Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova k sociálním dovednostem – inspirace k realizaci
Odborný článek

Výchova k sociálním dovednostem – inspirace k realizaci

6. 9. 2004 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Valenta

Anotace

Autor nabízí několik cest k začlenění průřezového tématu do práce školy. (Pozn. red.: Nynější verze RVP GV používá pro toto průřezové téma název Osobnostní a sociální výchova.)

Pozn. red.: Nynější verze RVP GV používá pro toto průřezové téma název Osobnostní a sociální výchova.


Průřezové téma může být prakticky začleněno do práce školy několika cestami:

 • Prostoupit výukou různých předmětů
  Obvykle se tak děje prostřednictvím:
  • obsahů (učiva), které mají vazbu na témata Výchovy k sociálním dovednostem. Taková témata najdeme ve společenských vědách (viz část Člověk a společnost), v estetické výchově (literární texty pojednávající o lidských vztazích, komunikaci atd.; témata dramatické výchovy apod. - viz část Umění a kultura), ale i ve vědách přírodních (viz např. oblast Člověk a příroda: "biochemie" mezilidských vztahů atd.);
  • zvolených metod vyučování v kterémkoli předmětu (např. metody kooperativního učení vedou bez ohledu na učivo k rozvoji sociálních dovedností a prosociálních postojů, k seberegulaci a přesné komunikaci apod.).

  Mají-li být témata pro osobnostní a sociální rozvoj ve výuce jiných předmětů zhodnocena, je užitečné věnovat jim v těchto předmětech určitý čas jejich reflexi (např. čas pro reflexi způsobů komunikace mezi studenty ve spolupracujících skupinách i ve výuce např. předmětu biologie).

 • Samostatný časový blok
  Dalšími možnostmi uvedení průřezového tématu do vzdělávací praxe školy jsou: nepovinný - volitelný předmět, zájmový kroužek, víkendové soustředění, projekt atd. Výhodou je, že v těchto blocích se neváží témata Výchovy k sociálním dovednostem na témata jiného předmětu. Lze tedy koncentrovat práci učitele i studentů jen k tématům osobnostního a sociálního rozvoje. Řada metod a postupů pro takovou práci je dostupná prostřednictvím nemalého množství k tomu určených vzdělávacích seminářů a knih.

  Obvyklé schéma práce je pak založeno na těchto krocích:

  • instrukce navozující činnost studentů, resp. učební situaci pro osobnostní a sociální rozvoj
  • sama akce, aktivita, hra
  • cílená reflexe zkušenosti (dění, prožitků atd.), která v průběhu aktivity nastala (vesměs debatní forma)

  U této formy je předností volitelnost. I když jde o organizačně o okrajovou formu, její efektivita bývá vysoká a ověřitelná.

 • Vytváření příznivého vztahového a komunikačního klimatu, které se váží ke škole

  Nejedná se o formu vázanou pouze na vyučovací jednotky, ale na kulturu mezilidských vztahů (učitelé - učitelé, učitelé - studenti, studenti - studenti atd.) a interakce mezi lidmi v konkrétní škole.


Možnosti vzdělávání v oblasti témat Výchovy k sociálním dovednostem:
 • Kurzy typu tzv. celoživotního vzdělávání na vysokých školách (viz např. www.ff.cuni.cz - katedry pedagogiky a psychologie).
 • Specializované kurzy osobnostní a sociální výchovy v rámci projektu Dokážu to? (www.dokazuto.cz)
 • Kurzy pedagogických center, občanských sdružení atd. se zaměřením na osobnostní a sociální výchovy, na dramatickou výchovu (např. ARTAMA Praha), systému Čtením a psaním ke kritickému myšlení (www.kritickemysleni.cz), interkulturní výchovu a vzdělávání (www.varianty.cz), globální výchovu, etickou výchovu atd.

Některé z publikací, jež lze pro výuku Výchovy k sociálním dovednostem použít:

Bakalář,E.: Psychohry. Praha, Mladá Fronta 1989 a Psychohry 2. Praha, Vyšehrad 1992.
Belz,H. - Siegrist,M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001.
Canfield,J. - Siccone,F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha, Portál 1998.
Canfield,J. - Wells,H.C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha, Portál 1995.
Carnegie,D.: Jak získávat přátele a působit na lidi. Bratislava, Bradlo 91.
Grecmanová,H.-Urbanovská,E.-Novotný,P.: Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc, Hanex 2000.
Interkulturní vzdělávání. [CD] Praha, Projekt Varianty, 2002. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader 5.0.
Karnsová,M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.
Kasíková,H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál 97.
Kirst,W. - Diekmeyer,U.: Trénink tvořivosti. Praha, Portál 98.
Kjaergaard,E. - Martineine R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha, STROM 97.
Komárková,R. a kol..:Aplikovaná sociální psychologie III (Soc.psy.výcvik), Praha, Grada 2001.
Konflikt-koření života. Praha, Partners for Dem.Change+Tereza 96.
Křivohlavý,J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988.
Křivohlavý,J.: Jak zvládat stres. Praha, Avicenum 1994.
Langer,A.: Úspěch veřejné promluvy. Praha, Fortuna 1993.
Machková,E.: Metodika dramatické výchovy. Praha, ARTAMA 1999.
Neumann,J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, Portál 98.
Portmannová,R.: Jak zacházet s agresivitou. Praha, Portál 1996.
Rückerová-Voglerová,U.: Učení bez stresu. Praha, Portál 1994.
Šišková, T. a kol.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha, Portál 98.
Valenta,J.: Komplexní rozvoj osobnosti žáka ve vyučování. In: Kasíková-Vališová: Pedagogické otázky současnoti. Praha, ISV1994, s.38.
Valenta,J.: Metody a techniky dramatické výchovy. 2.vyd. Praha, Strom 98.
Valenta,J.: Rovnačka na pokračování (osobnostní a sociální výchova). Knihovnička metodických pomůcek. Moderní vyučování, 3-4-5, 2002.
Valenta,J.: Učit se být. 2. vyd. Kladno-Praha, AISIS-STROM 2003.
Vališová,A.: Asertivita v rodině a ve škole. Praha, H&H 1992.
Vališová,A.: Hry s odkrytými kartami. Praha, Pansofia 1996.
Vyskočilová,E.-Hermochová,S.: Cvičení z pedagogické praxe.III. Praha, UK 1992.
Zlatý fond her. Praha, MF 1990; // II. díl. Praha, Portál 98.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova