Odborný článek

Cesta do školy

9. 12. 2010 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Anotace

Žáci se učí zaznamenávat do grafu závislost dráhy na době pohybu.

Příspěvek obsahuje pracovní listy pro práci s žáky včetně popisu činností na téma práce s grafy.

Oborové výstupy:

Žáci se učí zaznamenávat průběh cesty jako graf závislosti dráhy na době pohybu, resp. vzdálenosti od výchozího místa na reálném čase (grafy tohoto typu bývají označovány jako jízdní grafy – grafikony). Odhadují vzdálenost, rychlost a dobu pohybu, volí vhodné měřítko pro konstrukci grafu ve čtvercové síti a interpretují části grafu na základě polohy úseček vzhledem k osám soustavy souřadnic.

Výukové strategie:

Žáci provádějí činnosti na základě pokynů vyučujícího samostatně, ve dvojicích anebo ve skupinách. Seznámení s novými informacemi probíhá v rámci diskuse. Koncepce lekce odpovídá trojfázovému modelu procesu učení E–U–R, který je uplatňován v kurzech Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Košťálová, Učím s radostí, 2003). Ve fázi evokace (E) si žáci vybavují, co sami o předloženém tématu vědí nebo co si myslí, že o něm vědí, a formulují otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď. Ve fázi uvědomění si významu (U) konfrontují své původní pojetí tématu se zdrojem nových informací, názorů a nově formulovaných souvislostí. Ve fázi reflexe (R) mění své chápání tématu pod vlivem nových informací, uvědomují si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátily, uvědomují si i názory a postoje druhých lidí k tématu.

Celé znění článku naleznete v příloze.


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Učitelský NÁPADník 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
439.45 kB
PDF
Cesta do školy - celý článek ke stažení
pdf
32.23 kB
PDF
Pracovní list pro učitele č. 1
pdf
32.23 kB
PDF
Pracovní list pro učitele č. 2
pdf
26.37 kB
PDF
Pracovní list pro učitele č. 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Soubor listů s grafy pro práci ve skupinách, listy se čtvercovou sítí.