Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Znáš české dějiny středověku a raného novověku?
Odborný článek

Znáš české dějiny středověku a raného novověku?

19. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Anotace

Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.

Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislosti evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
 • žák seřadí panovníky tak, jak postupně vládli
 • žák podle popisu pozná osoby českých královen a přiřadí k nim jejich manžele
 • žák zná nejznámější data a události, ke kterým se váží
 • žák vysvětlí pojmy a termíny, které se váží k probranému učivu
Hodnoty, postoje:
 • žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
 • žák je schopen pracovat ve dvojici
 • žák chápe, že nemusí vše znát, proto umí hledat ve svém sešitě a informace z něj použít, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • žák umí spolupracovat s ostatními ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 • operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, utváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kroky realizace:
1. Vladaři
 • žáci pracují ve dvojicích
 • učitel každé dvojici rozdá lístečky se jmény vladařů (nakopírovaná a nastříhaná příloha č. 1)
 • úkolem žáků je seřadit jména vladařů tak, jak vládli
 • po dokončení si společně s učitelem práci zkontrolují
2. Manželky panovníků
 • žáci pracují stále ve dvojicích, mají sešit k dějepisu
 • učitel bude nyní představovat postupně jednotlivé manželky panovníků; o každé řekne několik vět, nesmí prozradit její jméno, ani jméno jejího manžela (příloha č. 2)
 • žáci se pokusí uhádnout, o které ženy se jedná, jejich jména si zapíší
 • učitel řekne žákům správné řešení, oni si popř. opraví své tipy
 • nyní se pokusí napsat ke každé ženě, čí byla manželkou
 • učitel s žáky opět zkontroluje správnost řešení
3. Roky
 • každý žák pracuje samostatně
 • učitel napíše na tabuli roky
 • žáci si je opíší do sešitu a snaží se ke každému napsat, co se k tomuto roku váže, co se stalo
 • učitel vybídne žáky, aby použili zápisy ze sešitu, a pokud si nejsou jisti, aby si správné odpovědi našli v sešitě a doplnili
 • následuje opět společná kontrola
4. Co to je?
 • žáci se rozdělí do skupin po čtyřech
 • každá skupina dostane nakopírovanou přílohu č. 4
 • úkolem každé skupiny je vybrat si osm pojmů a vymyslet hádanky tak, aby odpovědí byla právě uvedená událost, věc, osoba... (např. Co je to? Má to čtyři body a je to odvážný program husitů? - 4 pražské artikuly)
 • skupiny si čtou pod vedením učitele hádanky a odpovídají, tím zjistí správnost svých odpovědí
Výstupy:
 • správně složené pořadí panovníků v Čechách
 • dvojice královen a králů
 • určení událostí s letopočtem
 • vymyšlené hádanky
Hodnocení

Pro žáky je tento typ opakování probraného učiva velmi zábavný a přínosný. Nemají trému, protože u něj mohou používat sešity, sousedy, pomoc celé skupiny.

Literatura a použité zdroje

[1] – PICKOVÁ, Dana ; KUBÚ, Naďa. Dějiny středověku a raného novověku - 1. 1. vydání. Praha : SPL, 1995. 63 s. ISBN 80-208-0334-3.
[2] – AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František; PICKOVÁ, Dana. et al. Dějiny středověku a raného novověku - 2. . 1. vydání. Praha : SPL, 1996. 64 s. ISBN 80-208-0374-2.
[3] – AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Dějiny středověku a raného novověku - 3 . 1. vydání. Praha : SPL, 1996. 48 s. ISBN 80-208-0382-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
29.3 kB
PDF
Příloha č. 1 - Vladaři
pdf
27.34 kB
PDF
Příloha č. 2 - Manželky panovníků
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha č. 3 - Roky
pdf
24.41 kB
PDF
Příloha č. 4 - Co nebo kdo to je?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* nakopírovaná a rozstříhaná příloha č. 1 * psací potřeby * sešit do dějepisu * příloha č. 2 * nakopírovaná příloha č. 4