Odborný článek

Projekt

18. 4. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z témat ŠVP (Veselý Masopust) a zároveň z předcházejícího bloku v TVP ("Kdo, co, čím aneb práce dospělých"). Děti se připravují na tradiční oslavu Masopustu v MŠ a současně získají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech atd. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny a vedou děti k aktivnímu zapojení do všech činností a radostnému prožívání společných oslav.
Očekávané výstupy:
 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)
 • Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z témat ŠVP (Veselý Masopust) a zároveň z předcházejícího bloku v TVP ("Kdo, co, čím aneb práce dospělých"). Děti se připravují na tradiční oslavu Masopustu v MŠ a současně získají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech atd. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny a vedou děti k aktivnímu zapojení do všech činností a radostnému prožívání společných oslav.
  Očekávané výstupy:

 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)

   


  Příprava:
  V přípravě na realizaci projektu byl důležitý dostatek pomůcek - předem jsem si zajistila několik hodin a budíků (různé druhy: s kyvadlem, kukačky, hrací hodiny, funkční i rozbité, dětské, papírové atd.), aby mohly činnosti vycházet z vlastní zkušenosti dětí.

  Spolupráce s rodiči:
  Do realizace projektu se zapojili i rodiče - poskytli dětem hodiny, budíky, obrázky s hodinami a trička na masopustní kostým. Odměnou za spolupráci je možnost získání videonahrávky nebo DVD se záznamem oslavy Masopustu.

  Myšlenková mapa:
  Zvolené téma projektu evokovalo mnoho dalších podtémat, činností, nápadů a souvislostí, které jsem shrnula v myšlenkové mapě. Z této mapy vychází plán činností, který je cílený, navazující a smysluplný.

  Obrázek
  1. Obrázek

  Projekt vychází z každoroční tradice naší MŠ - oslavy Masopustu. Děti i učitelky zdobí celou školku a připravují se na slavnost, která je vyvrcholením jejich snažení. Děti ze všech oddělení se sejdou v jednom z pavilonů, kde se představí v maskách vycházejících z aktuálních témat jednotlivých TVP a s krátkým programem pro ostatní. Základem pro náš námět bylo předcházející téma: "Kdo, co, čím aneb práce dospělých" (v dílčích integrovaných blocích se děti seznamovaly s řemesly a povoláními). Protože děti hra "na dospěláky" velice zaujala, rozhodla jsme se plynule navázat a zvolit pro Masopust méně tradiční povolání, které je přesto dětem blízké - s výsledky práce se setkávají v každodenním životě.

  Nabízené činnosti, příležitosti, metodické poznámky

  Všechny činnosti tohoto bloku byly zaměřeny na téma "HODINY A HODINÁŘI", ale zároveň směřovaly k oslavě Masopustu. Naše třída se prezentovala ve vlastnoručně vytvořených kostýmech pásmem sestaveným z hádanek a hudebně-dramatických činností, které vycházely z herních situací ve třídě. Nácvik programu a tvorba kostýmů se tak nestaly "drilem", ale smysluplnou hrou "NA HODINÁŘE" (založenou na vnitřní motivaci dětí).

  Díky bohatým vzdělávacím možnostem mohly děti v průběhu realizace vedle vlastní přípravy na Masopust získávat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti spojené s tématem. Projekt poskytl dostatek prostoru pro volnou hru dětí, kterou učitelky směřovaly a rozvíjely k dosažení pedagogických záměrů.

  Motivace:

  Vzbuzení zájmu staršími dřevěnými hodinami - po natažení klíčkem v zadní části hrají melodii (poslech se zavřenýma očima - rozvoj fantazie "Co ti melodie připomíná?"). Hodiny jsou krásné, ale nefunkční, neukazují čas. "Co s nimi?" - hledání řešení, porovnávání možností - vyhodit X opravit, zdůvodnění názoru.

  Hádanky:

  "Kdo ti spraví budíka, když už nejde, netiká?" = HODINÁŘ
  "Tenhle člověk jediný opravuje hodiny." = HODINÁŘ

  Zařazujeme HÁDANKY na téma čas, hodiny, hodináři - hádanky použijeme v pásmu na Masopust.

  "Budeme si hrát na hodináře a půjdeme za ně i na Masopust." Vyzveme děti ke spolupráci - po dohodě s rodiči si mohou přinést do MŠ hodiny, hodinky, budík a starší jednobarevné tričko některého z rodičů - použijeme ho jako "hodinářův pracovní plášť" (při hrách i jako součást kostýmu na Masopust). Učitelka nesmí zapomenout vše označit jménem dítěte a poučit děti o správném zacházení. Po ukončení projektu si děti vše odnesou domů.


  Další činnosti motivačně navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Nejsou zde uvedeny v chronologickém pořadí, záleží na každé učitelce, jaké zvolí postupy během vlastní realizace. Děti měly dostatek možností pro uplatňování tvořivosti, mohly volit mezi činnostmi individuálními i kooperací v menších či větších skupinách.
  (Pozn.redakce - činnosti jsou uspořádány dle výchov.)


  Návrhy činností:

  • hrajeme námětovou hru "V HODINÁŘSTVÍ" - vytvoření hracího koutku s donesenými hodinami (po dohodě s rodiči použijeme některé hodiny pouze jako dekoraci v obchodě, jiné k aktivní hře - "opravujeme, prodáváme"), děti mají k dispozici lupy, dětské plastové nářadí, papírové hodiny, vkládačku ve tvaru hodin, stará dlouhá trička (hodinářské pláště), pokladny, papírové peníze atd.;

  • pozorujeme hodiny v okolí dětí (hledáme v MŠ, ve městě při pobytu venku), ideální by byla návštěva skutečné opravny, exkurse do hodinářství (místní podmínky naší MŠ nám toto bohužel neumožňují);

  • všímáme si rozdílů mezi jednotlivými hodinami (slovní popis) - na základě porovnávání TŘÍDÍME DO SKUPIN podle druhu, barvy, velikosti;
  • vyhledáváme shodné hodiny, budíky (skutečné i na obrázcích), individuální test "NAJDI STEJNÉ HODINY" - hledání dvojic, spojení shodných tvarů čarou, děti mohou obrázky vybarvit podle fantazie;

  • stavíme kostel s hodinovou věží z Polikarpovy stavebnice ("jako na náměstí"), vytvoření papírových hodin na věž stejnou technikou jako "PAPÍROVÉ HODINY" (viz. dále);
  • vytváříme "VÝVĚSNÍ ŠTÍT HODINÁŘSTVÍ" - vyhledávání obrázků různých druhů hodin v časopisech, vystřihování, lepení - společná koláž, hotový štít pověsíme u "HODINÁŘSTVÍ";
  • vytváříme "PAPÍROVÉ HODINY" - každé dítě si vytvoří své vlastní hodiny z papírového talíře:
   • tapetovým lepidlem lepíme natrhaný hedvábný papír na talíř (děti mají volný výběr barev);
   • do středu hodin děti s pomocí učitelky upevní ručičky vystřižené z tužšího papíru (pomocí "cvočku" tak, že ručičky jsou pohyblivé), barvu ručiček si děti vybírají podle barevnosti hodin;
   • učitelka vede děti ke zdůvodnění svého výběru - děti si uvědomují důvod, učí se slovně obhajovat svůj názor;
   • ciferník naznačíme pomocí 4 pryžových motýlků, srdíček, čtyřlístků (zakoupeno v papírnictví), děti si z košíčku s různými tvary a barvami samostatně vybírají, tvar "čísla" si každé dítě zvolí samo, ale dál se při výběru musí držet pravidel - všechna "čísla" na hodinách musí mít stejný tvar a zároveň barvu shodnou s ručičkami;
   • díky tomu děti vyhledávají předměty, které mají dvě požadované vlastnosti a zároveň si rozvíjejí estetické cítění (barevnost hodin);
   • procvičujeme i počet v rozmezí 1 až 4 - potřebuješ 4 "čísla" - "čtvrt, půl, třičtvrtě, celá";
   • pryžové tvary připevní učitelka na hodiny tavnou pistolí - BEZPEČNOST!;
   • hodiny dokončíme připevněním stuhy na zavěšení na krk dítěte - opět se děti aktivně zapojí při výběru vhodné barvy, odhadují potřebnou délku stuhy, odhad porovnávají se skutečností poměřením - "Převlékneš přes hlavu? Nejsou hodiny moc dlouhé? Musí být šňůrka kratší nebo delší? - hledání řešení, slovně vyjádřit;
   • po nalezení vhodné délky děti samostatně stuhu ustřihnou, učitelka připevní pomocí sešívačky;
   • hotové hodiny využíváme při hrách, cvičení, nácviku pásma na Masopust, jako součást masopustního kostýmu a v neposlední řadě pro výzdobu ve třídě;
  • vytváříme "HODINÁŘOVY BRÝLE" - doplněk kostýmu na Masopust, vznikl vystřižením z kartonu, který děti ozdobily stejnou technikou (i barevnost) jako papírové hodiny tak, aby kostým tvořil estetický celek, učitelka brýle opatří kloboukovou gumou, aby při Masopustu dětem nepadaly;
  • vytváříme "VĚŽNÍ HODINY" - velkou obruč potáhneme bílým plátnem, temperovou barvou malujeme ciferník - hodiny využijeme v pásmu na Masopust;
  • vytváříme puzzle z obrázků - obrázky hodin jsme podlepili tvrdším barevným papírem a po zaschnutí nepravidelně rozstříhali, děti obrázky skládají - "opravují hodiny", obdobným způsobem můžeme vytvořit i obrázkové lotto na stejné téma;

  • cvičíme zdravotní cviky s "papírovými hodinami" - jako hudební doprovod jsme využili píseň "PÁTÁ" z CD Rebelové, cvičení opakujeme a zařadíme do pásma na Masopust;
  • provádíme cvičení k uvolnění ramene, lokte, zápěstí a ruky - stoj mírně rozkročný - děti dělají nejprve velké kruhy na uvolnění ramenního kloubu, pak kruhy v lokti, nakonec malé kroužky zápěstím (ruka je sevřena v pěst a potom i s prsty nataženými);
  • cvičení motivujeme říkadlem:

  • "Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá,
   ukažte hodinky,
   mé zlaté panenky,
   kolik to asi tak dělá?"


  • napodobujeme pohyb hodin - gymnastika mluvidel, jazyk - "KYVADLO" - mírně vypláznutý jazyk se pohybuje od jednoho koutku úst ke druhému (pootevřená ústa);
  • hrajeme pohybovou hru s říkadlem "NA BUDÍKA" (Zima, str. 78);

  • posloucháme zvuk věžních hodin - skutečné na náměstí i z MC Zvuky živé a neživé přírody (zvuk věžních hodin zahájil i pásmo na Masopust);
  • posloucháme lidovou píseň "ROŽNOVSKÉ HODINY" - vymýšlíme a nacvičujeme jednoduchou choreografii - taneček na Masopust;
  • posloucháme píseň "HODINKY" (CD Písničky z Kouzelné školky - Majda s Františkem), případné využití písně při pohybové chvilce;
  • zpíváme a hrajeme na tělo, postupně přidáváme rytmické a melodické nástroje, využíváme písně "HODINKY" (KAFOMET, EST - 00.2) a "METRONOM" (KAFOMET, EST - 007.2);

  • posloucháme a přednášíme báseň "HODINÁŘ" (Dagmar Hilarová, Zima, str. 54);
  • čteme pohádku: "HODINÁŘSKÁ ANEB JAK SE DOSTALA KUKAČKA DO HODIN" (Chytrému napověz, Pohádky o tajemství řemesel) - četba před odpočinkem, rozhovory, pozorujeme přesýpací hodiny, zařazujeme artikulační cvičení "KUKAČKA";
  • prohlížíme a "čteme" obrázkové knihy a encyklopedie, leporelo "DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK";
  • zařazujeme cvičení pro rozvoj zrakové paměti a představivosti - "Jak to mohlo vypadat ve strýčkově hodinářství? Jak to vypadá v našem hodinářství?" - používání předložek a příslovcí místa;

  • na uvolňovací cviky navazuje grafomotorické cvičení - "HODINKY" - kruhy různých velikostí na velký formát papíru skupinově - silná voskovka, křída, po procvičení individuálně na menší formát - fix (výrazná stopa, záznam je dobře čitelný i pro pedagogickou diagnostiku), k motivaci jsem využila stejnou říkanku jako při uvolňovacích cvicích;
  • zařazujeme grafomotorické cvičení - "KYVADLO" - houpání, dolní oblouk;

  • pohádka "MARTÍNEK A BUDÍK" (E. Petiška) - využití textu pro činnosti s prvky tvořivé dramatiky, grafomotoriku, artikulační cvičení, hudební a rytmicko-melodické činnosti atd., pohádku čteme postupně, vstupujeme do děje, který můžeme i rozvíjet, s textem pracujeme postupně několik dní:
   • diskutujeme v kruhu - "K čemu jsou hodiny? Proč potřebujeme vědět, kolik je hodin? Můžeš nějak rozdělit čas, i když neznáš hodiny?" - dělení dne podle charakteristických činností na RÁNO, DOPOLEDNE, POLEDNE, ODPOLEDNE, VEČER A NOC - slovní popis obrázků, řazení podle časové posloupnosti, pantomimické hádanky (učitelka nebo 1 dítě předvádí činnost, ostatní hádají, o kterou část dne se jedná), využití sešitů "Malý předškolák poznává", str. 22 a 23, omalovánky "Honzo, vstávej!";
   • hrajeme pohybovou hru "HONZO, VSTÁVEJ!";
  • rozehráváme dramatické situace na téma "Zákazník a hodinář v opravně" - děti vstupují do rolí např. mladá paní, pán, babička, děda, veselý, milý, rozzlobený, nevychovaný zákazník apod., různé reakce hodináře (při hrách využíváme převleky, které si děti samostatně volí s ohledem na roli);

  • posloucháme zvuky hodin a budíků, snažíme se slovně popsat rozdíly mezi jednotlivými druhy zvonění budíků pomocí přídavných jmen a přirovnání (např. něžné, drnčivé, jako ptáček, jako zvoneček atd.);
  • hrajeme sluchovou hru: "KTERÝ BUDÍK PRÁVĚ ZVONIL?" - společně s dětmi jsme vybrali 2 budíky s rozlišným zvoněním, dítě - "hodinář" se otočí zády ke stolku s budíky, učitelka uvede zvonění jednoho budíku do chodu, po doznění zvuku se "hodinář" otočí a určí správný budík (hra děti velice zaujala, samy si žádaly opakování, a proto jsme postupně mohli zvýšit počet budíků až na 4);
  • napodobujeme zvuky hodin - artikulační cvičení "TIK - TAK, BIM - BAM, CRRRRR" apod.;
  • hrajeme sluchovou hru: "KDE JE BUDÍK?" - motivace: "Hodinář někde založil budík a nemohl ho najít. Budík naštěstí zazvonil, a tak jej našel podle zvuku. Umíte to také?" Jedno dítě = "hodinář" jde za dveře, učitelka nebo dítě schovají budík v prostoru a spustí zvonění. "Hodinář" hledá budík podle směru, odkud zvuk vychází;

  • seznámení s LUPOU - prohlížení hodinových strojků a dalších věcí v okolí dětí, vyvození funkce lupy (dětem jsem pro tuto činnost dala k dispozici několik lup a náramkových hodinek s odkrytou zadní částí, kostku cukru a semínko kmínu; děti pracovaly ve skupinách, vzájemně si popisovaly, co vidí, porovnávaly výsledky pozorování mezi sebou i se zkušenostmi Martínka z pohádky, další předměty si vybíraly samy ve svém okolí, lupy měly k dispozici i při námětových hrách "V HODINÁŘSTVÍ");
  • poznáváme další nástroje a nářadí, které hodinář potřebuje při práci, rozhodujeme o pravdivosti tvrzení i ve tvaru negace (děti postupně vyndávaly nářadí z koše, pojmenovaly ho, třídily, vše slovně komentovaly a zdůvodňovaly rozhodnutí;

  Závěr příběhu:

  • nezapomeneme s dětmi na celkové zhodnocení, vysvětlení pointy příběhu, děti mohou nakreslit ILUSTRACI K POHÁDCE (techniku si volí samostatně), z obrázků uspořádáme výstavku;
  • účastníme se společné oslavy Masopustu ve vytvořených kostýmech (děti = HODINÁŘI, učitelky = HODINY), prezentujeme se krátkým pásmem sestaveným z činností na téma "HODINY A HODINÁŘI" (Rožnovské hodiny, hádanky, Pátá);
  • malujeme zážitky z Masopustu temperovými barvami - pokus o zachycení atmosféry;
  • na závěr celého bloku byly děti odměněny shlédnutím videa - "JAK MĚLI HODINY SE ZLOU KUKAČKOU" a "KRTEK HODINÁŘEM" a odnesením kostýmů a jeho částí domů.

  Evaluace:

  Součástí realizace byla i průběžná evaluace, která umožňovala aktuálně reagovat na momentální situaci ve skupině. Některé činnosti byly rozvíjeny nad plánovaný rámec (např. hra "Který budík právě zvonil?" - počet budíků jsme postupně zvýšili až na 4), jiné byly pro děti obtížnější, a proto jsme se k nim vraceli (např. rozehrávání dramatických situací, rytmicko-melodické hry s písněmi).

  Po dokončení projektu jsme vyhodnotili jeho přínos pro děti, jak byly naplněny cíle apod. Na základě zhodnocení jsme zvolili téma pro další činnosti.

  Závěrem hodnotím realizaci celého bloku kladně. Zvolený námět byl pro děti zajímavý a poskytl dostatek prostoru pro přípravu Masopustu. Děti byly aktivní, radostně prožívaly činnosti, zajímaly se, co bude následovat. U některých činností si samy často žádaly opakování. Během všech činností se zapojovaly do přípravy oslav Masopustu a zároveň získávaly nové poznatky, zkušenosti, dovednosti a schopnosti ve všech oblastech rozvoje (rozumových, pohybových, jazykových, hudebně-dramatických, estetických). Důležitou součástí bylo i posílení prosociálních citů, komunikace a kooperace mezi dětmi, rozvoj sounáležitosti se skupinou. Vyvrcholením byla společná oslava, kde děti mohly předvést svou zručnost a zároveň radostně prožívat setkání s dětmi z celé MŠ.

  Tento projekt měl přínos i pro rodiče (kteří byli zapojeni do realizace) ve formě možnosti získat nahrávku (video, DVD) z průběhu celé oslavy.

 • Literatura a použité zdroje

  [1] – KAFOMET pro mateřské školy. INFRA Stařeč,
  [2] – NOVÁKOVÁ, M. Malý předškolák poznává pro děti 4 - 5leté. Hradec Králové : NOMI ,
  [3] – ŠIMKOVÁ, B. Chytrému napověz. Praha : Práh, 1995.
  [4] – PETIŠKA, Eduard. Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek. Praha : Albatros, 2007.
  [5] – ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc : Rubico, 2005. ISBN 80-7346-059-9.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Kolekce

  Článek je zařazen v těchto kolekcích:

  Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Školní třída