Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech
Odborný článek

Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech

2. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Iva Kubištová

Anotace

Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků.

Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků. Vzdělávací proces v gymnáziu (a podobně i na druhém stupni ZŠ) má pro většinu z nás mimořádné kouzlo – žáky obvykle učíme po dobu více let a můžeme sledovat všechny změny, které u nich v průběhu těchto let nastávají. Mile nás rozesmějí tři roky staré fotky, ale skoro nás zamrazí, když si uvědomíme, jaký sociální, duševní i duchovní, ale často i morální a volní rozvoj naši svěřenci za dobu naší společné přítomnosti ve škole prodělali. V této souvislosti si uvědomujeme, že značnou výhodou víceletého působení na žáka je možnost postupného rozvoje či budování řady kompetencí.

V dnešním světě, který nás hrozí zavalit enormním množstvím snadno dostupných informací, patří k jistě nejdůležitější kompetenci žáků schopnost porozumět daným informacím (čtenářská gramotnost), schopnost rozlišit věrohodnost zdroje, informace získané prostudováním materiálu správně interpretovat a při využití zdroje informací pro vlastní prezentaci je správně ocitovat. Tyto cíle jsou v RVP G obsaženy (a podrobně rozvedeny) v průřezovém tématu Mediální výchova, které může být ve školách otevřeno jako samostatný předmět (a v řadě zahraničních škol se jako samostatný předmět s oblibou vyučuje). Naše kurikulum doporučuje prolnutí mediální výchovy zejména vzdělávacími obory Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura a Dějepis. Já se ale domnívám, že stejně (ne-li více) aktuální je naplnění očekávaných výstupů tohoto průřezového tématu i v přírodovědných předmětech.

V naší škole je naštěstí obvyklé, že učitel zpravidla učí jednu třídu více let. Díky tomu jsem se mohla zaměřit cíleně na postupný rozvoj kompetence pracovat a porozumět odbornému textu řadou různých metod, které se pokusím v přílohách přiblížit.

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 1. vydání. Praha : VÚP, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3.
[2] – Školní vzdělávací program Gymnázia Brno, Slovanské nám. 7. 2006.
[3] – Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha : VÚP, 2008.
[4] – KUBIŠTOVÁ, Iva. Příklady z praxe pro práci s různými zdroji informací v hodinách biologie.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
94.73 kB
Dokument
Příloha 1 – Příklady z praxe 1–4
doc
112.3 kB
Dokument
Příloha 2 – Příklady z praxe 5–6
doc
63.48 kB
Dokument
Příloha 3 – Příklad z praxe – 7 (esej)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Iva Kubištová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Problematika vztahů organismů a prostředí
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Mediální produkty a jejich významy
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna