Odborný článek

Portfolio učitele

15. 9. 2006 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Zuzana Maťasová

Anotace

Jednou z cest k vlastnímu hodnocení učitelů a prezentace jejich práce je portfolio.

Jak uvádí Anderson (Wolf, Dietz, 1998), portfolio učitele je "strukturovaná kolekce práce učitele a žáka tvořená přes různá časová období, sestavená přes reflexi a obohacená spoluprací, která má jako konečný cíl rozvíjet učení se jak žáka tak učitele."

Své vlastní portfolio si sestavuje učitel sám, přičemž sbírá produkty vlastní práce, mezi které patří nejen přípravy na hodiny, ale také práce jeho žáků. Obsah portfolia se liší v závislosti na tom, pro jaký účel je jeho tvorba určena.

Proč ztrácet náš drahocenný čas?

Portfolio učitele může mít prezentační, motivační, ale také autoevaluační (sebehodnotící) funkci. Má široké uplatnění, protože může jít o portfolio:

 • studenta pedagogické fakulty (obsahuje přípravy na hodiny, videonahrávky apod.);
 • začínajícího učitele;
 • profesní:
  • je možné ho použít při hledání zaměstnání;
  • vyžadují ho některé externí organizace, které udělují učitelům různé akreditace;
 • kooperační (vytváří ho skupina učitelů, například učitelé 1. stupně, předmětové komise);
 • osobní.

Studenti pedagogických fakult sbírají své portfolio během studia a následně ho využívají jako cenný materiál při státních závěrečných zkouškách nebo uchází-li se o první zaměstnání. Začínající učitelé již mají možnost diskutovat o výsledcích své práce se svými zkušenějšími kolegy. V obou případech se zvyšuje podpora mladých lidí, kteří mají zájem o povolání učitele a usnadňuje se přenos zkušeností učitelů s dlouholetou praxí do praxe "nováčků".

Novým trendem je i certifikace učitelů, kteří se chtějí utvrdit o kvalitě své výuky a také zvyšovat svou odbornou kvalifikaci. Z tohoto důvodu jsou ochotni podstoupit náročný certifikační program (www.sbscr.cz, www.kritickemysleni.cz), který zvyšuje úroveň jejich práce. Portfolio může být základem pro úvahy nad vlastní prací a korekcí, která umožňuje zefektivňovat snažení učitele.

V zahraničí se často využívá týmově vyvinuté nebo kooperační portfolio, jež zahrnuje práci skupiny učitelů, kteří společně utvářejí a využívají kombinaci svých společných vědomostí a kreativních nápadů, aby ve své praxi docílili významných změn. Kooperativní portfolio je užitečné i při zavádění změn, které souvisejí s kurikulární reformou. Je pochopitelné, že učitel nemůže existovat izolovaně a je pro něj efektivnější předávat své nápady a zároveň přijímat zkušenosti od svých kolegů.

Právě efektivní týmová práce učitelů na vytváření portfolia může vést k:

 • pozitivnějšímu klimatu ve škole a mezi učiteli;
 • vzájemné spolupráci mezi začínajícími a zkušenějšími učiteli;
 • kvalitnější komunikaci mezi učiteli a snazší organizaci jejich práce;
 • společné motivaci a jednotnému sdílení vize;
 • ke komplexnější autoevaluaci apod.

Osobní portfolio slouží, na rozdíl od výše zmíněných portfolií, k vlastním potřebám učitele. Učitel ho využívá k motivaci nebo sebehodnocení vlastní práce. Může obsahovat poznámky k vlastní práci, osobní deník, sebereflexe, reakce na problémové situace, zápisky ze seminářů nebo odborných školení, články z časopisů, náčrty nápadů, rozpracované verze vyučovacích hodin, projektů, očekávání žáků, dopisy žáků osobního charakteru, různé fotografie apod. Učitel si v něm může uchovávat některé učební pomůcky, testy, zkušenosti ale i zábavné příhody nebo odpovědi.

Profesní portfolio učitele

V profesním portfoliu by neměla chybět:

 • osobní charakteristika, osobní filozofie vzdělávání;
 • doklady o vzdělání, jazykové znalosti;
 • certifikáty, osvědčení z absolvovaných školení a dalšího vzdělávání;
 • popis pedagogické praxe, stručná charakteristika škol, na kterých učil;
 • zájmy, seznam přečtené odborné literatury;
 • informace o projektech, kterých se s žáky účastnil;
 • ukázky prací žáků (také ukázky sebehodnocení dětí, hodnocení učitele);
 • fotografie a výsledky nejvýznamnějších akcí a činností, které organizoval;
 • reference - ředitele, kolegů, žáků i rodičů (jestliže byly použity autoevaluační nástroje - jaké a výsledky jejich měření);
 • údaje o spolupráci s organizacemi a zahraničím;
 • informace o práci s nadanými nebo s žáky, kteří vyžadují zvláštní pomoc;
 • videozáznam nebo fotodokumentace z práce ve třídě;
 • ukázky průběžné komunikace s rodinou (krátké zprávy o dítěti, písemné informace, pozvánky, ...);
 • záznamy z vlastního pozorování ve třídě;
 • stručný komentář nebo odůvodnění k vybraným podkladům;
 • inovační metody výuky (příklady dobré praxe, přípravy na hodiny);
 • uveřejněné články a publikace, stáže, účast na konferencích;
 • zajímavé mimoškolní aktivity;
 • plány do budoucnosti, osobní a profesní cíle a další.

V dnešní době si učitelé vytvářejí své vlastní webové stránky, které někteří z nich obohacují o studijní podklady pro žáky (které si žáci mohou vytisknout), požadavky na žáka, různé odkazy, které vypovídají o komunikaci mezi učitelem a okolím. Je to jedna z nových forem, jak zvýšit zájem žáků o vyučovací předmět a zároveň představit osobnost učitele. Tyto stránky mohou sloužit jako portfolio.

Profilace učitele je celoživotní proces, který vyžaduje nepřetržitou reflexi a korekci vlastní práce. Proto je portfolio učitele vynikající nástroj k účinnému zhodnocení vlastního úsilí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Zuzana Maťasová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy