Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV
Odborný článek

Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV

3. 8. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Zdeňek Jonák

Anotace

Cílem školního vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je integrace počítačové a funkční gramotnosti v celek tzv. informační gramotnosti.

Informační společnost je založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života, a to v takové míře, že zásadně mění tradiční společenské vztahy a procesy. Nárůst počtu informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat stávajícími informačními a komunikačními technologiemi.

V dosavadním předmětu Informatika a výpočetní technika nebyly uvedené společenské změny dostatečně zdůrazněny a rozvíjeny. Oblast Informační a komunikační technologie (ICT) jako součást RVP ZV reflektuje v plné míře požadavky rozvíjející se informační společnosti.

Cílem školního vzdělávání je proto dosažení informační gramotnosti, tj. komplexu znalostí a dovedností integrujících v jeden celek tzv. počítačovou a funkční gramotnost.

Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost je pojata jako schopnost pracovat s výpočetní technikou, získávat přístup k informačním zdrojům.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a technického zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tyto znalosti a dovednosti jsou však pouze nezbytným, nikoli však dostačujícím předpokladem k dosažení schopnosti úspěšně se orientovat ve světě informací.

Cílem základního a středního vzdělávání, jak je formulováno v připravovaném rámcovém vzdělávacího programu, je dosažení šířeji pojaté tzv. informační gramotnosti, která spojuje znalosti a dovednosti práce s informační a komunikační technikou a zvláštní znalosti a dovednosti, které bývají v odborné literatuře označeny pojmem funkční gramotnost.

Ve výzkumu PISA1 je např. funkční gramotnost charakterizována v širším slova smyslu jako schopnost porozumět a prakticky využívat informace uložené v libovolné formě. Byla testována na textech uměleckých i exaktních, a to jako gramotnost čtenářská, matematická a přírodovědná. Čtenářská gramotnost je definována jako způsobilost porozumět odbornému, publicistickému a uměleckému textu a věrohodně ho interpretovat. Matematická gramotnost jako způsobilost aplikovat matematické vědomosti, dovednosti v autentických situacích. Přírodovědná gramotnost je pojata jako schopnost chápat informace získané z odborného textu ve vzájemných souvislostech a ve vztahu ke známým a ověřeným zákonitostem. Zjištěné poznatky nemají být registrovány jako na člověku nezávislé evidence, ale jako výzvy, které se mohou člověka týkat v nejrůznějších úrovních: jako jednotlivce (interpersonální problémy), jako člena nějaké společnosti (regionální problémy), jako obyvatele Země (globální problémy)

V RVP ZV se rovněž mění role učitele. Učitel má při aplikaci nových přístupů ke vzdělávání určitou míru volnosti v realizaci obsahu učiva. V oblasti ICT bude žádoucí překonat zjednodušenou představu, že cílem této oblasti je zvládnutí pouhé dovednosti práce s výpočetní technikou. Informační společnost bude vyžadovat od člověka širší spektrum znalostí a dovedností při práci s informacemi.

V následujícím textu nabízíme určitý teoretický rámec naznačující, jak byly signifikantní znaky počítačové a funkční gramotnosti integrovány do gramotnosti informační:

Počítačová gramotnost

Žák získá dovednosti a znalosti nezbytné k bezpečnému ovládání systémů výpočetní techniky a k poznání a pojmenování jejích hardwarových a softwarových komponent.

Funkční gramotnost

Cílem funkční gramotnosti je schopnost orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových, zvukových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti či v informačních institucích. Přínos oblasti ICT spočívá v tom, naučit žáka získané informace smysluplně interpretovat, aplikovat je v reálných situacích za přispění dostupných kancelářských či analytických hardwarových či softwarových prostředků. Aby si žák uvědomil celý komplex problémů, který vnáší do současného života komunikace s celosvětovou sítí a ostatními zdroji informací, musí dokázat nejen elementární technické znalosti spojené se znalostí manipulace s hardwarovými, softwarovými a jinými prostředky celosvětové informační struktury, ale musí si být vědom zejména jejich možností jako prostředku poznání a mezilidské komunikace. S tím jsou také spojeny požadavky na jeho odpovědný etický postoj k mediálním obsahům nesoucím často neověřené, ale nezřídka i záměrně matoucí, negativní nebo dokonce eticky závadné informace.

Informační gramotnost

Přidaná hodnota informační gramotnosti spočívá ve schopnosti integrovat získané informace jako "smysluprostá", neuspořádaná data do systému uspořádaných vědomostí a zkušeností žáka. Žák přistupuje k vyhledávání s jasným záměrem a předem zvolenou strategií. Vyhledávání je již zacíleno na určitou formu zpracování a využití vyhledaných informací, což ovšem nevylučuje při vyhledávání určitou formu "heuristického tápání". Ve srovnání s 1. stupněm je položen větší důraz na hodnocení informací a informačních zdrojů z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti. Žák je veden k tomu, aby dříve než informace získané z internetu či jiných médií použije, ověřoval jejich věrohodnost tím, že je:

  • konfrontuje se svými vědomostmi a zkušenostmi
  • využívá k posouzení věrohodnosti alternativních informačních zdrojů
  • rozlišuje informační zdroje s přihlédnutím k ohodnocení informačního zdroje, významu autora, doporučení autorit apod.

 

Žák dále zdokonaluje dovednosti s editory na zpracování grafické i textové informace. Snaží se přitom respektovat estetická, typografická, stylistická, legislativní a jiná pravidla, úzce související s požadavky moderní společnosti na úroveň a kvalitu vzdělávání. Dbá na respektování zákonů o duševním vlastnictví.


1 PISA je projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřený na mezinárodní srovnání znalostí patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňek Jonák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Dějepis