Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rodiče pro pampelišku
Odborný článek

Rodiče pro pampelišku

19. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Anotace

Smyslem projektu je oslovit rodiče dětí a motivovat je ke spoluúčasti na životě i práci mateřské školy

V naší mateřské škole klademe veliký důraz na to, aby se MŠ stala prostředím, které nebude blízké jen dětem, ale také jejich rodičům. Spolupráci s rodiči a jejich spoluúčast na životě a dění MŠ považujeme za velmi důležitou k tomu, aby rodina i mateřská škola dítěti společně vytvářely harmonické prostředí. Snažíme se o to, aby rodiče vnímali mateřskou školu a její program nejen jako součást života dětí, ale také jako přirozenou součást života rodiny po dobu, kdy dítě do mateřské školy dochází.

Náš školní vzdělávací program se proto jmenuje Poznáváme svůj domov a projekt spolupráce s rodiči je jeho významnou součástí. Blízký vztah mezi rodinou a mateřskou školu a vzájemnou znalost prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, považujeme za přirozené a normální. Vypracovali jsme si proto plán, resp. projekt, jak hodláme postupovat a jakým způsobem chceme svoje představy realizovat v praxi.


PLÁN PROJEKTU

Co chceme zrealizovat, jaké kroky hodláme udělat?
 • Zapojit rodiče do tvorby školního vzdělávacího programu.
 • Motivovat zájem a přímou účast rodičů na dění mateřské školy.
 • Zřídit radu školy.
 • Spolupracovat s rodiči při vyhodnocování naší práce.

OKRUHY PROJEKTU

1. Zapojení rodičů do tvorby školního vzdělávacího programu

leden 2003
Představení nové ředitelky a jejích hlavních záměrů, konfrontace s názory a očekáváním rodičů a dalších zaměstnanců školy.

leden - březen 2003
Zřízení metodického sdružení, jehož členové z řad rodičů by se podíleli na přípravě programu spolupráce rodičů v rámci školy a tříd. Setkání sdružení se uskuteční vždy za účasti dvou až tří učitelek. Řízením jednání bude pověřena některá z pedagogických pracovnic

Představení návrhu ostatním rodičům a předložení k diskusi.

Zpracování konečné verze programu do 31. března - metodické sdružení, ředitelka, zástupkyně ředitelky i zástupci provozních pracovníků.

duben - červen 2003
Vypracování návrhu školního vzdělávacího programu na další školní rok a jeho předložení rodičům k seznámení a vyjádření (prostřednictvím 4 až 5 neformálních setkání).

Očekávaný přínos:

 • Obohacení programu o další konkrétní akce a činnosti v rámci školy i mimo školu podle možností jednotlivých rodičů (návštěvy pracovišť, besedy s dětmi, exkurse do závodu, sportovní akce atd.).
 • Nabídka rodičů stran materiálně technického zajištění činností školy (plakáty, zasílání kulturních a sportovních nabídek, propagační materiál z regionu, obrázkové publikace, zapůjčování exponátů, fotografií atd.).
 • Motivace aktivní účasti rodičů na činnostech školy a akcích školou pořádaných.

Dokončení návrhu, jeho projednání se všemi zaměstnanci (na pedagogické radě, provozní poradě) a jeho předložení rodičům (na schůzce u příležitosti zakončení školního roku, rodičům nově přijatých dětí jej představit na informativní schůzce).

Školní program považujeme za otevřený a předpokládáme, že se bude dle zájmů, potřeb i možností zaměstnanců, rodičů i děti obohacovat, popř. průběžně korigovat.

2. Přímá účast rodičů na dění mateřské školy

Zpracování přehledu akcí pro radost dětí i rodičů ve školním roce 2003/2004 (do konce srpna 2003)

Přehled možných aktivit:

 • zájmové kroužky
  • výtvarný, hudební, hra na flétničku, seznamování s anglickým jazykem;
 • víkendové výlety
  • turistický "Šlapáček" (výlety o sobotách do okolí města za účasti rodičů, prarodičů a dalších členů rodiny);
 • sportovní odpoledne na školní zahradě
  • sportovní zápolení i odpočinek v prostorách školy s využitím jejího vybavení (hřiště, bazén, tělovýchovné náčiní, vybavení zahrady...); (Program těchto akcí i jejich průběh je v režii samotných rodičů; za organizaci zodpovídá na základě dohody o provedení práce školnice.);
 • výlety ve všedním dnu
  • do přírody, za kulturou ale i za sportem - bazén, muzea, ZOO, výstavy, divadelní představení, pěší výlet;
   (podle zájmu velkým nebo malý autobusem - odjezd vždy ve 14:30 od MŠ, návrat do 19:00);
 • neformální setkání
  • věnované určitému aktuálnímu námětu z oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí a péče o dítě – např. sexuální výchova v předškolním věku, agresivita malých dětí (ve spolupráci s Občanským sdružením STROM ŽIVOTA);
  • reflektující náměty, nápady a názory rodičů;
 • cvičení rodičů s dětmi (jóga)
 • sváteční koncerty vážné hudby
  • pořádané u příležitosti vánoc nebo na rozloučenou s dětmi na konci školního roku;
 • akce na pomoc mateřské škole při úpravě školního prostředí
  • úprava bazénu, zajištění WC na zahradě, doplnění a úprava zeleně.
3. Zřízení rady školy

Oslovení rodičů s návrhem zřídit radu školy (v souladu se zákonem č. 564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve školství) ,vysvětlení jejího smyslu (využití nástěnky, osobního jednání, písemného sdělení apod,).

4. Spolupráce při hodnocení a evaluaci

Seznámení se s názory rodičů, využití jejich námětů a připomínek ke školnímu vzdělávacímu programu - (v červnu) formou ankety, prostřednictvím osobního jednání či při neformálním setkání na školní zahradě (zahradní slavnost).


EVALUACE PROJEKTU

Co se nám podařilo a co nikoli, jaké jsme získali zkušenosti, co můžeme vyvodit pro naši další práci?

Prostřednictvím projektu jsme rodičům nabídli šanci aktivně se zapojit do dění v naší mateřské škole a do "školního" života dětí. Rodiče tuto šanci využili různou měrou. Protože program pro spoluúčast rodičů byl velmi pestrý a možnosti byly nabízeny často, alespoň někdy se zúčastnil každý z rodičů.

Zdá se, že pořádané akce byly pro rodiče zajímavé. Velmi dobře se rozvíjel zejména program Šlapáček. Vhodnou příležitostí k vyjádření názorů a očekávaní rodičů se ukázala být především neformální setkání, kdy i ti méně smělí dokázali v užším kruhu vyjádřit svůj názor a za podpory ostatních jej obhájit. Na celém programu je velmi cenné, že nám umožnil získávat průběžně okamžitou zpětnou vazbu o všem, co se v mateřské škole děje. Díky vyjádření názorů rodičů jsme se včas vyvarovali určitým úskalím a možným problémům.

Spoluúčast rodičů nám dovolila zpestřit dětem nabídku činností. Rodiče nám svojí přítomností na akcích umožňovali realizovat činnosti - po stránce času i po stránce materiálně technického zabezpečení - náročnější, než bychom zvládli bez jejich pomoci. Postupně se účast rodičů přenášela také do běžného času pobytu dětí v mateřské škole. Maminky například pomáhaly při výtvarných činnostech, při sportovním zápolení apod. Náměty rodičovské veřejnosti obohacovaly život dětí.

Velmi se nám osvědčilo také zřízení Rady školy. Její práce se stala účinným pomocníkem v práci školy i v jejím řízení.

Můžeme říci, že se nám podařilo položit základ tomu, aby rodina a mateřská škola fungovala jako společenství a aby se rodiče a zaměstnanci školy stali partnery ve výchově dětí. Společné akce nám přinesly nejen vzájemné sblížení a poznání, ale také mnoho společných radostí.

Co bude dál

V našich snahách o vzájemné sbližování budeme i nadále pokračovat. Pozornost zaměříme na rodiče nově příchozích dětí. O dění na mateřské škole je budou informovat stejnou měrou rodiče i pracovníci školy. Nový projekt vztahující se úzce na spolupráci s rodičovskou veřejností již zpracováván nebude, ale upravíme jej na základě získaných zkušeností a jejich vyhodnocení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klima školy / třídy