Odborný článek

Loď

7. 12. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautoři
Alena Sebastianidesová
Naděžda Bílková

Anotace

Obsah příspěvku je zaměřen na lodní dopravu, vyplynul z přirozeného zájmu chlapců o lodě. Základní téma navazuje na předchozí získané zkušenosti dětí. Tento integrovaný blok byl realizován jako součást celoročního projektu Učíme se rozumět chlapcům.

Námět vyplynul z přirozeného zájmu chlapců o lodě a lodní dopravu. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti navazovaly na předchozí, byly opakováním toho, co děti procvičovaly a co některé potřebovaly ještě získat.

Zaměření projektu

Vzdělávací aktivity, které jsme dětem nabízely, byly zaměřeny zejména na:

 • přímé pozorování technických i kulturních objektů
 • rozhovor o výsledku pozorování
 • motivovanou manipulaci s předměty
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině
 • námětové hry a činnosti
 • řešení myšlenkových a praktických problémů
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • kooperativní činnosti ve skupinkách
 • hry a činnosti, které vedly k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu
 • slovní hry a řečově metodická cvičení
 • hry a aktivity na téma lodní dopravy

Pomůcky: knížky a časopisy o lodích, stavebnice SEVA, výtvarný a pracovní materiál, čtvrtky A3, pracovní listy

Realizace nabízených činností

1. den

Motivace, vyprávění učitelky za využití obrázků: „Loď je dopravní prostředek, který přepravuje lidi i zboží po vodě. Podle účelu se lodě rozdělují na obchodní, vojenské, sportovní a speciální, podle určení plavby se lodě dělí na vnitrozemské, říční, jezerní, námořní a pobřežní. Lodní dopravu znali lidé už v dávných dobách, používali vydlabané kmeny, stavěli vory. Lodě byly poháněny bidlem, pádly,vesly a větrem pomocí plachet.

Kdo z vás už někdy byl na lodi? Mám tady pozvání od kapitána lodi Puškvorec na plavbu po Vltavě. Přístav je pod Karlovým mostem a hned vedle je muzeum, do kterého se také podíváme."

2. den

Exkurze do Muzea Karlova mostu, prohlídka prostředí, poslech výkladu průvodkyně o historii Karlova mostu:

„Karlův most byl po Juditině mostu druhým pražským mostem přes Vltavu, postaveným z kamene, Říkalo se mu také Kamenný most. Z jakých kamenů byl postaven, to už dnes nevíme, ale asi to byl pískovec. V době, kdy se stavěl chrám sv. Víta, se také stavěl Karlův most a pískovec se vozil z Hloubětína, Petřína. Pískovec na opravu mostu se později vozil z Hořic, Broumovska. Kromě pískovců se na opravu mostu použila i žula. Z kamene je také 29 soch a sousoší Karlova mostu. Socha Jana Nepomuckého je z bronzu, další socha z mramoru a ostatní z kamene".

Děti si prohlížejí vystavené vzorky pískovců, sochy i model Karlova mostu.

Plavba lodí po Vltavě, poslech vyprávění kapitána o zajímavostech z okolí, prohlídka lodě.

Vycházka po Karlově mostě, pozorování lodní dopravy.

3. – 4. den

Využití získaných zkušeností

Otázky:

 • Kde jsme byli včera?
 • Jak se jmenovalo muzeum?
 • Kudy jsme pluli a co všechno viděli?
 • Jak vypadá loď a k čemu slouží?
 • Z čeho je postavený Karlův most?
 • Z čeho se nedá postavit most?
 • Z čeho se dělají sochy?

Děti ve školce vyprávějí o svých dojmech a zážitcích, o tom, co je v muzeu a na lodi nejvíc upoutalo, co bylo zajímavé na plavbě, na Karlově mostě i pod mostem, co viděly v průběhu plavby, i pobytu v Praze.

Myšlenková mapa činností.

Společně si řekneme, jak využijeme to, co jsme poznali a viděli.

Praktické a výtvarné činnosti, uplatnění představivosti a předchozích zkušeností.

Jedna skupinka dětí kreslí a maluje lodě, druhá staví mosty. Skupinky se vystřídají. Umožním dětem v klidu dokončit co započaly.

5. den

Nacházení souvislostí, procvičení vyjadřování, zdůvodňování řešení.

Děti popisují své obrázky, stavby, vysvětlují záměr, řešení, co se jim povedlo zachytit, jakou představu vyjádřily.

Kresby a malby vystavíme, děti pomáhají při výzdobě.

6. den

Využití motivace k procvičování grafomotoriky, kreslíme vlnovky zleva doprava, několikrát po sobě, nejdřív prstem, potom tužkou. Dáváme pozor a vyhýbáme se tečkám.

Pracovní list, na kterém jsou tečkami vyznačená místa pro kreslení vlnovek
1. Pracovní list, na kterém jsou tečkami vyznačená místa pro kreslení vlnovek
Autor: A. Palatinová

 

Píšeme tužkou drženou prsty nohou vlny na vodě

Upevňování výslovnosti hlásky „R" fixace ve zvucích

Parník jede potichu a nahlas           tdtdtdtdtd – průprava při vyvozování hlásky "R"

Parník jede pomalu a rychle           ddddddddd – kmitáme špičkou jazyka, opíráme hrot jazyka o horní řezáky

Kolo vrže                                      vdzy, vdzy, vdz – náhradní skupina hlásek při vyvozování hlásky "R"

Fixace  hlásky "R"v různých polohách slov – uprostřed i na konci slov

parník, ponorka, kormidlo, startuje, troubí, doprava, oprava, nádrž, motor, stroj, semafor, zrychluje, bagr, traktor

Tvoření jednoduchých vět

Po vodě pluje parník a bárka

Co umí parník? (pluje, vyplouvá, startuje, rachotí, brázdí vodu, zrychluje, parkuje, naráží do vln)

Didaktická hra „Plave parník po Vltavě, jakou barvu asi má?"

Popis hry: děti stojí v kruhu, určené dítě říká říkanku, rozpočítává děti. Na koho padne poslední slovo, řekne barvu. Děti se rozběhnou po místnosti a hledají určenou barvu.

7. den

Zdokonalování jemné motoriky při práci s papírem, skládání lodičky a parníku podle slovní instrukce s důrazem na větší přesnost postupu při skládání a motorickou paměť. Sledovat, zda si děti dokáží vzájemně poradit, požádat o pomoc, poděkovat.

Využití poskládaných lodiček k rozvíjení a obohacení tvořivých her dětí.

Využití pomůcky – poskládané lodičky k procvičení pojmů vpravo, vlevo, rozlišování tvarů, velikostí, řazení.

Hry s vodou a papírem – pozorujeme, jak dlouho se udrží papírová lodička na vodě.

Integrované dítě – vizualizace informací na liště, přiřazování barev.

8. den

Řešení pracovních listů ve spolupráci s rodiči, využití ranního zastavení. Děti si pracovní list mohou vybrat podle svého přání.

 • labyrinty – lodička pluje do přístavu
 • dokreslování parníku podle vzoru
 • vybarvování – určené barvy v pořadí tak, aby se všechny prostřídaly
 • určování velikostí, odhadu – která lodička se vejde pod most?
 • sudoku – vybarvování podle pravidla tak, aby se žádná ze čtyř barev v řádku ani ve sloupci neopakovala
Pracovní list s labyrintem, dokreslováním obrázku podle vzoru
2. Pracovní list s labyrintem, dokreslováním obrázku podle vzoru
Autor: A. Palatinová


9. den

Samostatná tvořivá hra, uplatnění vlastního zájmu a zkušeností s poskytnutím širokého prostoru k nejrůznějším aktivitám. Při výchově tvořivosti a samostatnosti vycházím z celkové atmosféry třídy, její vybavenosti a z kreativní situace, která ovlivnila reakci dětí, z konkrétního prožitku i z přání dětí.

Vejdou se všechny lodičky?

3. Vejdou se všechny lodičky?

 

Využití poskládaných lodiček v tvořivé hře
4. Využití poskládaných lodiček v tvořivé hře

 

Pomáháme si
5. Pomáháme si

10. den

Evaluace a hodnocení

Děti hodnotí co se jim povedlo, co se naučily, co se jim líbilo, co jim udělalo radost, zda byly trpělivé a ohleduplné, zda byly spokojené s tím, co dělaly a co by si chtěly příště zopakovat.

Hodnocení dětí učitelkou: kdo se podělil o své zážitky, byl pozorný, ochotný pomoci druhému, upřímný, nápaditý, zvídavý, samostatný a vytrvalý.

Průběžně jsme  sledováním dětí, jejich zájmu o činnosti, o nabízený program  a jeho realizaci  získávaly od dětí informace k  k tomu, abychom zhodnotily kvalitu naplňování zvolených záměrů,  programových cílů včetně kvality výsledků vzdělávání u dětí.

Kvalita naplňování zvolených záměrů, cílů, výsledků vzdělávání u dětí

O nabízené činnosti děti jevily zájem, byly pozorné,  zlepšila se  jemná motorika i grafomotorika u chlapců,  jejich zájem o řešení pracovních listů, výslovnost hlásky "r" i celkové vyjadřování. Chlapci se dokázali více respektovat, vzájemně si pomáhat, ustoupit si i dělit se o vedoucí úlohu ve hře.

Hodnocení efektivity tematického celku – projektu

Co projekt nabízel? Co přinesl ? Co ovlivnil ? O co děti obohatil?

Ovlivnil postoje dětí, pomohl chlapcům při rozvíjení sebehodnocení, přispěl k vytváření přátelství mezi dětmi, vzájemné pomoci a spolupráci. Rozvíjel pracovní schopnosti, aktivitu a zručnost dítěte, tvořivé sebevyjádření, cílevědomost, soustředěnost, sebeovládání, logické uvažování a myšlení.

Výlet obohatil děti o nová poznání, i o prožitek z plavby lodí. Kladně hodnotím i spoluúčast rodičů při zajišťování bezpečnosti a organizace v průběhu výletu.

Jaké kompetence děti získaly?

Děti dokázaly vnímat, přijímat a uvědomit si  hodnoty vytvořené člověkem.

Přistupovaly k učení iniciativně, s aktivním zájmem, všímaly si nejenom celku, ale i detailů.

Dokázaly vyjádřit své myšlenky, názory i pocity, dokázaly naslouchat druhým.

Zaujímaly prosociální postoje, spolupodílely se na činnostech i rozhodování.

Vnímaly svou sounáležitost s prostředím i kulturním světem.

Výtvarné práce dětí
6. Výtvarné práce dětí

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
288.09 kB
Dokument
Lodička na vlnách
doc
1009.77 kB
Dokument
Myšlenková mapa
doc
551.76 kB
Dokument
Náš výlet lodí, prohlídka muzea a Karlova mostu
doc
574.22 kB
Dokument
Pracovní list s labyrintem
doc
777.34 kB
Dokument
Pracovní listy - lodičky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze