="obr_11" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/11.jpg?095227u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>11. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>kádinka</li> <li>5% roztok chloridu kobaltnatého hexahydrátu CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O <table id="obr_12" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/12.jpg?095258u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>12. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><em>Postup</em></p> <ol type="1"> <li>Vatovou tyčinkou napíšeme na jednotlivé papírky vzkazy (případně horoskopy či osudy) roztokem CoCl<sub>2</sub>. <table id="obr_13" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/13.jpg?095327u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>13. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Papírky necháme zaschnout tak, aby vzkaz nebyl vidět. <table id="obr_14" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/14.jpg?095348u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>14. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Po zaschnutí necháme jednoho nebo více žáků, aby si vytáhli svůj osud.</li> <li>Písmo tentokrát odtajníme zahříváním papírku nad plamenem kahanu. <table id="obr_15" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/15.jpg?095432u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>15. Obrázek <table id="obr_16" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/16.jpg?095452u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>16. Obrázek <table id="obr_17" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/17.jpg?095510u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>17. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Objeví se modrý nápis. <table id="obr_18" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/18.jpg?095549u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>18. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p><em>Vysvětlení</em></p> <ul type="disc"> <li>roztok chloridu kobaltnatého má růžovou barvu, vyskytují se v něm hydratované ionty Co<sup>2 </sup> (= jsou obklopeny vodou)</li> <li>při zahřívání dochází k odpařování vody a vzniká bezvodý chlorid kobaltnatý, který má tmavě modrou barvu</li> </ul> <p><em>Metodické poznámky</em></p> <ul type="disc"> <li>koncentraci roztoku chloridu kobaltnatého musíme přizpůsobit barvě papíru, který máme k dispozici - je nutné, aby nápis nebyl vidět</li> <li>pokud necháme nápis schnout příliš dlouho, může docházet k odpařování vody i bez zahřívání, takže se může stát, že nápis zmodrá</li> <li>je potřeba zahřívat papír nad plamenem velmi opatrně, aby nedošlo k jeho zapálení</li> <li>výsledná sytost modrého zabarvení závisí na délce a intenzitě zahřívání</li> </ul> <h5>Závěr</h5> <p>Uvedené pokusy jsou vhodné především pro žáky nižších ročníků gymnázií. Mají praktické využití hned v několika tematických celcích. Velmi motivačně na žáky působí především provedení pokusů formou vystoupení - žáci vystupují jako herci či učitelovi asistenti.</p>
Citace a použitá literatura:
[1] - STRAKA,, M. Kouzelnické pokusy z chemie. Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997.  
[2] - ŠULCOVÁ, R.; JEDLIČKOVÁ, A. et al. Chemikova kuchyně. (Elektronická pomůcka pro výuku chemie - CD ROM). Praha : UK, PřF, 2006.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt331 kBTajná písma - 1. varianta
Odstranitppt349 kBTajná písma - 2. varianta
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 05. 2007
Zobrazeno: 9794krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, . Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu. Metodický portál: Články [online]. 22. 05. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1387/TAJNA-PISMA---ZPUSOB-OZIVENI-VYUCOVACIHO-PROCESU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.