Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky
Odborný článek

Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky

26. 2. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Žáci se seznamují s obydlím původních obyvatel Severní Ameriky, hledají souvislosti mezi podobou obydlí, prostředím a způsobem života.

Přípravu lze využít v hodinách navazujících na učivo o zámořských objevech a Kolumbově cestě do Ameriky přes Atlantik, popřípadě později v souvislosti s pronikáním Evropanů do Severní Ameriky a zakládáním prvních osad.

Otázky k evokaci
 • Co víte o objevení Ameriky?
 • Co se vám vybaví, když se řekne Indián?
 • Znáte nějaký film, ve kterém vystupují Indiáni?
 • Vzpomenete si na názvy některých indiánských kmenů?

Pozn.: Rozšiřujícím úkolem v této fázi může být poučení o jazyce, např. o pravopisu (píšeme Indián, nebo indián?) nebo o původu slov (iglú, vigvam, týpí, pueblo<š>). Žáci mohou pracovat s Pravidly nebo vhodným slovníkem.

Práce s pracovním listem
„Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky"
 1. Žáci nejdříve samostatně doplní pojmy do neúplných vět podle pokynu z pracovního listu.
 2. Po společné kontrole a četbě nyní úplných popisů jednotlivých typů obydlí se rozdělí do pěti skupin podle pěti popsaných obydlí.
 3. Ve skupinách pak společně uvažují:
  • jak obyvatelé popsaných obydlí žili
  • zda žili usedlým, nebo kočovným způsobem života
  • jak jejich život ovlivnilo prostředí, zejména podnebí
  • na území kterých dnešních států obyvatelé těchto obydlí žijí
 4. Na základně popisu, společných úvah a samozřejmě již dřívějších znalostí svá obydlí nakreslí.
 5. Ze skupinové práce nakonec vzniká plakát (flip).
 6. Skupiny na závěr prezentují a obhajují své úvahy.

Pozn.: Tuto část lze doplnit vyhledáváním informací z knižních nebo internetových encyklopedií. Popřípadě lze vytvořit šestou „kontrolní skupinu", která na závěr porovná úvahy svých spolužáků s nasbíranými encyklopedickými fakty.

Reflexe

Vytvořené plakáty zůstávají na nástěnce.

Pozn.: Na tuto část lze navázat (domácí) písemnou úvahou na téma, jak způsob života ovlivňuje naše dnešní obydlí.

 

Další použitá literatura:

Obr. mapa [cit. 2009-2-16] Dostupné z www: www.zemepis.com/images/slmapy/seva_small.jpg

Literatura a použité zdroje

[1] – ZELENÝ, M. Indiánská encyklopedie. 1. vydání. Praha : Albatros, 1994.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
103.52 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list