Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Poradenství a podpora žáka ve finském ŠVP
Odborný článek

Poradenství a podpora žáka ve finském ŠVP

3. 8. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Základní škola Käpylä, Helsinky, Finsko

Anotace

Příspěvek - ukázka ze ŠVP helsinské Základní školy Käpylä nabízí možný způsob pojetí poradenství a podpory žáků v základním školním dokumentu.

Ukázka ze ŠVP helsinské ZŠ o pojetí poradenství a podpory žáka.


Organizace poradenství

Poradenství zaměřené na žáka vytváří po celou dobu základního vzdělávání kontinuální proces, který je uskutečňován na základě spolupráce mezi učiteli a dalšími osobami. Je poskytováno ve spojení s výukou různých předmětů, se studijním poradenstvím a s další činností školy. Jeho úkolem je podporovat žákovy předpoklady pro dobré studijní výsledky a rozvoj vzdělání. Podporuje růst žáka, aby dokázal regulovat vlastní činnost, dochází k posílení účastenství a k podnětům přijmout zodpovědnost a fungovat konstruktivně v kolektivu. Cílem je pomoci žákovi pochopit, co se naučil, trénovat studijní dovednosti, hodnotit vlastní činnost, jakož i najít způsoby, jak učení zvládnout.

Žák potřebuje poradenství v různých fázích svého studia, především však v konečné fázi základního vzdělávání. Cílem je pomoci žákovi uvědomit si možnosti související se studiem, pracovním životem a budoucností. Úspěch poradenství předpokládá spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími složkami. Individuální poradenství je obzvláště důležité pro žáky vyžadující speciální podporu, jakož i pro žáky, kteří jsou v přípravném studiu a kteří přecházejí k základnímu vzdělávání. Jedním z nástrojů poradenství je studijní plán, který lze eventuálně vytvořit.

Poradenství při studiu

Během základního vzdělávání je žákovi poskytováno osobní poradenství, které podporuje zlepšení znalostí žáka o sobě samém, dále pak rozvoj dovedností plánovat budoucnost a rozhodovat. Poradenství je poskytováno formou výuky ve třídě i v malých skupinách.

Učební plán

Je plánem, který se týká studia žáka a jeho učebních cílů. Při vytváření učebního plánu jsou zohledňovány žákovy silné stránky a oblasti rozvoje, dále studijní historie. Učební plán je pedagogickým dokumentem, který podporuje také učitele při plánování a realizaci práce. Vytvářejí ho pedagogové, kteří žáka učí. Na tvorbě plánu se v případě potřeby podílejí speciální učitelé a studijní poradce. Žák se na tvorbě svého učebního plánu podílí v závislosti na svém věku.

Žákům, účastnícím se částečného speciálního studia, se v případě potřeby vytvoří učební plán. Do něj se zaznamenají cíle studia, nejdůležitější náplň, výukové metody a principy hodnocení. Učební plán žáka, který byl přijat nebo přesunut do speciální výuky, je součástí plánu individuální výuky. Jsou zde zaznamenány studijní cíle, nejdůležitější náplň a výukové metody předpokládané speciálními potřebami žáka. Popisují se zde také podpůrná opatření a organizační záležitosti související se studijním prostředím, dále pak možná individualizace množství výuky a základy hodnocení.

Při přechodu žáka na jinou školu nebo vzdělávací ústav, přejde s ním i učební plán. Je zde popsán studijní program a sledování pokroků. Při vyučování, nezakládajícím se na ročním postupu do vyšší třídy, se program žáka skládá ze studijních celků. Ředitel rozhodne o vytvoření učebního plánu ve spolupráci s pedagogy, kteří žáka vyučují a se zákonnými zástupci. Pro vytvoření učebního plánu se použije formulář školské správy města Helsinky.

Formu podpory studia představuje podpůrná, speciální a přípravná výuka pro děti přistěhovalců. V Helsinkách se formy podpory studia používají také paralelně. Díky podpoře žák získá pomoc při překonání studijních problémů.

Podpůrná výuka

Podpůrná výuka je určena pro žáky, kteří při studiu zůstali pozadu, nebo pro ty, kteří jinak potřebují speciální podporu. Pokud jsou zaznamenány problémy, podpůrná opatření jsou zavedena co nejrychleji. Podnět k poskytnutí podpůrné výuky dává v první řadě vyučující učitel, který má také většinou tento typ výuky na starosti. Je snaha zorganizovat podpůrnou výuku ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. Jde o formu diferencované výuky, kterou lze použít jak při standardní, tak speciální a přípravné výuce. Typický je pro ni individuální charakter úkolů a vyčlenění času.

Speciální výuka

Speciální výuka je součástí základního vzdělávání a je poskytována ve všech základních školách Helsinek. Podporuje učení žáka podle jeho individuálních předpokladů, stejně jako umožňuje absolvování celého rozsahu základní výuky. Východisky pro plánování flexibilní organizace výuky a studijního prostředí je respektování jedinečnosti žáka a individuálních předpokladů pro učení. Spolupráce a fungující informační tok mezi domovem, školou a dalšími odborníky je předpokladem pro dobré studijní výsledky.

Částečná speciální výuka

Částečná speciální výuka je výuka poskytovaná speciálním učitelem individuálně, v malé skupině nebo paralelně. Třídní učitel, učitel určitého předmětu a speciální učitel plánují náplň výuky žáka a hodnocení v rámci spolupráce. Částečná speciální výuka nepředpokládá správní rozhodnutí, neboť školák není stálým žákem speciálního učitele s širokou aprobací. V rámci částečné speciální výuky dochází k podpoře žáka, který má mírné problémy s učením nebo přizpůsobivostí. Částečná speciální výuka se snaží nalézt individuální způsoby a cíle pro úspěch učení. Také speciální žáci a žáci přípravné třídy mají v případě potřeby právo na částečnou speciální výuku.

V případě potřeby se pro žáky, kteří mají částečnou speciální výuku, vytvoří učební plán. Cílem částečné speciální výuky je podporovat žáka, aby dosáhl cílů standardní výuky. Pomocí nástrojů částečné výuky jsou podporovány individuální učební kompetence žáka, jsou rozvíjeny dovednosti učit se učit a je posilováno sebevědomí vytvářením pozitivního pojetí sebe sama jako příjemce vzdělání. Základním východiskem jsou prevence nesnází s učením a včasný zásah, takže disponibilní hodiny jsou určeny především žákům 1. - 3. třídy.

V případě potřeby se speciální učitel účastní hodnocení žáka, který má speciální výuku, a to ve spolupráci s třídním učitelem. Při započetí školy nebo při přesunu žáka na jinou školu si učitelé z bývalé i nové školy vymění informace týkající se organizace výuky.

Výuka žáků přijatých a zařazených do speciální výuky

Pokud je potřeba podpory žáka výrazná, je přijat nebo zařazen do speciální výuky. Zákonný zástupce požádá o rozhodnutí o speciální výuce. Přílohou žádosti jsou různé odborné posudky o nutnosti speciální výuky. Rozhodnutí vydává centrálně školský úřad. Speciální výuka může probíhat integrovaně v rámci standardní výuky, nebo ve speciální třídě. Podporuje učení podle žákových individuálních předpokladů a zajišťuje absolvování učebního rozsahu základní výuky.

Speciální třída je taková, ve které je 6 - 10 žáků. Skupina žáků s vyšším stupněm vývojového postižení má počet nejvýše 6, v oblasti prodloužené školní docházky nejvýše 8 a v jiných speciálních třídách nejvýše 10 žáků. O zřízení speciální třídy rozhoduje vzdělávací výbor. Pro každého žáka přijatého nebo zařazeného do speciální výuky se vytváří individuální plán (HOJKS), který se skládá z několika dokumentů. Studijní plán je součástí plánu individuální výuky. Ten je důležitou součástí kvality speciální výuky. Při přechodu žáka na jinou helsinskou školu nebo vzdělávací zařízení, plán přejde společně se žákem.

Plán individuální výuky se připravuje pro všechny žáky. Za studijní plán integrovaného speciálního žáka zodpovídá třídní učitel ve spolupráci se speciálním učitelem s širokou aprobací. Do studijního plánu se zaznamenají cíle, náplň a hodnocení studia, dále pak podpora zorganizovaná pro žáka školou.

Žáci přijatí nebo zařazení do speciální výuky studují integrovaně ve třídách standardní výuky nebo ve zvláštních třídách školy. Pokud speciální žák mění třídu nebo přechází na jinou školu, naplánují bývalí i budoucí učitelé organizaci výuky a podpůrná opatření.

Integrovaný speciální žák

Skupina péče o žáka aktualizuje pokyny k organizaci výuky integrovaného speciálního žáka ročně. Takový žák je podporován v rámci standardní výuky podle individuálních potřeb. Podpůrnými metodami jsou diferencovaný učební materiál, podpora za pomoci školního asistenta, částečná speciální výuka nebo jiné souisející organizační.

Rozhodnutí o speciální výuce může být zrušeno, pokud učitelé, kteří žáka učí, a ostatní odborníci konstatují, že integrovaný speciální žák dosáhl pokroků a vyvinul se tak, že je schopen dosáhnout cílů standardní výuky prostřednictvím obvyklých podpůrných prostředků. Pokud integrovaný žák mění třídu nebo přechází na jinou školu, naplánují bývalí a budoucí učitelé či jiní odborníci organizaci výuky žáka a podpůrná opatření.

Žák speciální třídy

Žáci speciální třídy studují zpravidla ve vlastní skupině. Pomáhá jim školní asistent. Existuje snaha realizovat výuku ve vhodné míře s třídami standardní výuky. Jako podpora žáka speciální třídy slouží v případě potřeby diferencovaný učební materiál, podpůrná výuka, částečná speciální výuka nebo eventuální potřebné podpůrné formy nápravy.

Pokroky žáka speciální třídy jsou sledovány pravidelně a na jejich základě se hodnotí, je-li ještě nutné umístění ve speciální třídě. Rozhodnutí o speciální výuce lze zrušit, pokud jsou učitelé a ostatní odborníci toho názoru, že speciální žák pokročil a rozvinul se tak, že dosáhne cílů standardní výuky prostřednictvím obvyklých podpůrných opatření.

Před zrušením rozhodnutí o speciální výuce proběhne studium po určitou dobu ve třídě se standardní výukou buď v rámci jednotlivého předmětu, nebo celkově. Pracovní skupina, složená z různých odborníků, hodnotí po zkušebním období nutnost umístění do speciální třídy a rozhoduje o speciální výuce.

Individualizace množství učební látky a osvobození od učebního předmětu

Množství učební látky lze individualizovat v jednom nebo ve více předmětech. O osvobození speciálního žáka od učebních předmětů se rozhoduje v souvislosti s rozhodnutím o speciální výuce. Rozhodnutí musí předcházet individualizace množství učební látky. Studium cizího jazyka je definováno v plánu individuální výuky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Základní škola Käpylä, Helsinky, Finsko

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.