Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Pojetí vzdělávacího oboru Tělesná výchova
Odborný článek

Pojetí vzdělávacího oboru Tělesná výchova

25. 5. 2006 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Pojetí vzdělávacího obru v RVP GV.

Tělesná výchova patří tradičně do našeho vzdělávacího systému na úrovni základního i středního školství. Učební osnovy či vzdělávací programy vždy zajišťovaly alespoň 2 vyučovací hodiny tohoto předmětu týdně ve všech ročnících jednotlivých typů škol, včetně gymnázií (s výjimkou některých typů středních odborných škol).

Tělesná výchova také vždy směřovala prvořadě k rozvoji tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků, vždy byla spojována s rozvojem zdraví, bezpečnosti, případně branné připravenosti žáků. Většinou však byla tělesná výchova ve svém snažení o rozvoj zdraví žáků "osamocená" a většinou se jí také přikládaly větší cíle a úkoly, než bylo pro dvouhodinový předmět reálné. Historií školní tělesné výchovy také prolínal neustálý spor o pojetí výuky směřující víc k výkonu nebo víc k radosti a prožitku.

S příchodem tzv. "zdravých škol" do České republiky (v roce 1992) se začal propracovávat a reálně zkoušet systém, který staví zdraví na celoškolskou úroveň. Vedle obsahových témat směřujících ke zdraví klade tento systém důraz i na pohodu prostředí (věcného, sociálního a organizačního), na zdravé učení (smysluplnost, přiměřenost, možnost výběru, spolupráce, spoluúčast, motivující hodnocení) a otevřené partnerství (škola jako model demokratického společenství a kulturní centrum). Problematika zdraví se propojuje nejenom s jedincem, ale i s komunitou a globálním zdravím. Vedle tělesného zdraví nabývá na významu zdraví duševní (psychických funkcí), zdraví sociální a duchovní (zdraví osobnosti).

Do škol se tak dostává pojetí zdraví zaměřené na kompetence člověka podporujícího zdraví. Člověk by se napříště měl už ve škole učit chovat se odpovědně ke svému zdraví a zdraví jiných. Tento cíl byl formulován do sedmi kompetencí, které jsou obecně platné pro výchovu k podpoře zdraví:

  • rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence zdraví;
  • uvědomuje si zdraví jako prvořadou hodnotu;
  • dovede řešit problémy spojené se zdravím a řeší je;
  • má rozvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života;
  • posiluje tělesné a duševní zdraví;
  • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce;
  • podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.

Od tohoto komplexnějšího způsobu nazírání na problematiku zdraví a její naplňování ve škole se odvíjel i způsob začleňování problematiky zdraví do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a návazně do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV).

Vedle cílů, klíčových kompetencí a průřezových témat týkajících se problematiky zdraví se v RVP GV (v návaznosti na RVP ZV) vytváří samostatná vzdělávací oblast Člověk a zdraví s konkrétním vzdělávacím obsahem ve dvou vzdělávacích oborech: Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Tím se posiluje význam dané problematiky, která se dostává na stejnou úroveň jako jazykové vzdělávání, přírodovědné či společenskovědní vzdělávání atd.

Také samotný vzdělávací obor Tělesná výchova vymezený v RVP GV velmi úzce navazuje (obsahově i svou strukturou) na pojetí vzdělávacího oboru Tělesná výchova v RVP ZV. Prvořadě se stále zaměřuje na rozvoj tělesné zdatnosti v pojetí "zdravotně orientované tělesné zdatnosti" a na rozvoj pohybových dovedností. Zdůrazňuje se, že utváření pohybového výkonu jako výrazu vzdělávací dimenze tělesné výchovy má být více spojeno s poznatkovými (informačními) vjemy (nejen jak pohyb provádět, ale především proč, kdy, s jakým zaměřením a účinkem) a prožitkem, který přechází v uspokojení nebo i radost z pohybu. Důraz je proto kladen na motivující atmosféru, využití zájmu žáků a respektování jejich individuálních možností, včetně individuálního hodnocení pod zorným úhlem jeho přínosu k podpoře vztahu žáků ke zdraví a pohybu. Staví se i na vyšší intelektuální zralosti a připravenosti žáků gymnázií vnímat problémy lidstva komplexně, což může být pro rozvoj podpory zdraví u jedinců i v celé společnosti příznivé.

Z hlediska výše uvedené celoživotní perspektivy k poznání a aktivní realizaci podpory zdraví směřuje obor Tělesná výchova právě k hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. Proto je také vzdělávací obsah oboru členěn odlišně od dosavadních učebních osnov a vzdělávacích programů a předřazuje tematický okruh Činnosti ovlivňující zdraví. Výstupy v tomto tematickém celku jsou odrazem praktických potřeb a možností žáků využívat pohybové činnosti cíleně pro podporu svého zdraví i zdraví jiných. Očekávané výstupy v tomto tematickém okruhu jsou stěžejní a nelze jich dosáhnout bez ostatních tematických okruhů, které jsou v pojetí tohoto vzdělávacího oboru základnou pro jejich naplnění.

Z pohledu učiva se ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova mnoho nemění. Mění se ale celkové pojetí a zacílení oboru jako součásti uceleného systému výchovy žáků k podpoře zdraví. Jde na jedné straně o větší "průnik" pohybových činností do života školy, na straně druhé o výraznější propojení s dalšími obory, které jsou "pověřeny" související problematikou zdraví (využití jimi realizovaných vědomostí a dovedností).

Vymezení vzdělávacího oboru v RVP GV je určitým myšlenkovým a obsahovým "názorem", jehož převod do reality vzdělávacího procesu a jeho výsledný efekt je v mnohém závislý především na variantní didaktické činnosti učitelů, metodické propracovanosti školního vzdělávacího programu a návazných příprav učitele, na utváření vztahů se žáky, spolupráci s ostatními učiteli a na aktivní snaze o modernizaci podmínek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Tělesná výchova