Odborný článek

Hračkářství

6. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Iva Fastová

Anotace

Pracovní list – omalovánka a vystřihovánka k rytmické říkance Hračkářství.
Příprava

Motivační cvičení (5 minut)
Zeptejte se žáků na jejich oblíbené hračky (na hodinu mohou mít již připravenou svou oblíbenou hračku). Hračky pojmenujte. Můžete zopakovat otázku „What colour is it?"

Připravte si plakát hračkářství nebo dětského pokojíčku plného hraček (viz Příloha č. 3) a zeptejte se žáků, zdali umí některé hračky a zvířátka pojmenovat. Obrázky známých slovíček připevněte na tabuli. Poté doplňte na tabuli i další připravená slovíčka, která se rýmují do dvojic.

Prezentujte slovíčko toy a toyshop.

Popis činnosti

Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 minut)
Prezentace slovíček: na každou hračku ukažte a pomalu vyslovte: „Ball. This is a ball." Několikrát zopakujte a nechte opakovat žáky. Prezentovanou hračku můžete nechat kolovat, abyste se ujistili o správné výslovnosti žáků. (Na konci takovéto prezentace můžete posílat více hraček v obou směrech.)

Vraťte se ke všem obrázkům na tabuli. Jeden obrázek z rýmující se dvojice připevněte na tabuli vlevo. Čtěte žákům zbylé obrázky a nechte je určit správné slovo, které se rýmuje do dvojice.

Práce s písničkou
Žáci si 2 - 3x společně poslechnou nahrávku, aby se naučili melodii, při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. Písničku zazpívejte 1 - 2x s nahrávkou, či bez ní. Ke slovům a výrazům v písničce připravte obrázky ve správném pořadí na tabuli, aby se žáci mohli při zpívání opřít i o obrazový vjem.

Pokud žáci mají vlastní sadu obrázků, mohou při poslechu či zpěvu vybírat obrázky ve správném pořadí tak, jak je slyší v textu písničky.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (20 minut)
Prohlédněte si s žáky pracovní list a zopakujte pokyn: „Point to ...." Potom žáky požádejte, aby se sami pokusili odvodit, jaký úkol je čeká. Můžete podat vysvětlení v češtině, nebo říct anglicky: „Cut out the toyshop. Colour the toys. Fold the pictures. Make the toyshop." Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopili.

Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu. Úkol také rozvíjí prostorovou představivost žáků a cvičí jemnou motoriku. Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát ztlumeně.

Závěr hodiny (5 minut)
Na závěr hodiny si novou písničku zazpívejte. Žáci při zpěvu ukazují na obrázky, o kterých zpívají.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, s nimiž pracoval.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Fastová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Karty s obrázky, popř. plakát s hračkářstvím, pracovní list, nůžky, pastelky, popř. již vyrobený model hračkářství