Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učení s dokumenty - A. G. Bell - patent telefonu a T. A. Edison - patent elektrické lampy
Odborný článek

Učení s dokumenty - A. G. Bell - patent telefonu a T. A. Edison - patent elektrické lampy

6. 2. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Boněk

Anotace

Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých se žáci učí pracovat s historickým dokumentem; poznávají postup historika při zkoumání historických dokumentů, učí se klást otázky, na které si pak prostřednictvím práce s historickým dokumentem odpovídají.

ÚVOD - MOTIVACE

V roce 1876 byla ve Philadelphii uspořádána výstava u příležitosti stého výročí vzniku Spojených států amerických (Deklarace nezávislosti). Poprvé tak mohly Spojené státy vidět, na jaké úrovni se nachází jejich průmyslová síla. Na výstavu se přijelo podívat přes 8 miliónů Američanů a velká většina jich do Philadelphie přijela po železnici, která v té době protínala celý kontinent. Všechny pavilony výstavy a zejména pavilon strojů vzbuzovaly obdiv a úžas. K vidění tu byl např. největší parní stroj na světě.

Byly zde také vynálezy dvou největších vynálezců Ameriky. Alexandr Graham Bell vystavoval první telefon a Thomas Alva Edison představoval automatický telegraf, jeden z více než tisíce vynálezů, které za svůj život patentoval (další tisíce patentovaly jeho firmy). Tyto vynálezy pak ovlivnily nejen tehdejší život, ale i ten náš dnešní.

Alexandr Graham Bell

Alexandr Graham Bell, profesor fyziologie orgánů řeči, fyzik a vynálezce (1847 - 1922) se narodil ve Skotsku a v roce 1872 se přestěhoval do Bostonu, aby zde otevřel školu pro učitele hluchých.

V roce 1882 přijal americké občanství. Jeho rané pokusy se týkaly vylepšení telegrafu, který předával zprávy přes systém elektrických zvuků, které po dekódování mohly být přeloženy do slov. Záviselo především na zručném telegrafistovi. Telegraf se proto nikdy nestal běžným domácím zařízením. Většinou byla praxe taková, že lidé museli přijít do telegrafní kanceláře, kde bylo možné přijmout nebo odeslat zprávu. Bell hledal něco revolučního, něco, co by nepřenášelo jen zvuk lidského hlasu, ale rovnou slyšitelná slova. V roce 1878 napsal "S telefonem je možné spojit každý dům, kancelář nebo továrnu přes centrální stanici, telefon umožní přímou komunikaci se sousedy."

Bell pro svůj přístroj nejprve použil membránu jak v mikrofonu, tak i ve sluchátku. Membrána kmitala v blízkosti cívky navinuté na ocelovém magnetu. Toto uspořádání bylo velmi jednoduché a navíc nepotřebovalo baterii ani na přijímací, ani na vysílací straně. Indukční mikrofon byl ovšem málo citlivý a proto byl nahrazen uhlíkovým odporovým mikrofonem, který se v podstatě užívá dodnes. Bell sám říkal, že jeho začátky byly neúspěšné a teprve po dlouhých experimentech našel membránu ve správných parametrech, a očekávaný efekt se tak mohl dostavit. Druhého června 1875 se mu poprvé podařilo elektricky přenést tón a o devět měsíců později, po dalších technických zlepšeních, 10. března 1876 uslyšel Bellův pomocník v laboratoři první větu přenesenou Bellovým telefonem: "Watsone, přijďte sem, nutně vás potřebuji."

Bell nabídl svůj vynález americké i britské vládě. Britský poštovní úřad odpověděl, že Američané zřejmě takovou věc potřebují, ale Angličané využívají pro předávání zpráv malé chlapce, kteří doručují listy mezi adresáty.

Thomas Alva Edison

Thomas Edison, jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších vynálezců všech dob (1847 - 1931), se narodil v Ohiu a vyrůstal v Michiganu. Edison neměl lehké dětství, byl často velmi nemocný a do školy chodil jen krátce. Jeho formální vzdělání trvalo jen čtyři roky, z části také proto, že si učitelé stěžovali, že se příliš mnoho ptal. Už jako malý chlapec si vybudoval malou chemickou laboratoř ve sklepě domu, kde žil s rodiči. Chemikálie byly drahé a malý Edison si na ně musel přivydělávat. Ve 12 letech pracoval jako prodavač novin, bonbónů a zeleniny u železnice. V 15 letech začal vydávat vlastní noviny The Weekly Herald. Edison byl také zakladatelem jednoho z nejprestižnějších vědeckých časopisů - Science. Jeho život silně ovlivnilo zranění (částečně přišel o sluch), které si způsobil při svých pokusech.

Když pak pracoval jako telegrafista, získal první důležité zkušenosti s využitím elektřiny. Mezi jeho první vynálezy, které prodal, patřil tiskací telegraf, duplexní telegraf a vícekanálový automatický telegraf. Takto získané peníze investoval do laboratoře v Menlo Park, která se stala prvním zařízením tohoto typu na světě. Jejím posláním byl vývoj a aplikace nových vědeckých poznatků a technologií.

Mezi Edisonovými vynálezy lze nalézt jak úplně nové, dosud neobjevené, tak takové, které zcela zásadním způsobem zlepšily vynálezy starší. Jsou to například elektrický motor, filmový projektor, akumulátorová baterie, diktafon, kopírovací stroj, psací stroj a fonograf (jeho nejoriginálnější). Nejvýznamnějším a nejúspěšnějším byl ovšem jeho patent zlepšující žárovku. Nejslavnější Edisonovy vynálezy vznikaly v letech 1876 - 1883.

Ještě předtím, než byla vynalezena elektrická žárovka, svítilo se svíčkami, petrolejkami nebo plynovým osvětlením. U těchto typů osvětlení bylo velké nebezpečí, že kouř nebo přehřátí způsobí požár. Různí vynálezci dospěli až k žárovce naplněné vakuem, nemohli ovšem najít vhodné vlákno nebo drát, které by se rozsvítilo ve chvíli, kdy by jím prošel elektrický proud a ihned by neshořelo nebo se neroztavilo. Edison tento problém vyřešil tím, že použil pouhlíkované bavlněné vlákno.

Průmysl

Taková vize, kterou nastínil Bell, se nemohla stát realitou bez obrovských zdrojů kapitálu (na výrobu telefonů, rozvod kabelů a vytvoření ústředen). Stejné to bylo s vynálezem žárovky, která se nemohla stát běžnou součástí života ve chvíli, kdy neexistovala elektrická síť.

Až do průmyslové revoluce obchodník nepotřeboval investovat velké sumy peněz do svého výrobního vybavení. Své zboží vyráběl zpravidla ručně a prodával je přímo zákazníkovi. Nepotřeboval proto ani inzerovat své zboží v širším okolí. Obchod byl obvykle záležitostí jedné osoby, vlastníka, který si najal síly a přijal plnou finanční zodpovědnost za celý podnik v případě, že zbankrotoval. Pokud se spojili dva nebo i více investorů, byli schopni shromáždit větší kapitál, odpovědnost pak v případě krachu spadala na všechny partnery.

Americká občanská válka dala impuls k zavedení mnoha nových průmyslových odvětví, která předtím na americkém kontinentě neměla žádnou tradici. Musel být vytvořen nový způsob jejich financování - korporace problém vyřešila. Korporace jsou akciové společnosti vzniklé na státní objednávku. Stát založí společnost a peníze do ní vloží více investorů, každý investor pak vlastní podíly na společnosti prostřednictvím akciových certifikátů. Jestliže společnost dosáhne zisku, korporace s investory rozdělí její zisk a vyplatí dividendy (čím větší množství podílů, tím vyšší dividenda) a hodnota akcií navíc stoupne. Jestliže ovšem podnik zbankrotuje, každý investor ztratí pouze svoji investici.

Poté co vláda USA udělila Bellovi a Edisonovi patenty na jejich vynálezy, získali oba značnou výhodu nad případnou konkurencí. Pouze oni měli nárok na zisk z výroby a prodeje svých vynálezů po stanovenou dobu (dnes je to 20 let). Ačkoliv oba muži byli především vynálezci, ne podnikatelé, ani jeden z nich neotálel se založením podniku nebo s poskytnutím práv na patent dalším výrobcům. Edisonova Electric Light Company byla založena 1878 a později se z ní stala General Electric Company (dnes je to jedna z největších nadnárodních firem na světě). Se svými laboratořemi v Menlo Park a New Jersey a se spolupracovníky propagoval Edison založení velkých výzkumných center. V laboratořích zaměstnával mnoho nadaných lidí, které osobně pečlivě vybíral. Nejslavnějším zaměstnancem v celé historii Edisonových firem byl Nikola Tesla. K bývalým zaměstnancům patřil také Henry Ford, pozdější automobilový magnát, který byl až do Edisonovy smrti jeho velmi dobrým přítelem.

Bellova telefonní společnost Bell Telephone Company byla založena v roce 1877 a v té době telefonní přístroje pouze pronajímala. V roce 1899 se American Telephone and Telegraph Company v New Yorku (AT&T), které už od roku 1885 provozovaly telefonní spojení po celé Severní Americe, staly partnerskými společnostmi Bell System.

Korporace měly i své stinné stránky. Vedení se vzdalovalo pracovníkům, kteří se nepodíleli na ziscích společnosti jako akcionáři. Neřízené, obrovské korporace často snadno spolkly menší konkurenci. Kolem roku 1900 instalovala společnost Bell Telephone Company v Americe 800 tisíc telefonů, daleko víc než kterýkoliv z konkurentů. I dlouho poté, co Bellův patent vypršel, měla jeho společnost velký náskok v rozvíjení dálkových služeb, a získala tak monopol.

Zákon o mezistátním obchodu (1877) a Shermanova antitrustová dohoda (1890) měly zajistit rozvoj konkurenčního prostředí.

Nejdůležitější Edisonovy vynálezy a patenty

1868 - sčítač hlasů
1869 - tiskací telegraf pro potřeby burzy v New Yorku
1871 - podstatné vylepšení psacího stroje
1875 - duplexní a automatický telegraf a základní principy bezdrátové telegrafie
1876 - uhlíkový reostat
1877 - cyklostyl
1877 - fonograf (jeho vývoj probíhal dalších 10 let, než mohl být první model uveden na trh)
1878 - uhlíkový mikrofon, podstatné vylepšení Bellova telefonu
1879 - žárovka (Dne 21. října vydržela první pokusná žárovka svítit 13,5 hodiny. Za rok již vyráběné žárovky svítily přes 1200 hodin.)
1880 - elektroměr
1880 - magnetický třídič železné rudy
1881 - dynamo na výrobu elektrického proudu
1882 - elektrocentrála
1882 - v New Yorku předvedl první elektrárnu a funkční elektrický rozvod
22. prosince 1882 - první elektricky osvícený vánoční strom.
1883 - v jeho laboratořích byl objeven Edisonův jev, jenž je základem elektronky
1885 - tepelná pojistka
1889 - kinofilm - 35mm široký filmový pás s perforací, používaný i po více než 100 letech
1891 - kinematograf (filmovací kamera) a tzv. kinetoskop jako promítací stroj
1896 - fluorescenční stínítko pro zobrazení rentgenových paprsků
1900 - akumulátor na bázi NiFe
1902 - elektromobil
1903 - rotační pec pro výrobu cementu
1913 - synchronizace zvuku a promítaného filmu
1914 - gramofonová deska
1930 - umělý kaučuk

UČENÍ S DOKUMENTY - PLÁN LEKCE - VÝVOJ PRŮMYSLU (1870 - 1900)

Žák:

 • demonstruje pochopení spojitosti mezi rozvojem průmyslu (industrializací), moderní korporací a zvyšováním životní úrovně;


 • (propojení s Výchovou k občanství)
 • si uvědomuje význam hospodářských práv (např. práva spojená s obchodem, autorská práva - patent)1

Odkaz na spojení s americkou ústavou:

 • Kongres Spojených států a zákony vztahující se na udělování patentů (Článek I., oddíl 8, klauzule 8):

Oddíl 8

 • V pravomoci Kongresu je ukládat a vybírat daně, cla, dávky a poplatky, platit dluhy, pečovat o obranu země a všeobecný blahobyt ve Spojených státech; všechna cla, dávky a poplatky musí být na celém území Spojených států stejné;
 • vypůjčovat si peníze na účet Spojených států;
 • řídit obchod s cizími národy, mezi jednotlivými státy federace a také s indiánskými kmeny;
 • stanovit jednotná pravidla o naturalizaci a jednotné konkurzní právo na celém území Spojených států;
 • razit peníze, upravovat jejich hodnotu, domácí i zahraniční kurz a jednotně stanovit míry a váhy;
 • určovat tresty za padělání měny i státních dluhopisů Spojených států, zřizovat poštovní úřady a poštovní cesty;
 • podporovat vědecký pokrok a užitečné znalosti a umění tím, že zajistí spisovatelům a vynálezcům na určitou dobu výhradní právo k jejich dílům a vynálezům;
 • zřizovat soudy podřízené Nejvyššímu soudu;
 • definovat a trestat pirátství a zločiny spáchané na širém moři a jiná provinění proti mezinárodnímu práv;
 • vyhlašovat válku, udílet povolení k zajímání lodí a k odvetným opatřením na moři, stanovit předpisy o kořisti a o zajetí na zemi i na vodě;
 • povolávat a vydržovat vojska; peníze k tomu účelu nesmějí být určeny na dobu delší dvou let;
 • zřizovat a udržovat loďstvo;
 • vydávat předpisy pří řízení a organizaci ozbrojených sil pozemních i námořních; pečovat o svolávání domobrany, která by chránila zákony Unie, potlačovala povstání a odrážela nepřátelské vpády;
 • pečovat o organizaci, výzbroj a kázeň domobrany a vrchní velení těch sil domobrany, které jsou ve službách celé Unie; jednotlivým státům se ponechává právo jmenování důstojníků a pravomoc vést výcvik domobrany podle předpisů o kázni, stanovených Kongresem;
 • vykonávat výlučné zákonodárství nad obvodem nepřesahujícím deset čtverečních mil a po odstoupení příslušného území jednotlivými státy a jeho převzetím ze strany Kongresu, se stane sídlem vlády Spojených států;
 • vykonávat stejnou pravomoc nad všemi místy, která by byla zakoupena Spojenými státy se souhlasem zákonodárného orgánu příslušného státu za účelem budování pevností, skladišť, arzenálů, loděnic nebo jiných potřebných zařízení;
 • vydávat všechny zákony nutné k uskutečňování shora uvedených pravomocí a všech ostatních pravomocí, propůjčených touto ústavou vládě Spojených států, jejím departmentům nebo úředníkům.
Analýza dokumentu
 1. Každý žák by měl dostat kopii dokumentů (viz přílohy) a pokusit se zodpovědět tyto otázky:
  • Jaké druhy dokumentů to jsou?
  • Co znamenají data uvedená na dokumentech?
  • Kdo dokumenty psal?
  • Jaký byl účel těchto dokumentů?
  • Které informace na dokumentech nám napovídají a napomáhají k jejich lepšímu porozumění a proč byly sepsány?
  • Co můžeme říci o procesu žádosti o patent z těchto dvou dokumentů?
  • Co je dělá právoplatnými dokumenty oproti obyčejným osobním žádostem?
  • Proč asi byla nutná i kreslená část v žádosti o udělení patentu?
  • Jsou nákresy dělány ve skutečném měřítku?
  • Proč jsou asi jednotlivé části v nákresu označeny čísly a písmenky?
 2. Veďte třídu k ústním odpovědím.

 3. Ať žáci zkoumají Bellův přehledný nákres a snaží se vyzkoumat, které jednotlivé části telefon obsahuje.
Bádat a srovnávat
 1. Bell a Edison vedli fascinující životy. V různých bodech a každý jiným způsobem dokonce v jedné době zlepšili stejné vynálezy!

  Rozdělte žáky do dvojic a požádejte je, aby si navzájem přečetli krátké životopisy obou vynálezců a zhodnotili vlastnosti obou mužů. Třída se pak může pokusit společně nalézt odpověď na otázku, jaké kvality by měl vynálezce mít a jestli mezi ně patří i ty, které nalezli u Bella a Edisona.
Analýza efektů
 1. Položte žákům otázku, co všechno funguje v jejich domovech na elektřinu a požádejte je, aby si představili jeden týden v jejich životě bez telefonu. Pokuste se společně s žáky nastínit, jak asi vypadal život v 19. století a v čem byl jiný.
 2. Pak využijte následující kategorie a veďte ve třídě diskusi, při které se žáci metodou brainstormingu pokusí odpovědět na otázku, jak elektrické světlo a telefony změnily život a jakým způsobem oba vynálezy ovlivnily tyto kategorie:
  • životní prostředí,
  • pracoviště,
  • domácnost,
  • předtím existující průmysl,
  • vytvoření nového průmyslu,
  • ženy,
  • společenské postavení chudých a bohatých,
  • městský život a růst měst,
  • venkovský život,
  • volný čas a zábavu,
  • bezpečnost a zdraví,
  • vztahy ve společnosti,
  • války.
Časová osa vynálezů
 1. Vytvořte s žáky časovou osu (může to být např. velká nástěnka na zadní stěně třídy) od roku 1800 do současnosti. Rozdělte třídu do několika skupinek, které budou hledat a zkoumat patentované vynálezy pro určitý časový úsek (např. skupinka 3 vyzkoumá dekádu nebo čtvrtinu století). Žáci by měli při plnění úkolu využít knihovny a internet. Požádejte skupiny, aby každý vynález, který naleznou, nakreslily na jeden kartotéční lístek, popsaly a připojily sdělení, jaký měl případně další vliv a význam. Veškeré informace mohou být obsaženy (přilepeny, přišpendleny) na časové ose. Když je pak časová osa dokončena, požádejte celou třídu, aby si vybrala jeden vynález z každého časového úseku o kterém si myslí, že zaznamenal největší vliv. Žáci nad tím mohou i živě diskutovat.
Vytvořte korporaci
 1. Vytvořte prostředí, ve kterém by si žáci mohli vyzkoušet kroky nutné k vytvoření korporace. Nejprve s nimi diskutujte nad rozdílem mezi podnikem, který má jediného vlastníka, partnerstvím a korporací.
  • Představte si vynález, který změní naše životy ve 21. století.
  • Nakreslete tento vynález a popište jeho funkce (upřesněte nákres).
  • Vysvětlete, jak se bude vyrábět a distribuovat.
  • Vytvořte reklamu, která vysvětluje jeho použití a vhodnost/účelnost.
  • Nabídněte krabici, která bude obsahovat investice ostatních žáků z jiných skupin, kteří si přejí investovat do společnosti vyrábějící váš vynález.
 2.  

  Poté

  rozdělte třídu do několika skupinek a každé zadejte následující úkoly:

   

  Následně dejte každému 500 imaginárních bankovek (10 x 50), které budou moci investovat do kterékoliv korporace, mimo svoji vlastní.

  Poté, co každá skupinka představí svůj produkt a plány výroby a distribuce třídě - potencionálním investorům, nastane čas investování. Žáci vloží své fiktivní peníze tam, kde si přejí investovat (do vhodné krabice). Následně se peníze spočítají a může se vytvořit tabulka investic. Žáci by se měli vyjádřit, proč vložili své peníze právě do dané firmy.

V článku byly použity materiály a metodické inspirace, které najdete na:
www.archives.gov/education/ www.edisonnj.org/menlopark/birthplace/northamericanphonograph.asp


1 V našem RVP ZV je nejblíže tomuto výstupu očekávaný výstup Výchovy k občanství: "...objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání."


 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
123.05 kB
Dokument
Příloha 1a - Patent Alexandra Grahama Bella - Telefon
doc
85.94 kB
Dokument
Příloha 1b - Nákres patentu Alexandra Grahama Bella - Telefon
doc
72.27 kB
Dokument
Příloha 2a - Nákres patentu Thomase Edisona - elektrická lampa
doc
112.3 kB
Dokument
Příloha 2b - Patent Thomase Alvi Edisona - žárovka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, kopie dokumentů.