Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarné setkání v MŠ I.
Odborný článek

Výtvarné setkání v MŠ I.

Anotace

Příspěvek je praktickým námětem pro zážitkovou formu výtvarných setkání dětí předškolního věku - setkání s artefiletikou v mateřské škole. Je zpracován formou prezentace (v příloze) a rozdělen do tří částí. Obsahem I. části je teoretické vymezení pojmů a cílů, včetně prezentace úvodních prožitkových činností.

Věková skupina: 4,5 – 6,5 let
Integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS
Tématický celek: PODZIM ČARUJE
Námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY

Obsah

Teoretické vymezení

a) pojmu artefiletika;

b) hlavního cíle a rozměru výtvarné výchovy;

c) cílů výtvarné výchovy podle Slavíka - specifikace úkolu výtvarné výchovy podle Slavíka;

d) dílčích vzdělávacích cílů vycházejících z RVP PV.

 

Úvodní prožitkové činnosti – zážitkové pole dětí - specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev, souhrn základních materiálně didaktických prostředků

a) zážitkové pole dětí v prostředí přirozeném;

b) zážitkové pole dětí v prostředí uměle vytvořeném;

c) vlastní prezentace dětí - hry, činnosti a aktivity s barvami.

 

a) Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

www.artefiletika.cz

 

b) Hlavní cíl a rozměry výtvarné výchovy

Cílem výtvarné výchovy je výchova vzdělaného, citlivého a tvořivého člověka. Má rozměr:

- poznávací;

- komunikativní;

- výtvarně estetický;

- humánní;

- cest k poznání;

- prožívání;

- chtění;

- učení;

- socializace;

- duševních a duchovních hodnot.

 

c) Cíle výtvarné výchovy podle Slavíka

1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic;

2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech;

3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností;

4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností;

5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních;

6. rozvoj dispozic sociálně-psychických.

 

Teoretické vymezení - specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka

1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic

 • výtvarné senzibility - schopnosti organismu vnímat smyslové podněty a výtvarně je vyjádřit;
 • představivosti - schopnosti organismu rekonstruovat vnímanou skutečnost;
 • myšlení - nejvyšší formy odrazu objektivní skutečnosti.

2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech

 • papír - vyrábí se převážně z drobně rozdrceného dřeva, které se vaří s látkami rozpouštějícími nežádoucí příměsi; jde většinou o rostlinná vlákna, která se zplstí, slepí a usuší do tuhé vrstvy, následně se zválcují nebo uhladí;
 • tužka - psací a kreslící náčiní, skládající se z části barvící tuhy a pouzdra z pevnějšího materiálu;
 • štětec - výtvarná pomůcka k malování, skládající se ze štětin a pouzdra z pevnějšího materiálu; měkké štětce mají sobolí, veverčí, či hovězí štětiny; tvrdé štětce mají štětiny prasečí nebo štětiny ze syntetických vláken;
 • barva - výtvarná hmota k malování;
  • barva temperová - Vzniká rozemletím práškového pigmentu do pojicího prostředku;
  • barva akvarelová - Vzniká stejným složením jako barva temperová, pouze v jiném poměru pigmentu a pojidel;
 • tuš - černá krycí tekutina; suspenze sazí, částečně koloidního charakteru;
 • obraz - výtvarné dílo - U dětí předškolního věku jde o přirozené vyjádření jejich vztahu k vnímané skutečnosti (světu), realizované výtvarnými prostředky (kresbou, malbou) ve vlastním tvořivém procesu;
 • socha - výtvarné dílo zobrazené v trojrozměrném objektu;
 • model - předloha sloužící k následnému zobrazení;
 • malíř/ka - člověk malující nebo kreslící obrazy;
 • ilustrátor/ka - člověk, který svým výtvarným projevem doprovází psaný nebo tištěný text knih, novin nebo časopisu (kresbou, malbou, grafikou).

3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností

 • kreativita (tvořivost) - Aktivita realizovaná v tvůrčím procesu, jejímž výsledkem je artefakt (dílo, reálné řešení daného problému); jde o základní psychickou potencialitu člověka, která se rozvíjí z prvotní formy dispozice do aktivní a vůlí ovládané schopnosti tvůrčí produkce.
 • experimentace (pokusu) - Jde o proces ověřování zamýšleného postupu nebo výsledku, a to zkoušením jednotlivých dílčích úkazů akce tvůrčí činnosti.

4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností

 • sdílení zkušeností;
 • sdílení a porozumění.

5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních

Tzn. zaměřenosti směrem ke kulturním hodnotám, jež vznikly v minulosti, ale svým významem přesahují dobu svého vzniku.

6. rozvoj dispozic sociálně-psychických

 • tvořit s druhými;
 • být k druhým vnímavý.

 

d) Dílčí vzdělávací cíle vycházejících z RVP PV

- rozvoj a užívání všech smyslu;

- rozvoj komunikativních dovedností neverbálních;

- rozvoj tvořivosti (ve výtvarném projevu);

- rozvoj poznatku, schopností, a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;

- rozvoj dovedností kooperativních;

- rozvoj schopnosti projevovat se autenticky;

- rozvoj estetického vkusu;

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

 

Úvodní prožitkové činnosti - specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev

Zážitkové pole dětí: Vnímat proměny podzimu, vyjádřit jeho barevnost a jedinečnost na základě vlastních prožitků a získaných poznatku.

souhrn materiálně didaktických prostředků

CD přehrávač;

CD relaxační hudba - Harfa I;

sušené-lisované listí;

různé druhy přírodnin;

barevné papíry;

výkresy (A1, A2, A3, A4);

štětce (kulaté č. 6-8, ploché č. 12-14);

akvarelové barvy;

akvarelové – prstové barvy;

temperové barvy;

barevné foukací fixy;

klovatina, tuhé lepidlo;

dětské nůžky;

šablony;

lupy;

sklenice s vodou;

pracovní hadříky;

pracovní zástěry;

omyvatelné ubrusy;

reprodukce obrazu;

ilustrace z dětských knih.

využitý prostor

lesy v okolí MŠ;

městské parky;

školní zahrada;

herna, třída.

 

Zážitkové pole dětí

a) V prostředí přirozeném (les, park, školní zahrada):

dopolední setkávání v listnatém lese (buk, dub);

dopolední setkávání v městském parku (javor, platan, lípa);

dopolední setkávaní na školní zahradě (vrba, bříza).

 

- pozorování a vnímání barevnosti listu;

- hledání rozmanitosti (škály) barev;

- pozorování a srovnávání tvarů a velikostí listů;

- hledání rozmanitosti proporcí, detailů, podobností;

- pozorování „obrazu“ koruny stromu s přivřenými víčky = vnímání „obrazu“ barev;

- pozorování detailu barevného listí přes lupu;

- pozorování a srovnávání změn v „barevnosti“ krajiny:

a) při svitu slunce (lesklost listí, odlesk barev);

b) při podmračené obloze;

c) v mlze;

- vnímání podzimu hmatem (sběr listí a jeho třídění podle druhu, tvaru, barvy, velikosti, struktury);

- vnímání podzimu sluchem (poslech zvuků při chůzi v suchém listí; zvuků listí ve větru);

- vnímání podzimu čichem (vůně X pachy, teplota vzduchu).

 

b) V prostředí uměle vytvořeném (prostor třídy a herny) - prožitkové chvilky v koutku „podzimu“:

- poslech relaxační hudby (vnímání vůně listí současně s melodií a tempem hudby; porovnávání zvuku hudby X zvuku listí) CD s nahrávkou relaxační hudby;

- poslech příběhu O stromu (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi) - FREYOVÁ, L. Sbírka motýlů;

- poslech a pohybové ztvárnění písně Vítr Škudibítr, s.37; (vnímaní vůně listí; rozvoj tvořivosti a fantazie - soulad zpěvu a pohybu) - JANOVSKÁ, O. JANECEK, O. Zpěvník pro materské školy Malým zpěváčkům;

- poslech příběhu Kam se schoval nuž (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; následná práce s ilustracemi) - PETIŠKA, E. Kam se schoval nůž;

- práce s básněmi Jak si hrají lesy, s.10; Jak si hraje vítr, s.12; Jak si hrají stromy s.17; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi - HILAROVÁ, D. Jak si hraje příroda;

Listí
1. Listí
Autor © Radmila Michlíčková

 

- vnímání barev nasbíraného listí;

- vnímání „zvuku“ nasbíraného listí;

- vnímání barev barevných papíru;

- vnímání „zvuku“ barevných papíru.

 

Nasbírané listí X barevné papíry

- výběr korespondujících barev podzimu;

- porovnávání barev, třídění barev, přiřazování barev list X papír.

Barevné papíry
2. Barevné papíry
Autor © Radmila Michlíčková
Barevné papíry
3. Barevné papíry
Autor © Radmila Michlíčková

 

c) Vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) - hry, činnosti a aktivity s barvami:

- zapouštění barev do vody (sklenice s vodou);

- zapouštění barev do vlhčeného výkresu;

- malování spektra barev akvarelovými barvami (kombinování, překrývání);

- malování listí temperovými barvami (neředěnými); prožitek z barev a lesku listí – odlesk barev ve slunečním svitu;

- znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu prostřednictvím jiných výtvarných prostředků (výkresy A1, A2, šablony, dětské nůžky, barevné foukací fixy);

Bukodub
4. Bukodub
Autor © Radmila Michlíčková

 

- znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků;

- hledání podobnosti tvaru list X otisk dlaně (výkresy A1, A2, akvarelové barvy, akvarelové barvy-prstové, dětské nůžky);

Bukodub
5. Náš strom
Autor © Radmila Michlíčková

 

- znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků;

- vyjádření reálného prožitku = koláž listu barvou, vnímání detailu pod lupou (výkresy A4, temperové barvy, nůžky).

Javoráček
6. Javoráček
Autor © Radmila Michlíčková

Literatura a použité zdroje

[1] – SLAVÍKOVÁ, V. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
[2] – SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění, 1. díl. . Praha : UK, 2001. ISBN 80-7290-066-8 .
[3] – SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha : UK, 2004. ISBN 80-7290-130-3 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
7.54 MB
Prezentace
Výtvarné setkání v MŠ I.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Michlíčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 11. 2010
Zajímavá prezentace, jak děti předškolního věku seznámit s artefiletikou.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarné setkání v MŠ.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída