Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Projektová didaktická metoda při výuce ekonomických předmětů
Odborný článek

Projektová didaktická metoda při výuce ekonomických předmětů

28. 5. 2010 Odborné vzdělávání
Autor
Jan Prachař

Anotace

Projektové vyučování je moderní didaktická metoda, při níž žáci řeší reálné komplexní úkoly. Pracují týmově, jednají s úřady, firmami, zjišťují fakta, názory, navrhují řešení. Učitel se stává koučem, který podporuje i motivuje a odpovědnost za dosahování cílů přebírají žáci. Na počátku mého příspěvku stojí otázka, která mne – jako učitele předmětu zahraniční obchod – velmi zajímá: Jak by měla probíhat kvalitní výuka tohoto předmětu? Uvědomil jsem si, že by bylo velmi zajímavé a také užitečné tyto a podobné otázky položit odborníkům ve vzdělávání, a to jak expertům v oblastech pedagogiky a obecné didaktiky, tak didaktikům odborných předmětů i samotným obchodníkům.

Úvod

Na počátku mého příspěvku stojí otázka, která mne – jako učitele předmětu zahraniční obchod – velmi zajímá: Jak by měla probíhat kvalitní výuka tohoto předmětu?

Cíl

Naučit žáka dovednostem, jejichž znalosti jsou nutné pro realizaci vývozních i dovozních obchodních operací.

Na počátku mého příspěvku stojí otázka, která mne – jako učitele předmětu zahraniční obchod – velmi zajímá: Jak by měla probíhat kvalitní výuka tohoto předmětu? Vzápětí mne ale napadly další otázky: Kdo nebo co rozhoduje o tom, zda daná výuka zahraničního obchodu (resp. určitá hodina tohoto předmětu) kvalitní je nebo není? Ze kterých hledisek je možné kvalitu výuky zkoumat?

Dále jsem se začal zamýšlet nad následujícím: Nerozhodují o kvalitě výuky především výsledky vzdělávání, tedy např. skóre dosažené v didaktických testech? Nebo ještě jinak: Neměla by se kvalita výuky poměřovat podle tzv. přidané hodnoty, tj. podle množství toho, co žákům daná výuka přinesla (přidala)? Vždyť se mohli v dané třídě sejít žáci i průměrní, a tak i když vyučovací procesy neprobíhaly zrovna optimálně, mohli žáci dosahovat vyššího skóre než žáci jiné třídy (v jiné škole), kde byla situace opačná.

A ještě další pohled: Nemělo by se do hodnocení kvality výuky promítnout také to, jaké postoje vůči danému oboru žáci zaujímají? Není tedy signálem o vysoké kvalitě také to, že se žáci i po skončení vzdělávání v dané oblasti, což je pro většinu gymnazistů rozhodně před maturitou, o předměty související s obchodem a ekonomií stále zajímají, že si rádi přečtou popularizační článek v novinách, že rádi vzpomenou na toho sice trochu potrhlého, ale vlastně docela zajímavého učitele a jeho hodiny, že prostě v obchodě nevidí strašáka a nudný obor, ale docela užitečnou a občas i napínavou vědu?

Uvědomil jsem si, že by bylo velmi zajímavé a také užitečné tyto a podobné otázky položit odborníkům ve vzdělávání, a to jak expertům v oblastech pedagogiky a obecné didaktiky, tak didaktikům odborných předmětů, kteří vyučují ekonomické předměty i samotným obchodníkům. Očekával jsem, že mi někteří z nich na otázku – Jaké jsou parametry kvalitní výuky? – odmítnou odpovědět s tím, že takto schematicky na věc prostě nahlížet nelze. Jiní budou možná odpovídat dost neurčitě.

Z předcházejících úvah je patrné, že kvalita výuky může být mnohorozměrná a její hodnocení vícevrstevné. Jedná se tedy o široké a hluboké téma, na jehož zpracování, myslím, síly jednoho učitele nestačí, a tak se pokusím alespoň o dílčí příspěvek, ve kterém nastíním nalezení odpovědí na výše uvedené otázky. Omezil jsem se tedy na podmnožinu, se kterou bych Vás chtěl seznámit. Je to projektová výuka zahraničního obchodu v našem vzdělávacím komplexu.

Být kvalifikovaným zahraničním obchodníkem vyžaduje celoživotní studium oboru, především komoditní. Zahraniční obchod vyžaduje lidi zdravé fyzicky i psychicky, odolné vůči zvýšené zátěži, stresu a schopné snášet nepříjemnosti vyplývající z cestování, z pobytu v cizím prostředí a podobně.

V oblasti komoditní sem patří znalost užitných hodnot vlastního prodávaného výrobku a také hlavních konkurenčních výrobků. Podstatné je znát nejenom výhody, ale i nevýhody konkurence a umět analyzovat přednosti a nedostatky zboží, za jehož prodej je obchodník odpovědný. Komoditní neznalost může způsobit neuvěřitelné potíže. V zahraničním obchodě jsem pracoval přes dvacet let, zabýval jsem se prodejem širokého sortimentu výrobků, zejména prodejem dieselových motorů, agregátů a čerpadel. Během svých služebních cest jsem si všiml, že i otázku jazyka je třeba řešit v souvislosti s prezentací. Mnozí podlehli dojmu, že angličtina se stala opravdu světovým esperantem a věnovat úsilí či prostředky ke zvládnutí dalších jazyků se jim zdá zbytečné. Je to velký omyl, neboť přestože se angličtina rozšiřuje po celém světě, k tomu, aby se stala esperantem, ještě hodně chybí. A je zcela přirozené, že každý sáhne raději po nabídce v jeho vlastním jazyce, než aby se namáhal četbou v jazyce cizím. Země jako například Francie by nabídku do tendru v jiném jazyce než domácím vůbec nepřipustily. Významným činitelem v jednání s obchodními partnery je taktnost, která není pouze záležitostí výchovy, ale především vzdělání a zkušeností. Trpělivost hraje velice důležitou roli zejména při jednání s Latinoameričany a s Asiaty. Je málo prověřována při jednání s firmami, se kterými je obchodní vztah většinou neosobní a chladný. Zdálo by se, že střídmost patří spíše do rejstříku zcela osobních postojů k životu, ale pro obchodního profesionála je rovněž důležitým činitelem, který může pozitivně či negativně ovlivnit obchodní jednání. Zejména při zahraničních návštěvách si účastníci často dopřávají nadmíru požitků. Alkohol navíc uvolňuje zábrany a člověk často řekne víc, než je žádoucí, což může velmi nepříjemně ovlivnit další průběh jednání. Důležitým kritériem pro výběr spolupracovníků je loajalita. Rozumí se tím především loajalita vůči podniku. Lze prominout chybu, omyl, špatný závěr, ale ne úmyslné poškození prestiže podniku u partnera nebo u veřejnosti.
Vysoké nároky na zahraničního obchodníka je možné splnit pouze za předpokladu dobré psychické a fyzické kondice. Psychická rovnováha člověka je dána jeho vlastními pocity, ale i situací v jeho osobním životě.

Práce v zahraničním obchodě je týmová. Má-li tým plnit náročné úkoly, musí být složen z různých specialistů a odpovědného pracovníka, který kromě zmíněných vlastností a znalostí musí mít předpoklady pro řízení kolektivu. Takový profesionál je především člověk kontaktů, který je připravován na to, aby se rychle seznámil s cizími lidmi v různém prostředí.

Z uvedeného popisu obchodníka je zřejmé, že žáci – studující problematiku zahraničního obchodu – musí být vybavení také praktickými radami, jak to v zahraničním obchodě „chodí”. A takové znalosti získají zejména ze dvou zdrojů, kterými jsou:

  1. Praktická příprava a praxe ve výrobních firmách během studia, kdy budou zapojeni do řešení konkrétních obchodních případů.
  2. Učitelé, vybavení praktickými osobními zkušenostmi ze zahraničního obchodu.

V současnosti vydané učebnice pojednávající o zahraničním obchodě, jsou branou do této problematiky, ale bez praktické aplikace získané teorie budou absolventi školy vždy jen začátečníci, kteří se teprve v praxi budou muset vše o obchodě naučit.

Naše střední odborná škola SGaSOŠ, s. r. o., Kunovice, se ve výuce zahraničního obchodu zaměřila na popsanou praktickou přípravu, a to při sestavování témat ročníkových prací, ve kterých žáci řeší u vybraných výrobních firem konkrétní obchodní případy. Podílí se např. na zpracovávání cenových kalkulací při výběru spedičních společností pro kamionovou i kontejnerovou přepravu, provádí průzkum trhů i samotný nákup výrobků spotřebního charakterů v zahraničí a prodej v tuzemsku (nákup kávy v Columbii a Brazílii, sušených plodů v Iránu, čaje ze Srí Lanky apod.).

Tyto týmy uvedenou komoditu přímo u zahraničního dodavatele poptávají, vyhodnocují nákupní ceny, objednávají, koncipují obchodní kontrakt v cizím jazyce a realizují samotný dovoz včetně proclení zásilek. V těchto dnech dorazila do školy první vzorková zásilka sušených plodů z Íránu. Jedná se o sušené rozinky a datle. Po vyhodnocení vzorků zašle přímý výrobce z Teheránu další zásilku. V letošním roce roku by měly být doručeny do školy i další zásilky, a to vzorky nabízeného sortimentu kávy Arabica od distributora z Jižní Ameriky a čaje od dodavatele z Indie. I u těchto vzorků se po jejich posouzení počítá s dalšími dodávkami.

Řešení podobných obchodních případů je ve škole součástí promyšlené koncepce výuky obchodníků pro tuzemský a zahraniční obchod, jejímž cílem je naučit žáka dovednostem, jejichž znalosti jsou nutné pro realizaci vývozních i dovozních obchodních operací.

Výuka zahraničního obchodu proíhá s aplikací projektové výuky, kdy témata jednotlivých prací si navrhují žáci, sami si vytvářejí pracovní týmy a řeší s pomocí učitele konkrétnní obchodní případ. Učitel je v těchto případech pouze rádcem. Tým, který řeší obchodní případ, tvoří žák 4. ročníku, který je vedoucím a žáci 3., 2., 1. ročníků.

Projekt je rozvržen na pět měsíců. Vedoucí každého týmu zadává ůkoly svým týmovým kolegům a bodově hodnotí výsledky plnění zadaných úkolů. Během každého měsíce je jeden krát vyhodnocení dílčích výsledků před komisí složenou s odborných učitelů a rodičů žáků. Zde tým provádí prezentaci rozpracovanosti projektu. Hodnotící komise pak posuzuje každou prezentaci, bodově ji vyhodnocuje a sděluje svá doporučení.

Po ukončení projektu, kdy je práce zpracována do tiskové podoby, prezentace v PowerPointu a na CD, je závěrečná obhajoba před hodnotící komisí. Tu tvoří jak odborní učitelé, zástupci firem, vedení školy, rodičů žáků, tak i učitelé z jiných škol zaměření na danou problematiku. Nejlepší práce jsou pak zveřejněny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích. Taky na www stránkách školy. Protože některé práce jsou  zpracovány pro konkrétní firmy, získají žáci od těchto firem i malý příspěvek na školné.

Žáci při řešení konkrétních obchodních případú získávají vědomosti a zručnosti v dané problematice, samostatnost při rozhodování a dobrý pocit ze smyslupné práce.

Do budoucna se naše škola zaměří více na aplikace mezipředmětových projektů. Budou do nich vstupovat přírodovědné předměty, český jazyk a literatura, dějepis a občanská nauka.

Reflexe

Příspěvek je námětem pro metodiku výuky ekonomických předmětů ve středních odborných školách zaměřených na obchod.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
20.98 MB
Dokument
Příklady projektové výuky v předmětu zahraniční obchod

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 5. 2010
Autor popisuje zajímavý projekt, který by jistě zasloužil bližší rozpracování. Takto se jedná spíše o vlastní úvahu a přijde mi, že potenciál, které téma má, nebylo plně využito. nicméně i tak se jedná o zajímavé téma, které může inspirovat.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k řešení problémů

Průřezová témata:

  • Odborné vzdělávání
  • Člověk a svět práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Počítač, tiskárna, stolní kalkulačka.