Odborný článek

Cizinci v ČR

14. 5. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Oxana Antošová

Anotace

Hlavní podstatou projektu je u žáků vyvolat zájem o problematiku mezilidských vztahů, vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním.

Téma projektu: Cizinci v České republice 

Počet žáků: 30 (školní třída)

Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost (dějepis, občanský a společenskovědní základ)
 • Umění a kultura (výtvarný obor)
 • Člověk a příroda (geografie)

Organizace řízení učební činnosti

Individuální práce doma s internetem, skupinová práce, práce ve třídě, prezentace

Vyučovací metody

 • metody slovní: rozhovor, diskuze, brainstorming, metody práce s textem (knihou, internetem)
 • metody praktické: výtvarné činnosti (kreslení, stříhání, lepení), pracovní činnosti, výroba produktu, nácvik dovednosti

Pomůcky

Internet, encyklopedie, mapy, fotodokumentace, fixy, lepidlo, papíry.

Výstup projektu

Projekt bude ukončen výstavou plakátů, které žáci budou připravovat v průběhu realizace.

Hodnocení

 • učitel hodnotí ve třídě společně se žáky po každé vyučovací hodině
 • žáci hodnotí své výstupy, svou práci, práci na projektu
 • učitel hodnotí sám výkon, na konci projektu, práci žáků

Cíl projektu

 • seznámení žáků s pojmy – kultura, skupina, identita, minorita, diskriminace a tolerance,
 • seznámení žáků s národy žijící v České republice a jejich kulturou,
 • rozvoj sociálních kompetenci

Vyučovací cíle

Kognitivní:

 • žáci pojmenují národy žijící v České republice a popíší sociokulturní prostředí, z jakého pochází
 • žáci seřadí základní údaje o vybraných národech (geografické umístění, jazyk, kultura, náboženství apod.)
 • žáci objasní, jak sociokulturní zázemí posiluje a omezuje identitu jedince

Afektivní:

 • žáci umějí vysvětlit pojem kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance
 • žáci respektují postoje tolerance, respektu a otevřenosti vůči odlišným kulturám
 • žáci cítí odpovědnost za vlastní kulturu, vlastní identitu
 • žáci chápou různorodost ve společnosti jako příležitost
 • žáci dokáží spolupracovat se všemi členy skupiny
 • žáci umějí vhodně komunikovat ve skupině

Plánovaný průběh výuky

Učitelka žáky motivuje sdělením o tématu a hlavního úkolu projektu a rozdělí je na skupinky po 4–5. Každá skupina si vybere mluvčího, který vylosuje kartičku s pojmem (kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance). Skupina má za úkol najit ve slovníku nebo v encyklopedii význam pojmu na jejich kartičce. Po vyzvání učitelky skupiny prezentují splnění svého úkolu.

Metodou diskuze učitelka zjišťuje, jaké národy – žijící v České republice – žáci znají. Důležité informace, které vyplynou z diskuze, jsou zapisovány učitelkou na tabuli. Každá skupina si vylosuje kartičku s názvem národa žijícího v České republice. 
Za domácí úkol skupiny vyhledají informace, které souvisejí s národem na jejich kartičce. Každá skupina pracuje samostatně dle zadání a prezentuje výsledky své práce v hodině. Na nástěnku vyhrazenou pro tento projekt skupiny vystaví nejúspěšnější část své prezentace. 

Reflexe

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelkou a žáky. Žáci mají za úkol se pokusit říct, postupně jeden po druhém, jak se jim líbila prezentace skupiny, co je překvapilo, co je zaujalo na tomto národě, najit společné znaky mezi českou a prezentovanou kulturou. 

Poznámka

Učitel přímo neřídí tuto činnost, ale pomáhá ji připravovat, uvádí do ní, sleduje ji, modifikuje apod. Žáci se přitom učí nalézat vlastní cestu učení, ale také přijímat odpovědnost za jeho výsledky.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Interkulturní vzdělávání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 520 s. ISBN ISBN 80-7106-614-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
41.99 kB
Dokument
Příloha 1 – Zadání
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha 2 – Informace pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Oxana Antošová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 5. 2010
Příspěvek ukazuje možnost, jak pomocí skupinové práce vyučovat o cizincích v ČR. Při čtení tohoto příspěvku mě napadla otázka: Jak by bylo možné využít potenciál učitele-cizince při výuce o cizincích, kultuře a diskriminaci?

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Internet, encyklopedie, mapy, fotodokumentace, fixy, lepidlo, papíry.