Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zeměpisné perníčky
Odborný článek

Zeměpisné perníčky

9. 3. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Jana Sochorová

Anotace

Propojení místopisných zeměpisných znalostí žáků 9. ročníku s pracovními činnostmi – s hodinou vaření.

Doporučený postup: blok hodin

blok zeměpisu (závěrečné opakování místopisu jednotlivých světadílů)

 • frontální opakování základních místopisných informací o jednotlivých světadílech (žák stojí u nástěnné mapy a ukazuje zadané pojmy)
 • pro lepší zapamatování si následně žáci zakreslují základní geografické pojmy do slepých map, využívají školní atlas světa, každý žák pracuje individuálně
 • pro lepší názornost (tvar a velikost světadílu vzhledem k ostatním světadílům) vytvoří žáci ve skupinách papírové šablony obrysů jednotlivých světadílů (nejlépe ze čtvrtky, pozor na zachování stejného měřítka). Nejefektivnější je překreslit obrys makroregionu na průsvitný papír, následně na čtvrtku a obrys vystřihnout
 • následuje blok pracovních činností

blok pracovních činností (vaření)

časová dotace: cca 2 vyučovací hodiny na vlastní přípravu (pečení) a 2 vyuč. hodiny na zdobení

 • příprava potřebných surovin a pomůcek k pečení perníčků – proběhne v předem stanovených skupinách
 • každá skupina vypracuje těsto, použije šablony (obrysy světadílů), které byly zhotoveny v hodině zeměpisu, rádýlkem žáci odříznou přebytečné těsto tak, aby tvar těsta souhlasil s připravenou šablonou příslušného světadílu
 • před vlastním pečením prosím o dozor vyučujícího, možnost úrazu (horkost trouby, plechu...)
 • po upečení perníčků a následném odležení žáci pokračují s jejich netradičním zdobení

Zdobení zeměpisných perníčků

 • žáci si ve svých skupinách vytvoří zdobící polevy
 • barva polevy znamená určitý geografický místopisný prvek

Barvy polevy

bílá – obrysy, vyznačení okrajových bodů (významné rovnoběžky, poledníky, města...)
zelená – nížiny
modrá – vodstvo (řeky, jezera, vodní nádrže, vodopády...)
čokoládová – hory, pohoří
žlutá – pouště, polopouště

 • výsledek závisí na šikovnosti dětí, zda budou zdobit pouze obrysově nebo vykreslovat celé plochy (žáci zdobí za pomoci školních atlasů, příp. použijí vyplněné slepé mapy z hodin zeměpisu)
 • nutné dbát na pečlivé zaschnutí polevy, aby se dohromady nemísilo více polev
 • ponechat dostatečný čas na odležení a zaschnutí polev

Výstupem je vytvoření perníkové mapy světa.

Obměny námětu

Vyučující se nemusí striktně zabývat celým světem, může se s žáky zaměřit jen na Českou republiku, příp. na místní region. Nemusí se jednat jen o místopis, námět lze použít i na jiné geografické jevy (např. demografické charakteristiky aj.).

Hodnocení zeměpisných perníčků

Vyučující hodnotí originalitu výrobku, obsahovou a věcnou správnost. Důležitá je také zpětná vazba, jak se práce žákům líbila, co by příště vylepšili, změnili atd. Důležité je, aby si uvědomili, zda pro ně tento netradiční blok hodin měl nějaký význam, zda došlo k naplnění očekávaných výstupů a zda si lépe přiblížili a představili základní a typické místopisné znalosti daného makroregionu.

Literatura a použité zdroje

[1] – MARTIN, Pavel. Vánoční kuchařka. České Budějovice : Dona, 1999. 142 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
21.48 kB
Dokument
Recept na medové perníčky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 3. 2011
příspěvek obsahuje zajímavé téma: propojení zeměpisného učiva a pracovních činností - vaření.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

pomůcky na pečení a zdobení (viz příloha), tvrdý papír na šablony, školní atlas, psací potřeby, nůžky, průsvitný papír