Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cesta za dobrodružstvím
Odborný článek

Cesta za dobrodružstvím

23. 3. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Marie Vyjídáková
Spoluautor
Kateřina Konečná

Anotace

Pětidenní projekt, který uskutečnila málotřídní ZŠ Olomouc - Droždín v rámci celoškolního výjezdu na konci školního roku 2004 - 2005. Projekt je vyvrcholením a zakončením celoročního tématu "Cesta za dobrodružstvím".

Cíle projektu

Vést žáky k tomu, aby v průběhu výukového programu školy v přírodě:

 • prostřednictvím vlastních prožitků spojených s příběhem knihy rozvíjeli dovednosti důležité pro budování mezilidských vztahů a spolupráci;
 • poznávali svou osobnost a snažili se o rozvoj ve smyslu být prospěšný svému okolí;
 • získali nové informace o původním domorodém obyvatelstvu Austrálie, její poloze, fauně a flóře;
 • hledali souvislosti mezi příběhem M. Morganové, australských Aboridžinců a vlastním současným životem v naší společnosti;
 • dokázali uplatnit již dříve získané poznatky či dovednosti v různých situacích a při řešení úkolů;
 • aktivně se zapojovali a podíleli na průběhu a dotváření podoby programu školy v přírodě.

Prostředkem k naplňování cílů se stala kniha M. Morganové "Poselství od protinožců", se kterou se žáci seznamovali prostřednictvím vybraných úryvků. Celý projekt byl vyvrcholením a zakončením celoročního tématu "Cesta za dobrodružstvím".

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení;
 • kompetence k řešení problémů;
 • kompetence komunikativní;
 • kompetence sociální a personální;
 • kompetence občanské;
 • kompetence pracovní.

Mezipředmětové vztahy:

 • český jazyk, literární a dramatická výchova (ČJ, LV, DV);
 • hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti (HV, VV, PČ);
 • tělesná výchova (TV);
 • prvouka (Prv);
 • přírodověda (PŘ);
 • vlastivěda (VL).

Průřezová témata:

 • OSV - Osobnostní a sociální výchova:
  • osobnostní rozvoj (schopnost poznávání, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena);
  • sociální rozvoj (komunikace, kooperace, poznávání lidí, mezilidské vztahy);
  • morální rozvoj (řešení problémů a rozhodovací dovednosti);
 • EV - Environmentální výchova:
  • ekosystémy;
  • lidské aktivity a problémy životního prostředí;
  • vztah člověka k prostředí;
 • MuV - Multikulturní výchova:
  • etnický původ.

PRŮBĚH ŠKOLY V PŘÍRODĚ (ŠvP)
Přípravné práce žáků - týden před ŠvP
 • vytváření deníků - žáci si sami výtvarně pojímají vnější obal svého deníku (znají zatím pouze téma "Cesta za dobrodružstvím"), do kterého budou zapisovat v průběhu školy v přírodě (ŠvP) důležité události;
 • psaní deníku je povinnou součástí programu pro všechny účastníky ŠvP;
 • psaní deníku je povinností také pro žáky, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit ŠvP (zapisují svůj náhradní program).
1. den - pondělí 20.6.2005

Ráno:

 • cesta autobusem MHD do Horky nad Moravou;
 • pěší chůze ze zastávky Horka nad Moravou - Sedlisko na Loveckou chatu.

Dopoledne:

 • ubytování;
 • prohlídka areálu chaty;
 • pravidla pobytu.

Odpoledne:

 • dělení do smíšených skupin, ve kterých budou děti pracovat po celou dobu školy v přírodě (v jedné skupině je asi 10 dětí od 1. do 5. třídy) - podle obrázků zvířat z Austrálie (koala, vombat, ptakopysk, ježura, moloch);
 • informace o zvířatech - každá skupina zjišťuje informace o zvířeti své skupiny (z předchozího dělení žáků do skupin) z nabídnutých encyklopedií, informace předává ostatním skupinám, zjišťujeme, co mají všechna zvířata společného (země původu - Austrálie);
 • výtvarné zpracování znaku či vlajky skupiny - nabídnutí různých výtvarných technik a materiálů;
 • puzzle - hledání kousků puzzle v lese:
  • každá skupina má 1 kus puzzle, každý kus puzzle je ještě dále rozdělený na 6 částí;
  • vedoucí skupiny si vylosuje barvu svého puzzle;
  • všechny děti ze všech skupin hledají kousky svého puzzle společně a současně ve vymezeném prostoru (louka);
  • ve své skupině žáci nejdříve skládají nalezené části do tvaru svého kusu puzzle;
  • aby se s textem, který jednotlivé části puzzle obsahují, lépe pracovalo, nalepí děti konečnou podobu puzzle na tvrdý papír a hotový kus puzzle obstřihnou;
  • dále pracují s textem, který vznikl po složení puzzle;
  • texty jednotlivých skupin:
   • 1. sk. - informace o rostlinách a živočiších Austrálie;
   • 2. sk. - informace o hospodářství Austrálie;
   • 3. sk. - informace o obyvatelstvu Austrálie;
   • 4. sk. - informace o povrchu a poloze Austrálie;
   • 5. sk. - informace o historii Austrálie;
  • každá skupina předá získané informace ostatním prostřednictvím krátké scénky nebo živého obrazu;
  • nakonec zástupci skupin složí dohromady všechny vytvořené puzzle - vznikne tvar kontinentu Austrálie.

Večer:

 • táborák - úvod do příběhu knihy Poselství od protinožců (Marlo Morganová):
  • Očista - pálení hříchů - úryvek z knihy, kapitola Vážený host, str. 16;
  • Nenarozeniny - hledání talentů - úryvek z knihy, kapitola Blahopřání k nenarozeninám, str. 139;
  • rozdělení dětí v každé skupině do dvojic;
  • úkol - všímat si kamaráda od pondělí do čtvrtka, hledat jeho talenty a dobré vlastnosti;
 • čtení večerní pohádky;
 • zadání úkolu pro1. skupinu - připravit si scénku na zítřejší ráno o náplni předchozího dne.
2. den - úterý 21.6.2005

Dopoledne:

 • shrnutí předchozího dne - scénka 1. skupiny;
 • společné psaní do Deníku (s nápovědou);
 • pokračování příběhu - úryvek z knihy (kapitola Totemy, str. 87) je motivací k následující hře

Členové skupin jednotlivě vybíhají po jednom mezi stromy. Na stromech jsou připevněny rozstříhané části textu o vlastnostech zvířat dle úryvku (každá skupina 1 zvíře). Jeden člen má za úkol zapamatovat si vždy jednu část textu své skupiny (jednotlivé části jsou očíslovány), vrátit se ke své skupině a nadiktovat úryvek zapisovateli. Současně takto předává štafetu dalšímu členu družstva, který vybíhá pro další úryvek. Po "sesbírání" všech částí by měl vzniknout souvislý text o vlastnostech jednoho z vybraných zvířat - klokan, emu, had, pavouk, delfín. Skupina dále pracuje s textem: úkolem skupin je předat ostatním skupinám informace o tom, čím je jejich zvíře výjimečné a co se od něj můžeme naučit. Výstup skupiny může být formou scénky, dramatizace, básně, pantomimy.

Každý sám za sebe hledá živočicha s podobnými vlastnostmi či chováním, jako má on - spojit vlastnosti zvířat s lidmi, lidskými rasami.

Odpoledne:

 • pět stanovišť, na kterých se děti po skupinách postupně střídají - na každém alespoň 30minut; aktivita na každém stanovišti vždy začíná čtením motivačního úryvku z knihy;
 • Pohřbena zaživa - úryvek z knihy, kapitola Pohřbena zaživa, str. 78:
  • znehybnění horních a dolních končetin;
  • překrytí těla plachtou s otvorem pro hlavu;
 • Kouzlo hudby - úryvek z knihy, kapitola Kouzlo hudby, str. 96:
  • výroba hudebních nástrojů z přírodnin;
 • Mravenci nepolévaní čokoládou - úryvek z knihy, kapitola Mravenci nepolévaní čokoládou, str. 110:
  • hry a sportování (nesoutěžení) - výroba houpačky, švihadla, skládání listu atd.;
  • po skončení se musí houpačka a ostatní použité věci rozebrat a vrátit použitý materiál přírodě;
 • Moje ruka - úryvek z knihy, kapitola Křest, str. 134:
  • první "sprejování" - vytváření vlastního obtisku ruky, jakéhosi "podpisu";
 • pozorování přírody - o vymezeném prostoru zjistit co nejvíce informací (živočichové, rostliny, půda, neživá příroda, zásahy civilizace ...);
 • společná shrnutí a zpětná vazba.

Večer:

 • společný koncert z vyrobených nástrojů, ukázka didjeridu;
 • čtení večerní pohádky;
 • zadání opakovací scénky na ráno další skupině;
 • diskotéka.
3. den - středa 22.6.2005

Celodenní výlet do Mladče - autobusem:

 

 • shrnutí předchozího dne - scénka 2. skupiny;
 • společné psaní do deníku (s nápovědou);
 • výlet do Mladče:
  • návštěva Mladečských jeskyní;
  • cesta naučnou stezkou Litovelským Pomoravím - úryvek z knihy, kapitola Klobouk do pouště, str. 62 (mouchy), pracovní listy - práce ve skupinách;
  • stezka odvahy v jeskyni zvané Podkova - skupiny s učitelem.

  V průběhu celého výletu mají skupiny za úkol zaznamenávat si nové informace z poznaných míst do předem připraveného pracovního listu. Mohou si zvolit určitou strategii vyplňování pracovních listů vzhledem k věku a schopnostem jednotlivých členů skupiny.

  Večer po návratu a odpočinku:

  • čtení večerní pohádky;
  • zadání hrané scénky další skupině.
  4. den - čtvrtek 23.6.2005

  Dopoledne:

  • shrnutí předchozího dne - scénka 3. skupiny;
  • společné psaní do deníku (s nápovědou);
  • střídání stanovišť:
   • drátkování, výroba hůlek - úryvek z knihy, kapitola Nevlastní rozhodnutí, str. 19;
   • výroba louče - každá skupina vyrábí 1 louč, popř. lapače snů - úryvek z knihy, kapitola Lovkyně snů, str. 100;
   • jízda na koni - úryvek z knihy, kapitola Vážený host, str. 15;
   • "Bezdrátové spojení" - úryvek z knihy, str. 58, zkouška skupinové empatie, "telepatie", kdy se děti snaží odhadnout, co by napsalo nejvíc dětí z jejich skupiny u těchto položek: barva, den v týdnu, geometrický tvar, roční období, ovoce, zvíře, vyučovací předmět, pohádková postava, číslo 0 - 10, sport.

  Všichni začínají společně u drátkování a výroby hůlek. Průběžně se skupiny dle okolností střídají na stanovištích jízdy na koni a bezdrátového spojení. Po absolvování těchto dvou stanovišť se vrací zpět k rozdělané práci drátkování, výroby hůlek či loučí.

  Odpoledne:

  • V čele - úryvek z knihy, kapitola V čele, str. 112:
   • převzetí zodpovědnosti za skupinu.

  Každý dospělý vedoucí odchází samostatně se svou skupinou různými směry od Lovecké chaty. Po dobu asi 90 min. by měla každá skupina ujít takovou vzdálenost od chaty, aby se dostala do neznámého prostředí, pokud možno bez civilizace. Aby si děti nemohly zapamatovat cestu, měly by mít během chůze střídavě zavázané, nezavázané a opět zavázané oči, vždy asi po dobu 30 min. (dospělý jako jediný vidí a vede skupinu). Dospělý může záměrně měnit směr pochodu, aby ztížil orientaci v terénu.

  Po uplynutí časové lhůty (v této době by měly mít děti oči zavázané) vedoucí přečte úryvek z knihy. Po jejím přečtení je úkolem dětí zavést skupinu zpět k Lovecké chatě bez pomoci dospělého. Vedoucí skupiny by od této chvíle neměl mluvit.

  Po návratu k chatě dle aktuální situace společné shrnutí aktivity, zpětná vazba.

  Večer - závěr a vyvrcholení celého programu školy v přírodě:

  • přísaha - úryvek z knihy, kapitola Moje přísaha, str. 120:
   • úryvek přečíst ještě dříve, než vyrazíme k místu LUMINISCENCE - světélkování;
   • vše se odehrává již za tmy;
  • cesta k místu luminiscence:
   • děti se ve skupině drží za ruce (tvoří "hada"), první ve skupině drží rozsvícenou louč;
   • skupiny v tichosti vycházejí postupně za sebou na volné prostranství louky, kde je tlumeně slyšet hudba australských domorodců (reprodukovaná hudba, nahrávka);
   • skupiny procházejí předem domluvenou trasou po louce, navzájem se mohou bez mluvení pozorovat, vidí rozsvícené louče, vlnící se "hady";
  • odhalení talentů - ukončení aktivity z prvního večera:
   • každá skupina si na louce najde místo dostatečně vzdálené od ostatních skupin (tak, aby se skupiny nerušily, ale stále na sebe viděly), děti vytvoří kruh;
   • dvojice určených kamarádů si navzájem "soukromě" odhalí své talenty, popř. si sdělí "nová jména" (viz. příběh v knize);
   • jednotlivci mohou poté dobrovolně odhalit svůj talent či jméno všem (buď talent odhalený kamarádem nebo i svůj vlastní postřeh), podmínkou je pozitivní věc;
  • luminiscence - navození pocitu posvátného místa prostřednictvím nasvícení určité části blízkého lesíka svíčkami, loučemi, za doprovodu tlumené reprodukované hudby australských domorodců:
   • skupiny postupně přicházejí na místo luminiscence, stále se drží za ruce, nemluví, sedají si do kruhu na připravené podložky;
   • po shromáždění všech skupin ve velkém kruhu všichni pouze vnímají znějící hudbu;
   • jednotlivci mohou dobrovolně odhalit všem své objevené talenty či nová jména;
   • vzpomínání na silné zážitky, které se odehrály během letošní ŠvP, zajímavé úryvky z knihy, které na nás hodně zapůsobily;
   • rozloučení, postupný odchod dětí opět po skupinách, stále za znění hudby.
  5. dne - pátek 24.6.2005

  Dopoledne:

  • shrnutí předchozího dne - scénka 4. a 5. skupiny;
  • společné psaní do deníku (s nápovědou);
  • dopis domorodcům - úkol pro všechny skupiny;
  • krátká vernisáž - vytvořit výstavku všech výrobků, deníků, básniček - prohlídka ve skupině, společně;
  • společné hodnocení jednotlivých aktivit pomocí různých druhů teploměrů:
   • hodnocení v kruhu;
   • teploměr rukou;
   • krátká scénka vyjadřující pocit z dané aktivity;
   • z písmen sestavit slovo vyjadřující pocit z dané aktivity;
   • další;
   • oficiální ukončení projektu.

  Odpoledne:

  • balení a úklid;
  • osobní volno, čtení z knih (Poselství od protinožců, Pohádky z Austrálie);
  • 15:00 - odjezd s rodiči.

  Aktivity s přehledem rozvíjených klíčových kompetencí, mezipředmětovými vztahy a vztahy k průřezovým tématům naleznete zde.

  Pracovní listy - výlet do Mladče (zde).

  Zhodnocení průběhu (zde).


   

  Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (OSV)
  Environmentální výchova (EV)
  Multikulturní výchova (MuV)
  Didaktická povaha příspěvku  
  Forma výuky Projektová
  Metoda výuky Skupinová práce, kooperace
  Předpokládaný časový nárok 5 dnů
  Nutné pomůcky a prostředky Podrobně uvedeny zde
  Informační zdroje  
  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Marie Vyjídáková

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

  Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Sebepoznání a sebepojetí
  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Ekosystémy
  • Základní vzdělávání
  • Multikulturní výchova
  • Etnické a náboženské skupiny v ČR

  Mezioborove presahy:

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

  Nutné pomůcky:

  POMŮCKY Pro celý pobyt: • různé stolní hry a knihy pro dobu odpoledního klidu; • Kniha M. Morganové Poselství od protinožců; • Kniha D. Bláhové Pohádky z klokaní kapsy (pro večerní čtení). Pondělí: • obrázky zvířat na dělení do skupin; • encyklopedie pro hledání informací o zvířatech; • VV pomůcky na techniku tečkování a výrobu vlajky, znaku; • puzzle Austrálie s informacemi o rostlinách, podnebí, obyvatelích, povrchu, objevení a poloze; • úryvky z knihy Poselství od protinožců - Očista, Nenarozeniny. Úterý: • rozstříhaný text (úryvek z knihy Totemy) pro skupiny o zvířatech: klokan, emu, had, pavouk, delfín; • plachty s otvorem pro hlavu, provazy na znehybnění končetin; • přírodniny na výrobu nástrojů, popř. další neobvyklé hudební nástroje; • provaz na vymezení úseku k pozorování; • výtvarné pomůcky na malování nohama; • nahrávka didjeridu; • nahrávky na diskotéku; • úryvky z knihy Poselství od protinožců - Pohřbena zaživa, Kouzlo hudby, Mravenci nepolévaní čokoládou. Středa: • pomůcky na stezku odvahy (baterky, svíčky); • pomůcky na výlet (pracovní listy, mapy, …); • možné úryvky z knihy Poselství od protinožců - Přírodní obuv, Klobouk do pouště. Čtvrtek • pomůcky na drátkování, výrobu hůlek, loučí, popř. lapačů snů; • test na empatické vnímání skupiny; • buzoly (1 do skupiny) – na část V čele; • pomůcky na luminiscenci (svíčky, louče, nahrávka australské domorodé hudby, magnetofon, podložky na sezení na zemi); • úryvky z knihy Poselství od protinožců - Bezdrátové spojení, V čele, Moje přísaha, popř. Vážený host.