Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak si vyhodnotit zpracování vzdělávacího obsahu v ŠVP
Odborný článek

Jak si vyhodnotit zpracování vzdělávacího obsahu v ŠVP

8. 6. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Nejvíce starostí při tvorbě ŠVP přináší pedagogům část věnovaná vzdělávacímu obsahu. Nelze přesně říci, jak by měla tato část ŠVP konkrétně vypadat, ale článek přináší informaci o tom, jak by tato část ŠVP vypadat neměla.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejvíce starostí při tvorbě školních vzdělávacích programů přináší pedagogům část věnovaná vzdělávacímu obsahu. Pokud ji mají již zpracovanou, často sobě i druhým kladou otázku, zda je tato část zpracována dobře. Odpověď ale není tak jednoduchá, protože tato část může mít velice variabilní podobu podle toho, jaký model které škole nejlépe vyhovuje. Nelze tedy přesně říci, jak by měla tato část ŠVP konkrétně vypadat. Jednodušší a snad i průhlednější se jeví opačný přístup. Pokusíme se nyní popsat, jak by tato část ŠVP vypadat neměla. Každý pak může podle toho svůj ŠVP posoudit a na výše uvedenou otázku si odpovědět sám. Z analýzy požadavků formulovaných v RVP PV a z dosavadních zkušeností z tvorby ŠVP vyplývá, že za nedostatečné či chybné můžeme považovat především, jestliže:

  • Vzdělávací obsah v ŠVP nemá žádnou koncepci, nenavazuje na vzdělávací cíle (vizi) školy. Je opsán odjinud, nemá vlastní myšlenku, jeho pojetí a ztvárnění neodpovídá způsobu práce školy, není zřejmé, jakou cestou se škola chce vydat.

  • V ŠVP chybí základní informace o tom, jak je vzdělávací obsah koncipován a strukturován. V úvodu chybí vysvětlení, jaký postup byl při tvorbě zvolen a proč, jaký výsledek je očekáván a jak s ním bude naloženo, resp. jak se s bloky bude pracovat dále na úrovni jednotlivých tříd apod.

  • Vzdělávací obsah není uspořádán do integrovaných bloků, resp. celky nesplňují požadavky na integrované bloky kladené (jednotlivé bloky jsou příliš malé, nabídka činností a příležitostí, a stejně tak i informačních okruhů, je chudá a málo pestrá, nepokrývá všechny vzdělávací oblasti, činnosti jsou izolované, provázanost tématem je spíše formální); vzdělávací nabídka je pak nekomplexní a obsahově nevyvážená.

  • Vzdělávací obsah není propojen s podmínkami, výchozí témata bloků jsou dětem a jejich potřebám vzdálená. Obsah nevychází z analýzy podmínek (popř. nebyla analýza dostatečně provedena), nejsou brány v úvahu konkrétní podmínky a možnosti školy (např. typ a sídlo školy, krajinné a lokální podmínky, organizační podmínky, věcné a materiální prostředí, možnosti či příležitosti, které nabízí nejbližší okolí). Témata, kolem nichž se v rámci bloků soustřeďují činnosti, nejsou volena vhodně vzhledem k těmto podmínkám, jsou příliš umělá, dětem nesrozumitelná (jsou "efektní", líbí se spíše učitelkám, ale pro děti nejsou ani užitečná a potřebná).

  • Vzdělávací obsah je v ŠVP redukován pouze na výčet témat či názvů bloků. Bloky nejsou dále rozvedeny a dostatečně popsány, chybí charakteristika jejich smyslu (cíle) a obsahu (není zřejmé, co konkrétně se pod názvem skrývá, ani jak se bude dále s tématem pracovat, jaké okruhy činností mají být dětem nabízeny, s jakými poznatkovými okruhy mají být v rámci bloku seznámeny apod.). Nelze tedy ani vyhodnotit, zda a nakolik bloky obsahově korespondují s nabídkou v RVP PV.

  • Zpracování vzdělávacího obsahu je nepřehledné, terminologicky nepřesné, chaotické, nesystematické a nejednotné. Ve stavbě i popisu bloků není žádný systém, bloky nenavazují, každý blok je postaven jiným způsobem, je jinak rozpracován a jinak popsán. Popis terminologicky neodpovídá RVP PV, formulace jsou nejasné, míchají se dohromady témata, činnosti i výstupy, popř. se hovoří o úkolech, náplň bloků je nepřehledná.

  • Vzdělávací nabídka neodpovídá délce programu. Vzdělávací nabídka je buď předimenzovaná, bloky jsou příliš naplněné, je jich v ŠVP mnoho a v daném období se nedají zrealizovat, v programu není prostor pro neplánované aktivity, případné doplňujícími programy apod. Na druhé straně je nabídka nedostatečná, bloků je málo, nabídka aktivit je chudá, popř. je vzdělávací nabídka omezena rozsáhlou nabídkou různě zaměřených "kroužků" (tj. programů, které nejsou propojeny s běžným programem školy, jeho záměry či cíli, které jsou realizovány formou vyčleněných "řízených zaměstnání", převážně za úplatu a které systematickou vzdělávací činnosti školy spíše ochuzují, narušují a tříští)1.

  • Bloky jsou zpracovány a popsány v ŠVP tak, že učitelky s nimi dále nemohou pracovat. Bloky nelze tvořivě přizpůsobovat různým podmínkám jednotlivých tříd. Buď jsou bloky rozpracovány příliš podrobně a rozvedeny až do konkrétních činností, nebo jsou naopak příliš obecné, učitelky v nich nenalézají oporu, mezi "školními" bloky a "třídními" tedy není žádná vazba, jsou vzájemně odtržené nebo je možno mezi ně položit rovnítko2.

Uvedené charakteristiky můžeme považovat za určité ukazatele kvality a použít je jako kritéria k vlastnímu vyhodnocení toho, jak je vzdělávací obsah v našem ŠVP pojat a zpracován. Využití těchto kritérii může být pro nás celkem jednoduché a vyhodnocení ve svých výsledcích průhledné, protože nám pomůže poměrně snadno rozpoznat a identifikovat případné nedostatky, které náš ŠVP vykazuje. Stejně tak se můžeme i ujistit, že zpracování vzdělávacího obsahu je v pořádku. Pokud tedy máme ŠVP zpracovaný již nyní (zákon tuto povinnost ukládá až k 1. 9. 2007) a pokud si vzdělávací obsah vyhodnotíme, dozvíme se, jak na tom jsme. V případě, že shledáme problémy, je ještě dost času promyslet potřebné úpravy, vylepšení či změny a provést je dříve, než se ŠVP stane pro naši práci i její hodnocení závazným.


1 Něco jiného je nabídka některých činností, které jsou součástí běžného vzdělávacího programu, jako jsou třeba pravidelné tematické vycházky do okolí školy, aktivity v keramické dílně, seznamování se s cizím jazykem apod., ať už jsou realizovány v rámci profilace tříd, popř. i "napříč" třídami.
2 Výjimkou může být pochopitelně jednotřídka, popř. také dvojtřídní mateřská škola, v níž je propojenost mezi třídami velice těsná a vzájemná spolupráce intenzivní

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy