Odborný článek

Zvířata v lese

30. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová
Spoluautor
Martin Adamec

Anotace

Žáci hrají obměnu hry „Lodě“ na téma Les (lesní zvířata a porosty). Pracují ve dvojicích s šachovnicemi a snaží se najít 5 rozdílů.
Příprava

Činnost žáci vykonávají bez pomoci slovníků, nebo s nimi. Pokud se rozhodneme pro slovníky, rozdáme je žákům tak, aby byl alespoň jeden do lavice. Pokud jsou v učebně počítače, mohou žáci používat slovník na internetu.

Popis činnosti

Rozdělíme žáky do dvojic. Pokud je ve třídě momentálně lichý počet žáků, hrajeme také. Zeptáme se jich, jestli umí hrát hru „Lodě". Zcela určitě ji většina žáků bude znát. Požádáme jednoho ze znalců, aby pravidla hry vyložil.

Potom rozdáme žákům jejich hrací pole (viz přílohy 1-4) a vysvětlíme pravidla naší hry, která je obdobou hry Lodě, ale hraje se anglicky (případně v jiném cizím jazyce).

Každý z dvojice hráčů má před sebou čtvercový plán lesa s obrázky stromů a lesních zvířat. Mají je však rozmístěné každý jinak. Úkolem hráče je odhalit, kde se právě skrývají lesní zvířata u protihráče. Hráč A si zvolí políčko, například B-3 a žák B odpoví, co na políčku má, tj. „forest", pokud tam má strom, „meadow", pokud je tam louka, anebo jméno zvířete, pokud je tam jedno z lesních zvířat apod. Hráč A si odpověď zapíše do prázdného hracího pole, které obdržel od učitele. Pokud bylo odpovědí jméno jednoho z hledaných zvířat, pokračuje žák A v hledání. Pokud byla odpověď „forest" anebo „meadow", pokračuje ve hře žák B. Hra končí, jakmile jeden z hráčů najde všechna hledaná zvířata.

Poté, co všichni žáci dohráli, zkontrolujeme společně s nimi, kde byla ukryta zvířata u hráče A a kde u hráče B. Můžeme hrací pole promítnout přes dataprojektor, jejich elektronickou podobu najdete na CD.

Pokud si žáci nejsou jisti anglickými překlady lesních zvířat, můžeme do každé dvojice dát nápovědu se slovíčky nebo ji nechat promítnutou na plátně během hry. Její elektronická podoba je také uložena na CD, viz příloha č. 5.

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které s žáky probíráme téma Les nebo Lesní zvířata a podobně. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání lesních zvířat a současně si opakují anglickou slovní zásobu na toto téma.

Obměna - můžeme využít slovní zásobu kteréhokoli cizího jazyka, který se ve škole vyučuje, nebo který žáci ovládají.

Pokud hra měla úspěch, můžeme žákům zadat za domácí úkol, aby si připravili hrací plán s vlastním rozmístněním jiných lesních zvířat a jeden prázdný hrací plán. V jedné z dalších hodin si pak hru mohou opět zahrát, tentokrát hledají jiná zvířata.

Přílohy

Příloha č. 1: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka A
Příloha č. 2: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka A
Příloha č. 3: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka B
Příloha č. 4: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka B
Příloha č. 5: Nápověda, obrázky s anglickými názvy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Cizojazyčné slovníky, připravené hrací tabulky s obrázky lesních zvířat