Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Možnosti výuky zeměpisu v rámci RVP ZV
Odborný článek

Možnosti výuky zeměpisu v rámci RVP ZV

Anotace

Článek se zabývá možnostmi realizace a rozšíření výuky zeměpisu v rámci RVP

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26. 6. 2007 (č.j. 15523/2007-22) se s účinností od 1. 7. 2007 změnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Z tohoto důvodu jsou některé informace obsažené v tomto článku již neplatné. Aktualizovanou verzi článku najdete zde.


Současná situace

Týdenní časové dotace zeměpisu se v jednotlivých ročnících 2. stupně základních škol pohybují kolem dvou hodin. Mezi nejčastěji užívané "modely" patří 2+2+2+1 nebo 2+2+2+2, což znamená, že v 6. až 8. ročníku mají žáci dvě hodiny zeměpisu týdně a v ročníku devátém jednu nebo dvě hodiny týdně.

Zároveň však základní školy již pracují na tvorbě Školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), které vycházejí z RVP ZV (podle těchto programů a z nich vyplývajících dokumentů by měly školy začít vyučovat od září 2007 alespoň v 1. a 6. ročníku).

Tento článek se zabývá tím, jaké možnosti má zeměpis v rámci těchto programů.

Časová dotace

Zeměpis je jako vzdělávací obor zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda společně s fyzikou, přírodopisem a chemií.

Záleží na vedení školy (i když rozhodující slovo by měl mít realizační tým, který ŠVP tvoří), zda v této vzdělávací oblasti bude realizovat stávající "tradiční" předměty, nebo zvolí nové, které budou korespondovat se vzdělávacím obsahem oblasti, tzn. s očekávanými výstupy, které by si měl žák do konce 9. ročníku osvojit.

Při rozdělení vzdělávací oblasti na "tradiční" předměty, budou mít učitelé zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie v průběhu čtyř let (6. až 9. ročník) k dispozici časovou dotaci 22 hodin.

Odečteme-li z této časové dotace čtyři hodiny pro chemii v rámci 8. a 9. ročníku, zůstane nám 18 hodin. Za předpokladu, že by se zbylý počet hodin rozdělil pro ostatní předměty rovným dílem, získal by každý po šesti hodinách.

Pro zeměpis by to mohlo znamenat, že by byl v průběhu 6. až 9. ročníku realizován modelem 2+2+1+1, což by oproti současným nejčastěji realizovaným modelům bylo pohoršení o hodinu nebo dvě týdně.

Otázkou pak zůstává, kde získat další hodiny:

1. Zvýšením časové dotace zeměpisu na úkor jiných předmětů

Vzhledem k tomu, že zeměpis (geografii) můžeme považovat za multivědní disciplínu, schopnou propojit všechny předměty z oblasti Člověk a příroda, je možné některá témata v zeměpisu prezentovat z hlediska buď všech nebo vybraných oborů, které se na obsahu oblasti Člověk a příroda podílejí.

Typickým příkladem může být téma Vznik Země - fyzika se může prezentovat prostřednictvím vysvětlení gravitačních sil, přírodopis může navázat vznikem života na Zemi, chemie základními a nejrozšířenějšími prvky na Zemi a vše by zastřešoval zeměpis z hlediska postavení planety Země ve vesmíru a ve sluneční soustavě. Neméně vypovídajícím příkladem může být také téma Korálové ostrovy - zeměpis prezentuje vznik a rozmístění korálových ostrovů ve světě, přírodopis se zabývá významem korálů jako živých organismů a chemie vlivem chemického znečištění na život korálů.

Nejen na základě těchto dvou příkladů je možné časovou dotaci zeměpisu posílit a časovou dotaci ostatních oborů snížit. Některá témata by tak byla v rámci zeměpisu prezentována komplexněji z více pohledů a došlo by tak k ušetření času u ostatních předmětů. V mnohých případech se již tak na školách děje, ale stále dochází k dublování výuky některých témat nejen v rámci různých předmětů, ale i v rámci jednoho předmětu. Prostor pro posílení zeměpisu proto určitě existuje.

2. Zvýšením časové dotace bez vlivu na předměty stejné vzdělávací oblasti

Druhou možností je disponibilní časová dotace - není ubírán čas ostatním předmětům stejné vzdělávací oblasti, ale je využita volná časová dotace, která u 2. stupně ZŠ činí 18 hodin.

Tato dotace však neslouží pouze k posílení časové dotace jednotlivých předmětů, kterými se např. chce škola profilovat (jazyky, tělesná výchova, přírodovědné předměty...), ale k realizaci dalších vzdělávacích oblastí a k realizaci všech volitelných předmětů, které musí být zařazeny do výuky od 7. ročníku v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny týdně. Také zařazení předmětů pro žáky mimořádně nadané nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami musí z této časové dotace vycházet.

V neposlední řadě stojí realizace průřezových témat, což jsou aktuální okruhy problémů současného světa, a jejich prezentace je podle RVP ZV povinná.

Opět tedy záleží na realizačním týmu a na vedení školy, které oblasti z hlediska využití disponibilní časové dotace budou pro školu a její zaměření prioritní.

3. Realizací zeměpisných témat prostřednictvím průřezových témat

Průřezová témata jsou v RVP ZV přesně vymezena a dělí se na tematické okruhy a na témata. Každý žák na 2. stupni ZŠ musí projít každým průřezovým tématem, ale již není stanoveno, zda také každým tematickým okruhem a tématem, takže při realizaci bude pravděpodobně nutná úzká spolupráce 1. a 2. stupně ZŠ, aby nedocházelo ke zdvojování prezentace některých témat.

Seznam průřezových témat, některých tematických okruhů a témat ukazuje následující tabulka.

Průřezové téma Tematický okruh Příklady témat
Osobnostní a sociální výchova
 • Osobnostní rozvoj
 • Sociální rozvoj
 • Morální rozvoj
 • kreativita, komunikace, praktická etika, psychohygiena...
  Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 • demokracie, diktatura, práva a povinnosti, samospráva, svoboda...
  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Jsme Evropané
 • evropské civilizace, vlast, životní styl, zvyky a tradice...
  Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Lidské vztahy
 • Etnický původ
 • Multikulturalita
 • jedinečnost, předsudky, cizí jazyk, diskriminace, integrace, kultura...
  Enviromentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní podmínky života
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • les, vodní zdroje, životní prostředí, zemědělství, obec, přírodní zdroje...
  Mediální výchova
 • Kritické čtení
 • Stavba mediálních sdělení
 • Práce v realizačním týmu
 • reklama, zpravodajství, fikce, fakta...

  Z tabulky je patrné, že zeměpisná témata mají k průřezovým velmi blízko. Zeměpis je možné vidět v multikulturní výchově, ve výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech nebo v enviromentální výchově.

  Realizací průřezových témat tak dojde ke zvýšení času, kdy se žáci budou zabývat zeměpisem nebo zeměpisnými tématy. Realizovat tato témata lze několika způsoby:

  1. zavedením nového předmětu, jehož obsah bude korespondovat s tematickými okruhy jednotlivých průřezových témat. Takový předmět by se mohl jmenovat např. Globální výchova nebo Svět v souvislostech;
  2. integrací témat do jednotlivých předmětů podle vzájemných souvislostí;
  3. realizací projektového vyučování opět v souvislosti s tematickými okruhy jednotlivých průřezových témat.

  Možné jsou i kombinace předchozích možností, to znamená buď spojení integrace témat do předmětu a projektů, nebo samostatného předmětu a projektů.

  Na mnoha školách se ale již nyní průřezová témata realizují i bez jejich pojmenování a povinnosti jejich výuky (např. různé školní projekty, školní časopisy, školní parlamenty, pořádání oborových dnů nebo sběrové aktivity škol).

  4. Projektovým vyučováním mimo realizaci průřezových témat

  Projektové vyučování je poměrně běžné a probíhá formou krátkodobých i celoročních projektů a vhodně doplňuje nebo nahrazuje "tradiční" výuku. V některých případech je projekt realizován, aniž by si učitelé uvědomovali jeho souvislost s celou řadou existujících předmětů nebo jejich témat. Z tohoto důvodu jde proto jen o to uvědomit si, se kterými tématy jednotlivých předmětů projekt souvisí, která témata doplňuje a výuku kterých nahrazuje, a patřičně toho využít ve prospěch daného předmětu.

  5. Pokračováním nebo zavedením volitelného předmětu

  Jakousi "nouzovou" možností je zavedení např. Zeměpisného semináře nebo Praktika ze zeměpisu v rámci volitelných předmětů.

  Tento předmět se samozřejmě nebude týkat všech žáků, protože si budou volit i jiné předměty z nabídky, ale tím by se k předmětu dostali alespoň žáci, kteří o zeměpis mají opravdu zájem.

  V současné době je tento předmět v plné režii samotného učitele (v souladu se souhlasem školy), protože podle vzdělávacího programu Základní škola jsou přístupy k organizaci volitelného předmětu Seminář a praktikum ze zeměpisu a jeho obsah (tematické celky) pouze doporučené.

  Již dnes jsou v charakteristice tohoto předmětu formulovány dovednosti, klíčové kompetence, které by si měl žák, který tento předmět absolvuje, osvojit, a které jsou tak důležité v rámci současné tvorby ŠVP podle RVP ZV. V žádném případě by však nemělo docházet k tomu, že zeměpisný seminář nahrazuje výuku zeměpisu v příslušném ročníku a realizuje se učivo, které je závazné pro předmět zeměpis.

  Zeměpisný seminář by měl být zaměřen na praktické, experimentální, pozorovací a další podobné aktivity žáků.

  Závěr

  Možností, jak posílit výuku zeměpisu, to znamená zvýšit jeho hodinovou dotaci nebo realizovat zeměpisná témata i v jiných aktivitách základní školy, je celá řada.

  Některé případy závisí přímo na učiteli a je jen na něm, jakým způsobem je ve prospěch zeměpisu dokáže využít.

  Některé možnosti je možné realizovat jen v souvislosti s doporučením realizačního týmu, který tvorbu ŠVP podle RVP ZV na škole koordinuje. Z tohoto důvodu je určitě přínosem, když se v realizačním týmu vyskytuje učitel zeměpisu.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Vaše hodnocení

  Ohodnoťte hvězdičkami:

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Článek pro obor:

  Zeměpis (geografie)