Odborný článek

Loď

7. 12. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautoři
Alena Sebastianidesová
Naděžda Bílková

Anotace

Obsah příspěvku je zaměřen na lodní dopravu, vyplynul z přirozeného zájmu chlapců o lodě. Základní téma navazuje na předchozí získané zkušenosti dětí. Tento integrovaný blok byl realizován jako součást celoročního projektu Učíme se rozumět chlapcům.

Úvod

Tento integrovaný blok byl realizován v měsíci červnu jako součást celoročního projektu Učíme se rozumět chlapcům. Ve třídě předškoláků bylo zapsáno 19 chlapců a tři děvčata. U některých chlapců psycholog zjistil poruchu pozornosti, problémy s výslovností, s pamětí, nezájem o řízené činnosti, problémy v komunikačních dovednostech, problémy s dodržováním pravidel, nezájem o kreslení. Tyto problémy jsme se snažili řešit tak, že jsme v průběhu roku hledali a nabízeli dětem témata, o kterých jsme se domnívali, že by mohla být zejména pro chlapce lákavá a zajímavá.

Cíl

Cílem příspěvku je podělit se o získané zkušenosti při vzdělávání chlapců.

Námět vyplynul z přirozeného zájmu chlapců o lodě a lodní dopravu. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti navazovaly na předchozí, byly opakováním toho, co děti procvičovaly a co některé potřebovaly ještě získat.

Zaměření projektu

Vzdělávací aktivity, které jsme dětem nabízely, byly zaměřeny zejména na:

 • přímé pozorování technických i kulturních objektů
 • rozhovor o výsledku pozorování
 • motivovanou manipulaci s předměty
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině
 • námětové hry a činnosti
 • řešení myšlenkových a praktických problémů
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • kooperativní činnosti ve skupinkách
 • hry a činnosti, které vedly k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu
 • slovní hry a řečově metodická cvičení
 • hry a aktivity na téma lodní dopravy

Pomůcky: knížky a časopisy o lodích, stavebnice SEVA, výtvarný a pracovní materiál, čtvrtky A3, pracovní listy

Realizace nabízených činností

1. den

Motivace, vyprávění učitelky za využití obrázků: „Loď je dopravní prostředek, který přepravuje lidi i zboží po vodě. Podle účelu se lodě rozdělují na obchodní, vojenské, sportovní a speciální, podle určení plavby se lodě dělí na vnitrozemské, říční, jezerní, námořní a pobřežní. Lodní dopravu znali lidé už v dávných dobách, používali vydlabané kmeny, stavěli vory. Lodě byly poháněny bidlem, pádly,vesly a větrem pomocí plachet.

Kdo z vás už někdy byl na lodi? Mám tady pozvání od kapitána lodi Puškvorec na plavbu po Vltavě. Přístav je pod Karlovým mostem a hned vedle je muzeum, do kterého se také podíváme."

2. den

Exkurze do Muzea Karlova mostu, prohlídka prostředí, poslech výkladu průvodkyně o historii Karlova mostu:

„Karlův most byl po Juditině mostu druhým pražským mostem přes Vltavu, postaveným z kamene, Říkalo se mu také Kamenný most. Z jakých kamenů byl postaven, to už dnes nevíme, ale asi to byl pískovec. V době, kdy se stavěl chrám sv. Víta, se také stavěl Karlův most a pískovec se vozil z Hloubětína, Petřína. Pískovec na opravu mostu se později vozil z Hořic, Broumovska. Kromě pískovců se na opravu mostu použila i žula. Z kamene je také 29 soch a sousoší Karlova mostu. Socha Jana Nepomuckého je z bronzu, další socha z mramoru a ostatní z kamene".

Děti si prohlížejí vystavené vzorky pískovců, sochy i model Karlova mostu.

Plavba lodí po Vltavě, poslech vyprávění kapitána o zajímavostech z okolí, prohlídka lodě.

Vycházka po Karlově mostě, pozorování lodní dopravy.

3. – 4. den

Využití získaných zkušeností

Otázky:

 • Kde jsme byli včera?
 • Jak se jmenovalo muzeum?
 • Kudy jsme pluli a co všechno viděli?
 • Jak vypadá loď a k čemu slouží?
 • Z čeho je postavený Karlův most?
 • Z čeho se nedá postavit most?
 • Z čeho se dělají sochy?

Děti ve školce vyprávějí o svých dojmech a zážitcích, o tom, co je v muzeu a na lodi nejvíc upoutalo, co bylo zajímavé na plavbě, na Karlově mostě i pod mostem, co viděly v průběhu plavby, i pobytu v Praze.

Myšlenková mapa činností.

Společně si řekneme, jak využijeme to, co jsme poznali a viděli.

Praktické a výtvarné činnosti, uplatnění představivosti a předchozích zkušeností.

Jedna skupinka dětí kreslí a maluje lodě, druhá staví mosty. Skupinky se vystřídají. Umožním dětem v klidu dokončit co započaly.

5. den

Nacházení souvislostí, procvičení vyjadřování, zdůvodňování řešení.

Děti popisují své obrázky, stavby, vysvětlují záměr, řešení, co se jim povedlo zachytit, jakou představu vyjádřily.

Kresby a malby vystavíme, děti pomáhají při výzdobě.

6. den

Využití motivace k procvičování grafomotoriky, kreslíme vlnovky zleva doprava, několikrát po sobě, nejdřív prstem, potom tužkou. Dáváme pozor a vyhýbáme se tečkám.

Pracovní list, na kterém jsou tečkami vyznačená místa pro kreslení vlnovek
1. Pracovní list, na kterém jsou tečkami vyznačená místa pro kreslení vlnovek
Autor: A. Palatinová

 

Píšeme tužkou drženou prsty nohou vlny na vodě

Upevňování výslovnosti hlásky „R" fixace ve zvucích

Parník jede potichu a nahlas           tdtdtdtdtd – průprava při vyvozování hlásky "R"

Parník jede pomalu a rychle           ddddddddd – kmitáme špičkou jazyka, opíráme hrot jazyka o horní řezáky

Kolo vrže                                      vdzy, vdzy, vdz – náhradní skupina hlásek při vyvozování hlásky "R"

Fixace  hlásky "R"v různých polohách slov – uprostřed i na konci slov

parník, ponorka, kormidlo, startuje, troubí, doprava, oprava, nádrž, motor, stroj, semafor, zrychluje, bagr, traktor

Tvoření jednoduchých vět

Po vodě pluje parník a bárka

Co umí parník? (pluje, vyplouvá, startuje, rachotí, brázdí vodu, zrychluje, parkuje, naráží do vln)

Didaktická hra „Plave parník po Vltavě, jakou barvu asi má?"

Popis hry: děti stojí v kruhu, určené dítě říká říkanku, rozpočítává děti. Na koho padne poslední slovo, řekne barvu. Děti se rozběhnou po místnosti a hledají určenou barvu.

7. den

Zdokonalování jemné motoriky při práci s papírem, skládání lodičky a parníku podle slovní instrukce s důrazem na větší přesnost postupu při skládání a motorickou paměť. Sledovat, zda si děti dokáží vzájemně poradit, požádat o pomoc, poděkovat.

Využití poskládaných lodiček k rozvíjení a obohacení tvořivých her dětí.

Využití pomůcky – poskládané lodičky k procvičení pojmů vpravo, vlevo, rozlišování tvarů, velikostí, řazení.

Hry s vodou a papírem – pozorujeme, jak dlouho se udrží papírová lodička na vodě.

Integrované dítě – vizualizace informací na liště, přiřazování barev.

8. den

Řešení pracovních listů ve spolupráci s rodiči, využití ranního zastavení. Děti si pracovní list mohou vybrat podle svého přání.

 • labyrinty – lodička pluje do přístavu
 • dokreslování parníku podle vzoru
 • vybarvování – určené barvy v pořadí tak, aby se všechny prostřídaly
 • určování velikostí, odhadu – která lodička se vejde pod most?
 • sudoku – vybarvování podle pravidla tak, aby se žádná ze čtyř barev v řádku ani ve sloupci neopakovala
Pracovní list s labyrintem, dokreslováním obrázku podle vzoru
2. Pracovní list s labyrintem, dokreslováním obrázku podle vzoru
Autor: A. Palatinová


9. den

Samostatná tvořivá hra, uplatnění vlastního zájmu a zkušeností s poskytnutím širokého prostoru k nejrůznějším aktivitám. Při výchově tvořivosti a samostatnosti vycházím z celkové atmosféry třídy, její vybavenosti a z kreativní situace, která ovlivnila reakci dětí, z konkrétního prožitku i z přání dětí.

Vejdou se všechny lodičky?

3. Vejdou se všechny lodičky?

 

Využití poskládaných lodiček v tvořivé hře
4. Využití poskládaných lodiček v tvořivé hře

 

Pomáháme si
5. Pomáháme si

10. den

Evaluace a hodnocení

Děti hodnotí co se jim povedlo, co se naučily, co se jim líbilo, co jim udělalo radost, zda byly trpělivé a ohleduplné, zda byly spokojené s tím, co dělaly a co by si chtěly příště zopakovat.

Hodnocení dětí učitelkou: kdo se podělil o své zážitky, byl pozorný, ochotný pomoci druhému, upřímný, nápaditý, zvídavý, samostatný a vytrvalý.

Průběžně jsme  sledováním dětí, jejich zájmu o činnosti, o nabízený program  a jeho realizaci  získávaly od dětí informace k  k tomu, abychom zhodnotily kvalitu naplňování zvolených záměrů,  programových cílů včetně kvality výsledků vzdělávání u dětí.

Kvalita naplňování zvolených záměrů, cílů, výsledků vzdělávání u dětí

O nabízené činnosti děti jevily zájem, byly pozorné,  zlepšila se  jemná motorika i grafomotorika u chlapců,  jejich zájem o řešení pracovních listů, výslovnost hlásky "r" i celkové vyjadřování. Chlapci se dokázali více respektovat, vzájemně si pomáhat, ustoupit si i dělit se o vedoucí úlohu ve hře.

Hodnocení efektivity tematického celku – projektu

Co projekt nabízel? Co přinesl ? Co ovlivnil ? O co děti obohatil?

Ovlivnil postoje dětí, pomohl chlapcům při rozvíjení sebehodnocení, přispěl k vytváření přátelství mezi dětmi, vzájemné pomoci a spolupráci. Rozvíjel pracovní schopnosti, aktivitu a zručnost dítěte, tvořivé sebevyjádření, cílevědomost, soustředěnost, sebeovládání, logické uvažování a myšlení.

Výlet obohatil děti o nová poznání, i o prožitek z plavby lodí. Kladně hodnotím i spoluúčast rodičů při zajišťování bezpečnosti a organizace v průběhu výletu.

Jaké kompetence děti získaly?

Děti dokázaly vnímat, přijímat a uvědomit si  hodnoty vytvořené člověkem.

Přistupovaly k učení iniciativně, s aktivním zájmem, všímaly si nejenom celku, ale i detailů.

Dokázaly vyjádřit své myšlenky, názory i pocity, dokázaly naslouchat druhým.

Zaujímaly prosociální postoje, spolupodílely se na činnostech i rozhodování.

Vnímaly svou sounáležitost s prostředím i kulturním světem.

Výtvarné práce dětí
6. Výtvarné práce dětí

 

Reflexe

Podařilo se nám vytvořit chlapcům takové podmínky ke vzdělávání, které je plně uspokojovaly, motivovaly k dalšímu vzdělávání a učení.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
288.09 kB
Dokument
Lodička na vlnách
doc
1009.77 kB
Dokument
Myšlenková mapa
doc
551.76 kB
Dokument
Náš výlet lodí, prohlídka muzea a Karlova mostu
doc
574.22 kB
Dokument
Pracovní list s labyrintem
doc
777.34 kB
Dokument
Pracovní listy - lodičky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze