Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Já – to zní hrdě
Odborný článek

Já – to zní hrdě

11. 10. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Projekt, určený žákům prvního stupně základní školy, během něhož si uvědomí vlastní jedinečnost a poznají lépe sami sebe i své spolužáky. Propojuje učivo mnoha předmětů (český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, pracovní činnosti) a obsahuje řadu námětů na různé aktivity. Výsledkem práce je malá kniha o sobě, která obsahuje autoportrét, vlastní báseň na své jméno, údaje mapující vlastní tělo (vážení, měření, otisky prstů...), charakteristika sama sebe v jedné větě.

Cíl

Přiblížit a poskytnout námět na dvoudenní třídní projekt, který si klade za cíl:

 • uvědomění si sebe samotného jako neopakovatelného jedince

 • zamyšlení se nad svým vzhledem a nad svými charakterovými vlastnostmi

 • pochopení povahových rysů svých spolužáků

 • tolerance k odlišnostem druhých

 

Projekt byl realizován na začátku třetího ročníku v prvních dnech nového školního roku s 20 žáky, kteří měli s prací na projektech jen minimální zkušenosti. Žáky jsem jako nová třídní učitelka ještě téměř neznala, a tak byl projekt i pro mne velkou příležitostí seznámit se navzájem.

Téma: Poznáváme sami sebe

Cíle projektu

 • uvědomění si sebe samotného jako neopakovatelného jedince
 • zamyšlení se nad svým vzhledem a nad svými charakterovými vlastnostmi
 • pochopení povahových rysů svých spolužáků
 • tolerance k odlišnostem druhých

První den

1. Motivace – pohybová hra se jmény (telefon)

Žáci sedí v tureckém sedu v kruhu na koberci, začíná vybraný žák nebo učitel. Tleskne dvakrát oběma rukama o stehna a řekne dvakrát své jméno, potom tleskne  dvakrát rukama o sebe a řekne dvakrát jméno spolužáka, kterého si vybral. Ten od něho přebírá pomyslnou štafetu a pokračuje stejným způsobem. Je nutné dbát na rytmus. Jakmile žáci hru zvládají, přistoupíme k vyřazování toho, kdo se splete nebo poruší rytmus.

2. Pracovní list – Jména v kalendáři (skupinová práce)

Žáci se rozdělili do skupin (možností je velká řada – my jsme házeli kostkou).

a) Ve vzniklých skupinách potom společně pracovali na prvním úkolu pracovního listu Jména v kalendáři, který je uveden v připojené příloze.

b) Druhý úkol z tohoto pracovníhu listu – žáci si zvolili libovolný kalendářní měsíc a v rámci skupiny si úkol rozdělili (k jeho vypracování je potřeba kalendář):

 • Vypiš všechna jména, která slaví tento měsíc svátek a rozděl je do dvou sloupců na mužská  a  ženská.
 • Vytvoř skupinky jmen se stejným počtem slabik.
 • Seřaď všechna tato jména podle abecedy a vymysli k nim příjmení začínající stejným písmenem.

3. Moje jméno – společná diskuze

Na koberci poté proběhla diskuze na téma – moje jméno a příjmení. Žáci se vyjadřovali k těmto otázkám:

 • jak se jim jejich jméno líbí
 • zda by se chtěli jmenovat jinak a proč
 • zda znají něco o původu svého jména
 • co jejich jméno znamená
 • proč jim bylo rodiči dáno...

Protože žáci měli jen velmi malé znalost, zjišťovali si informace také na internetu. Doporučuji internetovou adresu uvedenou v anotovaných odkazech:

http://krestni-jmena.cz/vyznam/

V této databázi všech jmen registrovaných v ČR můžete listovat, jak se vám zlíbí, nejen podle abecedy, ale i podle oblíbenosti, používat různé filtry apod. Ke každému jménu zde existuje statistika, a k těm používaným i význam a původ. Ke svému překvapení zjistili, že jméno, se kterým třeba nejsou spokojeni, by si naopak přál mít někdo jiný. Výsledkem debaty byla spokojenost téměř každého se svým jménem a někteří byli i hrdí, že jsou jeho nositelem.

4. Vytvoření vlastní krátké básničky

Žáci dostali část básničky, kterou každý sám podle svého jména dotvořil.

Není hezčí jméno

nežli je............................,

......................................,

......................................

Kdo chtěl, mohl se se svým dílem pochlubit a přednést svou básničku ostatním. Některé byly velmi zdařilé.

Zde jsou některé z nich:

Není hezčí jméno jméno          Není hezčí jméno  
nežli je Mates,                       nežli je Vítek,
v tašce si nosí                       doma mu ve skříni  
veliký notes.                         vyrostl skřítek.          

Není hezčí jméno                   Není hezčí jméno

nežli je Natálie,                     nežli je Aneta,
je s ní občas                         zní to jako
velká patálie.                        vzdálená planeta.

Není hezčí jméno                  Není hezčí jméno
nežli je Julinka,                    nežli je Luky,                 
je to maminky                      vypadá jako                   
veliká pusinka.                     přerostlý Kuky.              

Není hezčí jméno                  Není hezčí jméno
nežli je Barbora,                   nežli je Samík,
po ránu vypadá                    jako když ze stáje
někdy jak brambora.             utekl koník.

Své básničky si žáci vzorně přepsali a založili do portfolia.

Druhý den

1. Úvodní hra – řazení do skupin podle zadaných kritérií.

Žáci se volně pohybují po prostoru a na povel učitele vytvářejí skupinky podle zadaných kritérií (pohlaví, barva očí, počet slabik jména, počet sourozenců, oblíbená barva, měsíc narození, oblíbené roční období apod.).

Žáci se během hry blíže navzájem poznávali a zjišťovali, co mají společného či naopak rozdílného se svými spolužáky.

Na závěr hry jsme si navzájem sdělovali, co nového se o svých spolužácích dozvěděli. Mnohá zjištění pro ně byla překvapující.

2. Přídavná jména, která mne charakterizují.

Žáci vymýšleli co nejvíce přídavných jmen, hodící se k jejich vzhledu či povaze. Každé samostatně zapisovali fixem na samolepicí štítky. Ty si pro další využití uložili do portfolia.

Básničku nalepili na čtvrtku, kterou každý dle své fantazie výtvarně ozdobil a doplnil nálepkami s přídavnými jmény, která se nejvíce hodí.

3. Skupinová práce – pracovní list  Jména v kalendáři (k vypracování je potřeba kalendář)

Žáci ve skupinách vypracovávali 3. úkol v pracovním listu

 • Napište celou abecedu a pokuste se ke každému písmenu najít v kalendáři jméno začínajícím tímto písmenem.

4. Samostatná práce s kalendářem

Každý žák se pokusil odpovědět na tyto otázky:

 • Kdy máš narozeniny?
 • Kdo ten den slaví svátek ?
 • Kdo má svátek první den školního roku?
 • Kdo má svátek na první jarní den?
 • Kdo má svátek první den letních prázdnin?

5. Skupinová práce – tvorba úkolů pro ostatní (k vypracování je potřeba kalendář)

Žáci se zkoušeli navzájem. Určili některý den v roce a spolužáci zjišťovali, kdo ten den slaví svátek. Kdo bude nejrychlejší ?

 

skupinová práce
1. Skupinová práce.                                Autor©Miroslava Gardoňová

6. Autoportrét

Na závěr druhého dne projektu žáci kreslili svůj vlastní portrét technikou dotykových vjemů. Jednou rukou si přejížděli po hlavě (nejlépe se zavřenýma očima) a druhou rukou, jejíž ukazováček byl namočen v rozdrcené bílé křídě, se podle dotykových vjemů snažili nakreslit svoji tvář na černou čtvrtku.

Portrét si každý uložil do svého portfolia pro následující projektové dny.

shromažďování materálů do portfólia
2. Shromažďování materálů do portfolia.   Autor©Miroslava Gardoňová

Třetí  den

1. Co rád dělám

Žáci seděli v kruhu na koberci a každý o sobě řekl větu: Jsem.............(křestní jméno), který/á  rád/a ..............................

Ostatní se snažili věty spolužáků zapamatovat. Následovala hra na telefon, kdy začínající hráč říká nejprve svou větu a poté větu spolužáka, kterého volá (např. Jsem Jitka, která ráda spí a volám Martina, který rád maluje).

Hra všechny velmi bavila. Naučili se při ní lépe poznat a vnímat své kamarády. Na závěr opět následovala reflexe, při které si žáci sdělovali, co nového se o svých spolužácích dozvěděli.

2. Měříme se – skupinová práce

Ve čtyřčlenných skupinách jako v úkolu č. 3 se žáci tentokrát měřili. Plnili zadání v pracovním listě Měříme se (přiřazený DUM č. 23490 Měříme se).

3. Tvorba figurín

Na velký balicí papír si žáci navzájem obkreslili svou postavu, kterou vystřihli a pokusili se co nejvěrohodněji nakreslit. Vzniklé figury v životní velikosti jsme vystavili na naší chodbě a spoustu legrace jsme zažili s jejich identifikací.

Během těchto činností si každý uvědomoval svoji jedinečnost a neopakovatelnost.

Čtvrtý  den

1. Vážíme se – skupinová práce

Žáci ve čtyřčlenných skupinkách plnili úkoly z pracovního listu Vážíme se (přiřazený DUM č. 15336).

2. Otisky

Pomocí temperových barev si žáci vytvořili své otisky prstů, které jsme navzájem porovnávali a povídali si o jejich jedinečnosti a využití této skutečnosti v praxi. Dále jsme experimentovali i s otisky nohou, rukou a podobně. Otisky jsme přidali do portfolia.

Závěrečný den

1. Charakteristika v jedné větě

Na závěr projektu se každý zamyslel nad svou osobností a pokusil se jednou větou charakterizovat. Vzniklou větu si potom každý sám zapsal ke svému jménu do rubriky „Představujeme se“ na našich internetových stránkách.

2. Tvorba knihy o sobě (využití materiálů z portfolia)

Vyvrchlením projektu byla tvorba malé knihy o sobě. Žáci při ní využili všechny materály ze svého portfolia. Obsahovala na titulní straně dotykový autoportrét, na dalších stránkách žáci uveřejňovali své básně a zjištěné informace o svých jménech, doplňovali je výstižnými přídavnými jmény kresbam, které je charakterizují. Vše se snažili výtvarně ztvárnit.

Vzniklé knížečky si v den rodičovské schůzky umístil každý na svou lavici. Rodiče podle nich zjišťovali, kde jejich dítě sedí, ale hlavně to, jak se jejich ratolest vidí a hodnotí. Mnozí si ji nesli domů s dojetím.

 

Knížka připravená pro rodiče
3. Knížka připravená pro rodiče.          Autor©Miroslava Gardoňová

3. Zhodnocení projektu

Hodnocení probíhalo ústně v kruhu na koberci. Žáci se vyjadřovali k tomu, jak je dané téma zaujalo, co nového se během projektu dozvěděli, co se jim zdálo snadné a co obtížné, jaká byla spolupráce ve skupinách a podobně. Nechybělo ani sdělování dojmů, pocitů, zážitků a zkušeností.

Vzhledem k malým zkušenostem s projektovou výukou i nízkému věku žáků jsem volila pouze formu společného rozhovoru a diskuze.

ukázka ze vzniklé knížky
4. Ukázka ze vzniklé knížky.                 Autor©Miroslava Gardoňová

Reflexe

Téma bylo pro žáky třetího ročníku velmi zajímavé a vzhledem k seznamování se s novou třídní učitelkou považuji jeho zařazení na září velmi vhodné. Nabízí se bohatá provázanost s opakováním učiva předcházejících ročníků.

Vhodné bylo střídání společné, samostatné a skupinové práce, na kterou si tito žáci teprve zvykají.

Projekt není nutné členit na projektové dny, jak je popisováno v textu. Jednotlivé aktivity lze libovolně kombinovat a zařazovat do kratších bloků.

Určitě však neopomeňte výstup ve formě malé knížečky, kterou žáci předají svým rodičům při některé společné akci. Vtahovat rodiče do dění ve škole se mi velmi osvědčilo a toto je jedna z nenásilných forem. Mnozí rodiče se možná poprvé podívají na své dítě jejich očima.

Žáky činnosti bavily a nenásilnou formou získali množství informací, které jsou trvalejšího charakteru oproti poznatkům získaným tradičním frontálním vyučováním. Poznali lépe sami sebe i své spolužáky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
36.13 kB
Dokument
Příloha – Jména v kalendáři

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 10. 2010
Článek se zabývá tématem, které je v zásadě vždy aktuální - sebepoznáváním a které je vždy velmi náročné jak na zpracování, tak na jeho pedagogické vedení a reflexi. Autorka toto téma vhodně zasazuje do situačního kontextu třídy - seznamování s novou paní učitelkou. V projektu jsou použity vhodné aktivity jak vzhledem ke vzdělávacímu obsahu, tak vzhledem k věku žáků. Vzhledem ke zvolenému tématu je nezbytně nutné provádět s žáky reflexi, ta je v příspěvku vhodně zařazována a dokonce i místy popisován její průběh (to je velmi cenné pro čtenáře).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Velké balicí papíry, magnetická tabule, magnety, čtvrtky, silné fixy, pastelky, černé papíry, drcená bílá křída, lepící štítky, temperové barvy, počítač, internet, kalendář, dostupná měřidla délky a hmotnosti.

Vazby na materiály do výuky: