Odborný článek

Co se dítě naučí

16. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová
Spoluautor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek obsahuje informační přehled očekávaných výstupů, resp. způsobilostí v oblasti rozvoje hrubé a jemné motoriky, vytvoření předpokladů osvojování trivia a v oblasti sociální informovanosti. Tohoto přehledu lze užít jako orientačního vodítka při plánování vzdělávací práce a stejně tak v procesu evaluace (při sledování a vyhodnocování rozvojových a vzdělávacích pokroků dětí).

Očekávané výstupy, formulované v RVP PV v jednotlivých oblastech, představují dílčí schopnosti, poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které ve svém celku získávají podobu kompetencí, jejichž dosažení se u dítěte na konci předškolního období zpravidla očekává. Pojetí RVP PV neumožňuje, aby tyto výstupy byly formulovány v příliš konkrétní podobě. Učitelky, které toto potřebují, si je samy rozpracovávají a konkretizují. Užívají při tom různých metodik a materiálů.

Jedním z takových je kruhový diagram Co všechno už umím. Kompetence uvedené v tomto materiálu nám byly vzorem, který jsme si v rámci naši mateřské školy a podle našich potřeb upravili. Vzniklé schéma používáme při tvorbě třídních programů, v individuální diagnostice vzdělávacích pokroků u dětí a pro tvorbu individuálních programů.

CO VŠECHNO UŽ UMÍM

Jsem obratný a pohybově zdatný

 • Zvládnu dobře lézt, chodit, běhat a skákat i přes překážky a v různém terénu; orientuji se v prostoru.
 • Při chůzi a běhu mám krok pravidelný a rytmický, v optimální stopě s doprovodem paží.
 • Skáču vpřed i vzad, do dálky, poskakuji v dřepu, umím i na jedné noze, umím skákat panáka; snažím se skákat přes švihadlo.
 • Umím se plazit po břiše na rovné i šikmé podložce.
 • Mám správný postoj při hodu míčkem, házím vrchem i spodem.
 • Znám různé polohy těla, umím své tělo ovládnout, udržím i rovnováhu.
 • Ovládám, zkoumám, zkouším manipulaci s různými pomůckami - kutálím, vyhazuji, chytám, kopu, i trochu dribluji, posiluji koordinaci svého těla - stoj na jedné noze.
 • Umím ovládat svou sílu při pohybu.
 • Vydržím delší dobu se pohybovat (běhat, skákat), ale umím i odpočívat.
 • Vím, co je tělu prospěšné a co mu škodí ( pohyb, správná životospráva).

Jsem šikovný a samostatný

 • Umím si hrát s kamarády. Dodržuji pravidla. Umím prohrávat i vyhrávat. Vydržím u hry i práce. Umím překonávat přiměřené překážky. Umím odpovídat na otázky. Umím naslouchat jiným. Pamatuji si uloženou povinnost. Rád se zapojuji do činností.
 • Už dovedu či zvládnu, nebo už umím: úchop špetkou, modelovat kouli, hada, placku, válec a jiné tvary; mačkat, trhat, vytrhávat, skládat, lepit, stříhat papír; vyhledávat vhodný tvar; sestavovat vzorce podle předlohy; namotávat provázek na cívku; manipulovat s malými a velkými tvary - sestavovat a stavět, vkládat a vyndat, navlékat, šroubovat, aj.
 • Uložím věci do lavice, tašky, skříňky, zásuvky, na věšák, ramínko.
 • Zvládnu rozsvítit i zhasnout; umím otevřít i zavřít dveře.
 • Poznám si své věci a dovedu je uložit na své místo.
 • Umím se o sebe postarat: zvládnu se sám svléknout a obléknout, obout i zout; dovedu zapnout, knoflík, zip, druk, pásek; umím zavázat kličku; umím si vyčistit zuby, umím se učesat; umím si správně umýt ruce i obličej.
 • Umím stolovat, zvládnu správně držet příbor.

Budu se učit psát

 • Umím napsat psaníčko

   

  zleva doprava; při grafických a výtvarných činnostech; využívám celou plochu papíru, nebo prostoru.
 • Dovedu nakreslit dům, strom, postavu, auto; dovedu vybarvit omalovánky; zvládnu čáru plynulou; umím dokreslovat, obkreslovat, umím graficky napodobit jednoduchý tvar;
  • dovedu čárat zuby, pilu

    

   nebo šneka, klubko 

    

  • zvládnu držet směr čar

    

    


 • Zvládnu kreslit, malovat, modelovat,….roztírat pastel, barvu, aj.
 • Umím správně držet tužku.

Budu se učit číst

 • Umím rozlišit první hlásku ve slově, podobně znějící slova, slova ve větě.
 • Mám zájem o písmena, znám písmena svého jména.
 • Umím pozorně poslechnout čtenou pohádku, vyprávění.
 • Zvládnu dramatizovat; reprodukovat říkadla písničky; dovedu zpaměti říkadlo, rozpočítadlo, básničku, písničku; umím vyprávět krátký příběh nebo pohádku, srozumitelně se umím vyjádřit ve větách; vyprávím podle obrázků; zvládnu popsat nejen svoji kresbu, ale i obrázek.
 • Dovedu pracovat s knihou, tzn. otevírat knížku, listovat, vyhledávat obrázky, "číst" obrázky zleva doprava, shora dolů.
 • Umím rytmickým vytleskáním rozdělit slovo na slabiky.

Budu se učit počítat

 • Vím, co znamená: více, méně, stejně; vím kam je vpravo a kam vlevo; vím kde je nad, pod, vedle, před, za, uvnitř a vně.
 • Dovedu počítat po jedné a vím, že poslední označené číslo určuje počet prvků.
 • Poznám shodu, odlišnost i změnu; doplňuji do celku a skládám celek z částí; řadím předměty dle pokynu zleva.
 • Třídím, uspořádám a porovnávám různé předměty, věci podle velikosti, tvaru, vlastnosti, barvy.
 • Zvládnu třídit a uspořádat drobné předměty - do přihrádky, krabice, nádoby, sáčku, aj.
 • Poznám čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník.
 • Rozumím slovům: krátký a dlouhý; kratší, delší; vpředu, vzadu; první, poslední; mezi, uprostřed.
 • Vím, co je nahoře a dole, velký a malý, stejný a jiný.

Co už vím o světě

 • Vím něco o věcech a jejich vlastnostech - předměty denní potřeby, hračky, nádobí, nářadí, nábytek, potraviny.
 • Znám dopravní prostředky - dovedu se správně chovat na silnici.
 • Vím něco o přírodě; o ročních obdobích a o počasí (teplo, zima, déšť, sníh, aj.), o přírodních jevech (duha, aj.), o zvířatech (ptáci, ryby, hmyz) domácích, hospodářských, volně žijících u nás, v ZOO, exotických a o jejich mláďatech; o rostlinách (květiny, stromy, keře, ovoce, zelenina).
 • Vím něco o čase - den a noc; částech dne - ráno, dopoledne; včera, dnes, zítra.
 • Znám a orientuji se ve svém okolí (mateřská škola, bydliště, význačné budovy); znám cestu do MŠ.
 • Účastním se oslav svátků během roku a podílím se na přípravách.
 • Znám některé problémy životního prostředí - pečuji o své okolí a prostředí, třídím odpady, zacházím správně s potravinami.

Co vím o sobě a o lidech

 • Co vím o lidech - znám některé jejich činnosti a zaměstnání; vím, že pracují, sportují, odpočívají; vím, že jsou odlišní, různě mluví, žijí, mají různé zvyky.
 • Co vím o sobě - znám své tělo, jeho části, umím o něj pečovat, chránit ho, ale i ho živit, umím popsat jak se cítím.
 • Vím, kdo je má rodina (rodiče, příbuzní); co kdo doma dělá.
 • Umím využít svých smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť).
 • Znám základní barvy, i některé jejich odstíny.
 • Znám své jméno, popř. adresu; znám jména dětí ve třídě i jména učitelek.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků