Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > ŠVP pro homogenní skupinu dětí v MŠ
Odborný článek

ŠVP pro homogenní skupinu dětí v MŠ

29. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Tento příspěvek je ukázkou toho, jak lze připravit školní program pro homogenní skupinu dětí. Seznamuje čtenáře s tím, jak mohou učitelky s daným programem pracovat.
Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto bloku je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a společně tak vytvářet pozitivní vztah k přírodě. Děti získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti. Blok rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách a vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Očekávané výstupy (z RVP PV):

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka;
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, prožitky, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách;
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit z různých materiálů, přírodnin);
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně - pohybových činností, zvládat dovednosti vokální i instrumentální;
 • naučit se nazpaměť krátké texty;
 • postupně zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
 • spolupracovat s ostatními;
 • uplatňovat svá práva, přání a potřeby s ohledem na druhého, řešit konflikty dohodou;
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem;
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních krás.

Poznámka:
Integrovaný blok obsahuje další projekty a programy zaměřené k tématům, k činnostem a situacím.

V naší MŠ jsou děti rozděleny do homogenních skupin a bývá pravidlem, že učitelky i děti jsou spolu na stejném oddělení po celou dobu docházky do MŠ (tzn. od věku 3 let až do odchodu do ZŠ). Díky tomu je možné s tímto integrovaným blokem pracovat opakovaně, rozvíjet jej od jednoduššího ke složitějšímu, v každém školním roce zpracovat k tématu další projekty.

Podmínky

Výhodou naší MŠ je blízkost zahrádkářských kolonií i lesa, často využíváme při pobytu venku i lázeňský park. Děti tak mají dostatek příležitostí k přímému pozorování, které je základem činností. Realizace nepotřebuje žádné zvláštní podmínky, ale lze ji obohatit například o spolupráci se zahrádkáři (návštěva výstavy) nebo Mysliveckým svazem (beseda s hajným, sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř) apod. Vhodné je naplánovat divadelní představení k tématu (např. "O šípkové Růžence").

Struktura integrovaného bloku "DARY PŘÍRODY"

Integrovaný blok je součástí ŠVP s názvem "Od jara do zimy", který je založen na pravidelném střídání ročních období a sepjetí člověka s přírodou. Téma jsme volně rozvinuly do následujících celků, které se vzájemně doplňují, prolínají a postupně rozvíjejí.

 • 1. rok, skupina 3 - 4 roky (realizováno ve šk. roce 2004/ 2005):
  • "Koulelo se, koulelo ..." - poznat a pojmenovat některé druhy ovoce - jablko, rozlišovat červenou barvu;
  • "Hruška na zem padala ..." - poznat a pojmenovat některé druhy ovoce - hruška, rozlišovat žlutou barvu;
  • "Kopu, kopu brambory" - poznat a pojmenovat některé druhy zeleniny, způsob použití - brambory;
  • "O veliké řepě" - seznamovat děti s dalšími druhy zeleniny - řepa, pohádka "O řepě".
 • 2. rok, skupina 4 - 5 let (realizace ve šk. roce 2005/ 2006):
  • "Co vyprávěl les" - seznámení s ekosystémem les, vnímat rozdíl mezi stromem a keřem;
  • "Náš táta šel na houby" - poznávat některé druhy rostlin, uvědomovat si nebezpečí - jedovaté houby;
  • "Jak louskali ořechy" - znát plody některých stromů a keřů - ořechy;
  • "O šípkové Růžence" - znát plody některých stromů a keřů - šípek.
 • 3. rok, skupina 5 - 6 let (realizace - šk. rok 2006/ 2007):
  • "Stojí rovně stromeček" - poznávat stavbu rostlin, umět pojmenovat jednotlivé části, rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté;
  • "Žaloudek a Kaštánek" - umět poznat a pojmenovat některé listnaté stromy i jejich plody;
  • "Vyrostla malá jedlička" - umět poznat a pojmenovat některé jehličnaté stromy i jejich plody.

Tato témata uvádím jako možný příklad, konkrétní návrhy přizpůsobíme v příštím školním roce aktuální situaci.

Nabídka činností

Protože je tento integrovaný blok dlouhodobý, zahrnuje téměř všechny druhy činností, se kterými se setkáváme v mateřské škole, jsou zde uvedeny proto pouze návrhy realizace, které lze rozvíjet, obohacovat apod. Konkrétně je nabídka rozpracována v jednotlivých projektech, jež jsou součástí TVP:

 • přirozené pozorování přírodního prostředí - vycházky do okolí, výlety;
 • praktické činnosti, manipulace a experimentace s předměty, na jejichž základě se dítě seznamuje s jejich vlastnostmi;
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, jednoduché pracovní činnosti;
 • smyslové a psychomotorické hry;
 • hry a činnosti rozvíjející pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku;
 • estetické a tvůrčí aktivity (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické);
 • námětové hry a činnosti;
 • dramatické činnosti;
 • hry pro rozvoj řeči a komunikativních dovedností;
 • prohlížení a "čtení" knížek;
 • kooperativní činnosti;
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte.
Metodické poznámky

Náměty, hry, básně, písně, návrhy činností atd. jsou zpracovány v jednotlivých projektech a dále upřesňovány v denních přípravách učitelek. Vše je součástí TVP, materiály se zakládají jako přílohy, takže je možné je opět použít (písně, básně) nebo upravit (grafomotorické cvičení, pracovní listy) např. v jiném bloku nebo příští rok. Formy a metody si volí učitelky sobě i dětem blízké tak, aby byl vzdělávací proces co nejefektivnější.

Popis realizace

Hlavní téma celého bloku "Dary přírody" vychází z nabídky témat ze ŠVP. Učitelky si mohou zvolit libovolné téma a rozpracovat ho podle svého uvážení do dalších celků, projektů apod. Při volbě dílčích částí jsme se snažily zachovávat posloupnost od nejjednoduššího ke složitějšímu a zároveň zachovat obsahovou návaznost. Činnosti jsme spojovaly do logických celků, vše jsme spojovaly i motivačně. Některé činnosti mohou prolínat více projekty nebo mít společnou část např. píseň, báseň, k tématu zaměřenou četbu před spaním apod. (letos to byla kniha O Křemílkovi a Vochomůrkovi, která všemi projekty po dobu realizace integrovaného bloku prolínala).

Evaluace

Všechny činnosti, které jsou součástí integrovaného bloku, vyhodnocujeme průběžně během realizace, a to jak z hlediska dětí (zájem, aktivita, dosažené výsledky), tak z pozice učitelky (co se podařilo, co je třeba procvičit, zda byly zvoleny vhodné metody atd.). Zároveň hodnotíme z těchto hledisek i právě ukončený projekt a následně i aktuální část integrovaného bloku a vyvozujeme závěry pro další práci. Výsledky evaluace využíváme při tvorbě dalších projektů navazujících v průběhu školního roku, ale i v dalších letech při rozvíjení dalších částí tohoto integrovaného bloku tak, aby naplňoval záměry ŠVP v souladu s RVP PV.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.