Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učení s dokumenty - Ostnatý drát
Odborný článek

Učení s dokumenty - Ostnatý drát

3. 1. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jan Boněk

Anotace

Příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých se žáci učí pracovat s historickým dokumentem, seznamují se s postupem historika, který tyto dokumenty zkoumá. Učí se klást otázky, na které si pak na základě své práce odpovídají.

Gliddenova přihláška patentu pro ostnatý drát

Život na Divokém západě byl usnadňován řadou jednoduchých vynálezů, které pomohly farmářům zkrotit divokou zemi. Jedním z takových vynálezů byl i ostnatý drát. K drátěnému pletivu a jeho zlepšení bylo místním vynálezcům uděleno americkým patentovým úřadem celkem devět patentů. Začalo to Michaelem Kellym v listopadu 1868 a skončilo Josephem Gliddenem v listopadu 1874. Ostnatý drát nejen zjednodušil práci farmářům, ale byl to také významný zásah do politické, společenské a ekonomické situace regionu. Vznik tohoto vysoce účinného nástroje a zároveň ihned hojně využívaného způsobu oplocení začal ovlivňovat život stejně tak dramaticky jako puška opakovačka, telegraf, větrný mlýn a lokomotiva. Široké otevřené prostory se staly méně širokými, méně otevřenými. Díky ostnatému drátu byly spočítány i dny volného toulání kovbojů. Dnes jsou kovbojské balady už jen nostalgickou vzpomínkou na minulý život ještě před tím, než se ostnatý drát stal symbolem kontroly a než dal soukromému majetku zcela nový smysl.

Přechod od otevřené prérie k plotům z ostnatého drátu způsobil vlastně sociální revoluci mezi osadníky - farmáři. Pro některé znamenal ohrožení jejich práce a způsobu života, pro jiné byl jediným možným řešením, jak přežít na velkých rovinách. Jejich každodenní život se změnil, od tradic přes práci po nový způsob života.

Před vynálezem ostnatého drátu

K tomu, aby se zvýšila produkce plodin, bylo třeba mít kontrolu nad skotem a velkou drůbeží. Dlouho byla využívána stará španělská metoda "transhumance", díky které mohly farmy vypěstovat alespoň omezené množství potravinové úrody. Pro její pěstování byly vhodné úzké pruhy půdy podél řek a zátoky. Vzdálené kopce a roviny byly ideální jako pastviny pro dobytek. Aby nedocházelo k poškození osetých ploch volně se pasoucím dobytkem, platilo nařízení, že se zhruba v období od 1. dubna do 1. října bude celé stádo (kromě dojnic) odvádět do kopců na pastviny. O stáda se starali a chránili před gangstery a dravci především starší muži a mladí chlapci. Po sklizni se pak stáda vracela zpět. V této době byla nadbytečná zvířata prodávána nebo podle potřeby porážena. Tento náročný každoroční rytmus změnil až ostnatý drát.

Od nepaměti se bariéry stavěly z přirozených a v místě dostupných materiálů. Tyto materiály byly většinou dřevo, kameny, trnité rostliny a bláto, ale na obrovských amerických rovinách se nacházely jen v malém množství, a tak před osadníky vyvstal požadavek na více úsporný druh oplocení.

Před vynálezem ostnatého drátu limitoval nedostatek efektivního oplocení rozsah hospodaření a farmaření a s tím také množství lidí, kteří mohli obsadit volnou půdu. Dřevěné ploty byly nákladné a na travnatých prériích a rovinách, kde nerostlo mnoho stromů, byla jejich stavba téměř vyloučená. Řezivo bylo v takovém nedostatku, že farmáři byli nuceni stavět jen velmi jednoduché domy z drnů. V Nové Anglii se zase ke stavbě zdí používaly kameny z místních skal. Keře a živé ploty, případně kamení jako časté náhražky oplocení byly nevhodné pro potřeby rychle se rozšiřujícího Západu. Ostnatý drát byl levnější, snadněji a rychleji použitelný než kterákoliv z výše zmíněných alternativ.

První krok ve změně z rančerského volného života a jeho kočovné kultury k hermeticky uzavřeným hranicím znamenal obyčejný holý drát. Tato změna a potřeba vyznačení hranice nastala ve chvíli, kdy byly obrovské plochy rozděleny neviditelnými hranicemi. Najatí kovbojové pak denně tuto linii hlídali. Říkalo se jim "jezdci linie" a jejich jednoduchým příbytkům "chaty linie". Jejich povinnosti zahrnovaly každodenní hlídání hranice farmy, zahánění zbloudilého dobytka a nahánění vlastního dobytka zpět do vymezených míst. V této době to byl prakticky jediný možný způsob, jak efektivně dobytek kontrolovat. Stanovení neviditelných hranic farem znamenalo první krok v evoluci od kočovné - svobodné kultury k usazení se.

Ostnaté bariéry

Kolem roku 1870 byl celkem snadno dostupný hladký drát dobré kvality ve všech velikostech a délkách. Drátěný plot, který tehdy sestával z jediného drátu, byl ale málo efektivní a dobytek jej snadno prorazil. První významné vylepšení učinil Michael Kelly, který zkroutil dva dráty, které vytvořily kabel pro ozuby. Nový vynález dostal jméno trnitý plot a oproti stávajícím variantám byl silnější. Špičaté zuby donutily dobytek, aby se od něj držel v dostatečné vzdálenosti. I další vynálezci se snažili vylepšit Kellyho design, mezi nimi byl i farmář Joseph Glidden. V letech 1873 a 1874 byly podány různé patenty zlepšující Kellyho "trnitý plot", ale vítězným se stal jednoduchý Gliddenův drátový ozub uzamknutý do dvouprovazcového drátu. Gliddenův vynález dělal ostnatý drát více efektivní, protože vymyslel způsob, jak zabezpečit ozuby, aby zůstaly pevně na jednom místě a také, jak rychle tento drát vyrábět. Dodnes je toto Gliddenovo řešení nejznámějším na světě. Dnes je známo na 530 patentovaných ostnatých drátů a přibližně 2000 variací a přes 2000 patentovaných nástrojů na jeho výrobu.

Rozšíření ostnatého drátu změnilo dramaticky a trvale život na velkých rovinách. Země a voda dosud volné a přístupné všem byly oploceny farmáři a osadníky. O půdu, která byla donedávna využívána běžně pasoucími se stády, např. v Texasu, Novém Mexiku, Coloradu a Wyomingu, se vedly divoké války.

Původní americké obyvatelstvo žijící kočovným životem jej muselo radikálně změnit. Vytlačováno ostnatým drátem z oblastí, které bylo zvyklé od pradávna využívat, začalo ho nazývat "lanem ďábla". Toto jméno si ovšem nový vynález vysloužil i u různých náboženských skupin poté, co se objevily první krvavé střety dobytka s ostnatým drátem. Zranění poskytovala dostatečný důvod pro veřejnost, aby protestovala proti jeho používání.

Ostnatý drát se stal symbolem válek o vlastnictví půdy a konce volných, otevřených pastvin pro skot na americkém Západě. Jeho zavedení znamenalo i poměrně dramatickou změnu v obchodě. Honáci dobytka se začali bouřit, jelikož jejich živobytí bylo ohroženo. Ve chvíli, kdy by byly přehrazeny trasy, kudy každoročně sháněli dobytek z horských pastvin k městům na trhy, přišli by o své výdělky. Proti nim se ovšem postavili vlastníci půdy, kteří ostnatým drátem chránili plodiny a vlastní skot. Po mnoha úmrtích a těžkých finančních ztrátách tyto války skončily a ostnatý drát se definitivně stal symbolem úspěšné a trvanlivé ochrany a kontroly stád na farmách.
Stal se ovšem velmi používaným druhem zboží i jinde, obzvláště během válčení země. Vojenské využití ostnatého drátu je formálně datováno od roku 1888, kdy bylo jeho používání zařazeno do britských vojenských manuálů. Ve válkách na různých kontinentech byl ostnatý drát používán k ochraně vojenských táborů a pevností, během první světové války se stal dokonce zbraní, hrozivou bariérou táhnoucí se od švýcarských hranic až k Lamanšskému průlivu. Stal se i děsivým symbolem druhé světové války, zejména ve spojení s koncentračními tábory. I dnes je široce využívaný v ochraně vojenských základen, k vymezení územních hranic, ale také k uvěznění lidí. V naší nedávné historii byl ostnatý drát chápán převážně jako symbol nesvobody.


Učení s dokumenty - plán lekce

Gliddenova přihláška patentu pro ostnatý drát

 • Průmyslový vývoj (druhá polovina 19. stol.).
 • Pochopení důležitých změn v zemědělství, farmaření a těžebním průmyslu.
 • Téma je možné více rozvinout v historii, politicko-hospodářských tématech, v zeměpise a jazycích.

Žák:

 • vysvětlí a ocení konkurenční nápady a pozoruje vztah mezi politickými a ekonomickými svobodami;
 • ocení a obhájí hospodářsko - ekonomická práva.

Analýza dokumentu:

 1. Studenti se rozdělí do dvojic a nahlas střídavě popisují vše, co je napadne v souvislosti s ostnatým drátem. Pak pohovoří o tom, kde všude se stal ostnatý drát symbolem - konec romantiky Divokého západu, války a ničení, vězení.
 2. Na zpětném projektoru promítněte originální nákres patentu ostnatého drátu (viz příloha), přečtěte nahlas popis patentu, můžete využít jen část textu a dejte žákům následující otázky: Pro koho byl tento nákres určený? Proč to bylo vytvořeno? Co se vynálezce vlastně snažil patentovat? V čem je vynález významný? Jak srozumitelný je popis líčící fyzický design a účel použití? Které aspekty popisu potřebují zlepšení?
 3. Žáci se pokusí sami přijít na to, jaké dovednosti asi musel mít vynálezce ostnatého drátu nebo jeho zlepšovatel a co musela splňovat výroba, trh a prodej výrobku. Technické dovednosti spojené s výrobou ostnatého drátu vypište na tabuli.
 4. Rozdělte třídu do čtyř skupin a každé dejte instrukci - promyslet a připravit si stanovisko z pozice: kovbojů; farmářů; domorodých obyvatel Ameriky - Indiánů; výrobců - producentů masa. Uspořádejte společné setkání, na kterém se projednají stanoviska každé skupiny. Prodiskutují se také otázky bezpečí, soukromí a jiné záležitosti spojené s vynálezem.
 5. Požádejte žáky, aby napsali - vymysleli nějaké zlepšení věci, kterou používají denně a pravidelně ve třídě (ořezávátko, tabule, lavice apod.) Ve dvojicích si pak tyto popisy vylepšení nahlas přečtou, každý z partnerů, který nečte svůj popis, bude podle popisu kreslit na papír, jak si představuje, že vynález jeho spolužáka vypadá. Žáci si pak navzájem zhodnotí, zda-li popis a nákres skutečně souhlasí, nebo ne. Na závěr vyučující položí otázku do diskuse, proč asi patentový úřad k přihlášení patentu vyžadoval (a vyžaduje) nejen podrobný popis, ale také jeho nákres.
 6. Žáci mohou vyprávět vlastní zkušenosti a zážitky s ostnatým drátem, případně své pocity.
 7. Žáci, na základě vyprávění, zaujmou vlastní stanovisko, případně se pokusí vyjádřit pocity, které asi nastaly během změn, jež ostnatý drát přinesl kovbojům a lidem zvyklým na volnost amerického Západu.
 8. Vyučující požádá dobrovolníky, kteří by vyhledali a prozkoumali vynálezy nebo zlepšení vynálezů, jež významně ovlivnily měnící se druhou polovinu 19. stol. (puška, více rané střelné zbraně - kolt, telegraf, větrný mlýn, lokomotiva apod.).

V článku byly použity materiály a metodické inspirace, které najdete na: www.archives.gov/education/ a www.barbwiremuseum.com/barbedwirehistory.htm

Obrázek
1. Obrázek

 

Ukázky ostnatých drátů

Průvodce sběratele
ostnatého drátu
Obrázek
2. Obrázek
O
"H" talíř
1878

šesticípý ozub
1881
šipkový talíř
šipkový talíř

 

trojcípý ozub
1876
desítibodový plechový ozub
1887

 

plochá plechová páska se svorkou na ozub
1881
štiplavé spojení, dvojitý obal
1884

drát se čtyřmi ostny
1876
Gliddenův zavěšení drát
1876
Gliddenův čtvercový prvek
1876
Gliddenův obtočený dvojosten
1876
drátěný prvek zafixovaný dřevem
1876

 

Gliddenův vpletený osten
1874

 

plochý páskový drát s dvojitým ozubem
1879
obtočený čtverý ozub vpletený do drátu
1876
plechový trnitý ozub vpletený do dvojitého drátu
1868

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
249.02 kB
PDF
Příloha 1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Boněk

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, kopie dokumentů.