Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CAF - Common Assessment Framework
Odborný článek

CAF - Common Assessment Framework

20. 9. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Stanislav Michek

Anotace

V tomto článku se seznámíte s nástrojem hodnocení kvality CAF.

Model CAF jako společný hodnotící rámec je výsledkem spolupráce pracovní skupiny pro inovaci veřejných služeb (IPSG), která vznikla z iniciativy ministrů a generálních ředitelů státu Evropské unie (viz EIPA).

Pilotní verze modelu CAF (Common Assessment Framework) byla prezentována na První evropské konferenci kvality veřejné správy v květnu 2000 v Lisabonu. Verze, která je v této příručce předložena, vychází ze zkušeností získaných z jeho uplatňování. Byla prezentována na 2. konferenci kvality veřejné správy v říjnu 2002 v Kodani.

Jedná se o volně šiřitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru, který vychází z modelu excelence EFQM. V ČR byl v roce 2005 využit ve třech odborných školách (SOŠ a SOU - COP, Sezimovo Ústí; SOŠ a SOU obchodní, Brno; Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu, Poděbrady). Tyto školy byly zařazeny do řešení projektu "Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné strávy ČR", který realizovalo občanské sdružení Česká společnost pro jakost.

Přínosy aplikace modelu CAF jsou téměř shodné s přínosy aplikace modelu excelence EFQM:

 • provedení systematické komplexní analýzy, zaměřující se na růst školy,
 • otevření dialogu,
 • umožnění srovnání s jinými školami,
 • zahájení cesty za získáním Národní ceny České republiky za jakost.

Nespornou výhodou modelu CAF oproti modelu EFQM je jeho názornost a jednoduchost aplikace sebehodnocení. Model CAF svými konkrétními otázkami vede sebehodnotící tým při samotném sebehodnocení organizace. Jeho významnou výhodou je rovněž to, že se za jeho aplikaci nemusí platit poplatky.

Pracovníci i management se mohou podívat na výkony své školy z netradičního úhlu pohledu. Dosahování standardních cílů (splnění plánu či poskytnutí služby) je pouze jednou z devíti oblastí, ve kterých je výkon školy zkoumán a hodnocen.

 • Škola dostane do rukou své hodnocení, které je založeno na faktech a probíhá podle souboru kritérií, která byla ve velké míře přijata v celé Evropě. Důležitější než body jsou však cenné poznatky získané z řízené diskuse členů pracovní skupiny a vedení.
 • CAF představuje prostředek pro dosažení shody ve směru řízení a shody o tom, co je zapotřebí udělat pro zlepšení školy.
 • CAF umožňuje identifikovat pokrok a úroveň úspěchu. Pokud se sebehodnocení podle tohoto modelu provádí pravidelně, umožňuje merit pokrok v čase.
 • CAF se osvědčil při tvorbě školních vzdělávacích programů (zejména při analýze podmínek školy pro tvorbu ŠVP).
Struktura
Struktura
1. Struktura

 


1. kritérium - Vedení

Orientuje se na způsob, jakým vedoucí pracovníci a manažeři rozpracovávají poslání a vizi vzdělávací organizace a jak usnadňují jejich dosahování; jak rozvíjejí hodnoty potřebné pro dlouhodobý úspěch a jak je realizují vhodnými opatřeními a chováním; jak jsou vedoucí pracovníci a manažeři osobně zapojeni do zajišťování rozvoje a uplatňování systému managementu školy.

Subkritéria:

 • Nasměrování školy: vypracování a sdělování vize, poslání a hodnot
 • Vypracování a uplatňování systému řízení školy
 • Motivování a podporování zaměstnanců školy, vystupování v souladu se vzory zastávaných funkcí
 • Řízení vztahu se sociálními partnery a jinými zainteresovanými stranami.
2. Kritérium - Strategie a plánování

Orientuje se na způsob, jakým škola uplatňuje svoje poslání a vizi prostřednictvím jasné strategie, která je zaměřená na zainteresované strany a podporovaná příslušnými sociálními partnery. Obsahuje plány, cíle, záměry a procesy.

Subkritéria:

 • Shromažďování informací týkajících se současných a budoucích potřeb zainteresovaných stran
 • Vypracování, přezkoumání a aktualizování strategie a plánování
 • Uplatňování strategie a plánování v celé škole
3. kritérium - Pracovníci (řízení lidských zdrojů)

Orientuje se na způsob, jakým škola řídí, rozvíjí a využívá poznatky a potenciál svých pracovníků na úrovni jednotlivců, týmu a celé instituce včetně toho, jak dané činnosti plánuje. Ty by měly směřovat k podpoře politiky a strategie školy a k efektivitě práce jejích zaměstnanců.

Subkritéria:

 • Plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování
 • Identifikace, rozvíjení a využívání odborných způsobilostí zaměstnanců a přizpůsobování osobních a skupinových záměrů stanoveným cílům
 • Zapojení zaměstnanců prostřednictvím rozvoje dialogu a delegováním pravomocí (zmocnění).
4. kritérium - Partnerství a zdroje

Orientuje se na způsob, jakým škola plánuje a řídí svá partnerství a interní zdroje, aby podpořila svoji politiku a strategii a efektivní fungování svých procesů.

Subkritéria:

 • Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů
 • Rozvíjení a uplatňování partnerství se žáky
 • Řízení znalostí
 • Řízení financí
 • Řízení technologických postupů
 • Řízení správy a provozních nákladů budov
5. kritérium - Procesy (management procesů a změn)

Orientuje se na způsob, jakým škola řídí, zlepšuje a rozvíjí své procesy, aby inovovala a podpořila svoji politiku a strategii, uspokojila své "zákazníky" a jiné zainteresované strany a průběžně pro ně vytvářela vzrůstající hodnotu.

Subkritéria:

 • Identifikace, navrhování, řízení a zlepšování procesů
 • Rozvíjení a poskytování produktu (služeb) při spoluúčasti žáků
 • Plánování a řízení modernizace a inovace
6. kritérium - Výsledky ve vztahu k žákům

Orientuje se na to, jakých výsledků škola dosahuje při uspokojování požadavků svých žáků.

Subkritéria:

 • Výsledky měření spokojenosti žáků
 • Ukazatele měření orientovaných na žáka.
7. kritérium - Výsledky ve vztahu k pracovníkům školy

Orientuje se na to, jaké výsledky škola dosahuje při uspokojování požadavků svých pracovníků.

Subkritéria:

 • Výsledky měření spokojenosti zaměstnanců a jejich motivace
 • Ukazatele měření orientovaných na zaměstnance.
8. kritérium - Výsledky ve vztahu ke společnosti

Orientuje se na to, jaké výsledky škola dosahuje při uspokojování potřeb a očekávání místní, národní a mezinárodní společnosti jako celku. Patří sem např. přístup školy ke kvalitě života, k životnímu prostředí, ochraně globálních zdrojů apod. Dále jsou zde začleněna vlastní interní opatření týkající se hospodárnosti školy a její vztahy s příslušnými úřady a orgány.

Subkritéria:

 • Výsledky v oblasti sociální
 • Výsledky v oblasti životního prostředí
9. kritérium - Klíčové výsledky činností a výkonnosti

Orientuje se na to, jaké výsledky škola dosahuje z hlediska svého poslání a specifikovaných cílů. Rovněž klade důraz na úroveň potřeb a očekávání každého, kdo má na jejím chodu finanční nebo jiný hmotný zájmem.

Subkritéria:

 • Dosahování cílů
 • Finanční výkonnost
 • Postup při zavádění a uplatňování CAF může mít tuto podobu:

  1. Rozhodnutí vedení školy o sebehodnocení podle modelu CAF.
  2. Zahájení informační kampaně o sebehodnocení podle modelu CAF.
  3. Výběr dvou zaměstnanců školy, kteří budou proškoleni v oblasti základů managementu kvality a zavádění modelu CAF.
  4. Sestavení pracovního týmu pro realizaci vlastního hodnocení školy (cca 8-12 osob - podle velikosti školy). Složení týmu: pedagogičtí pracovníci, technickohospodářští pracovníci, pracovníci na různých úrovních řízení ad.
  5. Proškolení pracovního týmu externím konzultantem: předání informací o modelu CAF a sjednocení znalostí týkajících se základních technik komunikace a dosahování konsensu v rámci týmu; výklad principu sestavování sebehodnotící zprávy a akčního plánu zlepšování.
  6. Realizace vlastního hodnocení školy: Pracovní tým bude posuzovat jednotlivé oblasti podle stanovených kritérií na základě zjištěných skutečností (existence důkazů). V rámci této etapy navštíví školu opět externí konzultant. Tématem návštěvy bude odborná pomoc při zahájení sebehodnocení (např. otázky vedení týmu, překonávání problémů a nejasností, výklad širších souvislostí problematiky jakosti).
  7. Ukončení sebehodnocení: Škola zpracuje sebehodnotící zprávu a na jejím základě i akční plán zlepšování organizace. V této fázi školu opět navštíví konzultant, který pomůže se sestavením sebehodnotící zprávy, akčního plánu zlepšování a poskytne zpětnou vazbu k dosaženému bodovému hodnocení.
  8. Využití zjištěných výsledků: Vedení předloží sebehodnotící zprávu a akční plán zlepšování zaměstnancům školy, příp. radě školy a zřizovateli. Vhodné je také poslat sebehodnotící zprávu a akční plán zlepšování do České společnosti pro jakost, která zajistí jejich posouzení nezávislým hodnotitelem. Škola tak získá kvalitní zpětnou vazbu o svém sebehodnocení.
  Externí hodnocení

  Externím hodnocením podle modelu CAF se zabývají hodnotitelé Sdružení pro Cenu České republiky za jakost (Czech National Quality Award Association).

  Odkazy

  Sdružení pro cenu České republiky za jakost
  Národní politika podpory jakosti
  Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
  Česká společnost pro jakost

  www.pqm.cz proškolení např. ISO, TQM

  Literatura a použité zdroje

  [1] – MICHEK, S. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Praha : NÚOV, 2006.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Stanislav Michek

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.