Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vytvoř početní příklad pro první třídu
Odborný článek

Vytvoř početní příklad pro první třídu

16. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Božena Rytířová

Anotace

Žáci mají za úkol namalovat podle předloženého námětu v editoru Malování vlastní názorný příklad na sčítání do desíti pro první třídu. Námětem jsou tři berušky stejného tvaru, každá má tolik teček, aby odpovídaly jednoduchému početnímu příkladu, pod beruškami jsou odpovídající číslice a mezi nimi znaménka (například 3 + 5 = 8). Žáci si na beruškách a jejich tečkách procvičují především kopírování a přesunování objektů. Motivující je skutečnost, že nejlepší práce budou použity jako učební pomůcky v první třídě základní školy.

Cíl

Žák se naučí

 • samostatně vytvářet jednoduché pracovní listy pro prváky
 • ovládat jednoduchý grafický editor
 • uplatňovat základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • používat schránku ke kopírování a přesunování objektů
 • ukládat informace v počítači

Motivace:

Na začátku hodiny navrhneme, aby se žáci vžili do role učitelů/učitelek první třídy, kteří mají naučit žáčky sčítat do desíti. K tomu jim připraví veselé pracovní listy, do kterých budou prváci zapisovat výsledky sčítání.

berušky
1. berušky
Autor © Božena Rytířová

Přípravná hodina:

Podle pokročilosti žáků je v jedné nebo dvou hodinách podrobně seznámíme se všemi nástroji programu Malování. Předem jim také můžeme oznámit téma další hodiny, ve které budou vytvářet názorné příklady pro první třídu. Proto si během přípravné hodiny mohou žáci předem nakreslit jednoduché obrázky, například ovoce, kostky nebo autíčka, které by mohli v další hodině využít.

Nové učivo:

Na krátkém textu žákům připomeneme, jak se používá schránka ke kopírování a vystřihování textu pomocí kombinací kláves CTRL + C, CTRL + V. Předvedeme jim na ukázkovém příkladu, jak mají zkopírovat jednu berušku pomocí nástroje Výběr s nastavením průhlednosti a jak ji mají umístit dvakrát na příslušné místo na pracovním listu. Je třeba je upozornit na to, že velikost berušek by měla být taková, aby se tři berušky vešly na pracovní list a mezi ně ještě znaménka.

Samostatná práce:

Žáci si vymyslí vlastní příklad pro sčítání do deseti. Sami si nakreslí vlastní berušku a dvakrát ji zkopírují. Nakreslí si pouze jednu tečku, další tečky budou kopírovat a přesouvat na berušky. Zvláště u teček je třeba znovu zdůraznit, aby si žáci dali pozor na nastavení průhlednosti výřezů. V této fázi je často potřebná pomoc vyučujícího, například když si žák nastaví chybně barvu pozadí a pak má problémy s výřezy.

Nakonec se mezi berušky a pod ně doplní text.

Rychlost kreslení žáků je velmi individuální, proto se zřejmě najde v každé skupině několik žáků, kteří budou rychle hotoví. Těm navrhneme, aby si nakreslili jednoduchý obrázek ovoce, bonbónu, kostky a podobně. Pak z nich mohou tvořit skupinky či hromádky odpovídající číslům v příkladu, přičemž by mohli využít ještě další nástroje pro překlopení či otočení obrázku.

V závěru hodiny věnujeme několik minut správnému ukládání hotových nebo rozpracovaných souborů na disk.

Na naší škole kopírují žáci svoje práce na speciálně k tomu určený společný síťový disk, na kterém mají právo pouze ukládat a číst. Ukládání mají již dostatečně procvičené z prvních hodin výuky, když se seznamovali s činnosti počítače, školní počítačovou sítí a učili se pracovat v textovém editoru. Na společném disku si může jejich hotové práce prohlížet i vyučující, hodnotit je společně s žáky a především je pak vytisknout na školní barevné tiskárně, aby mohly být použity pro práci žáků prvních tříd

Reflexe

Stanovené cíle hodiny se dařilo plnit, hodina byla funkční i pro žáky, kteří v tomto grafickém editoru pracovali v uvedených hodinách poprvé. Všichni žáci dokončili aspoň jeden pracovní list, někteří žáci i tři listy. Vyučovací hodiny s využitím tohoto příkladu byly motivující, zajímavé a provázené především vysokou aktivitou žáků. Velmi se mohla uplatnit samostatnost a kreativita žáků, například jeden žák si prosadil, že vytvoří příklad na odečítání, jiný žák navrhoval místo přesunování teček jejich nastříkání sprejem. Ale plně se projevila taky trpělivost a důslednost, která převažovala u dívek.

Pozitivní zpětnou vazbu s sebou jistě přinese i následné brzké použití vytištěných pracovních listů při skutečné výuce matematiky v první třídě blízké základní školy.

V dalším ročníku se budou žáci učit pracovat v editoru vektorové grafiky. Na příkladu s beruškami si pak opět procvičí kopírování a přesunování berušek a teček jako objektů, ale také překlápění obrázků, práci s textem a export vektorů do bitmap. Budou tak moci porovnávat rozdíly mezi prací v bitmapovém a vektorovém editoru. Hotové práce budou opět použity jako učební pomůcky v první třídě základní školy.

Vzhledem k tomu, že popsaný příklad se ve výuce osvědčil a náklady na jeho realizaci jsou minimální, lze jej zařadit do výuky začátečníků na obou stupních základních škol. Příklad byl úspěšný i při školení dospělých v rámci SIPVZ. Nejhezčí grafické listy jsou ukládány trvale a používají se jako ukázky pro další žáky.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Berušky
zip
141.6 kB
Archiv
Práce žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Božena Rytířová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 2. 2011
Zajímalo by mě, jak reagovali na pracovní listy od starších žáků prvňáčci a jaký byl ohlas na celou akci u starších žáků. :-)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

K realizaci tohoto příkladu je zapotřebí učebna s počítačem pro každého žáka a s dataprojektorem pro učitele. Program Malování pro kreslení rastrových obrázků je příslušenstvím každého operačního systému Windows. Je třeba vyřešit barevný tisk obrázků, například uložit žákovské soubory na přenosném disku, a pak je vytisknout na školní tiskárně.