Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 6 – Čísla 1–100
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 6 – Čísla 1–100

9. 11. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Věra Kašajová
Spoluautor
Ivana Kašparová

Anotace

V tomto příspěvku je hlavním cílem naučit žáky–cizince číslovky základní 1–100. Číslovky základní vyjadřují počet, odpovídají na otázku "kolik". Číslovky určité pak označují určitý, přesný počet, který lze vyjádřit číslicemi. Naučit žáky spojení číslice (1) a psaného výrazu (jeden) je také jedním z dílčích cílů tohoto příspěvku.

V tomto příspěvku je hlavním cílem naučit žáky-cizince číslovky základní 1–100.

Číslovky základní vyjadřují počet, odpovídají na otázku kolik. Číslovky určité pak označují určitý, přesný počet, který lze vyjádřit číslicemi. Naučit žáky spojení číslice (1) a psaného výrazu (jeden) je také jedním z dílčích cílů tohoto příspěvku.

Návaznost příspěvku: Ve spojení číslovky a nominativu sg. a genitivu sg. podstatného jména můžeme využít slovní zásoby z předcházejících karet. Není však nutné, neboť každý učitel může vycházet ze znalostí slovní zásoby svých žáků-cizinců.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: Časový nárok na práci s jednou pracovní kartou je rozdílný, a to dle znalosti Čj žáků-cizinců. Může být v rozmezí asi 20–45 min.

Příprava

Před výukou je potřeba nachystat si kartičky s čísly, které budeme danou hodinu probírat, a jejich slovní podobu. Obrázky se slovní zásobou, kterou již žáci-cizinci znají a kterou budeme používat při rodovém rozlišení – ten, ta, to.

Je také nutné zajistit kopie jednotlivých karet dle počtu žáků, aby každý z nich mohl pracovat samostatně s vlastní kartou a vpisovat si do ní své vlastní poznatky a poznámky.

Metodika

Vzhledem k tomu, že čísla jsou v pořadí již šestým tématem, záleží pouze na učiteli, jakou slovní zásobu si zvolí k výuce ve spojení s číslovkou. Doporučuji pečlivě vybírat podstatná jména, na kterých můžeme pak vhodně procvičovat nominativ sg. a genitiv sg. Pečlivý výběr závisí na učiteli, který skupinu dětí vyučuje, a tak vybírá podstatná jména, která dětem nepůsobí potíže při skloňování.

Čísla si mohou žáci také procvičovat na slovní zásobě z předchozích lekcí na téma rodina, školní třída, barvy.

Při výuce čísel je vhodné postupovat dle jednotlivých karet vzestupně od čísla 1–100.

Nejvhodnější aktivity k procvičení – číslo a jeho psaná podoba – jsou např. tyto: Rozmístěte po učebně číslovky (čísla) a psanou podobu číslovek. Děti pak ve skupinách či ve dvojicích hledají shodné dvojice. Při odpolední výuce je možné využít větší prostory (např. školní chodba, školní budova). Pokud máte ve skupině více dětí, můžete použít stejné kartičky ke hře v lavicích – jako pexeso.

Aktivity na níže uvedených  kartách týkající se tématu Čísla 1–100 jsou opět velmi jednoduché a variabilní, aby každý učitel mohl pracovat s jednotlivými kartami dle své vlastní potřeby, času a nápadů.

 

Karta č. 1

Čísla 1–10

Věnujte, prosím, velkou část pečlivému počítání 1–10. Můžete používat prsty na rukou, psát jednotlivá čísla na tabuli, mít předem připravené kartičky s psanými čísly 1–10. Počítejte s dětmi hlasitě, opravujte žáky-cizince a dbejte na správnou výslovnost. Poté můžete spojovat čísla s podstatnými jmény a poukázat na rodové rozlišení – pouze ten, ta, to.

Rodové rozlišení můžete procvičovat na všem, co děti kolem sebe vidí: ta učitelka – jedna učitelka, ten žák – jeden žák, to okno – jedno okno atd.

V poslední aktivitě pak spojují děti čísla vyjádřená číslicí s psanou formou číslovky.

 

Karta č. 2

Čísla 10–20

Také čísla 10–20 jsou rozdílná a je potřeba s dětmi opět pečlivě procvičit správnou výslovnost a číselnou posloupnost.

Básnička v poslední aktivitě nám slouží hlavně k procvičení jednoduchého čtení a k nácviku správné výslovnosti. Dále pak můžete dle instrukcí v básničce chtít po dětech namalovat košíček.

 

Karta č. 3

Čísla 20–30

S touto kartou počítáme s dětmi do třiceti.

Poslední aktivita Najdi správnou cestu k aktovce nám může posloužit jen jako zábavný prvek v hodině, ale také zároveň poslouží jako opakování číslovek deset, dvacet, třicet.


Karta č. 4

Čísla 30–40

U těchto číslovek pak můžeme na křídách a číslech 30–40 procvičovat barvy, které děti už znají, a počítat jednotlivé křídy. V poslední aktivitě pak děti vybarvují barevné křídy dle instrukcí učitele. Křídy se naučíme počítat od 30 do 40 – výběr na křídách je náhodný. Po zabělení si můžete vepisovat číslovky dle vlastního výběru.

 

Karta č. 5

Čísla 40– 50

Při počítání do padesáti vysvětlíme žákům-cizincům slovo tečka. Až se naučíme společně počítat a správně vyslovovat, využijeme k zopakování počítání od 1 do 44 v poslední aktivitě předkreslenou rybičku. Děti spojují tečky a společně počítáme.

 

Karta č. 5

Čísla 50–60

V této kartě není použita žádná nová aktivita. Po zvládnutí počítání do šedesáti pak k procvičení použijeme básničku. Vysvětlíme pouze zdrobnělinu děti – dětičky a žáci se mohou naučit básničku zpaměti.

 

Karta č. 6

Čísla 60–70

V poslední aktivitě je vytečkován domeček. Všichni umíme už počítat do sedmdesáti, proto mohou žáci sami spojit čísla po sobě jdoucí (od 57 do 70). Následně všichni společně počítáme a kontrolujeme správnost provedení úkolu.

 

Karta č. 7

Čísla 70–80

Při počítání do osmdesáti můžeme používat jablíčka a hrušky. Tato podstatná jména jsou také použita v poslední aktivitě. Je potřeba, aby děti spočítaly, kolik jablíček je na prvním stromě a kolik hrušek je na druhém stromě, a vypočítaly jednoduché příklady. Žáci sami pak mohou vymyslet kreslené příklady na čísla, která už znají.

 

Karta č 8

Čísla 80–90

V předposlední kartě se naučíme společně počítat do devadesáti.  V poslední aktivitě této karty, kde máme na obrázku malou krabičku, velkou krabici a sešit, využijeme kreativity žáků-cizinců.

Požádáme je, aby napsali do malé krabice malé číslo, do velké velké číslo a do sešitu pak nějaké číslo mezi malým a velkým číslem. Poté každý žák ukáže ostatním spolužákům svůj obrázek, přečte čísla. Společně potom všichni zopakujeme vepsaná čísla.

 

Karta č. 9

Čísla 90–100

Touto poslední kartou bychom měli završit naše úsilí v počítání do sta. V kartě není uvedena žádná nová aktivita. Na básničce můžeme procvičit čtení a správnou výslovnost a připomenout zdrobněliny jablko – jablíčko, škola – školička.

 

Reflexe

Během své praxe jsem se při výuce základních číslovek pokoušela o mnohé způsoby výuky. Nejlepší zkušenosti mám opravdu se společným numerickým počítáním, s fixací obrázek – číslovka, prsty na rukou – číslovka, vyslovit, několikrát zopakovat, a pak se musí žák-cizinec číslovku naučit. Než se žák však začne číslovku učit, musíte si být jisti, že ji žák-cizinec dobře foneticky ovládá. Fonetiku cvičíme poctivě každou hodinu a každý učitel musí zodpovědně opravovat všechny fonetické odchylky.

Zábavné formy výuky slouží pouze ke zpestření hodiny, ale kýžený výsledek přinesl u číslovek opravdu dril a naučení se číslovek zpaměti. Tímto způsobem dobře zvládnou základní číslovky děti ze slovansky i neslovansky mluvících zemí.

Příloha – 10 karet

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
143.55 kB
PDF
Čísla 1-10
pdf
110.35 kB
PDF
Čísla 10-20
pdf
189.45 kB
PDF
Čísla 20-30
pdf
194.34 kB
PDF
Čísla 30-40
pdf
148.44 kB
PDF
Čísla 40-50
pdf
132.81 kB
PDF
Čísla 50-60
pdf
130.86 kB
PDF
Čísla 60-70
pdf
163.09 kB
PDF
Čísla 70-80
pdf
196.29 kB
PDF
Čísla 80-90
pdf
90.82 kB
PDF
Čísla 90-100
doc
25.39 kB
Dokument
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Kašajová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 11. 2010
Téma čísla vhodným způsobem navazuje na předchozí témata série, využívá drilu a hravou formou fixuje písemnou a numerickou podobu čísla a operace s desetinnými čísly od 1 do 100. Velice cenným materiálem jsou metodické karty s čísly v příloze, s kterými žáci mohou pracovat ve skupině i samostatně.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Metodické karty s čísly 1–100, kartičky s čísly, které budeme danou hodinu probírat. Obrázky se slovní zásobou, kterou již žáci-cizinci znají a kterou budeme používat při rodovém rozlišení – ten, ta, to.