Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků
Odborný článek

Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků

20. 7. 2010 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Fořtíková Ph.D.

Anotace

I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na webových stránkách Centra nadání zřídili on-line poradnu, kde mohou rodiče či učitelé (třeba i anonymně) vznést dotaz, na který některý z odborných členů Centra odpovídá. Za tři roky je v poradně více než 100 takto zodpovězených dotazů. Některé problémy se opakují, jiné jsou unikátní a specifické.

I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na webových stránkách Centra nadání zřídili on-line poradnu, kde mohou rodiče či učitelé (třeba i anonymně) vznést dotaz, na který některý z odborných členů Centra odpovídá. Za tři roky je v naší poradně více než 100 takto zodpovězených dotazů. Některé problémy se opakují, jiné jsou unikátní a specifické.

Kdybych chtěla napsat článek o tom, co rodiče či pedagogové nadaných dětí a žáků nejčastěji řeší, asi bych jen stěží postihla podstatu problému lépe, než když zde některé typické dotazy uveřejním. Třeba ozřejmí svou podstatou problematiku péče o nadané děti dalším podobně „postiženým” rodinám, ale především ilustrují specifika osobnosti a vzdělávání těchto žáků učitelům, jimž je tento portál určen.

Otázky jsou řazené chronologicky a vždy je přiřazena i odpověď, kterou jsme rodičům v takovém případě poskytli. Více takovýchto dotazů, pokud vás příběhy zaujmou, naleznete na www.centrumnadani.cz v sekci PORADNA.

Otázka z 1. 3. 2010

Prosím o zaslání informace, kde je možné v Ostravě umístit do mateřské školy nadané dítě. Našemu synovi budou v březnu tři roky. V roce a půl už mluvil ve větách, používal osobní i přivlastňovací zájmena, rád diskutoval a doslovně opakoval, co jsem kdy řekla. Ve dvou letech znal velká písmena abecedy, všechny básničky, písničky, říkadla, ve dvou a půl letech jsem zjistila, že umí doslovně nazpaměť texty z knížek, které jsem mu četla. Dneska už doslovně odříkává i 35 stránkové náročné texty knížek, které mu předčítám. Nedělá mu problém používat správně cizí slova, má bohatou fantazii, hraje si s imaginárními hračkami, dětmi a neustále potřebuje s někým komunikovat. Rychle se dokáže i přizpůsobit situaci (komunikace s mladšími dětmi, s dospělými). Nikdy mu nedělala problém gramatická pravidla, připadá mi, jako by češtinu znal již před narozením. Můžete mi prosím zaslat také informaci, kde je možné v nejbližším okolí absolvovat diagnostický test?

Odpověď:

Nevíme v Ostravě o školce, která by se více věnovala systematicky nadaným dětem. Velmi pěkný program má soukromá Prima škola s. r. o., ta má ale zatím jen předškolní třídu, systematičtější program připravují, je možné se tedy zeptat tam. Ve státních školkách je zatím malá informovanost o podpoře nadaných dětí, snad určitou míru praxe vykazují v MŠ Kopřivnice, ale to máte zajisté z ruky. Zkuste se obrátit na paní ředitelku Gackovou z www.primaskola.cz, třeba vám poradí kompetentněji.

Otázka z 8. 9. 2008

Pochopila jsem správně, že můžete škole pomoci v rozjezdu programu pro nadané žáky? Je tento program MŠMT garantovaný? Jak je možno se o něj ucházet a uspět?

Odpověď:

Školy mají právní subjektivitu, svou profilaci si stanovují vlastním školním vzdělávacím programem. MŠMT může pouze schvalovat nový obor studia či rozšíření školy o maximální počet tříd či žáků. Na každé škole je, aby si zvolila svou vlastní cestu. Finance na vzdělávání nadaných jsou velmi rozdílné, jedná se spíše o stovkové částky ročně na žáka, nicméně stojí za to jednat s krajem o podpoře. Může najít mimorozpočtové prostředky, jak nadané žáky na vaší škole podpořit, můžete žádat o dotaci do fondů ESF apod. Sama ale asi již cítíte, že jde o vůli kraje a zřizovatele záměr podpořit. Nejúčinnější se zatím ze zkušenosti jeví angažovanost na straně učitelů s podporou rodičů, kteří na dané škole mají nadané děti. Tudy vede cesta, ale může být i trnitá. Je-li možnost si systém budovat postupně s předstihem, jak uvažujete právě Vy, stojí za to zkusit. Podařilo se to např. i ve Zlíně (www.zsmalenovice.cz).

Otázka z 18. 10. 2007

Jsme ze Zlína a máme šestiletého syna, který má LMD + hyperaktivita. Je narozen v srpnu 2001 a má školní odklad. Jeho přesné IQ neznáme, ale podle srovnání s jeho vrstevníky má zcela jiné zájmy. Ve třech letech se velice odborně zajímal o dinosaury, znal jejich latinské názvy, taky chtěl znát přírodní jevy a nespokojil se jen tak s nějakou jednoduchou odpovědí. Velice rychle se učil v MŠ angličtinu. Momentálně se zajímá o naši planetu Zemi, hvězdy, planety apod. O písmena a číslice. A stále příroda, zvířata, chce znát přesné druhy i názvy, je moc chytrý. Člověk se mu ale musí věnovat a mít k němu individuální přístup. Samozřejmě, že jako dítě je velice náročný na výchovu a v kolektivu je těžce zvladatelný a neoblíbený. Jeho vlastnosti jsou typické na LMD. Mám obavy, že člověk, který nezná a nechápe jeho dysfunkci, mu hned na začátku přišije titul „nevychované a zlobivé dítě”. Chtěla bych mu zajistit příjemnou školní docházku, kde budou seznámeni s jeho diagnózou a dosáhne toho, že v dospělosti nebude mít žádné špatné vzpomínky na školu a následky LMD. Také bych byla vděčná za nějaký kontakt na dobrého dětského psychologa.

Odpověď:

Ve Zlíně víme o škole, která se snaží respektovat individuální zvláštnosti dětí a zaměřuje se na integraci mimořádně nadaných žáků v běžné škole. Mají speciální skupinku pro nadané v 1. třídě a mají zájem tuto skupinku otevírat i v dalším školním roce. Jde o ZŠ Zlín – Malenovice, Tř. Svobody (ww.zsmalenovice.cz). Pro začlenění do takovéhoto speciálního kolektivu je však třeba nechat dítě podrobně vyšetřit poradenským psychologem v PPP, aby bylo možné dle jeho vyjádření schválit jeho plnou integraci v ZŠ. To je důležité proto, aby měla škola pokyn se mu co nejvíce individuálně věnovat v jeho vzdělávání, ale také proto, aby si mohla na KÚ požádat o navýšení finančních prostředků na jeho vzdělávání a mít jej např. ve třídě s 12 dalšími žáky. Dobrá psycholožka na Zlínsku a naše dlouhodobá spolupracovnice je dr. Jaroslava Chudobová z PPP Kroměříž. Určitě vám vyjde vstříc.

Otázka z 2. 10. 2007

Chtěla bych se zeptat, jak odlišit typickou dětskou zvídavost od nadání. Pročetla jsem si charakteristiky, které mohou značit nadání, ale v případě jedináčka, na kterého je dostatek času a ochota odpovídat na nekonečné dotazy, si nejsem jistá, že se jedná o nadání. Mám sedmiletou dceru, která vykazuje odlišnosti již od předškolního věku. Zajímá ji vznik života, vesmír, vývoj člověka, ale i otázky, jak zvládají a přijímají rodiče dítě se zdravotním postižením. Vykazuje dobrou mechanickou paměť – dokáže odříkat například knihu Maková panenka zpaměti apod. Ve škole prospívá dobře, ale problémy jsou spíše v soustředění. Před vstupem do školy jsem navštívila PPP z důvodu školní zralosti (je narozená v červnu). Bylo mi řečeno, že po mentální stránce je na 8–9 let, ale je sociálně nezralá. Má vynikající slovní zásobu aktivní i pasivní, mluví ve složených větách od 18 měsíců. O písmena a slova se zajímá od pěti let, jednoduchá slova četla po pátém roce věku. Po vstupu do školy začala rychle číst, počítá do sta. Nebaví ji dlouho procvičovat učivo, které má zvládnuté, snaží se jít dál. V současné době chápe násobení a dělení a ale já mám obavy, že čím je v učivu dál od ostatních dětí, tím se prohlubuje její nesoustředěnost při vyučování. Poraďte mi, prosím, jak situaci dále řešit.

Odpověď:

Jedná-li se o inteligenčně nadané nebo dokonce mimořádně nadané dítě, pozná se až podstoupením inteligenčních testů – nejlépe v několika druzích inteligence. Odliší se tím děti zvídavé, popostrkované rodiči nebo okolím od dětí se skutečným nadáním. Pokud se objednáte do spádové pedagogicko-psychlogické poradny (PPP), zkuste zjistit i IQ, popř. se zeptejte, zda by mohla být dcera členkou Menzy (IQ nad 130), když nebude psycholožka ochotna sdělit vám přímo hodnotu. Pokud jde o situaci ve škole, zkonstatuje-li PPP, že jde o nadané dítě, měla by k tomu škola přihlížet a vytvořit pro jeho všestranný rozvoj podmínky – víceméně přizpůsobit náročnost učiva schopnostem Vašeho dítěte.

Otázka z 12. 9. 2007

Můj devítiletý syn je druhý rok integrován pro své nadání. Loni chodil do třetí třídy a místo prvouky navštěvoval hodiny přírodovědy a vlastivědy v pátém ročníku – vše zvládal zcela bez potíží, letos postoupil do čtvrté třídy a navštěvuje v šestém ročníku dějepis, přírodopis, zeměpis a fyziku, opět jej to baví, jen nám nikdo nedokáže poradit s tvorbou IVP. Vyučující jsou velmi vstřícní, jen vlastně neví, co a jak mají tvořit – syn tedy absolvuje obsahově učivo daných předmětů ve vyšším ročníku, ale nevím, jestli je to ten optimální stav individuální integrace. Okolní poradny zatím nemají zkušenost s integrací na druhém stupni, a tak se vlastně učíme metodou pokusu a omylu. Pokud byste měli návod, jak na to nebo dokonce mohli proškolit učitelský sbor, byla by to velká pomoc.

Odpověď:

Váš dotaz není nijak neobvyklý. Systematické vzdělávání učitelů nadaných žáků v praxi ani jejich příprava na pedagogických fakultách zatím probíhají spíše neorganizovaně. My pořádáme jednodenní (i návazné v několika akcích) semináře, které realizujeme přímo v prostorách škol, které o to mají zájem. Můžeme pomoci s tvorbou IVP, s přístupy v rámci akcelerace a doporučit průběžnou účast vašich učitelů na interaktivních dílnách, kde se to zainteresovaní učitelé učí s nadanými společnými silami.

Otázka z 31. 8. 2007

Nemáme kam umístit naši dceru. Kvůli nadání potřebuje integrovat. Jsme z Havířova a nikde ji ve škole nechtějí, že to u nich nelze. Může do školy chodit, ale bez integrace. A na otázku co tam bude dělat, nám dali odpověď: „Bude pomáhat slabším žákům”.

Odpověď:

Podobně na tom byli loni rodiče nadaných dětí ve Zlíně a letos v září tam v ZŠ Malenovice otevřeli třídu/skupinu pro nadané děti. Tedy záleží i na Vašem úsilí postarat se o to, aby nějaká místní škola akceptovala Vaše nadané dítě a vytvořila mu prostor pro rozvíjení nadání – lze to nejen apelováním na školu, učitelku, ale i na školní radu, kde jsou zastoupeni rodiče, místní politici atd. Jestli mě „život” něco naučil, pak je to zkušenost, že pomoc přichází ve chvíli, kdy si člověk pomůže sám. Hledejte ve svém okolí podobně „postižené” rodiče a zkuste společnou aktivitou dosáhnout alespoň mírného pokroku v mezích zákona.

Otázka z 11. 7. 2007

Chtěla bych vědět, zda škola může dostat nějaký finanční příspěvek na vzdělávání nadaného dítěte (ve vyhlášce o specifických vzdělávacích potřebách je jakýsi odkaz na školský zákon, který uvádí, že je to možné). Další otázka je na koordinátora péče o nadané děti. Je možné zjistit, zda existuje takový koordinátor pro Středočeský kraj, popř. pro město Kladno?

Odpověď:

Na základě nových směrnic daných školským zákonem č. 561/2004 Sb., škola může žádat o navýšení finančních prostředků na vzdělávání nadaného žáka formou integrace. Tyto prostředky však poskytuje krajský úřad z balíčku, který má na všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. povinné rezervy). Je tedy pouze na zvážení kraje, zda z tohoto balíčku bude prioritně škole financovat např. žáka s dyslexií nebo žáka s mimořádným nadáním. Situace v praxi probíhá tak, že na základě takto přidělovaných dotací v některém kraji vznikají speciální třídy pro nadané děti, kde ve třídě funguje např. i speciální pedagog nebo asistent a v jiném kraji tzv. „nejsou peníze” ani na individuální integraci jediného nadaného žáka. Co se týká  koordinátorů pro nadané děti – jde o psychology z pedagogicko-psychologických poraden, kteří se více na nadané děti specializují. Nejsou to tedy ani učitelé ani úředníci, pouze skupina vybraných psychologů. Ve Středočeském kraji jsou koordinátorky dvě – PhDr. Marková z poradny v Nymburku a PhDr. Pikorová z poradny v Benešově. Můžete se na ně obrátit.

Otázka z 10. 6. 2007

Obracím se na Vás se žádostí o pomoc. Mám pětiletou dcerku a při problémech ve školce (stranění se kolektivu) jsme navštívili klinického psychologa. Po důkladných testech nám sdělil, že Sára je velmi nadané dítě a že je třeba jí co nejdříve umístit do vhodné školy. Chtěl bych Vás požádat o radu, zda nevíte, nedoporučíte, na kterou školu se obrátit (bydlíme na Praze 8)? Problémem také je, že dcerka ještě nebyla u zápisu.

Odpověď:

Jestliže jste byli na testech u klinického psychologa a dcerce nebude před vstupem do školy 6 let, musíte na další vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Vyjádření klinického psychologa o školní zralosti vaší dcery by pro předčasné zaškolení nebylo pro školu relevantní. Po posouzení školní zralosti poradenským (ne klinickým) psychologem, můžete uvažovat o zaškolení. V Praze 8 neznáme školu, která by se věnovala nadaným. Seznam škol je na našem webu v sekci Fořtíkův seznam. Tam také naleznete naše postřehy o tom, co a jak která škola chystá pro nadané děti.

Otázka ze 17. 5. 2007

Syn navštěvuje 2. třídu. Třídní učitelka nám doporučuje, aby od září přestoupil do jiné školy, kde se pracuje s nadanými žáky. Hledala jsem na internetu a objevila ZŠ Curieových, která pracuje s talentovanými dětmi a přijme nové žáky do jazykové 3. třídy. Bydlíme v Újezdě nad Lesy. Pro syna by to znamenalo denně dojíždět do školy asi 75 minut, celkem denně 2,5 hodiny v dopravních prostředcích. Máte nějaké zkušenosti, jak děti snáší dlouhé dennodenní cestování, zda to není příliš velká daň za kvalitní školu? Uvažujeme i o možnosti individuálního domácího vzdělávání. Nevíte, zda se osvědčuje u nadaných dětí? Není nakonec nejlépe zkusit se dohodnout s třídní učitelkou našeho syna, aby se mu snažila zajistit na hodinách nějaké učivo navíc?

Odpověď:

Každodenní cestování (dojíždění) žáků do školy je skutečně velmi náročné, ale děti jej snášejí různě. Těžko se dá odhadnout, jak je bude snášet váš syn. Je dobré se domluvit se stávající paní učitelkou, aby upravovala chlapci učivo v oblastech, ve kterých je napřed. Až po této domluvě a zkušenostmi s praktickou realizací těchto opatření, bych se já osobně teprve začala informovat o případné změně. Může nastat dvojí situace:

1. Paní učitelka začne dělat pro vašeho syna zajímavé věci navíc, ve škole se nebude nudit a zůstane v kolektivu, na který si již zvykl a bude ve svém prostředí.

2. S úpravami učiva paní učitelka nemá zkušenosti nebo nebude chtít vyhovět, syn by ve škole začínal stagnovat, pak by bylo lepší uvažovat o zápisu do ZŠ nám. Curieových. Tuto školu známe, spolupracujeme s ní. Jde o jednu z mála škol v Praze, o kterých víme, že svůj plán starat se o nadané děti vzali skutečně vážně a snaží se přizpůsobit výuku tak, aby nadaným žákům vyhovovala.

Otázka z 14. 5.2007

Mám syna (5 let) a bylo mu naměřeno IQ 139. Patří mezi nadané děti? Neprojevuje se u něj žádný výrazný zájem o jakoukoli věc. Máme mu předčítat z knížek či jak rozvíjet jeho nadání.

Odpověď:

Pokud byla vašemu synovi změřena vysoká inteligence, s největší pravděpodobností znamená, že má vysoký potenciál pro to, aby v učebních schopnostech dosahoval velmi dobrých výsledků. Inteligenční testy nebyly na počátku 20. století vyvinuty pro žádný jiný účel než pro predikci dobrých/špatných školních a studijních předpokladů. To ale, jestli skutečně patří do skupiny nadaných dětí, ukážou právě přidané aspekty, o kterých asi i vy uvažujete. Jeho rozumový potenciál by se měl projevovat ve výkonu v nějaké oblasti. Nemusí to být ale úzce profilovaná oblast. Existuje určité procento (i když poměrně malé) dětí, které mají nevyhraněný – tzv. všeobecný (multipotenciální) talent. To jsou děti, které dosahují vysokých výsledků v různých oblastech. U těchto dětí se hůře nachází profilace pro nějakou specifickou oblast. Není ale pravdou, že by nedosahovaly výrazných výsledků. Váš syn je ještě příliš malý na to, aby byl pro nějakou oblast specificky zaměřený, měl by ale projevovat zájem o učební činnosti, o nějaká témata. Rozvíjet jej a podporovat v tom, co ho baví, je vždy dobře, posilovat zájem o literaturu a nové věci není rozhodně na škodu. Na druhé straně je třeba, abyste své dítě nepřetěžovali a nevnucovali mu něco, o co zájem nemá. Je to ještě předškoláček (i když nadprůměrný) a měl by být co nejvíce v prostředí hry a zábavy, kde se může učit neformální cestou.

Otázka z 23. 4. 2007

Chci se zeptat na výhody a nevýhody homogenních a heterogenních tříd.

Odpověď:

Položená otázka je příliš nekonkrétní – čistě homogenní třídu sestavit téměř nelze a u heterogenní třídy záleží na šíři chápání různorodosti. Bylo by to na rozsáhlý článek nebo přednášku. Pokud se soustředíme pouze na otázku intelektu, pak u homogenní třídy je jednoznačnou výhodou tempo učení vyhovující celé skupině a nikoli jen průměru až podprůměru (což je obvyklý stav u heterogenní třídy). Pokud by v našich třídách/školách byl proškolený personál pro práci s nadanými dětmi, bylo tam kolem 20 žáků a učitelé by využívali formy skupinového vyučování, projektových dnů, individuálního přístupu k žákovi atd., pak mají heterogenní třídy více výhod než třídy homogenní. Osobně jsme příznivci skupinového vyučování, které má výhody z obou možností a nevýhodu snad jedinou – je to velmi náročné pro učitele a organizačně pro školu. Ale vzhledem ke stavu, který na našich školách panuje, je ve většině případů vhodnější zvolit pro potomka třídu s nějakou formou výběru a s více homogenními prvky dané třídy. Obecně se na tuto otázku odpovídá obtížně – např. ZŠ Křídlovická v Brně nebo ZŠ Košetice u Humpolce zvládají kvalitně i heterogenní třídy. Nicméně pro mimořádný intelekt je jednoznačně potřeba vytvoření podmínek pro rozvoj – podobně jako to mají sportovci nebo umělci, tak by měl být vytvořen vzdělávací systém pro mimořádně intelektově nadané jedince. Stane-li se tak, je možné očekávat i v oblastech intelektových podobné úspěchy, jaké dosahují naši sportovci či, v o něco menší míře umělci. O nedostatečné péči o naše intelektové talenty nejlépe svědčí „nepřítomnost” Nobelových cen, častých citací ve vědeckém tisku a obecně minimální počet mezinárodně uznávaných vědeckých kapacit.

Otázka z 18. 3. 2007

Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o radu, co dál ve výchově a výuce našeho šestiletého syna Vojty, který se ve 4,5 letech naučil sám číst, počítal v záporných číslech a v řadě dalších věcí dodnes vyniká nad svými vrstevníky. Bohužel my, jako rodiče, s podporou jeho nadání stále tápeme a těžko hledáme podporu. Po těžkém rozhodování jsme pro něj zvolili soukromou základní školu s výukou cizích jazyků v Karlových Varech a teprve po půl roce školní docházky jsme se dozvěděli o další soukromé základní škole v blízkém Sokolově, která je přímo na nadané děti zaměřená. Prostě jsme o této škole nevěděli. Ve třídě, kam Vojtík momentálně schází, je 15 žáčků a paní učitelka má proto možnost a naštěstí i chuť s Vojtou pracovat i nad rámec výuky ostatních žáků, podporuje jeho rozvoj a spolupracuje i s námi rodiči, ale stále to vypadá, že si Vojtík zatím v tom všem své místo nenašel. V karlovarské pedagogicko-psychologické poradně Vojtu diagnostikovali pomocí nějakého holandského testu na úroveň inteligence devítiletého dítěte, ale upřímně nám řekli, že nám žádnou další podporu poskytnout nemohou. Prosím Vás proto o radu, jak změřit inteligenci našeho dítěte a nalézt výukový a také zájmový program přímo proněj.

Odpověď:

Dopisů, jako je ten váš, přibývá i v naší webovské poradně. V našem státě jsme s podporou nadaných dětí na úplném začátku, tedy alespoň co se týče reality a praxe. Myslím, že jste doposud postupovali velmi správně. Nechali jste syna diagnostikovat v poradně a vybrali pro něj školu, kde jsou ochotni se mu více věnovat. Je mu ale šest let, a proto se dá jen těžko hovořit o profilaci jeho nadání. V tomto věku můžeme tak nanejvýš určit rozlišení mezi jeho verbálními dovednostmi, názornými a matematicko-logickými. Navíc, v tomto věku budeme hovořit spíše o jeho potenciálu a možnostech, kam až jít, spíše než o stabilním nadání pro danou oblast. Ta se u Vojtíka bude ještě delší čas vyvíjet a více se dovíte nejdříve při jeho přechodu na 2. stupeň ZŠ. V té době by určitě bylo vhodné absolvovat kontrolní vyšetření v poradně, kde by vám třeba již řekli více o jeho oblastech nadání. Zaměřovat prostě asi moc v této době nejde. Obecně však platí kompenzovat jeho slabé stránky a posilovat ty silné. Tedy nabízet mu aktivity, které jej baví a zároveň rozvíjejí ve věcech, kde je silný v kramflecích a třeba v oblasti sociálních dovedností nebo návyků, kde obvykle nadané děti mívají problémy, jej upevňovat a pomáhat mu. Obecně platí, že v tomto věku by dítě mělo zažít co nejvíce možných aktivit, získat přehled o celé škále volnočasových aktivit a kroužků, aby si mohlo samo udělat přehled o tom, co ho baví a co ne. Přitom ale platí, že je velmi důležité jej nepřetěžovat, i když by třeba nabitý program samo chtělo. Vždy musí zůstat prostor pro odpočinek, výměnu intelektových činností třeba za pohybové nebo ryze odpočinkové. To musíte mít jako rodina napaměti, že vyhoření se může týkat i takto malých dětí. Ony samy nemají ještě pevné hranice, nevědí, kdy už mají dost, to někdy musíme zasahovat my – rodiče. Ale toto asi zcela jistě znáte. Co se týká nabídky volnočasových aktivit, pokud je nenabízí škola, je možné se obrátit na místní středisko volného času nebo jiné instituce. Někdy se dá hodně zkušeností získat i od rodičů, které mají stejně „postižené” děti. Zmiňovala jste, že víte o škole v Sokolově. S touto školou úzce spolupracujeme. Při této škole se pravidelně schází i klub rodičů nadaných dětí, který by neměl mít svou činnost omezenu pouze na rodiče dětí z této školy, ale pro rodiče s nadanými dětmi obecně. Zkuste se tam jít podívat, určitě získáte hodně užitečných rad a kontaktů v rámci vašeho regionu. My za Centrum nadání můžeme takovéto setkání zprostředkovat formou doporučení vaší účasti na celostátním setkání rodin s nadanými dětmi, které proběhne na přelomu srpna a září v Kroměříži. Více informací naleznete na webu Centra nadání, tam je i přihláška. Takováto setkání jsou velmi cenná právě pro výměny zkušeností mezi rodiči, nabízí zajímavé aktivity pro nadané děti a také přinášejí možnost setkat se s odborníky, kteří s takovými dětmi pracují. V Kroměříži bude navíc toto setkání propojeno se soustředěním učitelů 1. stupně, kteří pracují s nadanými dětmi z celé republiky, nebo se na tuto práci připravují od šk. roku 2007/2008. To je tak asi vše, co vám mohu k vaší situaci doporučit. Nejsme z Karlovarska, tedy konkrétní informace o tom, co nabízí různé školy nebo volnočasové organizace, známe jen z doslechu a velmi sporadicky. Co jsem však mohla napsat, máte v tomto mailu.

Otázka ze 7. 2. 2007

Mám syna, kterému v lednu byly tři roky. Ve věku 2 roků a dvou měsíců ovládal celou abecedu a číslice, v současnosti čte jednoduchá slova a dvojciferné číslice, zajímá ho kalkulačka a počítač, s nimiž se dostává do styku. Také se u něho začíná projevovat stranění kolektivu s vrstevníky, protože „jejich” hry ho zajímají jen chvíli. Nyní s partnerem řešíme otázku, jakou MŠ vybrat vzhledem k jeho nadání. Obávám se, aby u něho nedošlo k nějakému psychickému traumatu kvůli špatně zvolené MŠ. Na vašich stránkách jsem našla pouze seznam ZŠ. Mate kontakty i na MŠ pro takto nadané děti? Jsme z Přerova.

Odpověď:

S mateřskými školami je trochu potíž. Na základní školy informace v současnosti pomalu pronikají, zvyšuje se zájem škol o integraci nadaných dětí. V MŠ je zatím jen velmi málo poučených učitelek, které vědí, jak si s nadanými dětmi poradit. Nicméně legislativa mluví i tom, že např. v MŠ je také možné pro nadané dítě sestavit individuální vzdělávací plán, na základě kterého by nadaný předškoláček ve školce dostával třeba jiné úkoly nebo dostal příležitost pracovat s dětmi ve starším oddělení, aby se tam tak nenudil. Vám každopádně doporučuji obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci (paní psycholožku Kučkovou – kuckova@ppp-olomouc.cz), má zkušenosti s vyšetřováním takto malých dětí. Pro integraci dítěte do MŠ jako nadaného budete potřebovat právě vyjádření poradny o míře a oblastech nadání vašeho dítěte. Pak je možné se již např. i v Přerově domluvit na úpravách práce s takovýmto dítětem ve školce. Paní Kučková by vám navíc možná i poradila vhodnou školku poblíž vašeho bydliště, kam by možná bylo zajímavé synka umístit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Fořtíková Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Nadaní žáci