Odborný článek

Klávesnice II.

12. 8. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci poznávají klávesové zkratky dle jejich funkcí. V první aktivitě se snaží ve dvojicích pojmenovat skupinu šesti klávesnicových zkratek (page up, down…). V navazující aktivitě spojují další zkratky s anglickým a českým vysvětlením. Dále poznávají funkce stisknutím kombinace kláves s Ctrl. Nakonec se snaží pojmenovat význam symbolů na klávesách. Řešení vyhledávají v pomůckách jako např. v učebnici ICT a dvojjazyčném slovníku.
Příprava

Celá aktivita se dá zvládnout během dvou až tří vyučovacích hodin, záleží na pokročilosti žáků v užívání PC. Při řešení úkolů žáci smí používat učebnici k ICT a anglicko-české slovníky, které si buď přinesou sami, nebo si je vypůjčí od učitelů anglického jazyka. Funkce jednotlivých kláves není jednoduché si zapamatovat, pokud je nepoužíváme intenzivně, proto mohou žáci při řešení úkolů používat pomůcky. Vzhledem k tomu, že v učebnicích je funkce některých kláves uváděna v tabulce a v některých postupně v jednotlivých lekcích, už samotné vyhledávání významů jednotlivých zkratek na klávesnicích je pro žáky procvičováním. Pokud některý ze žáků nestihne vypracovat všechny úkoly, může je dokončit doma. Úkol č. 5 je možné zadat jen žákům, kteří se zajímají o počítače víc.

Popis činnosti

Žáci řeší úkoly jednotlivě nebo ve dvojicích. Kontrolu správnosti výsledků mohou provádět mezi sebou postupně, jak jsou s jednotlivými úkoly hotovi, anebo po dokončení všech. V závěru hodiny nebo na začátku další provede společnou kontrolu řešení vyučující.

Úkol č. 1

Pro lepší zapamatování jednotlivých funkcí je užitečné si uvědomit, že klávesnice jsou rozděleny do skupin podle svých funkcí. Klávesnice na obrázku usnadňuje toto rozlišení pomocí barev.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 2

Žáci budou určitě znát funkci jednotlivých kláves, u mnohých správnou výslovnost anglického slova, které je na nich zobrazené. Většina ale používá klávesy, aniž zná anglický význam napsaného slova. Vzhledem k tomu, že slovní zásoba žáků na 1. stupni je ještě malá, mohou při řešení používat slovník. Pokud někdo ze žáků zná český překlad anglického slova reprezentující jistou počítačovou funkci, zeptejte se jich, odkud ho znají a pochvalte je.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 3

Úkol je obtížnější verzí úkolu č. 2. Nejde zde jen o pochopení významu anglického slova, ale i o znalost plného znění zkratek na klávesech. Opět, vzhledem k rozsahu slovní zásoby žáků 1. stupně, žáci mohou používat slovníky.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 4

Obtížnější verze úkolu č. 3. Žáci mají poznat nebo hádat, jaké slovo reprezentují některá písmena, jež se používají spolu s klávesou Ctrl (Control). Většinou odpovídají počátečnímu písmenu daného slova. U písmen H, V, X, Y a Z tomu tak ale není. Proto některé klávesnice mají jako pomůcku tato slova uvedena na přední straně příslušných kláves. Můžete tuto nápovědu dětem poskytnout.

Pokud budou mít žáci s identifikací potíže, zkuste společně přijít na český význam funkce Ctrl + písmeno, pak si dané slovo přeložit do angličtiny pomocí slovníků a pak je přiřadit k jednotlivým písmenům.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 5

Nejobtížnější úkol, žáci mají poznat význam znaků na klávesách. Budou je znát určitě v češtině, ale pravděpodobně ne v angličtině, což po nich zadání ani nežádá. Můžete si překlad udělat společně jako bonus.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Obměna - Úkoly můžete žákům zadat jako domácí přípravu s tím, že mohou spolupracovat s rodinnými příslušníky.

Poznámky

V žádném případě nejde o zkoušení znalostí z angličtiny! K řešení jednotlivých úkolů by žáci měli přistupovat jako ke hře s cizími slovy, při které se ledacos dozví.

Použitá literatura a zdroje: Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ (Metodika VUP Praha)

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
545.9 kB
PDF
Příloha č. 1: Internetový odkaz na klávesnice v různých jazycích a jejich ukázka
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha č. 2: Učebnice ICT a odkazy na klávesy
pdf
217.77 kB
PDF
Příloha č. 3: Pracovní list pro žáka
pdf
242.19 kB
PDF
Příloha č. 4: Pracovní list pro učitele s řešením úkolů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Stanislava Andršová
21. 9. 2009, 13:44
Vážená paní Baladová, materiál je výborně vizuelně zpracovaný a dobře provází danou probletikou. Děkuji, S.Andršová

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice k ICT, anglicko-český slovníček, PC