Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Karel IV. a jeho vláda v Čechách
Odborný článek

Karel IV. a jeho vláda v Čechách

20. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
František Prokop

Anotace

Formou analýzy textů žáci zpracují jednotlivé aspekty Karlovy vlády a sestaví je v přehlednou nástěnnou mapu.
Příprava

Těžištěm aktivity je práce s pracovními listy. Každý má podobu jednoho listu formátu A4 a skládá se ze zadání úkolu, který mají žáci vyřešit, a z potřebných materiálů (nejlépe nakopírovaných na témže listě). Základním zdrojem informací pro všechny skupiny je učebnice (v našem případě M. Hroch a kol.: Dějepis II, Praha 1996, str. 43 - 47). Pro názornost projdeme jeden list za druhým a uvedeme odkazy na literaturu, která obsahuje potřebné materiály.

Pracovní list č. 1 - Český stát za vlády Lucemburků

 • O která území rozšířili český stát Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV.?
 • Jak k tomu došlo?
 • Nová území vyznačte barevně na mapě.
 • Materiály: mapa Země Koruny české v období vlády Lucemburků (1310 - 1419)

Pracovní list č. 2 - Praha za vlády Karla IV.

 • Které stavby v Praze založil Karel IV.?
 • Nakreslete je a vyznačte do plánu města, kde se nacházejí.
 • Materiály: plán Prahy za vlády Lucemburků

Pracovní list č. 3 - Nové Město pražské

 • Vlastníte realitní kancelář (nezapomeňte uvést její název).
 • Napište inzerát, ve kterém nabízíte volné parcely pro stavbu nových domů na právě založeném Novém Městě. Jaké podmínky musí zájemci dodržet? A jaké výhody jim Karel IV. nabídnul?
 • Materiály: článek Na staveništi Nového Města pražského

Pracovní list č. 4 - Karel IV. v kruhu své rodiny

 • Sestav rodokmen římského císaře a českého krále Karla IV.
 • Materiály: článek Císařova rodina

Poznámka: Žák pro zopakování doplní do rodokmenu i panovníkovy rodiče.

Pracovní list č. 5 - Karlova univerzita

 • Čeho chtěl Karel IV. dosáhnout založením univerzity v Praze?
 • Které fakulty tvořily pražskou univerzitu? Co se na nich studovalo?
 • Jaký výjev je zachycen na univerzitní pečeti? Proč?
 • Pomocí slovníku cizích slov vysvětlete slova fakulta, rektor, bakalář, kolej.
 • Materiály: Slovník cizích slov, články Pečeť univerzity a Disputace

Poznámka: Pro vysvětlení toho, co se studovalo na teologické fakultě, mohou žáci opět použít Slovník cizích slov. Vzhledem k obsáhlosti tématu je vhodné, aby tato pracovní skupina měla více členů než v případě ostatních týmů.

Pracovní list č. 6 - Osobnost Karla IV.

 • Jaký vlastně byl Karel IV.?
 • Jaké měl vlastnosti, zájmy?
 • Materiály: články Císař jako poutník, Císař a vinice v Čechách, Císař při audienci

Pracovní list č. 7 - Katedrála svatého Víta

 • Kde najdeme katedrálu svatého Víta?
 • Kdo byli její stavitelé a jak probíhala její stavba?
 • Materiály: úryvky z článku Svatovítská katedrála

Pracovní list č. 8 - Tvář Karla IV.

 • Jak vlastně Karel IV. vypadal?
 • Nakresli jeho portrét podle zprávy středověkého kronikáře, který Karla znal.
 • Materiály: článek Co o Karlovi IV. napsali (M. Hroch a kol.: Dějepis II., Praha 1996, str. 44)

Poznámka: Úkol je určen pouze pro jednoho, výtvarně zdatného žáka.

Pracovní list č. 9 - Hledáme panovníka

 • Vaše personální agentura (zabývá se vyhledáváním vhodných kandidátů na důležitá místa) vypisuje konkurz na českého krále.
 • Jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít panovník, který v Čechách převezme vládu po Janu Lucemburském? Co česká země a její obyvatelé teď nejvíc potřebují?

Poznámka: List je bez materiálů. Úkolem žáků je vzpomenout si na již probranou vládu Jana Lucemburského v Čechách a celými větami vypsat požadované vlastnosti u nového panovníka.

Realizace

Na úvod hodiny doporučuji provést volné psaní na téma Co už vím o Karlu IV.? Uváděné skutečnosti napište na tabuli nebo plakát a ponechte ve třídě. Vy si tak zmapujete myšlenkový prekoncept žáků před vstupem do tématu a oni si naopak připomenou své vědomosti.

Sdělte žákům cíl hodiny (zmapovat vládu Karla IV. v Čechách a posoudit její význam) a objasněte jim postup jeho dosažení.

Rozdělte žáky do osmi skupin tak, aby vám jeden žák zbyl (dostane pracovní list číslo 8). Každé skupině přidělte jeden pracovní list a místo ve třídě. Oznamte časovou lhůtu pro splnění úkolu.

Práci žáků průběžně kontrolujte, odpovídejte na jejich dotazy, týkající se zadání (které žáci málokdy čtou pozorně), a upozorňujte je na případné chyby. Dbejte, aby práci dokončili během vyučovací jednotky - vrátíte se k ní příští hodinu dějepisu.

Následující vyučovací hodinu věnujte učivu o vládě Karla IV. v Čechách. Výklad vhodně prokládejte prezentací vypracovaných pracovních listů jednotlivých skupin. Listy zároveň lepte na připravený plakát (použijte rub klasické nástěnné mapy) a to tak, aby uprostřed byla podobizna Karla IV. vytvořená jedním z žáků (pracovní list číslo 8).

Na závěr hodiny nechte žáky zhodnotit Karlovu vládu v Čechách. Můžete použít prezentaci pracovního listu číslo 9, protože žákům se bude lépe hodnotit, když budou mít možnost srovnávat vládu obou Lucemburků, Karla i jeho otce. Uplatní se zde metoda brainstormingu, volného psaní, ale také třeba diskuse.

Výsledkem aktivity je nástěnný obraz mapující osobnost Karla IV. a jeho vládu v Čechách. Necháme jej viset ve třídě a dále jej využíváme pro přípravu žáků, pro opakování tématu nebo jako pomůcku pro příští ročníky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
František Prokop

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída