Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nejrozšířenější jazyky
Odborný článek

Nejrozšířenější jazyky

Anotace

Po brainstormingu na téma jazyky, kterými se nejčastěji na světě mluví, se žáci seznámí s 50 nejrozšířenějšími jazyky a zeměmi, ve kterých se těmito jazyky mluví. Na mapě světa lokalizují tyto země.
Příprava

Diskutujte se žáky o tom, jaké jazyky znají, a zaznamenávejte odpovědi na tabuli. (10 minut)

Popis činnosti

Rozdělte žáky do dvojic/malých skupin s úkolem dát dohromady seznam pěti jazyků, kterými se ve světě mluví nejčastěji. Schopnější žáci mohou sepsat seznam deseti jazyků. Páry a skupiny zaznamenávají svou volbu na malé tabule.

Rozdejte žákům také Pracovní listy č. 1 - Nejrozšířenější jazyky a nechte je zaznamenávat odpovědi do prvního sloupce.

Nechte žáky, aby ostatním své výsledky přednesli, a pak o nich diskutujte.

Rozdejte informační leták 50 nejrozšířenějších jazyků (Pracovní list č. 2) a diskutujte o nich. Jsou žáci překvapeni? Existuje spojitost mezi nejrozšířenějšími jazyky a počtem zemí, v nichž se těmito jazyky mluví?

Použijte atlas nebo mapu světa a lokalizujte některé země. Zaznamenejte informace do pracovního listu. (30 minut)

Poznámka: Na závěr žákům na mapě světa ukažte jednu zemi a zeptejte se jich, jakým jazykem se v ní hovoří. Co jiného o této zemi vědí? (5 - 10 minut)

Tuto aktivitu je možné využít přímo jako motivaci v rámci učiva o světě a jazycích ve světě na 2. stupni ZŠ.

Překlad a úprava textu: Gabriela Baladová. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Pracovní list č. 1 - Nejrozšířenější jazyky
doc
83.98 kB
Dokument
Pracovní list č. 2 - 50 nejrozšířenějších jazyků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jane Mamelok

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list „Nejrozšířenější jazyky ", informační leták „50 nejrozšířenější jazyků ", mapa světa, tabule a tužky.