Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Strukturovaný životopis – Curriculum vitae
Odborný článek

Strukturovaný životopis – Curriculum vitae

Anotace

Žáci na základě smyšleného osudu fiktivní osoby, který sami ve skupinách vytvoří, zpracují strukturovaný životopis a žádost o zaměstnání.

Téma zpracování strukturovaného životopisu je zařazeno dle školního vzdělávacího programu na 2. stupeň – do 8. a 9. ročníku. Pro žáky v 9. ročníku je však vytvoření vlastního strukturovaného životopisu předčasné a neúčelné, neboť kromě základních údajů o jménu, bydlišti, navštěvované základní škole a zájmech nemají, co dalšího by v něm uvedli.

Práci jsem se snažila (podobně, jako někteří moji kolegové) zpestřit úkolem zpracování strukturovaného životopisu v delším časovém rozmezí – nejčastěji po 10 letech.

Někteří žáci mají takový život bohatý – vymýšlejí různé školy, různá zaměstnání, ale jiní toho vymyslí žalostně málo s odůvodněním, že více toho přece nestihnou. Mnoho z nich také zapomíná vyhledat přesné názvy středních, popř. vysokých škol a jejich oborů, mají zmatek v pravidlech, jak se uvádějí a rozlišují názvy jednotlivých firem, vymýšlejí pracovní pozice, které nemohou vůbec existovat. Oprava takovýchto strukturovaných životopisů je potom pro pedagoga pohromou. Chyběla mi také zpětná vazba, jednotlivé práce šlo jen těžko porovnávat a hodnotit.

Hledala jsem proto způsob, jak učinit zpracování strukturovaného životopisu pro žáky přitažlivější a zábavnější než je práce s vlastními údaji po 10 letech.

Žáci jsou rozděleni do 3 skupin a poté sami vymýšlejí jméno a životní osud fiktivní osoby, která žije na území jejich regionu. (Nejsou zadána téměř žádná omezení, aby se díky představivosti žáků do příběhu dostaly i údaje, které nejsou ve strukturovaném životopise použitelné.) Výsledky práce jednotlivých skupin jsou pak v elektronické podobě propojeny do souvislého přiběhu. Na základě těchto údajů má každý žák za cíl samostatně zpracovat strukturovaný životopis a následně – opět ve skupině – reagovat coby fiktivní osoba na inzerát v tisku nabízející zaměstnání.

Přesvědčila jsem se, že tento způsob zpracování strukturovaného životopisu je pro žáky sice obtížnější – jsou nuceni použít určité konkrétní údaje a vyselektovat data nedůležitá, která do textu nelze zařadit, ale zároveň je zajímavějším a zábavnějším zpestřením výuky. Učí se vyhledávat a třídit informace, rozvíjena je představivost, upevňovány zásady a pravidla komunikace a diskuze (při tvorbě smyšleného osudu i skupinové práce nad žádostí o pracovní místo).

Žáci využívají a dále rozvíjejí své znalosti z dotčených předmětů, o regionu, seznamují se s nabídkami studijních oborů ve středních školách ve svém kraji a získávají orientační přehled i o možnostech vysokoškolského studia a případných akademických titulech. Pracují s denním tiskem, internetem a dalšími tiskovinami úřadu práce, a tak se učí vyhledávat i další informace o regionálních firmách, názvech pracovních míst a možnostech pracovního zařazení. Doporučené internetové odkazy: www.stredniskoly.cz, www.kampomaturite.cz, www.vysokeskoly.cz, www.zivotopis-vzor.cz, www.profesia.cz.

Jednou z výhod následné klasifikace je skutečnost, že všichni zpracovávají strukturovaný životopis jedné osoby, lze potom snadno porovnat, jak si ten který žák s úkolem poradil. Při hodnocení Žádosti o zaměstnání lze využít aktivitu „vernisáž”, kdy jsou vytištěné práce rozloženy a žáci se s nimi seznámí. Hodnotí práce spolužáků, vyjadřují se k nim a nakonec vyberou tu nejzdařilejší. Pomocí dataprojektoru je práce zobrazena a opraveny případné drobnější chyby.

Postup:

1. Úvod, motivace
(časový rámec: 45 min., prostor – učebna, počítačová učebna)

Žákům je sdělen záměr a cíl projektu, doba trvání a způsob zpracování. Následuje frontální prověřování znalostí týkajících se dotčených termínů a témat, práce s denním tiskem a internetem – vyhledávání variant strukturovaného životopisu, nabídek internetových serverů, možností studia, zaměstnání, doplňujících údajů z pracovního práva (životopis, strukturovaný životopis, národnost, státní občanství, možnosti studia v základních, středních a na vysokých školách regionu, pracovní smlouva a její části, vznik a ukončení pracovního poměru, nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, regionální firmy, možnosti uplatnění, pracovní pozice a jejich klasifikace).

2. Tvorba příběhu fiktivní osoby
(časový rámec: 45 min., prostor – učebna, popř. počítačová učebna)

a) Žáky rozdělíme do skupin, a ti podle zadané osnovy společně vymýšlejí osud fiktivní osoby, která žije na území jejich regionu. Jednotlivé skupiny pracují podle přiložené osnovy, ale nejsou zadána téměř žádná další omezení, aby se díky představivosti žáků do příběhu dostaly i údaje, které nejsou v CV použitelné. Výběrem správných údajů prokáží žáci schopnost práce s textem a použití informací. Žáky vedeme k meziskupinové spolupráci, aby došlo ke sladění časových údajů.

b) Po ukončení práce každá skupina zašle e-mailem svou práci učiteli, ten zkompletuje údaje do jednoho dokumentu a odešle zpět žákům na jejich jednotlivé e-mailové adresy.

3. Vyhledání vzorového strukturovaného životopisu na internetovém serveru, jeho případná úprava a následné zpracování dat z fiktivního příběhu
(časový rámec: 90 min., prostor – počítačová učebna)

a) Individuální práce – žák má za úkol vyhledat na internetových serverech vzor strukturovaného životopisu, ve vlastním profilu vytvořit složku se svým jménem a vzor z internetu do ní zkopírovat nebo upravit dle vlastních představ a požadavků.

b) Následuje vlastní zpracování údajů fiktivní osoby v textovém editoru: vyhledání dat vhodných pro použití v CV, kontrola přesných názvů zvolené základní, střední a vysoké školy, jazykové školy, názvů absolvovaných kurzů, školení, jednotlivých firem atd. (použití: internet, Učitelské noviny, přehledy v regionálním tisku).

Žáci pracují s vlastními složkami a zvoleným vzorem strukturovaného životopisu, doplňují jej, popř. konzultují se spolužáky případné nesrovnalosti. Je zde pouze jedno omezení, žáci si mezi sebou nesmějí radit, které údaje jsou k použití vhodné a které nikoli.

Po ukončení práce jsou strukturované životopisy přeposlány e-mailem vyučujícímu, následně vytištěny a opraveny.

4. Inzerát – nabídka zaměstnání
(časový rámec: 45 min., prostor – třída s dataprojektorem, počítačová učebna)

Žáci jsou opět rozděleni do skupin (např. dvojic) a prostřednictvím dataprojektoru seznámeni s fiktivním novinovým výstřižkem. V našem případě to byla nabídka zaměstnání prestižní plzeňské firmy, kterou na základě údajů z fiktivního životopisu zpracoval vyučující. Cílem bylo zareagovat coby fiktivní osoba na nabídku a sestavit žádost o zaměstnání, jejíž přílohou by byl již zpracovaný strukturovaný životopis.

Práci lze žákům ztížit zařazením požadavku, který však dotyčná osoba okamžitě splnit nemůže, v našem případě to byl požadavek státní zkoušky ze španělského jazyka. (Zpracovaný CV však obsahoval informaci o několikaletém studiu tohoto jazyka na jazykové škole.) Je potom na žácích, aby vymysleli, jakým způsobem na tento požadavek firmy zareagovat a jak jej vyřešit. Po ukončení práce skupiny opět zašlou své práce e-mailem k opravě.

5. Vyhodnocení 
(časový rámec: cca 45 min., třída s dataprojektorem, počítačová učebna)

Pomocí dataprojektoru žákům nejprve představíme nejlépe zpracovaný strukturovaný životopis a zároveň vysvětlíme jednotlivé chyby, kterých se dopouštěli (uvádění neúplných údajů, pravopisné chyby v názvech škol, institucí, nadbytečné a nedůležité údaje...). Následně jim ponecháme čas na opravu jejich vlastních prací. Po ukončení této aktivity jim představíme jednotlivé zpracované Žádosti o zaměstnání formou tzv. vernisáže. Žáci si je pročítají, v diskuzi se k nim vyjdařují, hledají chyby, hodnotí je a nakonec vyberou tu nejlepší „vzorovou” práci. Využíváme zde sebehodnocení, vedení diskuze, akceptování názoru druhých a realizujeme případné drobné opravy přímo v počítači.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha – Osnova pro skupinovou práci
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha – Ukázka strukturovaného životopisu
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha – Žádost o zaměstnání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Strnádková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 10. 2010
Autorka článku nabízí aktivitu vedoucí ke zvládnutí velmi důležité problematiky, tj. životopisu. Nepochybně bude tento článek pro řadu učitelů inspirací k lekci o tvorbě životopisu. Lekce je vedena spíše prakticky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, dataprojektor, internet, PČP, atlas světa, mapa regionu, denní regionální tisk, přehledy regionálních středních a vysokých škol.