Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova ke zdraví v našem školním vzdělávacím programu
Odborný článek

Výchova ke zdraví v našem školním vzdělávacím programu

15. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Štěpánka Selingerová

Anotace

Jak je možné zařadit Výchovu ke zdraví do školního vzdělávacího programu, integrovat ji se vzdělávacím oborem Přírodopis a průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a propojit ji se školním preventivním programem.

Na našem gymnáziu máme již řadu let slušně fungující a ověřený preventivní program, který je bohatý na nejrůznější školní i mimoškolní aktivity i metody a formy práce. Na jeho realizaci se podílí školní preventivní tým, další pedagogové i externí organizace.

Školní preventivní program s názvem Informace, motivace, spolupráce je zaměřen především na nejmladší žáky osmiletého a šestiletého gymnázia, kdy je prevence nejúčinnější. Žáky se snažíme nejen kvalitně informovat o drogové problematice a dalších sociálně patologických jevech a jejich rizicích a motivovat je pro aktivní školní i mimoškolní činnost a zdravý životní styl, ale také je naučit spolupracovat se školou, spolužáky a učiteli, s rodiči i širší veřejností. Učíme je zapojit se do jednotlivých programů a aktivit, do života školy, obce a společnosti, tj. nejen pasivně (a často neefektivně) přijímat, ale také aktivně tvořit a pomáhat druhým. Velký důraz klademe v rámci preventivních programů také na aktivní osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro život.

V předchozích letech se osvědčily především iniciační, adaptační a zážitkové kurzy, které jsou čtyřdenní nebo týdenní a jsou pořádány pro žáky prim a kvart osmiletého gymnázia a pro žáky prvních ročníků gymnázia šestiletého a čtyřletého. Programy realizované na iniciačních a adaptačních kurzech usnadňují žákům vstup do nového prostředí, umožňují vytvoření dobrého třídního kolektivu, navozují lepší spolupráci mezi žáky a učiteli. Zážitkové kurzy v polovině studia pro žáky kvart jsou pak zaměřeny na lepší komunikaci, spolupráci, tvořivost, řešení konfliktů, sebepoznávání a vytváření důležitých sociálních dovedností pro život. Do všech programů jsou nenásilně zařazovány prvky protidrogové prevence a výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Kurzy jsou motivovány Prázdninovou školou Lipnice a jako hlavní formu práce využívají především hry, projekty a interaktivní techniky v přírodě a v různých neobvyklých prostředích a situacích. Na organizaci kurzů se podílí i starší studenti gymnázia.

Pro třídy, kde se vyskytnou problémy, jsou pořádány "kurzy šité na míru", většinou ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny nebo některých nestátních organizací pracujících v oblasti prevence a včasné intervence. Jako další možnost práce s problematickými třídami využíváme i programy selektivní primární prevence, které vybíráme z nabídky různých organizací, s kterými spolupracujeme a konzultujeme různé problémy.

Na kurzy pak navazuje práce ve škole - pro žáky nižšího gymnázia jsou dvakrát do roka připraveny tříhodinové bloky primární prevence, které na škole realizují lektoři o. s. Prev-Centrum. Preventivní bloky jsou doplňovány pečlivě vybíranými besedami, přednáškami a komponovanými pořady. Žáci si také mohou vybírat z bohaté nabídky volnočasových aktivit ve škole v odpoledních hodinách, která se každým rokem rozšiřuje a je bezplatná, účastnit se různých projektů, soutěží, turnajů atd.

Školní preventivní program je úzce propojen s programy dalších škol na území Městské části Praha 7 - výsledkem je (mimo jiné) dlouhodobě fungující projekt "10 x Sedmička", který žákům nabízí další možnosti zajímavé mimoškolní činnosti.

Na realizaci a koordinaci školního preventivního programu se podílí preventivní tým (složený ze školní psycholožky, metodičky prevence, výchovné poradkyně, vedení školy a dalších pedagogů) a většinou dobře spolupracující třídní učitelé. Členové preventivního týmu mají ve škole pravidelné konzultační hodiny, průběžně si doplňují své vzdělání na odborných seminářích a jsou ošetřeni supervizním programem. Ve škole je dispozici dobře vybavená knihovnička sloužící učitelům, žákům i rodičům. Informace o preventivních programech jsou stále aktualizovány na školních webových stránkách.

Efektivitu preventivních programů dlouhodobě hodnotí evaluační dotazník, který je studentům zadáván vždy při vstupu do školy a pak po absolvování čtyřletého preventivního programu. Byl připraven ve spolupráci s odborníky podle potřeb naší školy.

Přestože je školní preventivní program funkční a praxí ověřený, uvědomujeme si již delší dobu, že by bylo dobré s žáky pracovat častěji, systematicky a v rámci školního rozvrhu. Také nám chybí prostor, který mají vrstevníci našich žáků a jejich pedagogové na základních školách v předmětu rodinná výchova. Dalším významným aspektem obohacení a zkvalitnění školního preventivního programu je práce školního psychologa a metodika prevence přímo se třídami, a to ve významné fázi jejich vývoje a dospívání. Tuto možnost nám nabídl nový školní vzdělávací program a vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Proto se chci podělit o některé nápady a náměty, jak jsme využili tématické okruhy a časovou dotaci tohoto vzdělávacího oboru při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu a zařadili do něj integrovaný vyučovací předmět, jehož součástí je i školní preventivní program.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat v běžném životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby získávali základní poznatky o stavbě lidského těla a dědičnosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby odpovědnosti za zdraví vlastní a zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je kladen důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i běžném životě. Proto výuka probíhá formou různých her, technik, interaktivních programů, projektů, skupinové práce apod. Doplňují ji exkurze, přednášky a besedy různých státních i nestátních organizací podle aktuální nabídky v průběhu školního roku a podle potřeb třídy. Výuka je také těsně propojena se školními preventivními programy a projekty. Je i velmi důležité, aby výuka byla ovlivněna kladným osobním příkladem učitele a celým životem školy.

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je integrovaným předmětem - propojuje v sobě tematické okruhy vzdělávacích oborů Přírodopis a Výchova ke zdraví. Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněny i tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (v návaznosti na osobnostní, sociální a mravní aspekt některých zdravotních témat) a Mediální výchova (v souvislosti s kritickým posuzováním reklam a mediálních článků spojených s výživou i dalšími aspekty zdraví). Vzdělávací obsah integrovaných tematických okruhů se neodděluje a je studentům předáván v širších souvislostech.

Vyučovací předmět je realizován v třetím a čtvrtém ročníku nižšího gymnázia, v třetím ročníku v rozsahu dvě hodiny týdně, ve čtvrtém hodinu týdně. Předmět ve třetím ročníku vyučuje pedagog s aprobací biologie, ve čtvrtém ročníku vyučuje předmět jedno pololetí školní psycholog a druhé pololetí školní metodik prevence SPJ. Výuka předmětu probíhá v celé třídě najednou, většinou v odborných učebnách biologie, v kmenových třídách nebo v aule školy (filmy, besedy, přednášky apod.).

Při výuce předmětu Výchova ke zdraví budou přednostně využívány postupy, metody a formy práce, které žákům mají umožnit:

 • Samostatně či ve spolupráci s ostatními žáky porovnávat odborné názory, mediální tvrzení a vlastní praktické zkušenosti o člověku a jeho zdraví a vyvozovat z nich praktické závěry a postupy, umět formulovat vlastní názory na problematiku zdraví.
 • Samostatně či ve spolupráci s ostatními žáky pozorovat praktické jevy a jednání lidí související se zdravím (především civilizačními chorobami), vyhodnocovat je a vyvozovat z nich praktické závěry pro současnost i budoucnost.
 • Porozumět textům a obrazovým materiálům souvisejícím se stavbou lidského těla a funkcemi jeho orgánů, poznávat základní značky a symboly související s problematikou člověka a jeho zdraví a umět je používat v běžném životě.
 • Samostatně uvažovat a řešit problémy související se zdravím člověka v různých etapách života, umět formulovat a klást si otázky v souvislosti se zdravím člověka a hledat na ně adekvátní odpovědi.
 • Hledat, navrhovat a používat další metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k hledání správných odpovědí na otázky v souvislosti se zdravím člověka více nezávislými způsoby.
 • Vyhledávat informace z různých zdrojů s tematikou biologie člověka a jeho zdraví a umět posuzovat jejich spolehlivost.
 • Poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu.
 • Pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody, vnímat radost z činností spojených s pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příjemných mezilidských vztahů.
 • Získávat základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět i na to, co zdraví poškozuje a ohrožuje.
 • Využívat osvojené preventivní postupy a modely chování v každodenním životě.
 • Propojovat zdraví a zdravé mezilidské vztahy se základními etickými a morálními postoji.
 • Uvědomovat si odlišnosti i jedinečnosti každého člověka, rozvíjet pozitivní sebedůvěru a vědomí vlastních možností, respektovat je i u druhých lidí.
 • Chápat a respektovat práva a povinnosti související se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy, umět je aplikovat v běžném životě i v krizových situacích, umět vyhledat odbornou pomoc sobě i druhým.
 • Chápat zdraví, dobrý fyzický vzhled a duševní pohodu jako významný předpoklad pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.

Tabulky v příloze ukazují jak jsme konkrétně rozdělili jednotlivé tematické okruhy do ročníků, jak je strukturováno učivo jednotlivých tematických okruhů v průběhu školního roku, jaké jsou u jednotlivých témat očekávané výstupy. V neposlední řadě tabulky ukazují mezipředmětové vztahy, konkrétní zařazení průřezových témat, náměty na projekty, laboratorní práce a další praktické činnosti i možné metody a formy práce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Štěpánka Selingerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví