Odborný článek

Naše zelenina

27. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci hrají obměnu hry „Lodě“. Pracují ve dvojicích s šachovnicemi zeleniny a snaží se najít 5 rozdílů. Mohou i najít odlišnosti v počtu a barevnosti zeleniny.
Příprava

Rozdáme žákům slovníky, alespoň jeden do lavice. Pokud jsou v učebně počítače, mohou žáci používat slovník na internetu.

Každý žák dostane jeden pracovní list „Nápověda ke hře". Jde o zopakování si pojmenování zeleniny v angličtině. S pomocí slovníku nebo bez něj spojí čarou název zeleniny a její zobrazení. Dáme jim časový limit 3 - 5 minut (dle jejich schopností). Co nestihnou, nevadí, znamená to, že jsou slovíčka pro ně nová.

Zkontrolujeme zpracování úkolů, tj. řekneme žákům správné řešení, případně ho promítneme přes dataprojektor či interaktivní tabuli. Pracovní list pak bude sloužit jako minislovník nebo nápověda pro následující hru.

(5 - 7 minut)

Popis činnosti

Rozdáme připravené archy s obrázky zeleniny a malé lístečky, na které budou zapisovat řešení. Vysvětlíme pravidla hry. Žáci si otočí archy obrázky nahoru. Každý ze žáků má před sebou políčka, „mini-šachovnici" s obrázky zeleniny, ale v jiném seskupení než jeho soused. Jejich úkolem je najít 5 rozdílů, tj. 5 políček, ve kterých mají jiný druh zeleniny než soused, aniž se podívají spolužákovi do jeho archu. To znamená, že musí říkat, jakou zeleninu mají v jednotlivých polích, a soused kontroluje, zda to odpovídá jeho umístění téže zeleniny. Ale pozor! Smí mluvit pouze anglicky; názvy zeleniny, čísla sloupečků, písmena řádků, případně popis zeleniny.

Necháme na žácích, jaké řešení zvolí k tomu, aby se dopátrali odpovědi, kterou pak společně zapíšou na lísteček. Je na nich, zda se budou střídat po políčku, po řádcích nebo po sloupečkách. Bylo by ale vhodné, aby se nestalo, že jeden pouze anglicky říká druhy zeleniny podle obrázků a druhý kontroluje jejich umístění ve svém archu.

Příklad otázek:

Žák A: Is A - 1 a carrot?
Žák B: Yes, it is. / No, it isn´t. It is a potato.

Anebo jednoduše:

Žák A: A - 1 a carrot?
Žák B: Yes / No, a potato.

Jen pro náročnější žáky nebo pro „rychlíky":

V některých políčkách je sice stejný druh zeleniny, ale zobrazený je jiný počet či zelenina má jinou barvu. Úkolem žáků je zjistit, o které druhy zeleniny v tomto případě jde a v čem je rozdíl. Mohou si pomoci i češtinou.

Příklad otázek:

Žák A: Is A - 1 a bell pepper?
Žák B: Yes, it is.
Žák A: Is it yellow?
Žák B: No, it´s green.
Žák A: How many?
Žák B: Two. And you?
Žák A: Three.

(10 - 13 minut)

Zatímco žáci pracují, připravíme na tabuli rámeček pro zapsání správných odpovědí.

Rámeček na tabuli pro žáky k zapsání správných odpovědí

Kód

Zelenina u žáka A

Zelenina u žáka B

Když jsou všichni žáci hotoví („rychlíci" mohou hledat bonusové rozdíly), zapíšeme společně výsledky do připraveného rámečku na tabuli a zkontrolujeme podle následujícího klíče:

Řešení:

Kód

Zelenina u žáka A

Zelenina u žáka B

B - 2

paprika

mrkev

B - 3

hrášek

okurka

C - 1

okurka

hrášek

C - 2

mrkev

květák

D - 1

hrášek

celer

D - 2

květák

ředkev bílá

E - 1

celer

brokolice

E - 4

brokolice

hráše

Řešení pro rychlíky:

Kód

Zelenina u žáka A

Zelenina u žáka B

A - 1

8 ks petržele

4 ks petržele

A - 2

5 ks rajčat

1 rajče

A - 4

papriky různé barvy

žluté papriky

A - 5

1 kukuřičný klas ve slupce

2 kukuřičné klasy bez slupky

B - 5

svazek červených ředkviček

svazek bílo-červených ředkviček

C - 3

2 kukuřičné klasy bez slupky

1 kukuřičný klas ve slupce

E - 2

bílá fazole

červená fazole

E - 3

bílý kedluben

modrý/fialový kedluben

E - 5

3 ks pórku

9 ks pórku

Po zapsání správného řešení si zopakujeme, jak se uvedená zelenina řekne anglicky. Správná řešení a správné odpovědi během všech aktivit odměníme podle svého zvyku (barevné puntíky, lístečky, knoflíky, razítka, malé jedničky apod.).

(5 minut)

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které se žáky probíráme zeleninu. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání různého druhu zeleniny a současně se naučí anglickou slovní zásobu na toto téma. Počet slov lze úměrně zmenšit podle schopností žáků, šachovnice bude mít pak tvar 4 x 4 nebo 3 x 3 čtverečky.

Obměna: Můžeme využít slovní zásobu kteréhokoliv cizího jazyka, který se na škole vyučuje, nebo který žáci ovládají.

Můžeme vytvořit „šachovnice" s předměty, zvířaty či rostlinami podle tématu hodiny. Žáci na hodinách ICT nebo za domácí úkol mohou pomoct s vyhledáváním vhodných obrázků. Výslednou šachovnici pak vytvoříme sami, nebo žáci 2. stupně v rámci hodiny ICT (po dohodě s jejich vyučujícím).

Přílohy:

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka - Nápověda ke hře
Příloha č. 2: Tabulka („mini-šachovnice") s obrázky různé zeleniny pro žáka A
Příloha č. 3: Tabulka („mini-šachovnice") s obrázky různé zeleniny pro žáka B

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

cizojazyčné slovníky, hrací tabulky s obrázky různého druhu zeleniny