Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Je náš ŠVP dobrý, kvalitní?
Odborný článek

Je náš ŠVP dobrý, kvalitní?

28. 8. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Článek uvádí základní body a měřítka, podle nichž bychom se měli řídit při určování kvality našeho ŠVP.

Jednou z největších starostí učitelek mateřských škol dnes není to, aby vytvořily svůj vlastní školní vzdělávací program, ale to, aby to byl program "dobrý", kvalitní, vyhovující, který bude mít naději na úspěch. Co však znamená ono "dobrý" či "kvalitní", když každý ŠVP může být jiný? Čemu nebo komu má "vyhovovat"?

ŠVP by měl vyhovovat především dětem a zajistit jim kvalitní výchovu a vzdělávání. O kvalitě vzdělávání dětí v mateřských školách, resp. o tom, jaká je dnes obecně sdílená představa o této kvalitě, vypovídá RVP PV.

Obecně lze tedy říci, že dobrý ŠVP bude ten, který bude v souladu s RVP PV - především s koncepcí předškolního vzdělávání, s požadavky na odbornou činnost předškolního pedagoga, s požadavky na obsah i formu ŠVP.

V obecné úrovni se tedy problém řeší poměrně snadno, neboť všechny tyto okolnosti a požadavky jsou definovány. Ovšem v jednotlivých konkrétních případech s obecnými, rámcovými požadavky nevystačíme, a situace se tak stává poněkud složitější. Formulovat kritéria na jedné straně všem společná, obecně platná, a zároveň dostatečně konkrétní, ve kterých by se každá konkrétní mateřská škola "našla", totiž není vůbec jednoduché. A to proto, že školy pracují ve značně různorodých podmínkách a že možností, kudy se mohou vydat, je mnoho. Jednoduše řečeno, formulovat zcela konkrétně, co všechno je možno považovat za "dobře", naráží na problém. Pokusíme se tedy o cestu opačnou, která se nám v našem případě jeví schůdnější: pojmenujme ony krajní hranice, mantinely, za nimiž lze spatřovat to nevyhovující, nedostatečné, chybné či alespoň rizikové, tedy to, čeho bychom se měli při tvorbě ŠVP vyvarovat.

Nejprve se zamyslíme se nad tím, co všechno můžeme z hlediska souladu RVP PV a ŠVP hodnotit. Můžeme formulovat čtyři hlavní okruhy otázek, na které bychom se měli zaměřit a hledat na ně konkrétní odpovědi. Jedná se o následující otázky:

 1. Obsahuje ŠVP všechny požadované informace a je zpracován po formální stránce vyhovujícím způsobem?
 2. Zapadá do prostředí, odpovídá podmínkám, které máme?
 3. Podporuje skutečně integrované vzdělávání? Je vzdělávací obsah zpracován skutečně v podobě integrovaných bloků?
 4. Je ŠVP dostatečně funkční pro naši práci, pro učitelky, pro rodiče apod., vede nás k dalšímu rozvoji naší školy a zkvalitňování vzdělávání?

Zkusme si nyní tyto otázky podrobněji analyzovat a za pomoci RVP PV a dosavadních praktických zkušeností formulovat nevyhovující, resp. rizikový stav.

Formální i obsahové zpracování nevyhovuje, jestliže ŠVP:

 • není naším vlastním dílem, převzali jsme jej či opsali od jiných, nepsali jsme jej vlastními slovy, moc jsme opisovali z RVP PV i z dalších publikací;
 • nevycházíme z vlastního hodnocení školy, z analýzy situace a podmínek, analýzu jsme neudělali vůbec a nebo příliš povrchně;
 • dostatečně nerespektuje principy a zásady předškolního vzdělávání dané RVP PV;
 • vypracovala jej ředitelka či pověřená pracovnice sama, bez účasti ostatních;
 • nemá jednotný vyjadřovací ani formální styl, obsahově ani formálně nepůsobí jako ucelený dokument;
 • je neúplný, chybí důležité okruhy informací, informace nejsou vzájemně provázané, jednotlivé části jsou nevyvážené;
 • je nepřehledný, nemá jasnou strukturu, chybí obsah;
 • zpracovali jsme jej zbytečně podrobně, příliš detailně informace a nebo naopak obsahuje pouze informace příliš obecné.

ŠVP nezapadá do prostředí a není vytvořen "škole na míru", jestliže:

 • nemá vlastní myšlenku, nepodává jasný a konkrétní obraz o naší škole, nevystihuje její jedinečnost tak, jak bychom si představovali (nepoznáváme se v něm, hodil by se na jakoukoli školu jinou);
 • chybí vize školy, není z něho vidět směr jejího dalšího rozvoje, formálně popisujeme ideální stav, nikoli reálnou situaci, nepojmenováváme překážky a problémy, nehledáme a nepopisujeme cesty jejich řešení;
 • nevycházíme dostatečně z místních podmínek a prostředí (málo využíváme možností, které nabízí lokalita i okolí školy, málo si všímáme potřeb rodičů, nemyslíme dostatečně na věkové a sociální složení dětí, na prostorové podmínky školy a vybavení tříd apod.);
 • nevyužíváme toho, co kdo z nás nejlépe umí a profesionálně zvládá;
 • program činnosti naší školy je příliš izolovaný od okolního života obce či regionu;
 • málo a nebo vůbec nespolupracujeme s rodiči, se zřizovatelem, s dalšími partnery, např. s dalšími školami mateřskými či základními.

Pojetí vzdělávacího obsahu a jeho zpracování v ŠVP nevyhovuje, jestliže:
(více v článku Jak si vyhodnotit zpracování vzdělávacího obsahu v ŠVP)

 • nemáme nikde v textu uveden popis a vysvětlení, popř. zdůvodnění toho, proč a jak máme vzdělávací obsah uspořádán a jak s ním dále pracujeme ve třídách;
 • vzdělávací obsah nemá žádnou koncepci, nenavazuje na vzdělávací cíle (vizi) školy, nevytváří smysluplný a vnitřně propojený celek, jde spíše o nakupení jednotlivostí;
 • uvádíme pouze výčet témat či názvů bloků, vzdělávací obsah nemáme uspořádán do integrovaných bloků řádně popsaných, chybí jejich charakteristika, neuvádíme smysl (cíle) bloky, ani konkrétní obsah (hlavní tematické okruhy, okruhy činností), nic dalšího o vzdělávací nabídce neříkají (mezi "školními" a "třídními" bloky není žádná vazba);
 • integrované bloky jsou sice blíže popsány, ale jejich zpracování není přehledné, je spíše chaotické, terminologicky nepřesné a velmi rozmanité, každý integrovaný blok je rozveden a popsán jinak;
 • bloky jsou rozpracované tak, že nám komplikují možnost naší tvůrčí práce, nemůžeme je dobře přizpůsobovat různým podmínkám jednotlivých tříd;
 • líbí se nám spíše témata originální a efektní, je jich v našem programu daleko více, než témat běžných, dětem blízkých, která vycházejí z přirozených podmínek prostředí;
 • opominuli jsme dostatečně sledovat vyváženost vzdělávacího obsahu z hlediska pokrytí všech vzdělávacích oblastí (v integrovaných blocích, v doplňkových programech);
 • integrovaných bloků je v našem programu příliš mnoho, nedají se v daném období zrealizovat a není čas na neplánované aktivity, doplňující programy apod.;
 • "standardní" vzdělávací nabídku obohacujeme velmi rozsáhlou a velice různorodou nabídkou různých "kroužků".

ŠVP neplní dobře svou funkci, tj. nezajišťuje patřičné fungování školy ani kvalitu poskytovaného vzdělávání, jestliže:

 • cíle a záměry jsme stanovili tak, že neodpovídají cílům a záměrům RVP PV;
 • cíle a záměry v našem programu jsou pouze deklarované, ale vlastní obsah ŠVP jim neodpovídá;
 • ŠVP není flexibilní, nepočítá s vnitřní evaluační činností, nepočítá s dalším vývojem, nepočítá s žádnou změnou;
 • nenalézáme v něm konkrétní zásady práce v naší škole a z nich vyplývající konkrétní požadavky a pravidla, jimiž se máme společně řídit;
 • nepomáhá nám v každodenní pedagogické činnosti ani v plánování, nepracujeme s ním, není nám oporou, popř. jej nemáme vůbec k dispozici;
 • je pro nás příliš svazující, nedostatečně respektuje specifika tříd, omezuje naši samostatnost, nevyužívá dostatečně naši odbornost;
 • nevede nás k týmové spolupráci;
 • ŠVP nezveřejňujeme, neseznamujeme s ním ani rodiče, ani další partnery;
 • jako učitelky mu nerozumíme, neztotožňujeme se s ním, protože nevyjadřuje naši představu, nedokážeme obhájit jeho smysl.

Zkusme se nyní zamyslet nad těmito výroky a sami pro sebe si zhodnotit, nakolik tyto výroky můžeme v našem případě potvrdit, či zpochybnit nebo vyvrátit. Připusťme si, že náš ŠVP zřejmě není a nemůže být ve všem dokonalý. Uvědomme si však, že je to stav přirozený, neboť se s ŠVP teprve učíme pracovat. Pokud se tedy v hojné míře výroky potvrdí, máme před sebou ještě hodně práce, pokud se vyvrátí, jsme na dobré cestě. A navíc - ŠVP by měl být dokument otevřený, živý, který je třeba stále vyhodnocovat, vylepšovat a zdokonalovat.

Je na učitelkách samých, jak upřímně a otevřeně svou situaci zváží a zda si případné nedostatky a pochybení přiznají. Zůstává na jejich rozhodnutí, zda využijí možnosti odhalit je a včas odstranit, aby v době, kdy bude ŠVP povinnou školní dokumentací, vyhovoval nejen uvnitř školy, ale aby byl po všech stránkách v pořádku i pro ty, kteří jej budou hodnotit zvenčí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.